Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Підвищення ефективності активних операцій комерційних банків» (ID:29273)

| Размер: 668 кб. | Объем: 123 стр. | Стоимость: 450 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
Содержание
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 6
1.1. Поняття активних операцій комерційних банків 6
1.2. Завдання аналізу активних операцій комерційних банків 15
1.3. Загальні принципи ліквідності активних операцій комерційних банків 20
РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ РОДОВІД-БАНКУ 26
2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика Родовід-банку 26
2.2. Аналіз активних операцій банку 31
2.3. Ефективність проведення активних операцій комерційного банку 51
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 55
3.1. Зарубіжний досвід організації та управління процесом кредитування 55
3.2. Активізація інвестиційної діяльності в умовах стабілізації фінансово-кредитного ринку 67
3.3. Стратегія збалансованого управління активами і пасивами 77
3.4. Оптимізація розподілу кредитних ресурсів комерційного банку 82
3.5. Розвиток інституціонального забезпечення системи іпотечного кредитування та технологій іпотечного кредитування 88
ВИСНОВКИ 96
ЛІТЕРАТУРА 101
ДОДАТКИ 110

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Цивільний кодекс України.
2. Закон України „Про банки і банківську діяльність”.
3. Закон “Про Національний Банк України” від 10 січня 2002 року // Голос України. - Уряд. кур’єр. - 2002. - 14 січ. - С. 8.
4. Постанова Правління Національного банку України “Про нормативи обов’язкового резервування коштів банківською системою України” від 25 грудня 2000 року №500.
5. Алексеєв А. Колесніченко Н. Оптимізація операцій комерційного банку//Банківська справа. - 2001.- №6.- С.26-28.
6. Алексеєв А. Розумний А. Модель оптимізації активно-пасивних операцій комерційного банку// Фінанси України. - 2000.- №8.-с. 123-130.
7. Аналіз діяльності комерційного банку. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю “банківський менеджмент”/За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця та проф. А.М.Герасимовича. – Житомир: ПП “Рута” 2001. – 384 с.
8. Андрєєва Г.І. Основні види ризиків іпотечного кредитування та шляхи їх зниження // Вісник Української академії банківської справи. – 2004. – № 1(16). – С. 90-93.
9. Андрєєва Г.І. Інструменти і технології іпотечного кредитування // Зб. наук. праць “Економіка: проблеми теорії та практики”. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005. – Т. 3. – № 200. – С. 641-650.
10. Банківська справа. Центральний банк і грошово-кредитна політика. Банківські операції: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.:У 5 т. / В чеслав Олександрович Сичов (ред.) — К.: АВТ 2004. —519 с.
11. Банківське право: українське та європейське: Навч. посіб. /П.Д.Біленчук О.Г.Диннік І.О.Лютий О.В.Скороход. – К.: Атіка 1999. – 398.
12. Банківські операції: Підручник/ А.М.Мороз М.І.Савлук М.Ф.Пуховкіна та ін. За ред. А.М.Мороза.т – К.: КНЕУ 2000. – 384 с.
13. Банки и банковское дело. Учебное пособие для вузов / Под ред. И.Т. Баранова. – СПб.: Питер 2000. – 304 с.
14. Бондаренко Л. Поняття кредитного портфеля комерційного банку і критерії його конкурентоспроможності//Вісник Національного банку України. - 2003.- № 3. - С.31-33.
15. Брітченко І. Регіональний аспект стимулювання споживчого кредитування комерційних банків// Сіверянський літопис. - 2002.- №3.- С. 157-162.
16. Бурулько П. Проблеми производства и кредитная политика коммерческих банков// Менеджер. 2000.- №2-С. 57-61.
17. Бушуова І. Основні шляхи забезпечення прибутковості комерційного банку// Банківська справа. - 2002.- №6.-С. 30-39.
18. Васюренко О.В. Управління банківськими операціями: методологія і практика: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Українська академія банківської справи. — Суми 1999. — 33 с.
19. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. для студ. екон. спец.. — 2.вид. випр. і доп. — К.: Знання 2001. — 256 с.
20. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. — 3. вид. стер. — К.: Т-во Знання КОО 2002. — 255 с.
21. Вітлінський В. Наконечний Я. Пернарівський О. Концепція стратегії кредитного ризику. // Банківська справа. – 2000. - №1. – С. 13 – 17.
22. Герасимович А.М. Алексєєнко М.Д. Парасій-Вергуленко І.М. Аналіз банківської дія льоті. – К.: КНЕУ 2003. – 599 с.
23. Гетьман О.М. Економічна характеристика ризиків в процесі банківського інвестування на фондовому ринку. // Вісник Національного банку України. – 2003. - № 6. – С. 40-41.
24. Гетьман О.М. Інвестиційна політика комерційного банку як основа стратегічного планування інвестиційних операцій комерційного банку. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Економіка. - № 14 – 2003. – С. 87 – 93.
25. Гетьман О.М. Формування інвестиційної стратегії комерційного банку// Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 187. – Дніпропетровськ ДНУ 2004. – С. 192 – 200.
26. Голуб В. Методичні аспекти ціноутворення на кредитні послуги банку// Вісник Національного банку України. 2002.- №7.- С.48-50.
27. Гроші та кредит: Підручник / За ред.проф. Б.С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш 2000. – 510с.
28. Гроші та кредит.: Підручник./ М.І.Савлук та інші.: За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ 2001. – 602 с.
29. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В.І. Міщенка. – К.: Т-во “Знання” КОО 2000. – 305 с.
30. Дорошенко Н.О. Вплив зовнішніх факторів на ефективність інвестиційної діяльності комерційних банків України // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 191 : В 4 т. – Дніпропетровськ: ДНУ 2004. – Том ІІІ. – С. 778 - 784.
31. Дорошенко Н.О. До класифікації моделей формування оптимального інвестиційного портфеля комерційного банку // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2004. – № 630. – С.67 - 69.
32. Дорошенко Н.О. Вплив внутрішніх чинників на розвиток інвестиційної діяльності комерційних банків // Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – 2005. – № 650. – С. 162 - 164.
33. Дорошенко Н.О. Інвестиційний портфель комерційних банків України // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 207: В 4 т. – Дніпропетровськ: ДНУ 2005. – Том І. – С. 27 - 32.
34. Жуков Е.Ф. Максимова Л.М. Банки и банковские операции: Учебник для студ. вузов обуч. по спец. Финансы и кредит / Евгений Федорович Жуков (ред.). — М.: Банки и биржи 1997. — 471 с.
35. Жукова Н.К. Необхідність та сутність банківського кредитування підприємств в Україні // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. – 2005. – Випуск 60. – С. 57 – 59.
36. Жукова Н.К. Банківський кредит у забезпеченні економічного розвитку держави // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць / Наук. ред. І.К. Бондар. – 2006. – Випуск 1 (56). – С. 25 – 27.
37. Жукова Н.К.Особливості кредитування комерційними банками суб’єктів господарювання в Україні // Банківська справа. – 2006. - №2. – С. 65 – 72.
38. Жукова Н.К. Особливості споживчого кредитування комерційними банками в Україні // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць / Наук. ред. І.К. Бондар.- 2006. - Випуск 3 (58). – С. 39 – 41.
39. Жукова Н.К. Методи вимірювання кредитних ризиків у діяльності комерційних банків в Україні // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць / Наук. ред. І.К. Бондар. – 2006. – Випуск 5 (60). – С. 30 - 34.
40. Ісмаілов В.Б. Кредитна стратегія – основа управління кредитними активами банку // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2004. - № 3. - С. 66–71.
41. Ісмаілов В.Б. Визначення оптимального кредитного портфеля банку в умовах ризику неповернення коштів позичальниками // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2005. - № 1. - С. 70–74.
42. Ісмаілов В.Б. Управління кредитною діяльністю банку – гарантія його успішного функціонування // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2005. - Випуск 200 том ІІІ. - С. 690–699.
43. Ісмаілов В.Б. Теоретичні основи формування кредитного портфеля // Економіка і управління. – 2005. - № 2. - С. 55–59.
44. Ісмаілов В.Б. Проектне фінансування – один з методів довгострокового кредитного забезпечення суб’єктів господарювання // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2005. - № 203. – С. 715–726.
45. Ісмаілов В.Б. Банківське кредитування суб’єктів господарювання в сучасних ринкових умовах // Наукові праці аспірантів та студентів економічного факультету спеціальностей “Фінанси” та “Банківська справа” КНУ імені Тараса Шевченка. – 2003. - С. 82–85.
46. Ісмаілов В.Б. Методичні аспекти ціноутворення на кредитні послуги банку // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2004. - № 5. - С.167-173. (0 5 д.а.).
47. Карагодова О. Распутіна Л. Проблеми оптимізації структури кредитного портфеля комерційного банку // Банківська справа. – 2000. - №2. – С. 40 – 42.
48. Карбовник А. Перспективи розвитку банківських послуг// Фінанси України. - 2002. -№7. - С. 110-115.
49. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств / Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім “Скарби” 2001. – 336 с.
50. Комарницька Р.Г. Кредитна політика банків України та шляхи її вдосконалення // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 204. Економіка. – Чернівці: Рута 2006.- С.108-112.
51. Комарницька Р.Г. Маркетинг інвестиційної діяльності комерційного банку // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 95. Економіка. – Чернівці: Рута 2000.- С.60-64.
52. Комарницька Р.Г. Активізація інвестиційної діяльності комерційних банків // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 141-142. Економіка. – Чернівці: Рута 2002. – С.73-78.
53. Комарницька Р.Г. Напрями активізації та підвищення ефективності інвестиційної діяльності комерційних банків України // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 162. Економіка. – Чернівці: Рута 2002.
54. Кот Л. Л. Банківський кредит у трансформаційній економіці: Питання теорії методології практики. – К.: Знання України 2003. – 93 с.
55. Кот Л. Л. Еволюція кредиту і кредитних відносин в умовах трансформації економіки//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка серія „Економіка”. – 2002. - Випуск 59. - С. 134-138 .
56. Кот Л. Л. Інвестиційна діяльність в Україні: шлях активізації кредитних установ//Актуальні проблеми економіки – 2003 - №2. - С. 36-39.
57. Кот Л. Л. Роль і значення кредиту і кредитних відносин в умовах ринкової трансформації економіки//Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. пр. Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.- Випуск 2. – К. 2003. – С. 253-260.
58. Кредитний ризик комерційного банку. Навч.посібник за ред. В.В. Вітлінського. – К.: Знання 2000 – 450 с.
59. Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій. – Тернопіль: Економічна думка Карт-бланш 2001. – 320 с.
60. Левченко О.М. Оцінка кредитоспроможності позичальників // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць - Дніпропетровський національний університет. – 2001. – випуск 94. - С. 26-34.
61. Левченко О.М. Принципи банківського кредитування // Сіверянський літопис. – 2000. - №5. – С.164-168.
62. Любунь О.С. Грушко В.І. Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Видавничий дім Слово 2004. — 296 с.
63. Малахова О. Л. Напрямки розвитку довгострокового кредитування в Україні як важливого джерела фінансування інвестицій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Економіка. – 2001. – № 8. – С. 112–114.
64. Малахова О. Л. Проблеми оптимізації кредитного процесу у взаємовідносинах комерційних банків з підприємствами в умовах ринкової трансформації економіки // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – № 4. – С. 53–60.
65. Малахова О. Л. Напрямки активізації регулятивного впливу монетарних важелів НБУ на операції комерційних банків з кредитування реального сектора // Українська наука: минуле сучасне майбутнє. – Тернопіль. – 2004. – 260 с. – С. 95–104.
66. Малахова О. Л. Кредитне забезпечення підприємницької діяльності // Фінанси України. – 2004. - № 6. – С.113–120.
67. Мельникова І.М. Маркетингове планування в установах комерційних банків // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка серія “Економіка”. – 2000. - № 46. – С.27.
68. Мороз А.М. Савлук МІ. Пуховкіна М.Ф. Олексієнко М.Д. Банківські операції: Підручник / Київський національний економічний ун-т / Анатолій Миколайович Мороз (ред.). — 2. вид. виправ.і доп. — К.: КНЕУ 2002. — 476 с.
69. Операції комерційних банків: Опорний конспект лекцій для студ. спец. Банківська справа / Київський національний торговельно-економічний ун-т / Н.П.Шульга (уклад.) У.М.Сігаєва (уклад.). — К.: КНТЕУ 2003. — 113 с.
70. Операції комерційних банків: Навчальний посібник - Вид 2-ге доп - Львів: Львівський банківський інс-т 2001.- 515с.
71. Остапишин Т.П. Основи банківської справи: Курс лекцій. - К.: КНЕУ 1999.- 106с.
72. Осташ С. Упрвління банківськими послугами//Вісник Національного банку України. - 2002.- №10.- С.47-51.
73. Павлишин О.П. Ричаківська В.І. Банківські операції. Практикум: Навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. які навчаються за освіт.-проф. програмою бакалавра зі спец. Банківська справа і Фінанси / Національний банк України Львівський банківський ін-т — Л.: ЛБІ НБУ 2004. — 159 с.
74. Парасій-Вергуненко І.М. Левченко О.М. Напрямки аналізу кредитного портфеля комерційного банку // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. вип. 7 / Відп. ред. О.П. Степанов. – К.: КНЕУ 2001. - С.232-235.
75. Положення Національного банку України “Про кредитування” від 28 вересня 1995 року № 246// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 1995. - № 8. – 5-15 с.
76. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посібник. — К.: КНЕУ 1999. — 280 с.
77. Примостка Л. О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків: Навч. посібник. — К.: КНЕУ 1998. — 108 с.
78. Примостка Л. О. Управління активами і пасивами комерційного банку // Вісник НБУ. — 2001. — № 2. — С. 39—44.
79. Скибенко С.Т. Халява С.П. Цвєткова Л.О. Банківські операції: Навч. посіб. для студ. екон. спец. / Укоопспілка. Навчально-методичний центр Укоопосвіта . — К.: Укоопосвіта 2002. — 240 с.
80. Статистика банківської діяльності: Навч. Посібник /А.В.Головач В.Б.Захожай К.С.Базилевич. – К.: МАУП 1999. – 176 с.
81. Тарнай Є.А. Особливості сучасної системи кредитування // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія „Економіка”. Випуск 12. – Ужгород 2002. - С.155-159.
82. Тарнай Є.А. Методологія і практика визначення ефективності кредитної діяльності комерційного банку // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія „Економіка”. Випуск 13. – Ужгород 2003. - С. 131-137.
83. Тарнай Є.А. Особливості управління залученими коштами комерційного банку // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Ви- пуск 3 (34). – Київ 2004. -С.28-34.
84. Тарнай Є.А. Професійне управління кредитною діяльністю – гарантія успішного функціонування банку // Вісник НБУ. - 2004. – №6. - С.30-33.
85. Тарнай Є.А. Управління процентним ризиком комерційного банку // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Випуск 193. – Том 2. – Дніпропетровськ: ДНУ 2004. – С.534-541.
86. Тарнай Є.А. Кредитний менеджмент у сучасній системі управління комерційним банком// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання”. - Луцьк 2003. – С. 224-225.
87. Тиркало Р.І. Щибиволок З.І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії експрес-діагностика рейтинг. Навчальний посібник. Київ – 1999. – 233 с.
88. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч.- метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К.: КНЕУ 2000. — 160 с.
89. Чайковський Я. Напрямки вдосконалення аналізу кредитоспроможності позичальника комерційного банку // Банківська справа.-2000 - № 5(35) - ст. 13-15.
90. http://aub.com.ua - Офіційний інтернет-сайт асоціації українських банків.Дополнительная информация3403
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Підвищення ефективності активних операцій комерційних банків»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Активні операції комерційних банків
  • Активні операції комерційних банків
  • Активні банківські операції та їх класифікація
  • Інвестиційна діяльність комерційного банку
  • Активні операції комерційних банків: проблеми правового регулювання
  • Ощадні операції банку
  • Пасивні операції комерційних банків
  • ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
  • Активні операції комерційних банків, іх сутність та види
  • Валютні операції комерційних банків
Cгенерировано за 0.241482 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів