Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Соціально-психологічне вивчення розвитку та динаміки груп» (ID:32076)

| Размер: 61 кб. | Объем: 37 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВСТУП 3
Розділ 1. СУТНІСТЬ ГРУПОВОЇ ДИНАМІКИ ТА ЗГУРТОВАНОСТІ МАЛОЇ ГРУПИ 5
1.1. Характеристика поняття «групова динаміка» та її процесів 5
1.2. Основні концепції розвитку малої групи 9
1.3. Теоретичні підходи дослідження згуртованості групи 16
Висновки до 1-го розділу 22
Розділ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗГУРТОВАНОСТІ МАЛОЇ ГРУПИ 23
2.1. Методологічні основи дослідження згуртованості виробничих колективів 23
2.2. Практичне виконання заходів соціометричного опитування. Обробка результатів 25
2.3. Інтерпретація результатів 29
Висновки до 2-го розділу 32
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36


ВСТУП
Актуальність дослідження. Досвід соціального, політичного і економічного розвитку в нашій країні показує, що науці не завжди вдається осягнути сутність процесів, що відбуваються в суспільстві, тому часто виявляються невірними її прогнози щодо їх напряму й характеру. Це повною мірою справедливо і по відношенню до часткової соціально-психологічної проблематики, наприклад до досліджень малих соціальних груп. Трудові колективи в сучасній Україні дуже часто піддаються негативному впливу конфліктогенних факторів, що призводить до погіршення соціально-психологічного клімату в них і, відповідно, знижує виробничі показники підприємств, організацій. Практика показує, що успішність функціонування в малій групі залежить не тільки від економічних факторів, а й від індивідуальних властивостей її членів, продуктивності взаємодії в трудовому колективі. В таких умовах зростає важливість дослідження процесів групової динаміки, котрі являються одним із атрибутів існування малої групи.
Бурхливий розвиток нових і оригінальних теорій групових процесів, що почався в першій половині 1980-х років, був стимульований, перш за все, роботами Г. Тешфела і Дж. Тернера, і це привело до зростання числа публікацій про результати досліджень групової динаміки в 1990-х роках. Відомими в цій сфері стали праці зарубіжних і вітчизняних науковців: У. Байона, У. Бенніса, К. Левіна, А.В. Петровського, Р. Тукманна, Л.І. Уманського і Р. Шепарда, та ін. Сучасна соціальна психологія багато в чому будується на визнанні примату цілісності в аналізі групових психологічних феноменів, зокрема процесів групової динаміки, що дозволяє говорити про групу як про суб'єкта спільної групової діяльності (Г.М. Андрєєва, А.В. Петровський, А.І. Донцов, А.Л. Журавльов, А.С. Чернишов та ін.).
Групова динаміка – це широке поняття, яке вказує на те, що протягом часу в малій групі відбуваються деякі зміни – трансформується її структура, змінюються зв’язки між членами групи, зростає або погіршується їх статус. У науці, а також у областях, що пов’язані з управлінням трудовими (навчальними) колективами, знання та дослідження закономірностей групової динаміки має особливе важливе значення. Разом з тим, як виявилось, недостатньо публікацій присвячено сьогодні практичним аспектам дослідження таких колективів у повсякденній діяльності та розробки на цій основі практичних рекомендацій керівникам низової ланки.
Метою даної роботи ставиться дослідити розвиток та динаміку конкретної малої соціальної групи.
Об’єкт дослідження – групова динаміка як сукупність процесів, що відбуваються в соціальній спільності в ході її функціонування і формування.
Предмет дослідження – феномен згуртованості малої соціальної групи.
Гіпотезою дослідження слугує припущення стосовно того, що згуртованість групи постійно зростає у часі на всіх етапах існування і розвитку групи.
Для реалізації мети дослідження передбачено виконання наступних завдань:
1. Вивчити та узагальнити концепції щодо групової динаміки.
2. Проаналізувати підходи різних дослідників щодо феномену згуртованості малих груп.
3. Здійснити соціометричні виміри у групі та на основі практичних результатів зробити висновки щодо динаміки і перспектив її розвитку, розробити пропозиції керівникові групи щодо покращення її згуртованості.
Методи дослідження. Мета і завдання дослідження зумовили використання комплексу методів дослідження: у теоретичній частині використано методи аналізу, узагальнення та синтезу існуючого наукового матеріалу з проблем групової динаміки і згуртованості малих груп; в емпіричній частині головним став соціометричний метод, допоміжними – бесіда, спостереження.
Робота структурно складається із вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаної літератури.
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Актуальные проблемы психодрамы и социометрии: Материалы междунар. науч.-практ. конф. Морено-Фестиваль 2001 / Южно-Российский гуманитарный ин-т / Л.А. Мирская (ред.). – Ростов-на-Дону, 2001. – 80с.
2. Андреева Г.М. Социальная психология: Учеб. для вузов. – М., Аспект Пресс, 2000. – 375с.
3. Байдак Т.М., Козлова О.А. Методичні вказівки і завдання до практичного заняття з соціометрії. – Х., ХІТВ, 2004. – 96с.
4. Берн Э. Лидер и группа: О структуре и динамике организаций и групп. – Екатеринбург, 2001. – 345с.
5. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб., Питер, 2005. – 520с.
6. Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде / Т.П. Галкина. – М.: Гардарика, 2001. – 326 с.
7. Данчева О.В, Швалб Ю.М. Практична психологія в економіці та бізнесі. – К., Лібра, 1998. – 270с.
8. Донцов А.И. Проблемы групповой сплоченности. – М., Прогресс, 1979. – 225с.
9. Донцов А.И., Жуков Ю.М., Петровская Л.А., Соловьева О.В., Емельянов Е.Н. Введение в практическую социальную психологию: Пособие. – М. : Смысл, 1996. – 373с.
10. Журавлёв А.Л. Психология управленческого взаимодействия. – М. : Ин-т психологии РАН, 2004. – 474с.
11. Іпатов Е.Ф., Левківський К.М., Павловський В.В. Психологія управління в бізнесі. – К., НМЦВО, 2002. – 319с.
12. Крысько В.Г. Социальная психология: словарь-справочник. – М., АСТ, 2001. – 688с.
13. Ложкин Г.В. Искусство межличностного взаимодействия // Персонал. – К., 2001. – №3. – С.89-94.
14. Мокшанцев Р.И., Мокшанцева А.В. Социальная психология: учебник. – М.: Инфра-М, 2001. – 408 с.
15. Морено Я.Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе / А. Боковиков (пер.с англ.). – М. : Академический Проект, 2004. – 315с.
16. Обозов Н.Н. Симпатии и притяжение // Психология влияния. – СПб., 2000. – С.187-201.
17. Орбан Л.Е., Гриджук Д.М. Соціальна психологія особистості. – К., 1997. – 108с.
18. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами. – К., Кондор, 2003. – 224с.
19. Петровский А.В., Шпалинский В.В. Социальная психология коллектива. – Каунас : Швиеса, 1983. – 184с.
20. Промышленное предприятие и его люди: проблемы социально-економического поведения / под общ. ред. В.М. Вороны, Е.И.Суименко. – К.: Науковий світ, 2001. – 278 с.
21. Психологические тесты: В 2 т. / А.А. Карелин (ред.) – М., Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. – Т. 1 – 312с.
22. Психологический словарь / Под ред. В.П.Зинченко, Б.Г.Мещерякова. – М., Педагогика-Пресс, 2001. – 440 с.
23. Психологічний клімат колективу / С. Максименко (заг.ред.). – К., Главник, 2004. – 96с.
24. Совместная деятельность в условиях организационно-экономических изменений / Под ред. А.Л. Журавлева. – М.: Изд-во ИП РАН, 1997. – 148с
25. Социальная психология: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов вузов / Сост. Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая. – М: Аспект Пресс, 2003. – 475 с.
26. Сушков Н.П. Социально-психологическая теория Дж. Тернера // Психологический журнал. –М., 1993. – Т. 14. – №3. – С. 115-125.
27. Уманский Л.И. Методы экспериментального исследования социально-психологических феноменов. // Методология и методы социальной психологии. – М., 1977. – С. 34-42.
28. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса / А. Анистратенко (пер.с англ.). – СПб. : Ювента, 1999. – 317с.
29. Шапар В.Б. Психологічний тлумачний словник. – Х., Прапор, 2004. – 640с.
30. Шихирев П.Л. Социальная психология. – М. : Консорциум, 2005. – 462с.
31. Шпалинский В.В. Психолого-педагогические основы изучения личности и коллектива. – Днепропетровск : Изд-во ДГУ, 1991. – 91с.


Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Референтні групи
 • Особливості застосування групових методів в діяльності соціальних закладів
 • Технологія соціального обслуговування соціально вразливих груп населення
 • Статистика освіти
 • Соціометричний статус особистості та його прояви
 • Соціальна мобільність в Україні: соціальний аналіз
 • Соціально-психологічні методи управління туризмом
 • Філософсько-психологічне вчення
 • Філософсько-психологічне вчення
 • СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРУП З КРИМІНАЛЬНОЮ СУБКУЛЬТУРОЮ
 • Типи конфліктів
Cгенерировано за 0.275985 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів