Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Методика та організація обліку аудиту та аналізу поточних зобов’язань підприємства + реферат + анотація + доповідь + роздатковий матеріал» (ID:29823)

| Размер: 120 кб. | Объем: 109 стр. | Стоимость: 450 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ АУДИТУ ТА АНАЛІЗУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА 7
1.1. Економічна сутність поточних зобов язань підприємства їх оцінка та визнання. 7
1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 17
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН І УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА 23
2.1. Організаційні та технологічні особливості базового підприємства та їх вплив на організацію і методологію поточних зобов язань підприємства 23
2.2. Фінансовий облік поточних зобов язань підприємства 35
2.3. Облік поточних зобов язань підприємства у системі прийняття управлінських рішень 53
2.4 Організація обліку поточних зобов язань підприємства у автоматизованих бухгалтерських системах. 57
РОЗДІЛ 3. АУДИТ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА 69
3.1. Система показників інформаційна база та основні методологічні прийоми аудиту та економічного аналізу. 69
3.2. Методика аудиту поточних зобов язань підприємства 73
3.3. Організація і методика економічного аналізу поточних зобов язань підприємства 81
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 92
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 95
ДОДАТКИ 100

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. //В редакції закону N 1829-ІІІ від 22.06.2000 ВВР 2000 N 46 ст.391
2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» №334/94-ВР від 28.12.94 р. (у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР зі змінами та доповненнями
3. Закон України «Про систему оподаткування»№ 1251 від 25.06.91
4. Закон України «Про власність» № 697 від 07.02.91
5. Закон України «Про страхування» № 85/96 від 07.03.96
6. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 Дохід зареєстровано в Мін’юсті України 14.12.99 р. за № 860/4153 зі змінами та доповненнями
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21 червня 1999 р. N 391/3684 Загальні вимоги до фінансової звітності
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 Звіт про фінансові результати Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 Звіт про рух грошових коштів Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 Звіт про власний капітал Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №11 “Зобов`язання” затверджений наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000 р.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 Оренда затверджений наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000 р.
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 Дебіторська заборгованість затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. №237
16. Аудит за міжнародними стандартами: Монографія / Усач Б.Ф. — К. 2005. — 247 с.
17. Аудит: Збірник задач та практичних ситуацій: Навч. посіб. для ВНЗ. — 3-тє вид. стер. Допущено МОН / За ред. Г.М. Давидова. — К. 2002. — 168 с.
18. Аудит: методологія і організація / Дорош Н.І. — К. 2001. — 402 с.
19. Аудит: Навч. посіб. — 3-тє вид. перероб. і доп. Рекомендовано МОН / Гончарук Я.А. Рудницький В.С. — К. 2007. — 443 с.
20. Аудит: Навч. посіб. для ВНЗ. — 4-те вид. випр. і доп. Рекомендовано МОН / Усач Б.Ф. — К. 2007. — 231 с.
21. Аудит: Теорія і практика / Дорош Н.І. — К. 2006. — 495 с.
22. Бондаренко Н.О.Аудит суб єктів підприємницької діяльності. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2004. – 300с.
23. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік - Житомир: ПП Рута 2003 – 620с.
24. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. — 3-тє вид. перероб. і доп. Рекомендовано МОН / Даньків Й.Я. Лучко М.Р. — К. 2007. — 243 с.
25. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Лень В.С. Гливенко В.В. — К. 2005. — 491 с.
26. Бухгалтерський облік: Збірник ситуаційних задач та завдань для самостійної роботи студ.: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Азаренкова Г.М. Самородова М.М. — К. 2005. — 243 с.
27. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Сук Л.К. Сук П.Л. — К. 2005. — 471 с.
28. Бухгалтерський облік: Підручник. Затверджено МОН / Даньків Й.Я. Остап’юк М.Я. — К. 2007. — 469 с.
29. Ватуля І.Д. Аудит. Практикум. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2007. - 304с.
30. Власова І.О. Облік розрахунків з кредиторами та дебіторами: Автореф. дис. на здоб. наук ступеня канд. екон. наук / Нац. акад. наук України. -К. 2005
31. Голов С.Ф Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку. Монографія. 2007. -522с.
32. Даньків Й.Я. та ін.. бухгалтерський облік у галузях економіки 6 навч. Посіб. – К.: Знання-Прес 2003 - 206 с.
33. Дєєва Н.М.Аудит. Навчальний посібник рекомендовано МОН України 2007. – 184с.
34. Економічний анализ Багрова І.В. ЦУЛ 2006. – 160с.
35. Економічний анализ Мних Є. ЦУЛ 2005. – 472с.
36. Економічний анализ Череп А.В. Кондор – 2005. – 160с.
37. Економічний аналіз (Збірник практичних завдань і тестів за даними П(С)БО. Навчальний пособник Мец В. КНЕУ 2001. – 236с.
38. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. — 3-тє вид. випр. і доп. Рекомендовано МОН / Савицька Г.В. — К. 2007. — 668 с.
39. Економічний аналіз: Підручник За ред.. Чумаченка - К: КНЕУ 2004. -528с.
40. Економічний аналіз: Практикум. Рекомендовано МОН / Кармазін В.А. Савицька О.М. — К. 2007. — 255 с.
41. Економічний аналіз: Практикум. Рекомендовано МОН / Шубіна С.В. Торяник Ж.І. — К. 2007. — 230 с.
42. Ізмайлова К. В.Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. — К.:МАУП 2003. — 148 с.
43. Калина А. В. Конева М. И. Ященко В. А. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровни): Учеб.-метод. пособие. - 3-е изд. перераб. и доп. - К.: МАУП 2003. - 416 с.
44. Лень В .С. Управлінський облік: Навч посібник. – К.: Знання-Прес 2003 - 287с.
45. Лень В .С. Гливенко бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. – К.: 2004. -198 с.
46. Лень В.С.Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2006 - 576 с.
47. Лишиленко А.В. Бухгалтерский учет. Учебник утверждено МОН Украины. 2006. - 712с.
48. Лишиленко О.М. Бухгалтерський фінансовий облік: навч. Посібник - К.:2005
49. Маляревский Ю.Д. Тютюнник П.С.Финансовый учт: Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины. – Х.: ИНЖЕК 2003 – 288с.
50. Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.04 / Н.М. Ткаченко Київ. нац. екон. ун-т. — К. 2003. — 32 с.: рис. — укp.
51. Мисака Г.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник рекомендований МОН України. 2007. – 400 с.
52. Михайлов М.Г.Бухгалтерський облік (теорія). Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2007. – 248 с.
53. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік – К:Кондор 2005 – 320с.
54. Пироженко О. и др. Все об учете и организации розничной торговли. – Х.: Фактор 2006. – 260с.
55. Раева И. Управление кредиторской задолженностью // Менеджмент сегодня. - 2005. - № 1. -С. 14-17.
56. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами національних стандартів України6 навч. Посібник. – К.: Кондор 2003
57. Сопко В.В Бухгалтерский учет: первичные документы и порядок. Уч. пособие рекомендовано МОН Украины. (м). 2006. – 488 с.
58. Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник рекомендовано МОН України . 2007. – 528с.
59. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие. - К.:МАУП 2003. - 368 с.
60. Шевчук O.A. Бухгалтерський облік розрахунків за допомогою окремих форм // Регіон перспективи. - 2001. - № 2-3.
61. Шевчук O.A. Основні напрямки удосконалення обліку безготівкових операцій // Економіка і підприємництво стан та перспективи: 36. наук. пр. —2003
62. Экономика предприятия: Учебник для вузов/ Под редакцией В.П. Грузинова. - М.: Банки и биржи ЮНИТИ 2003. - 535с.
63. http://www.ukrstat.gov.ua/
Дополнительная информация3734
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Методика та організація обліку аудиту та аналізу поточних зобов’язань підприємства + реферат + анотація + доповідь + роздатковий матеріал»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік, аналіз та аудит зобо’вязань по кредитам та позикам (на прикладі)
  • Облік, аналіз і контроль поточних зобов язань (без додатків)
  • Облік, аналіз та аудит поточних зобов'язань підприємства
  • Організація обліку поточних зобов'язань (на прикладі ТОВ “Омега”)
  • Аналіз короткострокових займів підприємства
  • Аудит фінансових зобов’язань на підприємствах харчової промисловості
  • Організація і методика аудиту довгострокових та поточних зобов’язань на підприємстві
  • Зобов’язання підприємства як об’єкт обліку і аудиту
  • Облік зобов’язань підприємства
  • Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками і підрядниками на підприємстві ТОВ „...
Cгенерировано за 0.209176 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів