Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Трудове виховання в процесі господарсько-побутової праці дітей дошкільного віку» (ID:32072)

| Размер: 57 кб. | Объем: 43 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеКурсова робота
„Трудове виховання в процесі господарсько-побутової праці дітей дошкільного віку”
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 5
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 5
1.1. Проблема трудового виховання дошкільників у філософській та психолого-педагогічній літературі 5
1.2. Завдання трудового виховання дітей дошкільного віку 11
1.3. Види праці дітей, їх характеристика 13
1.4. Порівняльний аналіз змісту господарсько-побутової праці дітей в різних вікових групах 17
1.5. Форми реалізації змісту господарсько-побутової праці в дошкільних навчальних закладах 21
Висновки до першого розділу 25
РОЗДІЛ 2 27
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВОЇ ПРАЦІ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 27
2.1. Дослідження стану організації господарсько-побутової праці дітей старшої групи в дошкільному навчальному закладі 27
2.2. Методика організації і керівництва господарсько-побутовою працею дітей старшої групи у дошкільному навчальному закладі 34
Висновки до другого розділу 39
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42
ВСТУП
Актуальність обраної теми полягає в тому, що сучасний розвиток педагогічної науки в Україні спрямований на пошук нових фундаментальних підходів до побудови навчально-виховного процесу. Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, державними національними програмами “Освіта” та “Діти України” визначено, що особливої ваги набуває єдність виховних впливів на дитину протягом тривалого періоду становлення особистості, починаючи з раннього дитинства. Це потребує формування у дитини стійких суспільнозначущих способів поведінки, здатності до самостійного критичного мислення, соціальної і моральної зрілості. Тому одним із напрямків виховного процесу вважається трудове виховання дошкільників, яке спрямоване не тільки на отримання первинних трудових навиків, а й духовно збагачує особистість, формує в ній необхідні якості для поводження в соціумі, сприяє закріпленню ефективних форм спілкування.
Проблемам дошкільного виховання присвячені праці видатних педагогів минулого: Ю.А. Аркіна, П.П. Блонського, Д. Дьюї, Й. Песталоцці, С.Ф. Русової, Н.П. Сакуліної, О.П. Усової, К.Д. Ушинського, Ю.І. Фаусек, Є. А. Флеріної. Ідеї трудового виховання розглядалися відомими теоретиками ХІХ і ХХ ст. – Б. Блаше, А. Дістервегом, Г. Кершенштейнером, В.О. Сухомлинським, А.С. Макаренко, А. Фер’єром, Я.Ф.Чепігою та ін.
У сучасній українській науці обґрунтуванням вихідних концепцій розвитку дітей дошкільного віку займалися Л.В. Артемова, Л.І. Божович, С.М. Карпова, Т.Р. Каштанова, В.К. Котирло, М.І. Лісіна, Т.І. Поніманська, Л.П. Почеревіна, А.Г. Рузська, Є.В. Субботська, В.М. Шевченко та ін.
В цей же час досліджували різні аспекти проблеми трудового виховання дітей та молоді різного віку науковці О.В. Биковська, В.В. Бурдун, Л.А. Гуцан, О.В. Максимчук, А.О. Малихін, В.С. Марущак, М.І. Мельничук, Н.М. Носовець, С.П. Павх, К.В. Рейда, Т.І. Поніманська, І.В. Чеботарьова та ін. Аналіз їх праць свідчить про те, що розглядаючи трудове виховання в цілому, вони мало уваги приділяли такому його аспекту як виховання старших дошкільників через засоби господарсько-побутової праці. Необхідність розширення і поглиблення цього питання обумовило тему даної роботи: "Теоретичні аспекти трудового виховання дітей дошкільного віку".
Об’єкт дослідження – трудове виховання дітей дошкільного віку.
Предмет дослідження – педагогічні умови організації господарсько-побутової праці дітей старшого дошкільного віку.
Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та розробити систему роботи, щодо організації різних форм господарсько-побутової праці дітей старшого дошкільного віку та підготовки обладнання.
На досягнення мети дослідження спрямовані наступні завдання:
1. Зробити аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми.
2. З’ясувати стан організації господарсько-побутової праці в старшій групі дошкільного навчального закладу (засіб, форма організації, матеріальне забезпечення).
3. Розробити систему роботи організації господарсько-побутової праці дітей старшої групи та рекомендації щодо обладнання.
Для вирішення поставлених завдань дослідження використовувався комплекс науково-педагогічних методів: теоретичний і логіко-історичний аналіз педагогічних, психологічних, філософських, соціологічних праць з теми дослідження, теоретичне вивчення й узагальнення досвіду трудового виховання закладів дошкільного типу; емпіричні: безпосередні спостереження за вихованцями в процесі різних видів трудової діяльності, бесіди, аналіз планів роботи та розвивального середовища.
Дослідницько-експериментальна робота проводилась на базі дошкільного навчального закладу (ДНЗ) № 144 Оболонського району м. Києва
Структурно робота складається з вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел.

ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Державна національна програма "Освіта. Україна XXI століття" // Освіта. – 1993. – № 44–46.
2. Закон України "Про дошкільну освіту": За станом на 25 листопада 2005 року / Верховна Рада України. – К. : Парламентське видавництво, 2005. – 31с.
3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні / АПН України. – К. : Ред. журналу "Дошкільне виховання", 1999. – 62с.
4. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / Наук. ред. О. Л. Кононко. – К., Знання, 2003. – 182с.
5. "Малятко" програма виховання дітей дошкільного віку / АПН України; Інститут проблем виховання / З.П. Плохій (підгот.). – К., 1999. – 288с.
6. Актуальні проблеми дошкільного виховання: Міжвузівський збірник наукових праць / А.М. Богуш (ред.). – Рівне, 1997. – 176с.
7. Бондарик М. В. Використання надбань народної педагогіки в процесі вирішення проблем трудового виховання дітей дошкільного віку // Вісник. – Глухів, 2003. – Вип.2. – С.93–97.
8. Борисова З.Н., Бєленька Г.В., Кот Н.М., Кривошея Н.Б. Виховання дошкільника в праці. – К., 2002. – 112с.
9. Буре Р.С. Учите детей трудиться. – М. : Просвещение, 1983. – 144с.
10. Воспитание дошкольников в труде / В.Г. Нечаевой (ред.). – М. : 1983. – 187с.
11. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К. : Либідь, 1997. – 374с.
12. Дитина: Орієнтовний зміст виховання і навчання дітей 3–7 років у дитячих закладах. – К., 1992. – 157 с.
13. Козлова С. А., Дедовских Н. К., Калишенко В. Д. Нравственное и трудовое воспитание дошкольников: Учебное пособие. – М., Вермекс, 2002. – 192 c.
14. Куцакова Л.П. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника. – М. : Владос, 2003. – 144с.
15. Максимчук О. В. Проблема трудового виховання в історії зарубіжної та вітчизняної педагогіки // Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. Наукові записки. – Кіровоград, 2001. – Вип. 36: Сер. Педагогічні науки. – С.97–109.
16. Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. – М.: Просвещение, 1991. – 108с.
17. Машовець М. Даруємо радість праці: програма виховання дітей у праці, орієнтовану на спільну діяльність дорослих і дошкільнят в умовах родини // Дошкільне виховання. – 2006. – № 5. – С.8-9.
18. Носовець Н. М. Гуманістичні основи трудового виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка // Вісник. – Чернігів, 1999. – Вип.2. – С.62–64.
19. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду / под. ред. Р.С. Буре. – М. : Просвещение, 1987. – 221с.
20. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навч. посібник. – К. : Академвидав, 2004. – 456с.
21. Прокопенко Л. І. Формування духовних цінностей засобами трудового виховання (історичний аспект) // Вісник. – Черкаси, 2006. – Вип.84: Сер.: педагогічні науки. – С.114–120.
22. Русова С.Ф. Вибрані педагогічні твори. – К. : Освіта, 1996. – 304с.
23. Сергеева Д.В. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. – М. : 1987. – 125с.
24. Хрестоматія з української класичної педагогіки К.Ушинський, С.Русова, А.Макаренко, Г.Ващенко, В.Сухомлинський: навч. посібник / В.Кравець (уклад.). – К. : Грамота, 2008. – 768с.
25. Шевченко П. Ідеї трудового виховання у педагогічній творчості Й.Г. Песталоцці // Рідна школа. – 2002. – № 2. – С.62-63.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Роль дошкільного закладу у вихованні особистості дитини
  • Виховання дітей працею в дошкільних закладах України та Америки
  • Аналітичні аспекти щодо визначення рівнів розвитку трудових навичок у природі дітей дошкільного віку
  • Сенсорне виховання в системі Марії Монтессорі
  • Виховання самостійності та організованості у дітей середнього дошкільного віку в процесі виконання трудових доручень
  • Естетичне виховання у творчій спадщині В.О. Сухомлинського
  • Підготовка дитини до школи
  • Здійсненна контролю за фізичним розвитком, охороною та зміцненням здоров’я дітей дошкільного віку
  • Формування пізнавальних інтересів у дітей середнього дошкільного віку в процесі спостережень у природі
  • Виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей дошкільного віку (середня група 4-5 років)
Cгенерировано за 0.062399 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів