Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Електронний документ минулий та сучасний етап + РЕЦЕНЗІЯ + РЕФЕРАТ + ВИСТУП» (ID:30249)

| Размер: 126 кб. | Объем: 114 стр. | Стоимость: 450 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеСПИСОК СКОРОЧЕНЬ 3
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. Історія створення документа 7
1.1. Аналітичний огляд джерел 7
1.2. Поява перших документів 25
1.3. Розвиток документної справи 38
РОЗДІЛ 2. Створення електронного документа 44
2.1. Поява перших електронних документів 44
2.2. Етапи створення документу 60
2.3. Застосування електронного документообігу 73
ВИСНОВКИ 94
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 106
ДОДАТКИ 111Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература
1. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»: Офіц. текст прийнятий Верховною Радою України 6 жовтня 1998 р. зі зм. та доп. станом на 1 вересня 2003 р. – К.: Видавничий дім «Ін Юре» 2003. – 10 с.
2. Закон України «Про інформацію» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. – № 48. – Ст.650.

3. Бадьина А.В. Электронный документооборот фирмы // Делопроизводство 1999. – №1. – С. 34 – 39.
4. Беспянська Г.В. Діловодство. – К.: Університет «Украина» 2005. – 418 с.
5. Бобылева М.П. Вопросы анализа документооборота организации в условиях использования автоматизированных систем // Делопроизводство. – 2001. –№1. – С. 36 – 41.
6. Васюков І.В. Головань С.М. Давиденко А.М. Хорошко В.О. Щербак Л.М. Основи організації електронного документообігу. – К.: ДУІКТ 2008. – 230 с.
7. Використання USMARC формату для бібліографічних даних в електронній обробці документів: Методичні поради з досвіду наукової бібліотеки НаУКМА / Наукова бібліотека Національного ун-ту «Києво-Могилянська академія» / Т.В. Бугасова (уклад.). – К. 1999. – 88 с.
8. Гайсинюк Н.А. Педагогічні засади підготовки документознавців в умовах інформатизації суспільства: Автореф. дис... канд. пед. наук: 07.00.08 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К. 2003. – 23 с.
9. Головань С.М. Коженевський С.М. Рибальський О.В. Хорошко В.О. Чирков Д.В. Основи організації електронного документообігу: Практикум. – К.: ДУІКТ 2007. – 133 с.
10. Гречко А.В. Інтелектуалізація та впорядкування інтерфейсів систем електронного документообігу: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / НАН України Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова – К. 2006. – 19 с.
11. Гречко А.В. Основи електронного документообігу: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К. 2006. – 156с.
12. Державна уніфікована система документації. Основні положення: ДСТУ 3843-99. – К.: Держстандарт України 2000. – 8 с.
13. Документация в информационном обществе: электронное делопроизводство и электронный архив: Докл. и сообщения шестой междунар. науч.-практ. конф. 24-25 ноября 1999 г. / М.В. Ларин (председ. редкол.). – М. 2000. – 238 с.
14. Документознавство та інформаційна діяльність: наука освіта практика: Матеріали наук. конф. 18 грудня 2002р. / М.С.Слободяник (голов.ред.). – К.: ДАКККіМ 2003. – 100 с.
15. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки освіти практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ 25-26 травня 2004р. / М.С. Слободяник (голов.ред.). – К.: ДАКККіМ 2004. – 212 с.
16. Електронний документообіг: Програма курсу / Харківська держ. академія культури. Кафедра інформаційних технологій / Г.Г.Асєєв (уклад.) Т.Г.Білова (уклад.). – Х.: ХДАК 2003. – 18 с.
17. Жуковська В.М. Діловодство. Практикум: Навч. посіб. – К.: КНТЕУ 2004. – 152 с.
18. Загорецька О.М. Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у другій половині XX - на початку XXI століття: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.10 / Державний комітет архівів України Український НДІ архівної справи та документознавства. – К. 2005. – 16 с.
19. Загорецька О.М. Теорія діловодства як галузь наукових знань // Студії з арх. справи та документознавства. – К.: Держкомархів України УНДІАСД 2002. – Т. 8. – С. 139 – 141.
20. Засоби обробки електронних документів в Інтернет: Програма курсу / Харківська держ. академія культури. Кафедра інформаційно-документних систем / С.О. Мар їн (уклад.). – Х.: ХДАК 2003. – 14 с.
21. Зиновьева Н.Б. Документоведение. – М.: ИПО Профиздат 2001. – 208 с.
22. Іванова Т.В. Піддубна Л.П. Муніципальне діловодство. – К.: Либідь 2004. – 312 с.
23. Інформаційні технології Електронний документообіг Файлування та відбирання документів (DFR) / А.О. Стогній (розроб.). – Чинний від 2001.01.01. – Офіц. вид. – К.: Держстандарт України 2000. – (Державний стандарт Міждержавний стандарт). – Ч.1: ДСТУ 3873-1-99 (ГОСТ 30653-99) (ISO/IEC 10166- 1:1991). Означення абстрактної послуги та процедури. – ІV 112 с.
24. Комова М.В. Документознавча термінологія. – Л.: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» 2003. – 167 с.
25. Костенко Л.Й. Онлайнові ресурси бібліотеки: створення використання // Бібл. вісн. – 2003. – № 1. – С. 13 – 17.
26. Круковський М.Ю. Побудова системи електронного документообігу на основі формальних моделей: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / НАН України Інститут проблем математичних машин і систем. – К. 2007. – 20 с.
27. Кудряев В.А. Корнеев И.К. Ксандопуло Г.Н. и др. Организация работы с документами. – М.: Инфра-М 1998. – 575 с.
28. Кулешов С.Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / Український держ. НДІ архівної справи та документознавства Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К. 2000. – 162 с.
29. Кулешов С.Г. О понятии электронный документ // Документация в информационном обществе: электронное делопроизводство и электронный архив: Докл. и сообщения на шестой междунар. науч.-практ. конф. – М. 2000. – С. 54 – 57.
30. Кушнаренко Н.М. Внутріпредметна і міжпредметна інтеграція дисциплін документознавчого циклу // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х. 2003. – Вип. 11. – С. 110 – 115.
31. Кушнаренко Н.М. Наука про документ: момент біфуркації // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки освіти практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (К. 25-26 трав. 2004 р.) / Держ акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К. 2004. – С. 9 – 11.
32. Кушнаренко Н.М. Складові змісту спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»: питання методології // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 1. – С. 42 – 45.
33. Кушнаренко Н.М. Удалова В.К. Наукова обробка документів. – К.: Вікар 2003. – 328 с.
34. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учеб. для вузов. – К.: Знання 2004. – 459с.
35. Матвієнко О.В. Цивін М.Н. Менеджмент інформаційних офісних систем. – К. 2001. – 154 с.
36. Морозюк І. Формування напрямів освіти документознавців // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 10. – С. 27 – 29.
37. Новий тлумачний словник української мови / Укл. В.Яременко О.Сліпуненко: В 4 т. – К.: АКОНІТ 2000. – Т.2. – 911 с.
38. Отле П. Библиотека библиография документация: Избранные труды пионера информатики / Пер. с англ. и франц. Р.С. Гиляревского и др. Предисл. сост. коммент. Р.С. Гиляревского. – М.: ФАИР-ПРЕСС Пашков дом 2004. – 350 с.
39. Палеха Ю.І. Управлінське документування: Навч. посібник для вищих навч. закл.: У 2 ч. / Європейський ун-т. – К.: Видавництво Європейського ун-ту 2001.
40. Рудюк В.В. Система керування електронною документацією у Федеративній Республіці Німеччина (1990-2006 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 27.00.02 / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К. 2008. – 19 с.
41. Свердан М.Р. Основи діловодства. – Чернівці: Рута 2004. – 184 с.
42. Сельченкова С.В. Експертиза цінності управлінських документів недержавних організацій: Організаційно-методичний аспект // Студії з арх. справи та документознавства. – К.: Держкомархів України УНДІАСД 2004. – Т. 11. – С. 133 – 137.
43. Слободяник М.С. Документологія як наукова і навчальна дисципліна // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки освіти практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (К. 25-26 трав. 2004 р.) / Держ акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - К. 2004. – С. 12 – 15.
44. Слободяник М.С. Структура сучасного документознавства // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 4. – С. 18 – 21.
45. Сокова А.Н. Документоведение и его роль в исторической науке и управленческой деятельности // Документоведение. – 2004. – №4. – С. 29 – 35.
46. Степанова Я.М. Рассамакін В.Я. Основи електронного документообігу: Навч. посібник. – К.: КНТЕУ 2004. – 156 с.
47. Столяров Ю.М. Соціальні комунікації: розвиток в інформаційному просторі // Вісн. ХДАК: Зб. наук. пр. – Х. 2000. – Вип. 2. – С. 4 – 7.
48. Столяров Ю.Н. О новой научной дисциплине – документологии – и ее предмете // Інформаційна та культурологічна освіта на зламі тисячоліть: Матеріали міжнар. конф. до 70-річчя ХДАК / Харк. держ. акад. культури. – Х. 1999. – Ч. 2. – С. 66 – 71.
49. Тихонов В.И. Юшин И.Ф. Электронные архивы и электронный документооборот // Отечеств. архивы. – 1999. – № 2. – С. 19 – 20.
50. Філіпова Л. Про наукові дослідження з сучасного документознавства та бібліотечно-бібліографічних наук // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 3. – С. 22 – 23.
51. Швецова-Водка Г.М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій. – Рівне: РДГУ 2001. – 438 с.
52. Шейко В.М. Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. – К.: Знання 2004. – 307 с.
Дополнительная информация75345
Рік написання: 2009
Заказ Заказать Купить «Електронний документ минулий та сучасний етап + РЕЦЕНЗІЯ + РЕФЕРАТ + ВИСТУП»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Системи електронного обігу
 • Документ як соціокультурний феномен
 • Етапи становлення та розвитку діловодства
 • Рецензій на 4 фільми: документальні, науково-популярні, телевізійні
 • Історія виникнення та розвитку реферування документів
 • Звіт з психокорекційної практики
 • Звіт з психокорекційної практики ( в СШ)
 • Звіт з психокорекційної практики
 • Поняття „економічна” та „соціальна” людина, та основні етапи їх становлення
 • Маркетингові етапи життєвого циклу товарів
 • Докорекційно-психодіагностичний етап
Cгенерировано за 0.146582 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів