Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Теорія соціальної роботи. Тема: „Технологія соціальної роботи з соціально неспроможними сім’ями ”.» (ID:31130)

| Размер: 155 кб. | Объем: 47 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВСТУП 3
Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СОЦІАЛЬНО НЕСПРОМОЖНИМИ СІМЬЯМИ 6
1.1. Сутнісні ознаки соціально неспроможної сім’ї та чинники її виникнення в українському соціальному просторі 6
1.2. Технології соціальної роботи для здійснення допомоги соціально-неспроможним сім’ям 14
Висновки до розділу І 24
Розділ ІІ. ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ОКРЕМИМИ ЧЛЕНАМИ СОЦІАЛЬНО-НЕСПРОМОЖНИХ СІМЕЙ 26
2.1. Заходи соціальної роботи з безробітними членами родини 26
2.2. Соціальна робота з інвалідами із соціально-неспроможних сімей 30
Висновки до розділу ІІ 38
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43
ДОДАТКИ 46
Актуальність дослідження. Євроінтеграційні устремління України та необхідність подолання наслідків системної кризи поряд з вирішенням економічних, політичних і правових проблем передбачають наявність дійових механізмів соціального захисту громадян. Питання благополуччя населення, створення сприятливих умов для розвитку людської особистості все виразніше висуваються на перший план у гострих дискусіях, як наукових, так і політичних.
Суспільно-економічна криза в Україні останніх років наклала свій відбиток і на сім'ю, спричинила зниження її життєвого рівня, вплинула на стабільність і виховну дієздатність. Спостерігається зростання кількості неблагополучних сімей, які внаслідок об'єктивних та суб'єктивних чинників не можуть на даний момент ефективно виконувати обов'язки, що передбачені відповідною сімейною роллю по задоволенню потреб інших членів родини. Умови та особливості виконання членами родини сімейних обов'язків в таких сім'ях не сприяють повноцінній життєдіяльності сім'ї, що виявляється у повному або частковому незадоволенні потреб у змінах та внутрішньому зростанні як окремих членів родини, так і сім'ї в цілому.
У зв’язку з цим сьогодні виникає підвищений інтерес науковців, політиків, державних та громадських діячів до соціальної роботи, адже досвід світового співтовариства переконливо засвідчує її безумовну роль у вирішенні таких суспільних проблем, як бездомність, сирітство, безробіття, інвалідність та ін. У значній степені сподівання на виправлення та покращення ситуації, що склалася навколо інституту сім’ї, також, як вважається, припадає на соціальну роботу.
Історія теорії і практики соціальної роботи бере свої коріння в глибинній гуманістичній традиції людського існування; вона тісно пов'язана з духовністю, морально-етичними і релігійними принципами. Проблемами дослідження теорії і практики соціальної роботи, визначенням понятійно-категоріального апарату, предмету та об'єкту даної дисципліни займалися та продовжують займатися такі українські вчені: В.В. Андрущенко, А.І. Андрющенко, О.В. Безпалько, І.Д. Звєрєва, М.Й. Капська, Г.М. Коваль, М.П. Лукашевич, І.І. Мигович, В.І. Полтавець, С.Я. Харченко. Серед теоретиків російської школи соціальної роботи слід назвати С.А. Бєлічева, В.І. Жукова, І.А. Зимню, П.Д. Павленок, Л.В. Топчій, Є.І. Холостову, Б.Ю. Шапіро, Т.В. Шеляга, Н.Б. Шмільову, Н.П. Щукіну, В.Н. Ярську.
Проблеми соціальної роботи спонукали до вивчення конкретних соціальних об’єктів, на які вона має бути спрямована. За останнє десятиріччя неодноразово об’єктом дослідження українських вчених ставала сім’я. При цьому різні аспекти її вивчали: Т.В. Буленко, Т.В. Говорун, Т.С. Журбицька, В.Я. Титаренко, О.М. Шарган, (психолого-педагогічні проблеми функціонування кризової сім'ї); О.Ф. Бондаренко, Л.Ф. Бурлачук, С.Д. Максименко (діагностика та корекція методів сімейного психологічного консультування); О.В. Волошок (функціонально неспроможна родина); А.А. Бєсєдін (дисфункціональна родина); Т.Г. Жаровцева (соціально-педагогічні аспекти роботи з дітьми з неблагополучних сімей); І.Д. Звєрєва, Ж.В. Петрочко (допомога родинам, що опинилися у складних умовах).
Однак аналіз наукової літератури свідчить про те, що мало уваги приділяється питанням соціальної роботи з новим видом сім’ї у соціальному просторі України – соціально неспроможною сім’єю. Це обумовило тему даного дослідження: "Технологія соціальної роботи з соціально неспроможними сім’ями".
Мета дослідження: дослідити технологію соціальної роботи з соціально неспроможними сім’ями на Україні.
Об’єкт дослідження: соціально неспроможна родина.
Предмет дослідження: технології соціальної роботи з соціально неспроможними сім’ями.
На досягнення мети дослідження спрямовані наступні завдання:
1. Визначити сутність, ознаки та причини появи соціально неспроможної родини.
2. Здійснити теоретичний аналіз технологій роботи з соціально неспроможними сім’ями в Україні.
3. Узагальнити досвід соціальної роботи з окремими категоріями членів соціально неспроможних сімей.
Методи дослідження: теоретичний аналіз проблеми на базі літературних джерел з обраної проблематики; аналіз, порівняння, узагальнення та систематизація емпіричних даних.
Робота структурно складається із вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаної літератури, додатків.ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція України (Нова редакція). Закон України від 08.12.2004 N 2222-IV (2222-15) / Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – №2.
2. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії. Закон України від 5 жовтня 2000 р. № 2017-III / Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 48.
3. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”. Закон України № 1768-III від 1 червня 2000 р./ Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000.–№ 35.
4. Про соціальні послуги. Закон України від 01.01. 2004 № 966-IV.
5. Браун А., Боурн А. Супервізор у соціальній роботі: Супервізія догляду в громаді, денних та стаціонарних установах. – К.: Пульсари, 2003. – 240 с.
6. Деякі аспекти оцінки ефективності надання соціальних послуг різним категоріям клієнтів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді / Н.Ф. Романова, О.В. Вакуленко, Н.М. Комарова, І.В. Пєша / Держ. соц. служба для сім'ї, дітей та молоді. – К.: Держсоцслужба, 2005. – 124с.
7. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації: навчально- методичний комплекс / І.Д. Звєрєва (ред.), О.В. Безпалько (авт.-упоряд.), Ж.В. Петрочко (ред.). – К. : Фенікс, 2007. – 528с.
8. Капська А.Й. Соціальна робота: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.
9. Карпенко О.Г. Професійне становлення соціального працівника: Навчально-методичний посібник. – К.: ДЦССМ, 2004. – 164 с.
10. Кузнецова Л.П. Основные технологии социальной работы: Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2002. – 92 с.
11. Кулебякин Е.В. Психология социальной работы. – М., ИД МГУ, 2007. – 86с.Бурлака Г.Ю., Григорьев С.И., Гуслякова Л.Г., Демина Л.Д., Зимняя И.А. Теория социальной работы. – М. : Юристъ, 1999. – 334с.
12. Лукашевич М.П., Мигович І.І. Теорія і методи соціальної роботи. – К. : МАУП, 2002. – 136с.
13. Макаренко О., Голубєва М., Кравчук С. Психологічні особливості особистості в умовах тривалого безробіття // Соціальна психологія. – №4 (30), 2007. – С. 15-18.
14. Науковий супровід, моніторинг та оцінка ефективності соціальних проектів / О.О. Яременко, О.Р. Артюх, О.М. Балакірєва та ін. – К. Державний центр соціальних служб для молоді, Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2002. – 124с.
15. Нечипоренко С.В. Актуальні проблеми матеріального становища сімей в Україні // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. – № 1. – С.186-190.
16. Пейн М. Сучасна теорія соціальної роботи: Пер. з англ. – К. : 2000. – 456с.
17. Полтавець В. Соціальна робота в Україні: перші кроки. – К. : Видавничий дім "КМ Academia", 2000. — 236с.
18. Семигіна Т.В. Словник із соціальної політики. – К.: ВД "КМ Академія", 2005. – 256с.
19. Семигіна Т.В. Соціальна політика у глобальному вимірі. –К.: Пульсари, 2003. – 251 с.
20. Сидоренко Ю.А. Сучасна українська сім’я як клієнт соціальної роботи // Соціальна робота в Україні: теорія і практика / Наук.-метод. журн. – 2003. – № 2. – С. 99–103.
21. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, С.Я. Харченко та ін. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с
22. Соціальна робота в Україні: теорія та практика. /За заг. ред. А. Я. Ходорчук. – К.: ДЦССМ, 2002. – 177с.
23. Соціальна робота: в 3-х ч. – Ч. 1. : Основи соціальної роботи./ Н.Б. Бондаренко, І.М. Грига, Н.В. Кабаченко та ін. – К.: ВД "Києво-Могилянська академія", 2004. – 178 с.
24. Cоціальна робота: в 3-х ч. – Ч. 2. : Теорії та методи соціальної роботи / А.М. Бойко, Н.Б. Бондаренко, О.С. Брижовата та ін. – К.: ВД "Києво-Могилянська академія", 2004. – 226с.
25. Cоціальна робота: в 3-х ч. – Ч. 3. : Робота з конкретними групами клієнтів / А.М. Бойко, Н.Б. Бондаренко, О.С. Брижовата, І.М. Грига та ін. – К.: ВД "Києво-Могилянська академія", 2004. – 166с.
26. Соціальна робота: технологічний аспект /За ред. А.Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2004. – 364 с.
27. Соціальні служби родині: розвиток нових підходів в Україні / І.М. Грига, О.Л. Іванова, Н.В. Кабаченко, Т.В. Семигіна, О.М. Савчук, Л.В. Копець та ін.; Держ. ком- т України у справах сім'ї та молоді. Держ. центр соціальних служб сім'ї та молоді. – К., 2003. – 127 с.
28. Старокадомский Д. Семья на западный манер: аналіз матеріального забезпечення родин // Власть и политика. – 2004. – 9-15 квіт. (№15). – С.11.
29. Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді (методичний посібник) / С.В. Толстоухова, О.О. Яременко, О.В. Вакуленко та ін. – К.: Державний центр соціальних служб для молоді, Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 88 с.
30. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б.. Соціальна робота. Теорія і практика. – К. : Знання, 2008. — 574с.
31. Холостова Е.И. Технологии социальной работы. – М.: ИНФРА, – М.: 2001. – 400с.
32. Шендеровский К.С. Профілактична соціальна робота: теорія і практика. – К. : Главник, 2007. – 144с.
33. Якуненко Н. І., Сизранова Н. М., Кривенко Н. А., Шелест Е. М. Сучасний стан та перспективи розвитку системи державної соціальної допомоги / НАН України; НДІ праці і зайнятості населення. – К. : СОЦІНФОРМ, 2005. – 114с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • ОРГАНІЗАЦІЙНІВ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
 • Організаційна структура соціальної роботи в Україні
 • Досвід соціальної роботи на прикладі окремих країнах
 • Установки та методи соціальної роботи за кордоном
 • Установки та методи соціальної роботи за кордоном
 • Досвід соціальної роботи на прикладі окремих країнах
 • Технології орієнтовані на гуманістичні моделі особистості
 • Професійний портрет сучасного соціального працівника
 • Форми соціальної роботи із студентською молоддю
 • ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
 • Теоретичні основи соціальної роботи в громаді
Cгенерировано за 0.054230 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів