Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Специфіка діяльності благодійного фонду із дітьми сиротами» (ID:31059)

| Размер: 62 кб. | Объем: 49 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
Содержание(Увага! (наявні тільки перші 49 сторінок роботи))
Вступ…………………………………………………………………………..3
Розділ 1.Теоретико методологічні аспекти проблеми дій психологічної
допомоги дітям - сиротам………………………………………...6
1.1.Поняття психологічної допомоги в діяльності практичного
психолога………………………………………………………………….
1.2.Особливості діяльності практичного психолога в благодійному
фонді «Молодь із місією». ………………………………………………
1.3.Труднощі діяльності практичного психолога з дітьми сиротами….
Розділ 2.Діагностика психологічних труднощів дітей сиріт у дитячому будинку «Сонячне світло»……………………………………….. 37
2.1.Специфіка застосування методів дослідження психологічних
труднощів з дітьми сиротами……………………………………………
2.2.Аналіз результатів дослідження особливостей психологічних
труднощів дітей сиріт у дитячому будинку «Сонячне світло»………...
Розділ 3.Напрямки психологічної допомоги дітям сиротам у вирішенні їх
психологічних проблем……………………………………………72
3.1.Програма психологічної допомоги у вирішенні психологічних труднощів дітей сиріт………………………………………………………...
3.2.Аналіз ефективності програми подолання психологічних труднощів дітей сиріт у дитячому будинку «Сонячне світло»…………………………
Висновки…………………………………………………………………….105
Список літератури…………………………………………………………..109
Додатки……………………………………………………………………….116ВСТУП
Актуальність теми. В умовах економічної кризи, політичної i соціальної нестабільностi, радикальної соціально-культурної трансформації нашого суспільства постає проблема щодо необхідності розробки нових форм утримання та виховання дітей, які перебувають у особливо складних i дискомфортних умовах. Це стосується, зокрема, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Міжнародний досвід державної опіки над дітьми свідчить про поступову відмову держав з гуманістичним спрямуванням соціальної політики від інтернатних форм утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і орієнтацію на створення та підтримку сімейних форм опіки. Вивчення проблем влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, довело, що сімейне виховання, безперечно, виступає пріоритетною формою в Україні. У той же час збільшується кількість дітей, над якими немає можливості встановити опіку або направити їх на усиновлення. Такі діти потрапляють до державних закладів: будинків дитини, дитячих будинків, шкіл-інтернатів.
Знаходження в таких закладах, як показує практика, на жаль, не позбавляє дитину від психологічних і моральних навантажень. Сама атмосфера закладу, а також перебування в ньому дітей з різними видами відхилення в поведінці, хворобами, психічними травмами, а деяких випадках і низькими моральними якостями не сприяє встановленню сприятливої атмосфери для ефективного виховання та навчання. Наявність в кожній такій установі фахівців психологічної служби не забезпечує надання дієвої психологічної допомоги. Таку допомогу діти очікують як в індивідуальному, так і в соціально-психологічному плані. В індивідуальному аспекті зрозуміло, що таких дітей слід більше розвивати, вдосконалювати їх когнітивні, інтелектуальні властивості, формувати моральні поняття. В соціально-психологічному – вдосконалювати вміння продуктивно спілкуватися з оточуючими людьми, розвивати якості, що сприяють успішній адаптації до різних умов соціального оточення, вмінню безконфліктно взаємодіяти в соціальній групі, громаді.
Проблема соціального і особистісного становлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, постала перед психолого-педагогічною наукою досить гостро. Окремі аспекти соціального становлення дітей, позбавлених батьківського піклування, розроблялися багатьма вченими. Так, особливості виховання таких дітей в умовах школи-інтернату вивчали Я.О. Гошовський, Л.С. Дробот, Б.С. Кобзар, В.С. Яковенко; на підставі аналізу психодіагностики і педагогічних досліджень визначалися особистісні якості дітей (М.П. Аралова, І.В. Дубровіна, А.М. Прихожан); основи підготовленості сучасного випускника школи-інтернату до входження в новий соціум досліджували І.Д. Звєрєва, О.А. Кузьменко, М.Н. Іщенко; визначення місця дітей і учнівської молоді в соціумі знайшло відображення у працях В.Г. Бочарової, В.М. Оржеховської.
Проблему гуманізації навчально-виховного процесу дітей-сиріт в умовах дитячого будинку досліджували співробітники лабораторії дошкільного виховання Інституту проблем виховання АПН України Н.В. Кириченко, Г.С. Марочко, Т.І. Науменко, З.П. Плохій, К.П. Стрюк. Психолого-педагогічні аспекти адаптації дітей дошкільного віку до нових умов розглядалися в працях Л.В. Галігузової, Т.П. Жаровцевої, О.Л. Кононко, С.І. Мещерякової, Л.О. Царегородцевої, Ж.М. Юзвак та ін.
Спеціальні психологічні дослідження І.В. Дубровіної, Т.М. Землянухіної, М.І. Лисіної, А.М. Прихожан, В.О. Толстих показали, що вихованці інтернатних закладів відрізняються від дітей, які виховуються в сім’ях, станом здоров’я, розвитком інтелекту й особистості. Дані вищевказаних досліджень доводять, що психологічна допомога дітей в інтернаті може бути в значній степені ускладнена особистісними якостями вихованців, що формуються під впливом соціально-психологічних умов утримання в таких закладах, що, в свою чергу, обумовлює пошук інших шляхів утримання та виховання дітей, здійснення для них психологічної допомоги на нових засадах. Наявність такої проблеми обумовило вибір теми даного дослідження: "Специфіка діяльності благодійного фонду із дітьми сиротами"
Об’єкт дослідження : психологічні труднощі дітей сиріт, що виховуються в дитячому будинку.
Предмет дослідження: напрямки діяльності психологічної допомоги з подолання психологічних труднощів дітей сиріт.
Мета дослідження: виявлення причин психологічних труднощів дітей сиріт та визначення напрямків психологічної допомоги з їх подолання.
На досягнення мети дослідження спрямовані наступні завдання:
1. Шляхом теоретичного аналізу літератури визначити ступінь розробленості проблеми психологічної допомоги дітям-сиротам в психологічній науці.
2. Провести емпіричне дослідження причин психологічних труднощів дітей-сиріт.
3. Визначити напрямки психологічної допомоги з подолання психологічних труднощів у дітей-сиріт.
Для виконання завдань дослідження були застосовані наступні методи: загальнонаукові – аналіз, синтез, узагальнення, класифікація, порівняння, аналіз літератури з теми дослідження; психологічні – спостереження, бесіда, тестування, експертне опитування.
Робота структурно складається із вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаної літератури, додатків.
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – М. : Академический Проект, 2001. – 480 с.
2. Артюшкіна Л.М., Поляничко А.О. Сирітство в Україні як соціально-педагогічна проблема. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2002. – 268с.
3. Бабак Т.М., Васильєва С.Ю., Кононенко Н.В., Кривошеєва Ю.О., Яковенко Н.Б. Методичні рекомендації щодо сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. – К. : Держсоцслужба, 2005. – 116с.
4. Битянова М.Р. Работа с ребенком в образовательной среде: решение задач и проблем развития. – М.: МГППУ, 2006. – 96 с.
5. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості: Навч. посібник. – Х.: Фоліо, 1996. – 237с.
6. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб., Питер, 2003. – 528с.
7. Волинець Л.С., Говорун Т.В., Пєша І.В., Бевз Г.М., Юрченко В.І. Як навчитися поважати себе й інших. Поради психолога: Випускнику школи- інтернату для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування / Український ін-т соціальних досліджень. – К., 2000. – 79с.
8. Говорун Т.В., Кікінежді О.М., Кізь О.Б. Твоє сексуальне та репродуктивне здоров'я: Випускникам шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. – Т. : Навчальна книга – Богдан, 2002. – 159с.
9. Дети-сироты: консультирование и диагностика развития / Ред. Е.А. Стребелева. – М.: Полиграф сервис, 1998. – 311с.
10. Дубровина И.В., Минкова Э.Ф.. Бардышевская М.К. Очерки о развитии детей, оставшихся без попечения родителей. – М.: Педагогика, 1995. – 87с.
11. Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Вступ до спеціальності: практична психологія: Навч. посібник. – Кам'янець-Подільський, Аксіома, 2005. – 208с.
12. Зубалий Н. П., Лёвочкина А. М. Основы психотерапии: Учебное пособие. – К., МАУП, 2001. – 160 с.
13. Канішевська Л.В. Педагогічні основи виховання соціальної зрілості учнів старших класів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків. – К : Стилос, 1998. – 164с.
14. Канішевська Л.В. Теоретико-методологічні засади виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, у позаурочній діяльності / Інститут проблем виховання АПН України. – К. : Стилос, 2001. – 342с.
15. Каракина Е.А. Дом с ангелом. – Одесса : Одесский областной благотворительный фонд "Будущее", 2009. – 156 с.
16. Кобилянська Л.І. Соціально-педагогічна підтримка постінтернатної адаптації дітей-сиріт // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін». – Чернівці, 2007. – С.467-471.
17. Коваленко О.О. Соціальне сирітство як соціокультурний феномен: автореферат дисертації: 22.00.03 / НАН України; Інститут соціології. – К., 2006. – 17с.
18. Колтунович Т.А. Етичний кодекс психолога: Навч.-метод. посібник. – Чернівці, Рута, 2007. – 232c.
19. Комарова Н.М. Причини соціального сирітства в Україні // Психолого-педагогічні аспекти роботи з «дітьми вулиці». – К., 1999. – С.10-12.
20. Комплексное сопровождение и коррекция развития детей-сирот: социально-эмоциональные проблемы / под ред. Л.М. Шипицыной – СПб.: Альфа-пресс, 2000 – 108 с.
21. Коренєв М.М., Лебець І.С., Моісеєнко Р.О. Медико-психологічні та соціальні проблеми дітей-сиріт. – Х.; К. : Веллар, 2003. – 240с.
22. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М., Академический проект, 1999. – 240 с.
23. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. – М., Педагогика Пресс, 2000. – 364с.
24. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика:. – М.: Гардарики, 2005. – 269 с.
25. Ми працюємо для людей: збірник матеріалів до 10-річчя Хмельницького благодійного фонду "Хесед Бешт"/ І. Ратушний (уклад.). – Хмельницький, 2009. – 70с.
26. Мищик Л.И. Профессиональная подготовка социального педагога (педагогический, психологический и управленческий аспекты) – З., ИПК «Запоріжжя», 1996. – 104 с.
27. Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: Навч.посібник. – К., МАУП, 2004. – 192 с.
28. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. – М., Независимая фирма "Класс", 1994. – 144с.
29. Немов Р.С. Основы психологического консультирования: Учебник, М.: ВЛАДОС, 1999. – 528с.
30. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – М., Просвещение, Владос, 1995. – Кн. 3: Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. – 512с.
31. Нечай С.П. Адаптація дітей-сиріт до нових умов життя // Дошкільне виховання. – № 6 – 2001. – С. 18-19.
32. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 480 с.
33. Ослон В.Н., Холмогорова А.Б. Замещающаяся профессиональная семья как одна из моделей решения проблемы сиротства в России // Вопросы психологи. – 2001. – №3. – С. 79-90.
34. Ослон В.Н., Холмогорова А.Б. Психологическое сопровождение замещающей профессиональной семьи // Вопросы психологи. – 2001. – №4. – С.39-52.
35. Основи патріотичного виховання учнів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у позаурочний час: (Методичні рекомендації) / Інститут педагогіки АПН України / Л.В. Канішевська (уклад.). – К., 1997. – 14с.
36. Основні шляхи формування соціальної відповідальності вихованців шкіл-інтернатів для дітей-сиріт: Метод. рекомендації / АПН України; Інститут проблем виховання / Л.С. Дробот (уклад.). – К., 1997. – 60с.
37. Павлик Н. П. Особливості соціалізації вихованців закладів державного влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування // Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 11. – С.67–71.
38. Петрочко Ж.В. Процес реінтеграції дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як соціально-педагогічна проблема // Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення. – Черкаси, 2008. – С.126-127.
39. Пєша І.В. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (проблеми реформування) / Український ін-т соціальних досліджень. Інститут дитинства. – К. : Логос, 2000. – 86с.
40. Пєша І.В., Петрочко Ж.В., Сачивець К.В., Яременко О.О. Як організувати своє життя: побутові проблеми: Випускнику школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування / Український ін-т соціальних досліджень. – К. : УІСД, 2001. – 87с.
41. Положення про психологічну службу в системі освіти України. Наказ Міністра освіти України 01.07.93 N 230.
42. Поляничко А.О. Ґенеза сирітства в Україні: історичний та соціально-педагогічний аспекти // Педагогічні науки. – Суми, 2006. – С.125-132.
43. Поляничко А.О. Своєрідність процесу соціалізації дітей-сиріт в умовах дитячого будинку // Педагогічні науки. – Суми, 2001. – С.51-57.
44. Поляничко А.О. Сучасний стан дослідження проблеми соціальної депривації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування // Педагогічні науки. – Суми, 2007. – Ч. 4. – С. 147-155.
45. Приходько Ю.О. Практична психологія: введення у професію. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2008. – 180с.
46. Прихожан А.М. Психология сиротства / А. М. Прихожан, Н.Н. Толстых. - СПб. : Питер, 2005. - 400 с.
47. Прихожан А.М. Работа психолога в учреждения интернатного типа для детей, оставшихся без попечения родителей. – М.: Просвещение, 1991. – 374 с.
48. Проселкова М.О. Особенности психического здоровья детей-сирот / Социальная педагогіка и психология. –Москва, Научный центр психического здоровья РАМН, 1996. – С. 25- 31.
49. Простак Г.Д. Особенности социальной ситуации развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей // Социально-педагогическая работа. – 2006. – № 4. – С. 15-22.
50. Психодіагностика / Л. Терлецька (упоряд.), О. Главник (упоряд.). – К., Шкільний світ, 2002. – 112с.
51. Психологический словарь. – М., Педагогика Пресс, 1996. – 298 с.
52. Психология социальной работы / О. П. Александрова, О.Н.Боголюбова, Н.Л.Васильева и др.; Под общей ред. М. А. Гулиной. – СПб.: Питер, 2002. – 352 с.
53. Психологічна енциклопедія: А - Я / О. Степанов (авт.-упоряд.). – К., Академвидав, 2006. – 424с.
54. Рабочая книга социального педагога / Авторы-составители Е.А. Романова, А.Б. Малюшкин. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 144 с.
55. Рабочая книга школьного психолога / под ред. И. В. Дубровиной. – М.: Просвещение, 1991. – 303 с.
56. Савранська Н.О. Благодійна діяльність в контексті моралі сучасного суспільства // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності, Збірник наукових праць / М.М. Бровко (відп. ред.). – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2007. – С. 122-128.
57. Скребец В. А. Психологическая диагностика: Підручник. – К., МАУП, 2001. – 152 с.
58. Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа: посібник / Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді; Всеукраїнський благодійний фонд "Крона" / Т.П. Авельцева (авт.-упоряд.). – К. : Держсоцслужба, 2008. – Ч. 1 – 240с.
59. Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа: посібник / Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді; Всеукраїнський благодійний фонд "Крона" / Н.В. Зимівець (авт.-упоряд.). – К. : Держсоцслужба, 2008. – 212с. – Ч. 2 –212с.
60. Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа: посібник / Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді; Всеукраїнський благодійний фонд "Крона" / Н.В. Зимівець (авт.-упоряд.). – К. : Держсоцслужба, 2008. – 212с. – Ч. 3 –212с.
61. Соціально-психолгічні причини та проблеми сучасного сирітства в Україні // Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв’язання. – К., 1998. – Вип.7. – С.54-57.
62. Сушик Н.П. Соціально-педагогічна робота в інтернатних закладах для дітей-сиріт // Проблеми педагогічних технологій. – Луцьк, 2003. – Вип.1. – С.249-266.
63. Терновская М.Ф. и др. Новая модель организации работы органов местного самоуправления по опеке и попечительству над детьми (цикл сборников). – М.: Изд-во «Квадрум», 2002.
64. Тесленко В.В. Система соціальної адаптації дітей-сиріт і дітей з обмеженими можливостями. – К. : Педагогічна преса, 2007. – 31с.
65. Тутушкина М.К., Волков С.А., Годлиник О.Б., Гулина М.А., Ермак Е.С. Практическая психология: Учебник. – СПб., Дидактика Плюс, 1998. – 335с.
66. Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. психология социальной работы: содержание и методы психосоциальной практики: учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 192с.
67. Фурман А.В., Сівак С.С. Практична психологія у соціальній роботі: Навч.- метод. посіб. – Т. : ІЕСО, 2004. – 82с.
68. Хомич Г.О., Ткач Р.М. Основи психологічного консультування: Навч. посібник. – К., МАУП, 2004. – 152 с.
69. Шапар В.Б. Психологічний тлумачний словник. – Харків, Прапор, 2004. – 640с.
70. Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика и технология работы социального педагога. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 208с.
71. Шишко О.Я. Соціальне сирітство як чинник порушення психічного здоров’я дітей // Науковий вісник. – Львів, 2008. – Вип. 1. – С. 106-121.
72. Шость Н.В., Козир М.К. Правове становище дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків: В питаннях та відповідях для практичних працівників. – Х., 1995. – 63с.
73. Яковенко В.С. Виховання та усиновлення дітей-сиріт / Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. В.К.Винниченка. – Кіровоград, 1998. – 335с.
74. Яскал Л. Роль Євангелія в емпіричній адаптації дітей-сиріт, випускників навчально-виховних закладів // Наукові записки. – Острог, 1999. – Т.2, ч.2: Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С.305-308.
75. http://www.ywamkyiv.org/ – сайт Благодійного фонду "Молодь із Місією".
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Зміст соціально-педагогічної діяльності з дітьми-сиротами в дитячих будинках сімейного типу (ДБСТ)
  • СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО ТА ШЛЯХИ ЙОГО РЕАБІЛІТАЦІЇ
  • Соціальне сирітство та шляхи його реабілітації
  • Соціальна реабілітація дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування дорослих
  • Ігрові методи в соціальній роботі з дітьми молодшого шкільного віку
  • Планування фонду заробітної плати туристичного підприємства
  • ФОРМУВАННЯ РОДИННИХ ФОРМ, УТРИМАННЯ І ВИХАВАННЯ ДІТЕЙ СИРІТ ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
  • "Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: практика, проблеми та шляхи удосконалення"
  • Система роботи школи з обдарованими дітьми (+ РЕЗЮМЕ)
  • ВИЗНАЧЕННЯ ФОНДУ РОБОЧОГО ЧАСУ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ГОСПОДОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Cгенерировано за 0.270920 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів