Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Особливості кредитної діяльності банку (на прикладі АКБ „ПравексБанк”)» (ID:29068)

| Размер: 123 кб. | Объем: 110 стр. | Стоимость: 300 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1.Теоретичні основи банківського кредитування 6
1.1.Сутність функції і принципи кредитування 6
1.2.Форми кредитів 11
1.3.Класифікація банківських кредитів 12
1.4.Класифікація комерційних кредитів 15
Розділ 2.Основи оцінки та аналізу банківського кредитування 18
2.1.Законодавчі та нормативні вимоги щодо здійснення банківської діяльності в Україні 18
2.2.Основні напрямки діяльності банку 20
2.3.Кредитна політика банку 23
2.4.Аналіз показників кредитної діяльності банку АКБ „ПравексБанк” 32
2.5.Оцінка кредитоспроможності позичальників 35
2.6.Оцінка ризиків пов’язаних з кредитуванням 53
Розділ 3.Напрямки підвищення ефективності кредитної діяльності банку 58
3.1.Фактори ефективної кредитної діяльності банку 58
3.2.Забезпечення повернення банківських позик 64
3.3.Удосконалення управління кредитним ризиком на рівні окремої позики 74
3.4.Управління ризиком кредитного портфеля банку. Удосконалення методики кредитування 84
Висновки 94
Список літератури 97
Додатки 102

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 № 2121 – ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”) 2001. - № 1. – С. 3 – 46 (зі змінами та доповненнями).
2. Закон України “Про іпотечне кредитування операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003 № 0979
3. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 № 679 - ХІV (зі змінами та доповненнями).
4. Адамик Б.П. Банківські електронні послуги: Навч. посібник для денної та заочно-дисертаційної форми навчання. – Тернопіль: Карт-бланш 2005. – 94 с.
5. Александрова Н.Г. Александров Н.А. Банки и банковская деятельность для клиентов. –СПб Питер 2002
6. Алексеєнко Л.М. Олексієнко В.М. Юркевич А.І. Економічний словник: банківська справа фондовий ринок (українсько-англійсько-російський тлумачний словник). – К.: Максимум 2000.
7. Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія.- К. КНЕУ 2002
8. Банківська справа: Навч. посібник / За ред. Р.І.Тиркала. –Тернопіль. Карт-бланш 2001
9. Банківські операції: Підручник: Затв. Мін. освіти та науки України / За ред. А. М. Мороза. -2-ге вид. виправ. і доп. -К. КНЕУ 2002
10. Банківські операції / В.І.Капран: Навчальний посібник. – Київ: ЦНЛ 2006. – 208 с.
11. Белоглазова Г.Н. Кроливецкая Л.П. Аудит банков / Финанси и статистика 2005
12. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. – 1-4-те вид. виправ. і доп. – К.: Знання 2004.
13. Васюренко О.В. Сердюк Л.В. Сидоренко О.М. Карасьова З.М. Каднічанська В.М. Федоренко Н.С. Облік і аудит у банках. – К.: Знання 2006 595 с.
14. Введение в банковское дело / Под ред. Г.Асхауэра. –Москва Научная книга 1996
15. Вересюк А. Банки совершенствуют работу банкоматов // Банков¬ская практика за рубежом.- 2005.- № 9.- C. 52-54.
16. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародний банківській бізнес: базові категорії поняття терміни: Навчальний словник-довідник. – Львів: Магнолія-плюс 2005 – 311 с.
17. Вступ до банківської справи / За ред. М.Савлука. -К. Лібра 1998
18. Гладких Д. Проблеми і перспективи залучення іноземних інвестицій у банківську систему України // Вісник НБУ.- 2005.- № 10.- C. 13-15.
19. Гладких Д. Структура банківських кредитів і залучених коштів як дзеркало економічного здоров я держави // Вісник НБУ.- 2005.- № 11.- C. 26-33.
20. Грюнинг Х. ван Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском: Пер. с англ.- Москва Весь мир 2003
21. Губенко С.М. Мозгова О.П. Посібник для внутрішніх аудиторів банківських установ України. – Харків: Штрих 2000. – 360 с.
22. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навч. посібник. – К.: Алеута 2004. – 478 с.
23. Дзюблюк О. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки: Монографія. -К. Поліграфкнига 2000
24. Дзюблюк О. Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти ор¬ганізації і стратегія розвитку в Україні // Банківська справа.- 2005.- № 3.- C. 40-52.
25. Діденко О. М. та ін. Інституційний розвиток банківської системи // Фінанси України.- 2005.- № 11.- C. 70-76.
26. Долан Э. Деньги банковское дело и денежно-кредитная политика. –Москва-Ленинград Профико 1991
27. Енциклопендія банківської справи України / Редкол. Стельмах В.С. та ін. НБУ Ін-т незалежних експертів. -К. Молодь Ін Юре 2001
28. Ефремова А.А. Гореничий С.С. Векселя и варранты: практика использования и учета. –Москва Экономика 2000
29. Зайцев О. Достойный конкурент банкомату // Банковская прак¬тика за рубежом.- 2005.- № 5.- C. 66-73.
30. Заруцька О. Проблеми розвитку банківського управлінського обліку // Вісник НБУ.- 2005.- № 8.- C. 40-42.
31. Калина А.В. Кощеев А.А. Работа современного коммерческого банка. – К.: МАУП 1997.
32. Камінський А. Кияк А. Ідентифікація аналіз та управління опе-раційними ризиками в українських банках // Вісник НБУ.- 2005.- № 10.- C. 7-11.
33. Карманов Є.В. Банківські договори. Договори в іноземній валюті. – Х.: Право 2004.
34. Капран В.І. Кравченко М.С. Коваленко О.К. Омельченко С.І. Банківські операції. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури 2006.
35. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у банках. – К.: КНЕУ 2002. – 404 с.
36. Кірєєв О.І. Любунь О.С. Кравець М.П. та ін. Внутрішній аудит у банку: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури 2006. – 220 с.
37. Коваленко М.А. Біленко В.М. Сухомлин Л.Є. Операції сучасного комерційного банку: Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс 2004. – 472 с.
38. Ковальчук А. Банківський кредит: правові засоби повернення.- К.. Знання 2001
39. Колодізєв О.М. Яременко О.Р. Гроші та кредит: Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Х.: Видавничий Дім Інжек 2004. – 156 с.
40. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація: Монографія.- К. Кондор 2004
41. Кравець В. Інтернет-платежі в системі безготівкових розрахунків // Вісник НБУ.- 2005.- № 11.- C. 21-23.
42. Краевая А. Wachovia и Visa внедряются в студенческие городки // Банковская практика за рубежом.- 2005.- № 10.- C. 38-39.
43. Кредитна система України і банківські технології: У 3-х т.: Рек. Мін. освіти і науки України / Стельмах В.С. Шаповалов А.В. Кротюк В.Л. та ін. За заг. ред. І.В.Сала.- Львів ЛБІ НБУ 2002
44. Кредитний ризик комерційного банку / За ред. В.В.Вітлінського. -К. Знання 2000
45. Кротюк В.Л. Національний банк – центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз. – К.: Ін Юре 2000.
46. Кротюк В. Л. Міщенко В. І. Еволюція підходів до оцінки капіталу в Базельських угодах // Банківська справа.- 2005.- № 4.- C. 3-9.
47. Мещеряков А. А. Вплив перерозподілу доходів у середині банку на встановлення тарифів за безготівковими переказами // Банківська справа.- 2005.- № 4.- C. 60-63.
48. Мещеряков А. А. Собівартість безготівкових операцій ко¬мерційного банку // Фінанси України.- 2005.- № 11.- C. 77-80.
49. Міщенко В.І. Банківські операці. Підручник. – К.: Знання 2006. – 727 с.
50. Моральний кодекс банкіра: Додаток до Енциклопедії банківської справи України / НБУ Ін-т незалежних експертів. -К. Наша гривня 1999
51. Морсман Эд. М. Кредитный департамент банка. Организация эффективной работы: Пер. с англ.- Москва Альпина Паблишер 2003
52. Операції комерційних банків / Р.Коцовська В.Ричаківська Г.Табачук Я.Грудзевич М.Вознюк. – 4-те вид. – К.: Алеута 2004. – 500 с.
53. Основи банківської справи / І.Ф.Прокопенко: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – Київ: ЦНЛ 2005. – 410 с.
54. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками: / Навч. посібник / О.В.Геєць В.М.Домрачев С.Л.Лондар. – К.: Вид-во Європ. ун-ту 2004. – 237 с.
55. Павлишин О.П. Ричаківська В.І. Банківські операції. Практикум: Навч.-метод. посібник. – К.: Алеута 2005. – 158 с.
56. Пархоменко В. Річна фінансова звітність // Бухгалтерський облік і аудит.- 2005.- № 1.- C. 2-16.
57. Пересада А. А. Майорова Т. В. Інвестеційне кредитування: Навч. посібник: Рек. Мін. освіти і науки України.- К. КНЕУ 2002
58. Петрашко Л.П. Валютні операції: Навч. посібник: Рек. Мін. освіти і науки України.- К. КНЕУ 2001
59. Петрук О. М. Банківська справа: Навч. пос.: Рек. Мін. освіти і науки України / За ред. Ф. Ф. Бутинеця.- К. Кондор 2004
60. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка: Учеб. пособие. –Москва ИНФРА - М 2001.
61. Прокопенко І.Ф. Ганін В.І. Соляр В.В. Маслов С.І. Основи банківської справи. Навч. посібник. – К: Центр навчальної літератури 2005. – 410 с.
62. Тиркало Р.И. Банківська справа Навч. посібник. – Тернопіль Карт-бланш 2004.
63. Харченко В. Шпак Н. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток за перше півріччя 2005 року // Вісник НБУ.- 2005.- № 10.- C. 28-30.

Дополнительная информация3271
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Особливості кредитної діяльності банку (на прикладі АКБ „ПравексБанк”)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Кредитна політика банку та механізм її реалізації
  • ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ДЕПОЗИТНОЇ ТА КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ
  • Грошово-кредитна політика НБУ (+доповідь + рецензія +відгук)
  • Грошово-кредитна політика
  • АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ. ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА
  • Кредитна політика банку
  • Кредитна політика банків
  • Особливості грошово-кредитної системи Франції
  • Особливості грошової політики Франції
  • Кредити підприємницьким структурам: довгострокове кредитування
Cгенерировано за 0.199827 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів