Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Бібліотечні асоціації та об’єднання організаційні основи напрями діяльності роль професійного самоврядування в демократизації бібліотечної справи» (ID:30065)

| Размер: 38 кб. | Объем: 43 стр. | Стоимость: 175 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВступ 2
1. Професійні бібліотечні асоціації як соціальне явище 5
1.1. Розвиток концепції професіоналізації та роль професійних асоціацій в процесі професіоналізації 5
1.2. Види професійних бібліотечних об єднань 8
2. Мета та основні напрями діяльності бібліотечних асоціацій 13
3. Розвиток бібліотечних асоціацій в Україні 20
3.1. Становлення Асоціації бібліотек України та Української бібліотечної асоціації 20
3.2. Перспективні напрямки розвитку Української бібліотечної асоціації 24
Висновки 33
Список використаної літератури 36
Додатки 41

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Актуальні питання розвитку бібліотечної справи: Матеріали наук.-практ. конф. Київ 5-6 жовтня 2000р. / Державна наукова медична бібліотека / Павленко Р.І. (ред.). – К. 2000. – 140 с.
2. Александрова О.К. Ашер Дана Бабич В.С. та інші. Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє: Зб. ст. міжнар. наук.-практ. конф. «Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє» / Українська бібліотечна асоціація Національна парламентська бібліотека України / Бабич В.С. (ред.кол.). – К. 1998. – 174 с.
3. Аль Тавалбех Серхан Ахмед. Міжнародна співпраця бібліотек на базі комп ютерних технологій: сучасний стан та перспективи: Автореф. дис... канд. пед. наук: 07.00.08 / Харківська держ. академія культури. – Х. 2002. – 21с
4. Башун О. Змістовно-мовні потреби читачів Донецької області: (Результати соціол. дослідж.) / О. Башун Н. Супрунець // Донец. вісн. Наук. т-ва ім. Шевченка: Філософія. Культура. Політика. Педагогіка. Т. 13. – Донецьк 2006. – С. 133 – 144.
5. Башун О.В. Вплив маркетингу і фандрейзингу на трансформацію бібліотек / Наук. ред. Білецький В.С. – Донецьк: УКЦентр 1999. – 204 с.
6. Беспалова Э. Функции библиотечной и библиографической систем // ТБ. – 1984. – №6. – С. 27 – 38.
7. Бібліотека і час: Ювілейний збірник до 140-річчя Національної парламентської бібліотеки України / Національна парламентська бібліотека України / Корнієнко А.П. (відп.ред.). – К. 2006. – 121 с.
8. Бібліотека і читач на порозі XXI сторіччя: Зб. наук. пр. / Національна парламентська бібліотека України / З.І. Савіна (відп.ред.). – К. 1998. – 71с.
9. Джерелиевская И.К. Библиотека – субъект рыночных отношений (постановка проблемы) // Научные и технические библиотеки. – 1992. – № 3. – С. 4 – 12.
10. Забезпечення фізичного збереження документних фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського: Інструкція / Н. Солонська (ред.) Г. Новікова (укл.). – К. 1996. – 16 с.
11. Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної парламентської бібліотеки України (за 1950-2000 рр.): Ретроспективний бібліографічний покажчик / Національна парламентська бібліотека / Н.Г. Богун (уклад.). – К. 2001. – 121 с.
12. Ільганаєва ВО. Бібліотечна освіта: нова парадигма розвитку. – К.: Ред. журн. «Бібл. вісн.» 1996. – 253 с.
13. Каліберда Н.Ю. Система обслуговування читачів Національної бібліотеки України. Історія формування та тенденції розвитку (1918- початок 90-х років): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського – К. 1999. – 18 с.
14. Каптерев А.И. Теоретические проблемы профессионализации библиотечной деятельности: Пособие для преподавателей / МГИК. – М. 1993. – 130 с.
15. Каптерев АИ. Культурологические проблемы профессионального сознания библиотечных специалистов // Исслед. и материалы. Вып. 69. – М. 1994. – С. 69–78.
16. Карташов Н. Формирование библиотечно-территориальных комплексов. – Новосибирск: Наука 1978. – 240 с.
17. Ківшар T.I. Український книжковий рух як історичне явище (1917– 1923 pp.). – К. 1996. – 339 с.
18. Клюев В.К. Суворова В.М. Благотворительная ресурсная поддержка библиотеки. – М.: ЦНСХБ 2000. – 89 с.
19. Клюев В.К. Ястребова Е.М. Маркетинговая ориентация библиотечно-информационной деятельности. (Маркетинг в системе управления библиотекой). – М.: ИПО «Профиздат»: Изд-во Моск. гос.ун-та культуры и искусств 1999. – 143 с.
20. Корнієнко А.П. Напрями співробітництва державних і вузівських бібліотек (http://library.ntu-kpi.kiev.ua/html/arhiv/konf100/kornienko.htm).
21. Никифоровская Н.А. Библиографическое описание: Вопросы теории истории и методики. – Л.: Наука 1978. – 148 с.
22. Новальська Т.В. Український читач у бібліотекознавчих дослідженнях (кінець ХІХ- початок ХХІ ст.) / Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К.: КНУКМ 2005. – 252 с.
23. Обслуговування юних читачів: тенденції проблеми перспективи: Інформ. довідка за матеріалами очно-заоч. навч. заступників директорів самостійних централізованих бібл. систем для дітей (м. Миколаїв жовтень 1996 р.) / Державна бібліотека України для дітей / Л.І. Стахурська (ред.). – К. 1998. – 18с.
24. Пашкова В.С.. Національні бібліотечні асоціації: виникнення та еволюція діяльності. – К. 1997. – 184 с.
25. Ринок і людина: (На допомогу формуванню нового типу економічної культури читачів): Методико-бібліогр. матеріали / Харківська держ. наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка / Л.П. Суворова (ред.)Клавдія Олександрівна Ткач (склад.). – Х. 1995. – 148 с.
26. Робота з читачами-дітьми в сільській бібліотеці: Методично-консультаційний матеріал на допомогу бібліотекареві / Державна бібліотека України для дітей / Т.М. Турбаніст (уклад.) Т.О. Цикуліна (уклад.). – К. 2001. – 7 с.
27. Рогова П.І. Історія освітянських бібліотек України: Науковий зб. / АПН України Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О.Сухомлинського / (голова ред. кол.). – К.: Вирій 2006. – 403 с.
28. Рогова П.І. Педагогічні бібліотеки України (ІІ пол. XIX - 20-ті рр. XX ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського – К. 2004. – 20 с.
29. Російськомовна книга у фондах Національної парламентської бібліотеки України. 1816-1923: Каталог / В.В. Патока (ред.) Р.С. Жданова (уклад.) В.М. Лой (уклад.). – К.: Глобус 1999. – 365 с.
30. Рубанова Т.Д. Профессиональные библиотечные объединения в СССР: История формирования и современное состояние: Автореф. дис. ... канд. пед. наук / МГИК. – М. 1991. –16 с.
31. Світ дивовижної краси: Метод. рек. з художньо-естет. виховання читачів-дітей / Київське обласне управління культури Київська обласна бібліотека для дітей / М.П.Зніщенко (наук.ред.) Г.М.Перепелицина (підгот.) – К. 2004. – 21 с.
32. Силеманова Е.В. Реклама не роскошь а средство продвижения //Библиотека. – 2000. – № 4. – С.14 – 16.
33. Соколов А. Социальные функции библиотечной и библиографической деятельности // НТБ. – 1984. – №6. – С.19 – 27.
34. Соляник А.А. Система документопостачання бібліотечних фондів: закономірності розвитку / Харківська держ. академія культури. – Х.: ХДАК 2005. – 230 с.
35. Столяров Ю. Библиотека: структурно-функциональный подход. – М.: Книга 1986. – 240 с.
36. У просторах всесвіту: Бесіди про книги для читачів-учнів 7-9 класів / Державна бібліотека України для дітей / Л.І. Стахурська (ред.) Н.О. Гажаман (упоряд.). – К. 1999. – 22 с.
37. Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали / Українська бібліотечна асоціація Національна парламентська бібліотека України / В.С.Пашкова (уклад.) В.О.Кононенко (уклад.). – К. 2001. – 78 с.
38. Чачко А.С. Библиотечный специалист: Особенности труда и профессионализации. – К.: Наукова думка 1986. – 192 с.
39. Чачко А.С. Библиотекари как социально-профессиональная группа в условиях развитого социализма (К разработке программы исследования) // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1986. – № 8. – С. 3–8.
40. Чачко А. Об`єкт бібліотекознавства – сучасна бібліотека в процесі трансформації // Бібліотечна наука освіта професія у демократичній Україні: Зб.наук. праць. – К. 2000. – Вип.2. – С. 109 – 118.
41. Чачко А.С. Библиотечная профессиология: некоторые итоги и задачи развития // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1984. – № 10. – С. 6–12.
42. Червоножка В. Парламентська бібліотека як підручник історії // Дзеркало тижня. – 2006. – № 12 (591) Субота 1 – 7 квiтня.
43. Ярощук В.П. Обслуговування читачів: аспекти оновлення / Рівненська держ. обласна бібліотека. – Рівне 1997. – 87 с.

Дополнительная информация75299
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Бібліотечні асоціації та об’єднання організаційні основи напрями діяльності роль професійного самоврядування в демократизації бібліотечної справи»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Бібліотечна система України, функції бібліотек як документної системи
  • Організація та форми бібліотечної реклами
  • Процес регулювання створення і функціонування об’єднань підприємств
  • Загальна характеристика суддівського самоврядування в Україні
  • Загальна характеристика суддівського самоврядування в Україні
  • Загальнодержавні структура бібліотек у незалежній Україні. Сучасний стан та перспективи розвитку
  • Роль місцевих органів самоврядування у справі захисту прав споживачів
  • Роль місцевих органів самоврядування у справі захисту прав споживача
  • Гарантії місцевого самоврядування
  • Правові основи здійснення економічної діяльност
Cгенерировано за 0.155272 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів