Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Фінансова стійкість та шляхи підвищення (2 та 3 розділ)» (ID:30565)

| Размер: 228 кб. | Объем: 73 стр. | Стоимость: 200 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеРозділ 2 Аналітична оцінка існуючого рівня фінансової стійкості 4
2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика ТОВ ТД «Елко» 4
2.2 Оцінка ефективності використання основного та оборотного капіталу 11
2.3 Діагностика існуючого рівня фінансової стійкості ТОВ ТД «ЕЛКО» 28
Розділ 3 Розробка та обґрунтування заходів забезпечення фінансової стійкості 38
3.1 Визначення альтернативних варіантів підвищення фінансової стійкості 38
3.2 Економічне обґрунтування обраного варіанту підвищення фінансової стійкості 49
3.3 Передумови успішної реалізації запропонованих заходів 62
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 65
ДОДАТКИ
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература
1. Конституція України від 28.06.1996 р. Офіційне видання. Урядовий кур єр 1996 07 13.07.96 N 129 - 130.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. з наступними змінами. Офіційний вісник України 2003 N 11 (28.03.2003) ст. 462.
3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. з наступними змінами. Офіційний вісник України 2003 N 11 (28.03.2003) ст. 461.
4. Господарський процесуальний кодекс України від 11.06.1991р. з наступними змінами. Відомості Верховної Ради України 1992 N 6 (11.02.92) ст. 56.
5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001р. з наступними змінами. Офіційний вісник України 2001 N 21 (08.06.2001) ст. 920.
6. Про відновлення платоспроможності підприємства або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 р. з наступними змінами. Відомості Верховної Ради України 1992 N 31 (04.08.92) ст. 440.
7. Про заходи спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу: Закон України від 23.06.2005 року. Урядовий кур єр 2005 08 03.08.2005 N 142.
8. Про систему оподаткування: Закон України від 25.06.1991р. з наступними змінами. Голос України 1991 08 09.08.91 N 153.
9. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999р. з наступними змінами. Урядовий кур єр 1999 06 03.06.99 N 101-102.
10. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991р. з наступними змінами. Голос України 1991 10 11.10.91 N 198.
11. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28.12.1994р. з наступними змінами. Урядовий кур єр 1997 06 12.06.97 N 105-106.
12. Про ліквідацію державної госпрозрахункової установи «Агентство з питань банкрутства : Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2005 року № 942. Офіційний вісник України 2005 N 39 (14.10.2005) ст. 56.
13. Порядок продажу активів у рахунок погашення податкового боргу боржника в процедурах банкрутства. Наказ Міністерства економіки України від 7 червня 2001 р. № 123 з наступними змінами. Офіційний вісник України 2001 N 26 (13.07.2001) ст. 1189.
14. Андрощук Г.А. Крайнев П.П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны. – Монография. – К.: Издательский Дом «Ин Юре» 2003. – 400 с.
15. Архів Вищого господарського суду України. Справа 16/71-6-2 за 2002р.
16. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління/ Т.С. Клебанова О М. Морозенков та ін. За ред. Морозенкова. – Х.: ВД»Інжек» 2003. – 272 с.
17. Барбашова Н. Сгара Є. Мирова угода в процедурі банкрутства: роль економіко-правових факторів // Право України.— 2003. — № 1.— С.42- 47.
18. Басалюк Т.В. Визнання недійсними заінтересованих угод боржника в процедурі банкрутства. // Вісник господарського судочинства. – К. 2005.- №4.- С. 187- 191.
19. Болдарь Г. Співвідношення незаконних дій у разі банкрутства та суміжних складів злочинів. // Прокуратура. Людина. Держава. – К. 2005. - № 8. – С. 51- 59.
20. Бутирський А.А. Місце та роль мораторію на задоволення вимог кредиторів у процедурах банкрутства. // Вісник господарського судочинства. – К. 2005.- №2. – С. 34- 40.
21. Вечирко И. Третейский и процедура банкротства. // Юридическая практика. – 2006.- №12. – С. 11- 12.
22. ВитрянскийВ.В. Особенности банкротства отдельных категорий должников // Вестник Высшего арбитражного суда РФ. — 2001. —№ 3. — С. 117.
23. Вісник господарського судочинства. 2005 рік. №4 «Визнання угод боржника недійсними» — с. 189.
24. Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства: навчальний посібник.- К.: Кондор 2007.- 180с.-
25. Господарське право / Під ред. В.С.Щербини. — К.: Юрінком Інтер 2001. —336 с.
26. Джунь В.В. Нормативний комплекс про неспроможність як підгалузь господарського права. // Вісник господарського судочинства. – К. 2003.- №1.- С. 139- 145.
27. Джунь В.В. Проблема процесуального плюралізму у справах про неспроможність. // Вісник господарського судочинства. – К. 2005.- №1.- С. 216- 223.
28. Джунь В.В. Проблемні питання вдосконалення організації провадження у справах про банкрутство. // Вісник господарського судочинства. – К. 2004.- №2. – С. 184- 191.
29. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного.- Вид. 2-е перероб. та доп.- К.: КНЕУ 2001.- 528с.
30. Захарченко В. Практика организационно – правового регулирования процедур банкротства в странах с развитой экономикой. // Підприємництво господарство і право. – К. 2002. - №4. – С.107- 112.
31. Захарчин Г. Діагностика організаційної культури підприємства у механізмі забезпечення фінансової стійкості підприємства// Вісник Національного університету Львівська політехніка .- 2007.- №23(606).- С. 3-7.
32. Зимин Н.Е. Анализ и диагностика финансового состояния предприятия: Учебное пособие.- М.: ИКФ ЭКМОС 2003.- 240с.
33. Зинченко С. Казачанский С. Зинченко О. Поиск новой модели законодательства о банкротстве // Хозяйство и право. — 2001. - № 3. - С.29-40.
34. Ковалев А. П. Как избежать банкротства.- М.: Финстат-информ 1996.- 92 с.
35. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности.- М.: Финансы и статистика 1996.-432с.
36. Кизим М.О. Забродський В.А. Зінченко В.А. Копчак Ю.С. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: Монографія. – Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК» 2003. – 144 с.
37. Кунцевич В.О. Підходи діагностики фінансового потенціалу підприємства// Актуальні проблеми економіки.- 2005.- №1.- С. 68-75.
38. Ляпунова Н. Стійка фінансова неспроможність як ознака приховування банкрутства. // Вісник Академії правових наук України. – Х. 2000.- №3(22). – С.176- 181.
39. Мамутов В.К. Знаменский Г.Л. Хахулин В.В и др. Хозяйственное право. под ред. В.К. Мамутова. - К. Юринком 2002- 912 с..
40. Матвійчук А.В. Діагностика фінансового стану підприємства із застосуванням інструментарію нечіткої логіки/ А.В.Матвійчук О.А.Сметанюк// Фінанси України.- 2007.- №12.- С. 115-128.
41. Можайская Л. А. Уголовная ответственность за деяния связанные с банкротством по уголовному кодексу Германии. // Государство и право. – М. 2005. - №3. – С.72- 76.
42. Мороз О.В. Фінансова діагностика у системі антикризового управління на підприємствах: Монографія/ О.В.Мороз О.А.Сметанюк.- Вінниця: УНІВЕРСУМ 2006.- 163с
43. Москаленко В.П. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства/ В.П.Москаленко О.Л.Пластун// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- №6.- С. 180-191.
44. Ніколаюк С.І. Никифорчук Д.Й. Безпека суб єктів підприємницької діяльності: Курс лекцій/Серія: Бібліотека оперативного працівника. - К.: КНТ 2005. - 320 с.
45. Опадчій І.М. Банкрутство як останній аргумент . Юридичний журнал. 2004 рік. № 5(23). - с. 104.
46. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: Монографія/ М.О.Кизим В.А.Забродський В.А.Зінченко Ю.С.Копчак.- Х.: ВД ІНЖЕК 2003.- 144c.
47. Поляков Б.М. Акционер банкрота видит да суд неймет. // Юридическая практика. – 2006.- №12. – С. 11- 14.
48. Поляков Б.М. Порядок установления и изменения пассива должника в отношениях несостоятельности (банкротства). //Підприємство господарство і право. – К. 2004.- №8.- С. 11- 15.
49. Поляков Б.М. Правове регулювання штрафних санкцій у відносинах неспроможності. // Вісник господарського судочинства. – К. 2004.- №2.- С. 47- 52.
50. Поляков Б.М. Принципы института банкротства. // Підприємництво господарство і право. – К. 2002. - №1. – С.6- 10.
51. Поляков Б.Н. Процедура банкротства. - . К. 2002 - 546 с..
52. Поляков Б.Н. Судебные процедуры банкротства в Украине// Хозяйственный процесе. - 2002. - №9 - с.22.
53. Пригуза П. Банкрутство відсутнього боржника. // Юридичний вісник України. – 2005.- №44. – С. 8- 9.
54. Савчук В. Финансовая диагностика предприятия как система поддержки принятия управленческих решений// Компаньон.Стратегии.- 2003.- №11.- С. 34-39.
55. Салига С.Я. та ін. Антикризове фінансове управління підприємством: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури 2005. – 208 с.
56. Салига К. Методичні підходи діагностування фінансового стану підприємства/ К.Салига С.Власенко// Економіка та підприємництво. Держава та регіони. - 2007.- №3.- С. 204-210.
57. Салига С. Використання результатів фінансової діагностики при підготовці управлінських рішень на підприємствах машинобудування/ С.Салига В.Фатюха// Економіка та підприємництвоДержава та регіони.- 2007.- №3.- С. 210-213.
58. Сгара Е. Особенности заключения мирового соглашения в процедуре банкротства финансовых учреждений // Предпринимательство хозяйство и право.— 2002. — №9— С. 19-21.
59. Селіванов А.О. Правові проблеми щодо поновлення платоспроможності підприємств: колізії між законодавством і судовою практикою. // Вісник Верховного Суду України. – К. 2005. - №8.- С. 28- 32.
60. Селіванов А.О. Процедура „штучного банкрутства” підприємств: колізії у законодавстві та практика господарських судів. // Вісник господарського судочинства. – К. 2005.- №2. – С .137- 144.
61. Сметанюк О.А. Діагностика фінансового стану підприємства в системі антикризового управління: Автореферат дисертації на здобут. наук. ступеня к.е.н. спец. 08.06.01 - економіка організація і управління підприємствами.- Хмельницький: ХНУ 2006.- 20с
62. Сметанюк О.А. До питання багатофакторної системи діагностики фінансового стану підприємства// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2007.- №3.- С. 34-41.
63. Сметанюк О.А. Методика діагностики кризи підприємства за оцінкою показників фінансового стану в умовах організаційних змін// Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки.- 2005.- №6 Т.1.- С. 128-131.
64. Сокиринська І.Г. Діагностика фінансового забезпечення діяльності підприємства// Фінанси України.- 2003.- №1.- С. 88-95.
65. Стельмащук Ю. Методи діагностики фінансового стану і схильності підприємства до банкрутства// Економіка АПК Економіка АПК.- 2007.- №2.- С 78-86.
66. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навчальний посібник. — К.:КНЕУ 2000. — 410 с.
67. Ткаченко А.М. Діагностика фінансової стабільності підприємства/ А.М.Ткаченко Н.О.Артьомова// Економіка та підприємництвоДержава та регіони.- 2006.- №4.- С. 354-358.
68. Тытыч В. „Исполнительное” банкротство в законе. // Юридическая практика. – 2006.- №18. – С. 14.
69. Федоренко В.Г. Оцінка та діагностика фінансового стану підприємства // Економіка та держава.- 2004.- №1.- С. 26 - 29.
70. Фролова О.Г. Об’єктивні ознаки доведення до банкрутства. // Вісник господарського судочинства. – К. 2005.- №8. – С .227- 236.
71. Чепурко В.В. Моделі ситуативної діагностики фінансового стану аграрних підприємств// Фінанси України.- 2000.- №6.- С. 79-90.
72. Чернявський А.А. Безпека підприємницької діяльності: Конспект лекцій. – К.: МАУП 2003. – 124 с.
73. Швиданенко Г.О. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія/ Г.О.Швиданенко О.І.Олексюк.- К.: КНЕУ 2002.- 192с
74. Экспертная диагностика и аудит финансово-хозяйственного положения предприятия: Практическое руководство для бухгалтеров финансистов руководителей предприятий аудиторов и работн/ Сост.: Е.А. Стоянов Е.С. Стоянова.- К. 1993.- 90с
75. Ющенко С. Соотношение исполнительного производства с процедурой банкротства. // Підприємництво господарство і право. – К. 2003. - №1. – С.16- 18.
76. Газета «Юридическая практика». «Банкротство по инициативе ГНАУ» Выпуск № 23 (285) от 10.06.2004 г.
77. Газета «Юридическая практика». «Мораторий в процедуре банкротства» Выпуск № 15 (381) от 11.04.2005 г.
78. Газета «Юридическая практика». «Дутый кредитор которого не ждали» Випуск № 27 (393) от 06.07.2005 г.
79. Газета «Юридическая практика». «Летучие банкроты не умирают» Випуск № 37 (403) от 14.09.2005 г.
80. Газета «Юридическая практика». «Заморатореное» требования кредиторов» Випуск № 23 (389) от 06.06.2005 г.
81. Газета «Юридическая практика». Последствия подачи заявления о приобщения к делу о банкротстве. Выпуск № 5 от 1.02.2005 г.


Дополнительная информация4140
Рік написання: 2009
Заказ Заказать Купить «Фінансова стійкість та шляхи підвищення (2 та 3 розділ)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Фінансовий стан підприємства, його оцінка та шляхи поліпшення
 • ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ З КУРСУ "АВТОМАТИЗАЦІЯ ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ" Тема курсової роботи - “Розробка політики управління фінансовою стійкістю в умовах кризового стану підприємства
 • ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ З КУРСУ "АВТОМАТИЗАЦІЯ ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ" за темою роботи - “Розробка політики управління фінансовою стійкістю в умовах кризового стану підприємства
 • Оцінка фінансової стійкості підприємства і заходи по її підвищенню на прикладі
 • Управління фінансовою стійкістю підприємства
 • Фінансове становище підприємства та шляхи його оздоровлення
 • ВПЛИВ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ БАНКУ
 • Фінансова стійкість та прибутковість комерційних банків.
 • Фінансова стійкість та прибутковість комерційних банків.
 • Соціальна відповідальність та етика в менеджменті підприємства сфери туризму (на прикладі готелю "__")
 • Гігієнічні нормування шкідливих речовин в навколишньому середовищі
Cгенерировано за 0.216449 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів