Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Розробка бізнес плану і розрахунки фінансовий трудових і матеріальних ресурсів на проект „Ковбасний цех”» (ID:30420)

| Размер: 113 кб. | Объем: 97 стр. | Стоимость: 400 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
Содержание
ВСТУП 4
1 ХАРАКТЕРИСТИКА БІЗНЕС-ПЛАНУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 7
1.1 Сутність бізнес-планування та призначення бізнес-плану 7
1.2 Технологія розробки бізнес-плану 10
1.3 Зміст основних розділів бізнес-плану 14
2 ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 33
2.1 Стисла економічна характеристика досліджуваного підприємства 33
2.2 Оцінка ефективності реальних інвестицій об’єкта дослідження сучасними методами 42
2.3 Оцінка фінансового забезпечення інвестиційного проекту 52
3 РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПЛАНУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 62
3.1 Стисла характеристика інвестиційного проекту 62
3.2 Планування обсягу і структури виробництва продукції і їх ресурсне забезпечення 71
3.3 Управління реалізацією інвестиційного проекту 79
3.4 Фінансування інвестиційного проекту 87
ВИСНОВКИ 92
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 95

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература
1. Воронкова В.Г. Планування та прогнозування в умовах ринку. –К: Професіонал ВД - 2006. – 600с.
2. Горемыкин В.А. Бугулов Э.Р. Богомолов А.Ю. Планирование на предприятии. Учебник издание 2-е стереотипное. - М.: Информационно-издательский дом Филинъ Рилант 2000. - 328с.
3. Економіка і ринок: Подолання суперечностей / Туниця Ю.Ю. — К. 2006. — 314 с. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посіб. для ВНЗ. — 3-тє вид. випр. Затверджено МОН / За ред. Й.М. Петровича. — К. 2002. — 405 с.
4. Економіка підприємства: Навч. посіб. — 2-ге вид. стер. Рекомендовано МОН / Манів З.О. Луцький І.М. — К. 2006. — 580 с.
5. Економіка підприємства: Навч. посіб. для ВНЗ. — 4-те вид. стер. Рекомендовано МОН / Примак Т.О. — К. 2006. — 219 с.
6. Економіка підприємства: Підручник. Затверджено МОН / За ред. А.В. Шегди. — К. 2006. — 614 с.
7. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. — 3-тє вид. випр. і доп. Затверджено МОН / Грішнова О.А. — К. 2007. — 559 с.
8. Економіка та організація виробництва: Підручник. Затверджено МОН / За ред. В.Г. Герасимчука. — К. 2007. — 678 с.
9. Економічна безпека і політика: із досвіду професійного аналітика / Ковальчук Т.Т. — К. 2004. — 638 с. тв. пал. (ст. 8 пр.).
10. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. — 3-тє вид. випр. і доп. Рекомендовано МОН / Савицька Г.В. — К. 2007. — 668 с.
11. Економічний аналіз: Практикум. Рекомендовано МОН / Кармазін В.А. Савицька О.М. — К. 2007. — 255 с.
12. Економічний аналіз: Практикум. Рекомендовано МОН / Шубіна С.В. Торяник Ж.І. — К. 2007. — 230 с.
13. Ильин А.И. Синица Л.М. Планирование на предприятии: В 2-х ч. Часть 2. Тактическое планирование / Под. Общей ред. А.И. Ильина. - Мн.: ООО Новое знание 2000.- 416с.
14. Клейнер Г.Б. и др. Предприятие в нестабильной рыночной среде: риски стратегии безопасность. /Клейнер Г.Б. Тамбовцев В.Л. Качалов Р.М. под общ. Ред. Панова С.А. - М.: Издательство Экономика 1997. - 288 с
15. Кузнецова С.А. Маркова В.Д. SWOT-анализ: практика и проблемы применения. // Совершенствование институциональных механизмов в промышленности. – Новосибирск 2005. – С. 18-29
16. Литвин Богдан Миронович. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Литвин М. В. Стельмах М-во освіти і науки України Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Хай-Тек Прес 2008. - 336 с.
17. Лігоненко Лариса Олександрівна. Управління грошовими потоками [Текст] : навч. посіб. / Л.О. Лігоненко Г.В. Ситник Харківський нац. торговельно-економ. ун-т. - К. : [б. и.] 2005. - 256 с.
18. Маркетинг: принципи і функції: Навч. посіб. для вищих навчальних закладів. — 3-є вид. перероб. і доп. / За ред. О. М. Азарян. — Харків: Студцентр 2002.
19. Мескон Майкл Альберт Майкл Хедоури Франклін. Основи менеджменту. М.: З “Справу” 1994.-701 с.
20. Норіцина Н.І. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій. - К.: МАУП 2003 -120с.
21. Орлов О. Планування діяльності промислового підприємства. – К: Скарби 2002 -336с.
22. Петрович Й.М. та ін. Економіка виробничого підприємства: Навчальний посібник. - Львів: Оскарт 1996.- 312с.
23. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Белов Н.М. Євдокимова В.Є. Москалюк та ін. За заг. ред. В.Є. Москалюка. -К.: КНЕУ 2002. - 252с.
24. Платонова Н.А. Харитонова Т.В. Планирование деятельности предприятий. - М 2005. - 432 с.
25. Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / Пер. з англ. А. Олійника Р. Скільського. — К.: Основи 1998.
26. Примак Т. О.Маркетинг: Навч. посіб. — К.: МАУП 2004. — 228 с.
27. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн.: Новое знание 2002. – 704 с.
28. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под общ. ред. А.П. Градова и Б.И. Кузина. – СПб.: Специальная литература 1996. – 510 с.
29. Тарас Копытько Прямой маркетинг — универсальный ключ к лояльности клиентов http://www.managment.com.ua
30. Тарасюк Г.М. Швалб Л.І. Планування діяльності підприємства. 2-е видання. –К: Каравела 2005. – 312с.
31. Томпсон А.А. Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильяме» 2002.
32. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика стратегия управление. - М.: ИНФРА-М 2000.
33. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. - М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез» 1997.
34. Финансовый менеджмент. Теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стоя-новой. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Перспектива 1999. – 574 с.
35. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 2-ге вид. перероб. і доп. Рекомендовано МОН / Партин Г.О. Загородній А.Г. — К. 2006. — 379 с.
36. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 3-тє вид. стер. / Гриньова В.М. Коюда В.О. — К. 2006. — 423 с.
37. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни. — 2-ге вид. випр. і доп. Рекомендовано МОН / Азаренкова Г.М. Журавель Т.М. — К. 2006. — 287 с.
38. Фінанси України та сусідних держав: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Карлін М.І. — К. 2007. — 589 с.
39. Фінанси: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Стеців Л.П. Копилюк О.І. — К. 2007. — 235 с.
40. Фінансова система України: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Карлін М.І. — К. 2007. — 324 с.
41. Фінансове право України. Стан та перспективи розвитку / Ковальчук А.Т. — К. 2007. — 488 с.
42. Фінансове рахівництво: Навч. посіб. для ВНЗ. Рекомендовано МОН / Рязанова Н.С. — К. 2002. — 246 с.
43. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. Київ:ЦУЛ 2002. -496 с.
44. Фінансовий менеджмент: навч.-метод. посібник. / А.М. Поддєрьогін та ін.. – К.: КНЕУ 2001
45. Фінансовий менеджмент: Підручник. Затверджено МОН / Шелудько В.М. — К. 2006. — 439 с.
46. Швиданенко Г.О. Олексюк О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства. – К.:КНЕУ 2002.-192с.
47. Шеремет Олег Олексійович. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / О.О. Шеремет М-во освіти і науки України Нац. ун-т харчових технологій. - К. : Кондор 2005. - 198 с. + Додатки с. 180-191.
48. Экономико-финансовый анализ деятельности предприятия: Учеб. пособие / Т.Д. Костенко В.А. Панков В.С. Рыжиков. – Краматорск: ДГМА 2002. – 126 с.
49. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий и объе-динений / Под ред. проф. С.Б. Барнгольц и проф. Г.М. Тация. – М.: Финансы и ста-тистика 1986.
50. Экономический анализ: Учебник / Под ред. Л.Т. Гиляровской.- 2-е изд. пе-рераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА 2002. – 615
51. Эмепка С. Оценка состояния маркетинга на промышленных предприятиях в условиях рыночной экономики. – М.: ИНФРА-М 2000.


Дополнительная информация4067
Рік написання: 2009
Заказ Заказать Купить «Розробка бізнес плану і розрахунки фінансовий трудових і матеріальних ресурсів на проект „Ковбасний цех”»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС ПЛАНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ (бакалавр НА ПРИКЛАДІ ТОВ)
 • РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ
 • Бізнес-план (ассистанс)
 • Розробка бізнес-плану відкриття ресторану
 • Бізнес-план як складова фінансового планування підприємств
 • Бізнес-план
 • Проект бізнес-плану розвитку підприємства
 • Етапи розробки бізнес-плану на сучасному підприємстві
 • Розробка бізнес-плану новоствореного
 • Значення бізнес-плану в комерційному підприємстві
 • Бізнес-план
Cгенерировано за 0.434690 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів