Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Оцінка кредитоспроможності позичальника банку» (ID:29687)

| Размер: 250 кб. | Объем: 135 стр. | Стоимость: 500 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
Содержание
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти оцінки кредитоспроможності позичальника як способу мінімізації кредитного ризику в процесі діяльності комерційного банку 6
1.1. Визначення та класифікація банківських ризиків 6
1.2. Характеристика і управління кредитним ризиком 14
1.3. Кредитоспроможність позичальника: поняття і система аналізу 20
Розділ 2. Оцінка кредитоспроможності позичальника в процесі управління кредитним ризиком на прикладі „Промінвестбанку” 42
2.1. Основні принципи кредитної політики „Промінвестбанку” 42
2.2. Загальна характеристика процесу визначення кредитоспроможності позичальника 51
2.3. Оцінка кредитоспроможності юридичної особи 56
2.4. Оцінка кредитоспроможності фізичної особи 75
РОЗДІЛ 3. Шляхи оптимізації практики визначення кредитоспроможності потенційних позичальників 91
3.1. Зарубіжний досвід оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника та можливість її впровадження в практику комерційних банків України 91
3.2. Вдосконалення методики оцінки кредитоспроможності позичальника 99
ВИСНОВОК 117
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 123
ДОДАТКИ 129

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Положення Національного банку України № 279 від 06.07.2000 р. « Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями комерційних банків»
2. Азаренков Г. Ф. Економічний аналіз. — Х.: ХДЕУ 2003. — 208с.
3. Алєксєєв І. В. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. — Л.: Бескид Біт 2003. — 152с.
4. Ареф єва О. В. Фінансовий менеджмент. — К.: Видавництво Європейського університету 2004. — 94с.
5. Бак онов М.И. Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учебник.-4-е изд. доп. И перераб.-М.: Финансы и статитстика 2000.-318 с.
6. Бандурка О. М. Коробов М. Я. Орлов П. І. Петрова К. Я. Фінансова діяльність підприємства. — К.: Либідь 2003. — 384с.
7. Бахмут О. Аналіз платоспроможності підприємства // Актуальні проблеми економіки (укр.).- 2003.- № 4.- C.21-23
8. Бень Т.Г. Довбня С.Б. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси України. - 2002. - № 6.- C.53-61.
9. Бєлов М. А. Євдокимова Н. М. Планування діяльності підприємства. — К.: КНЕУ 2002. — 252с.
10. Бланк И. А. Финансовый менеджмент. — К.: Ника-Центр 2001. — 528 с.
11. Білик Б. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України.- 2005. № 3.- С. 117-129.
12. Болюх М. А. Економічний аналіз. — К.: КНЕУ 2003. — 555с.
13. Буряк Л. Д. Вакуленко Є. В. Куліш Г. П. Нам Г. Г. Островська О. А. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посіб. — К.: КНЕУ 2003. — 165с.
14. Васюренко О. В.Банківські операції: Підручник.-К.: 2002 р.-303 с.
15. Василенко В. А. Ситуаційний менеджмент: Підручник –К.:-2003.-280 с.
16. Воробйова І. А. Погорєлова О. В. Практикум з фінансового менеджменту. — Миколаїв: УДМТУ 2004. — 125с.
17. Галас юк В.П. Методи оцінки кредитоспроможності позичальника.// Вісник НБУ – 2002 - №2 С.39-45.
18. Герасименко С.С. Головач Н.А. Передбачення фінансового стану підприємства при оцінці його здатності до продовження діяльності // Актуальні проблеми економіки (укр.).- 2003.- № 4.- C.2-4
19. Григорьева И.Л. Филлипов Л.А. Оценка кризисности предприятий // Финансовый бизнес (рус.).- 2003.- № 3.- C.30-39
20. Гриньова В. М. Коюда В. О. Фінанси підприємств. — Х.: ВД ІНЖЕК 2004. — 432с.
21. Дем`яненко І.В. Фінансова стійкість підприємств та її бюджетно - податкове регулювання // Фінанси України (укр.).- 2001.- № 5.- C.127-130
22. Долинський В. П. Економічний аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. — К.: ІАЕ УААН 2003. — 258с.
23. Драгун Л.М. Редіна Н.І. Фісуненко П.П. Загальна концепція удосконалення фінансового аналізу діяльності підприємства // Регіональні перспективи (укр.).- 2001.- № 5.- C.19-20
24. Дуднікова І.Г. Фінансовий аналіз. – Л.:-2002.-186 с.
25. Зятковський І. В. Фінанси підприємств. — К.: Кондор 2003. — 364с.
26. Зуйовський В.М. Економіка підприємства: Підручник. – К.:-2003. - 263 с.
27. Игнатов А.В. Анализ финансового состояния предприятия // Финансовый менеджмент (рус.).- 2004.- № 4.- C.3-21
28. Іванієнко В. В. Фінансовий аналіз. — Х.: ВД ІНЖЕК 2003. — 168с.
29. Іващенко В. І. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб.— К.: ЗАТ Нічлава 1999. — 204 с.
30. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — 2-ге вид. стереотип. — К.: МАУП 2001. — 152 с.
31. Кислиця О. Я. Економічний аналіз. Курс лекцій. — К.: Видавництво Європейського університету 2003. — 172с.
32. Коваленко Л. О. Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент. — Чернігів: ЧДІЕУ 2001. — 455 с.
33. Ковальчук Т. М. Оперативний економічний аналіз: теорія методологія організація. — К. 2004. — 40с.
34. Ковальчук Т.М. Банківський кредит: Підручник.-К.: -2003.- 247 с.
35. Кодацкий В. П. Финансовый менеджмент. — Х.: Харьковское отд-ние издательства Экономика при Харьковском н.-и. экономическом ин-те 2002. — 212 с.
36. Кожанова Є. П. Отенко І. П. Економічний аналіз. — Х.: ВД ІНЖЕК 2003. — 209с.
37. Козьменко С.И. Стратегічний менеджмент банку: Підручник. – К.: -2003.- 320 с.
38. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Товариство Знання КОО 2001. — 378 с.
39. Кравченко Л. И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учебник. — Минск: Вышэйшая шк. 1995. — 415 с.
40. Крайник О. П. Клепикова З. В. Фінансовий менеджмент: I. Навчальний посібник. II. Збірник вправ. - Л.: Інтелект 2001. — 258c.
41. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування. — К.: Центр навчальної літератури 2003. — 223с.
42. Кручок С.І. Оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України (укр.).- 2002.- № 8.- C.40-48
43. Крылов Э.И. Власова В.М. Журавкова И.В. Методологические вопросы анализа финансового состояния во взаимосвязи с инвестиционной привлекательностью предприятия // Финансы и кредит (рус.).- 2002.- № 15.- C.27-36
44. Куліш С. А. Коростишев О. В. Теорія аналізу господарської діяльності: Навч. Посібник / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. 1995. — 62 с.
45. Лагу тин В.Д. Кредитування6 теорія і практика: Підручник .-К.:- 2002.- 132 с.
46. Лайко П. А. Мних М. В. Фінанси підприємств. — К.: Знання України 2004. — 428с.
47. Лапішко М.Л. Основи фiнансово-статистичного аналiзу економiчних процесiв: Підручник: .- Львів: Світ 1995.- 328 с.
48. Лєснікова М.В. Інноваційна діяльність і формування системи відносин показників фінансового стану підприємства // Проблеми науки (укр.).- 2003.- № 3.- C.17-22
49. Любушин Н. П. Лещева В. Б. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА 1999. — 471 с.
50. Майорова В.М. Інвестиційна діяльність: Підручник. –К.:2004. – 280 с.
51. Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менеджменту. — Київ: Центр навчальної літератури 2003. — 220 с.
52. Машина М. О. Вищі фінансові обчислення: Підручник. –К.:-2003.- 86 с.
53. Мельник В. М. Основи економічного аналізу. — К.: Кондор 2003. — 128с.
54. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. — К.: Вища школа 2003. — 278с.
55. Михайлов В. Прилипко Ю. Бірюченко В. Фінансовий стан підприємств (Аналіз деяких методичних питань) // Ринок цінних паперів. Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (укр.).- 2004.- № 5.- C.31-39
56. Михайлов Ю.А. Белоусова Н.Н. Моделирование динамики финансового состояния предприятия при переводе производства на новую продукцию // Вестник МГУ. Сер. 6. Экономика (рус.).- 2003.- № 2.- C.70-84
57. Мних М. В. Планування діяльності підприємства в сучасних економічних умовах. — К.: Знання України 2004. — 92с.
58. Мных Е. Беленькая Н. Оценка финансового состояния предприятия в условиях применения методов точечной статистической экспертизы // Бухгалтерский учет и аудит (рус.).- 2004.- № 2.- C.27-31
59. Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства. — К.: Видавничий дім Скарби 2002. — 336с.
60. Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємств // Фінанси України (укр.).- 2001.- № 11.- C.54-62
61. Партин Г. О. Загородній А. Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — Львів: ЛБІ НБУ 2003. — 265с.
62. Планування діяльності підприємства. Внутрішньогосподарське планування. — К.: НУХТ 2003. — 10с.
63. Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент. — К.: КНЕУ 2005. — 535с.
64. Поліщук Н.В. Методи аналізу діяльності підприємства // Фінанси України (укр.).- 2001.- № 1.- C.61-67
65. Рогов Г. К. Воробйова І. А. Фінанси підприємств: Навч. посібник / Український держ. морський технічний ун-т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: УДМТУ 2004. — 148с.
66. Рясних Є. Г. Основи фінансового менеджменту. — К.: Видавничий дім Скарби 2004. — 238с.
67. Свінцицька О. М. Планування діяльності підприємства. — К.: Видавництво Європейського університету 2004. — 232с.
68. Сич Є. М. Управлінський аналіз діяльності суб єктів господарювання. — К.: Аспект-Поліграф 2004. — 204с.
69. Соляник Л. Г. Економічний аналіз. — Д. 2003. — 200с.
70. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. — К.: Алерта 2003. — 486с.
71. Тарасюк Г. М. Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства. — Житомир: ЖДТУ 2003. — 580с.
72. Терещенко О. Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства // Економіка України (укр.).- 2003.- № 8.- C.38-45
73. Турило А. М. Терещенко О. А. Темченко А. Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів. — К.: Фінансова агенція 1998. — 125 с.
74. Уолш Кяран. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства. - К.: Всеувито Наукова думка 2001. — 367 с.
75. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — Ірпінь: Академія ДПС України 2003. — 459с.
76. Хотомлянський О. Черната Т. Северина Г. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі використання матричних моделей // Економіка України (укр.).- 2003.- № 3.- C.35-41
77. Цигилик І. І. Фінанси підприємств: Навч.- метод. практикум. - Івано-Франківськ 2000. — 177 с.
78. Чупров С.В. Анализ нормативов показателей финансовой устойчивости предприятия // Финансы (рус.).- 2003.- № 2.- C.17-20
79. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства. — Л.: Новий світ - 2000 2003. — 268с.
80. Ширягіна О.Е. Методика аналізу фінансових результатів підприємства // Формування ринкових відносин в Україні (укр.).- 2004.- № 5.- C.60-65
81. Ястремская Е.Н. Веретенникова А.Б. Система критериальных показателей выбора финансовых стратегий предприятий // Проблеми науки (укр.).- 2004.- № 11.- C.10-16
Дополнительная информация3679
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Оцінка кредитоспроможності позичальника банку»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА БАНКОМ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА
  • АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ. ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА
  • Аналіз та способи усунення недоліків оцінювання кредитоспроможності клієнта банку
  • Теоретичні аспекти поняття кредитоспроможності позичальника і значення її оцінки комерційним банкам
  • Оцінка кредитоспроможності позичальника банку( 2розділ)
  • Теоретичні аспекти поняття кредитоспроможності позичальника і значення її оцінки комерційним банком
  • Тема: Кредитоспроможність позичальника інвестиційного кредита та його оцінка
  • Аналіз кредитоспроможності позичальників банку за схемою мікрокредитування (на прикладі банку) + реферат
  • Аналіз кредитоспроможності позичальників банку за схемою мікрокредитування (на прикладі банку) + реферат
  • КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ
Cгенерировано за 0.137553 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів