Меню

Реклама

TOP реферати

Цікаве

Тема: «Банківське кредитування підприємства (на прикладі підприємства)» (ID:28763)

| Размер: 226 кб. | Объем: 122 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 11.06.2009 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
1. Теоретико-методичні аспекти банківського кредитування суб’єктів господарської діяльності 6
1.1. Сутність та значення банківського кредитування підприємств 6
1.2. Види банківського кредитування 14
1.3. Світовий досвід банківського кредитування підприємств: проблеми та перспективи 22
2. Аналіз банківського кредитування підприємства (на прикладі ВАТ "...") 31
2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика досліджуваного підприємства 31
2.2. Комплексний аналіз фінансового стану та кредитоспроможності підприємства 41
2.3. Аналіз короткострокових та довгострокових позик підприємства 59
РОЗДІЛ 3. Напрямки удосконалення банківського кредитування підприємства 66
3.1 Проблемні аспекти системи банківського кредитування підприємства 66
3.2. Оптимізація механізму залучення та повернення банківських кредитів підприємства 71
3.3 Вдосконалення діючої системи аналізу фінансового стану підприємства з метою визначення ймовірності банкрутства підприємства 84
Висновки 91
Література 95
Додатки 103

ЛитератураЛітература

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 року. – К.: Атіка, 2003. – 208с.
2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. N 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. —2001. —№5. —Ст.30.
3. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 № 679-XІV // Відомості Верховної Ради України. —1999. —№29. —Ст. 238.
4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XІV (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11.05.2000 р. № 1707-ІІІ, від 08.06.2000 р. № 1807-ІІІ, від 22.06.2000 р. № 1829-ІІІ).
5. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні затверджена Постановою Національного Банку України N 368 від 28.08.2001.
6. П(С)БО №2 „Баланс” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87.
7. П(С)БО №3 „Звіт про фінансові результати” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87.
8. Авторизация кредита - как элемент кредитной политики коммерческого банка / У.Р. Байрам // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N64. — С. 30-32 — Библиогр. в конце ст. 5 назв. — рус.
9. Анализ проблемной кредитной задолженности коммерческих банков / Т.И. Ерпулёва // Культура народов Причерноморья. — 2007. — №97. — С. 38-40 — Библиогр. в конце ст. 6 назв. — рус.
10. Аналіз ефективності кредитних операцій банку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Ю.К. Семениченко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.
11. Аналіз кредитоспроможності позичальника банківської установи / Я. Чайковський // Журн. європ. економіки. — 2005. — 4, N 3. — С. 328-346. — Бібліогр.: 21 назв. — укp.
12. Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.Л. Малахова; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 196 с..
13. Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.Л. Малахова; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 21 с. — укp.
14. Банківська справа. Навчальний посібник /За ред. проф. Р.І.Тиркала. – Тернопіль:Карт-бланш, 2001 р.
15. Банківське інвестиційне кредитування: стан і перспективи розвитку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Н.В. Попова ; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 20 с. — укp.
16. Банківське кредитування в системі суспільного відтворення: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Н.К. Жукова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 17 с. — укp.
17. Банківське кредитування інноваційного розвитку економіки: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 / А.П. Бут; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 19 с. — укp.
18. Банківське кредитування суб'єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / В.Б. Ісмаілов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 18 с.: рис. — укp.
19. Банківське кредитування суб'єктів підприємництва регіону: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / К.А. Срібна; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2008. — 18 с. — укp.
20. Банківське право: Навчальний посібник / Упорядник М. П. Кучерявенко. - Харків, 1999. - 784 с.
21. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2000. - 384с.
22. Банкротство банков в Украине / С.А. Филюк // Культура народов Причерноморья. — 2007. — №97. — С. 94-96 — Библиогр. в конце ст. 8 назв. — рус.
23. Борецький М. Проблеми довгострокового кредитування // Банківська справа. – 2006. - №4. – С.85-93.
24. Бутинець Ф.Ф., Мних С.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум:Навч.посібник для студентів ВУЗів.-Житомір:ЖІТІ,2000.-416 с.
25. Використання механізму проектного фінансування в інвестиційній діяльності банків / Н.В. Щербаковa // Культура народов Причерноморья. — 2003. — N46. — С. 91-95 — укp.
26. Вячеслав Вареня, Ольга Самсоненко. Експрес-аналіз фінансового становища//Дебет-Кредит.-2008- №44 - с.45.
27. Геєць І.О. Актуальні проблеми та удосконалення кредитних відносин банківських установ з підприємствами // Економіка та держава. – 2006. - №6. – С.37-38.
28. Гроші та кредит: Підруч. для ВНЗ. Затверджено Мін. освіти і науки України / Савлук М.І. — К., 2002. — 604 с.
29. Даниленко А. Шелудько Н.Тенденції та наслідки активізації споживчого кредитування в Україні // Вісник НБУ. -2006. -№5. -С.36-39.
30. Державне регулювання розвитку кредитних послуг в Україні: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / С.В. Єлейко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2008. — 20 с. — укp.
31. Державне регулювання розвитку ринку кредитних послуг в Україні: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В.О. Бойко; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — О., 2004. — 20 с. — укp.
32. Довгострокове кредитування населення в умовах ринкової економіки: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / О.М. Олійник; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2008. — 21 с. — укp.
33. Додусенко В.І. Використання аналізу грошових потоків для визначення оптимальних умов кредитування // Облік і фінанси АПК. – 2006. - №8. – С.67-70.
34. Економічний аналіз: Навч. посібник/ Під.ред. Чумаченка М. Г. – К., 2003 – 556 с.
35. Ефективність розвитку банківської системи України в умовах євроінтеграції: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / О.В. Галиць; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2008. — 19 с. — укp.
36. Жукова Н. Особливості кредитування комерційними банками суб’єктів господарювання в Україні // Банківська справа. – 2006. - №2. – С.65-72.
37. Забезпечення виконання господарських зобов'язань у сфері банківського кредитування: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / С.М. Андросов; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2008. — 18 с. — укp.
38. Заруба О. Д. Банківський менеджмент та аудит. К.: Видавництво “Лібра”, 1996. - 224 с.
39. Іпотечне кредитування в умовах трансформації економіки України: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.08 / В.І. Савич; Терноп. нац. екон. ун-т. — Т., 2008. — 40 с. — укp.
40. Клименко В.И. Рух грошових потоків в інноваційному процесі діяльності підприємств у сучасних ринкових відносинах//Економіка, фінанси, право – 2007р. - №12 – с.12-14.
41. Конвенция о международном факторинге// Международное частное право. Действующие нормативные акты. Составители Дмитриева Г.К., Филимонова М.В. – М., 1997.
42. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.
43. Кредит в умовах ринкової трансформації економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Л.Л. Кот; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.
44. Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання / М. Олексієнко, В. Ольшанський, Д. Лилак, Е. Першиков - К. “Козаки”, 1996. - 144 с.
45. Кредити та депозити за секторами економіки. Грудень 2008. // Статистичний випуск НБУ. -2009. –2 с.
46. Кредити та депозити нефінансових корпорацій. Грудень 2008. // Статистичний випуск НБУ. -2009. –2 с.
47. Кредитний договір: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / С.М. Лепех; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 19 с. — укp.
48. Кредитування реального сектору економіки України міжнародними фінансовими організаціями: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.П. Колосова; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнарод. відносин. — К., 2003. — 17 с. — укp.
49. Кривенда О.В. Цивільно-правове регулювання позикових відносин в Україні. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.03/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2003. – 22с.
50. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика: Навчальний посібник — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Товариство "Знання", КОО, 2002 року. — 215 с.
51. Лексис В. Кредит и банки. Пер. с нем. Р.Ф. Михалевских. – М.: Перспектива, 1994. – 118с.
52. Любунь О. Фінансова стратегія банків з довгострокового кредитування підприємств // Банківська справа. – 2006. - №3. – С.80-82.
53. Марцин В.С. Деякі підходи до організації і управління фінансовими ресурсами підприємства//Актуальні проблеми економіки. – 2008 - №12 – с.153-160.
54. Матеріали офіційного сайту Національного банку України. – http://www.bank.gov.ua.
55. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств (на прикладі легкої промисловості): автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / І.М. Кулінич; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2008. — 20 с. — укp.
56. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства:Навч.посібник.-К.:КНЕУ, 1999.-132с
57. Митрофанов Г.В., Кравченко Г.О., Барабаш Н.С. Фінансовий аналіз. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т: 2002. – 301 с.
58. Мних Є.В., Бутко А.Д., Большакова О.Ю., Кравченко Г.О., Никонович Г.І. Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства. -К:КНТЕУ, 2005.-232 с.
59. Модель процентной ставки по инвестиционным кредитам / Н.Б. Перзеке, В.Г. Цивадзе // Культура народов Причерноморья. — 2007. — №97. — С. 81-84 — Библиогр. в конце ст. 5 назв. — рус.
60. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза та канд. екон. наук, доц. М. Ф. Пуховкіної. - К.: КНЕУ, 1999. - 368 с.
61. Олексієнко С.М. Особливості кредитування за поточними рахунками // Фінанси України. – 2004. - №7. – С.116-122.
62. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В. Ричаківська та ін. – 3-тє вид. К.:Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.
63. Основи банківської справи: Навчальний посібник для студентів денної та заочної форми навчання економічних спеціальностей / Автор О. Я. Стойко. - Житомир: ІПСТ, 1998. - 138 с.
64. Особенности оценки коммерческими банками кредитоспособности субъектов малого предпринимательства / А.В. Дубовик // Культура народов Причерноморья. — 2007. — №97. — С. 36-38.
65. Оценка кредитоспособности заемщика, кредитные риски в украинских банках / Д.И. Кумурчук // Культура народов Причерноморья. — 2007. — №97. — С. 65-70.
66. Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: ИКЦ “ДИС”, 1997. - 464 с.
67. Петрук О.М. Банківська справа. –К.:Кондор, 2004. – 461 с.
68. Поддерьогін А.М. Невмержицький Я.І. Ефективність управління грошовими потоками підприємства//Фінанси України. – 2007. - №11-с.119-127.
69. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.
70. Примостка Л. О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 108 с.
71. Расчёт доходности микрокредитования субъектов предпринимательской деятельности и предложения по повышению эффективности данных мероприятий / А.С. Ребенчук // Культура народов Причерноморья. — 2007. — №97. — С. 87-89.
72. Ребізант Р. Як отримати кредит у банку // Податкове планування. – 2005. - №2. – С.52-60.
73. Річний звіт НБУ за 2007 рік. // Національний банк України. –2008 рік.
74. Рябініна Л. Теорія і практика кредитних відносин в Україні// Вісник Національного банку України. – 2002. – №1. – С. 26–29.
75. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М.: ИНФРА-М, 2004.-336с.
76. Система раннього виявлення та подолання фінансової кризи підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Т.П. Гудзь; Одес. держ. екон. ун-т. — О., 2006. — 19 с. — укp.
77. Соловей О. Кредит по-банківськи // Податки та бухгалтерський облік. – 2005. - №33. – С.44-47.
78. Стойко О. Я. Банківські операції: Пакет візуального супроводження для студентів денної та заочної форми навчання. - Житомир: ІПСТ, 2000. - 45 с.
79. Столяров В.Ф. Любенко Н.М. Методологія аналітичних оцінок процесів формування фінансових ресурсів на підприємстві// Фінанси України. – 2007. - №11-с.110-118.
80. Структура активів банків України за станом на 01.01.2005 р. // Вісник Національного банку України. -2005. -№3. - С. 48-53.
81. Товт Т.Й. особливості фінансування інноваційної діяльності підприємств України// Актуальні проблеми економіки. – 2008 - №3 – с.102-108.
82. Трахтенберг И.А. Денежное обращение и кредит при капитализме. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1962. – 780с.
83. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит. Навчальний посібник / Л.О. Дробозіна, Л.П. Окунева, Л.Л. Андронова та інші Під редакцією проф. Л.О. Дробозіної. Видавнича агенція “Вертекс”, 2001 – 352 с.
84. Фінансова діяльність підприємства: Підр. під ред. Бандурка О.М., Коробов М.Я. – К.: Либідь, 2003. – 309 с.
85. Фінансове забезпечення господарської діяльності суб'єктів малого підприємництва: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / О.Л. Кривоног; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2007. — 20 с. — укp.
86. Фінансове забезпечення мікрокредитування малого та середнього бізнесу в Україні: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / О.І. Масна; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2008. — 20 с. — укp.
87. Формування оборотних коштів промислових підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Н.В. Петрова; Одес. держ. екон. ун-т. — О., 2007. — 18 с. — укp.
88. Чалий Ю.І. Договір банківського кредиту та правові засоби забезпечення поворотності кредитних грошей. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.03/ Університет внутрішніх справ. – Х., 1997. – 22с.
89. Шевченко Р. І. Банківські операції: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2000. – 162.

Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Дипломна робота на тему: «Банківське кредитування підприємства»
  • Поняття та структура основних фондів підприємства
  • Поняття та структура основних фондів підприємства
  • Система фінансового обслуговування бізнесу
  • Звіт з виробничої практики (на базі торговельного під-ва)
  • Звіт з виробничої практики (на прикладі ТОВ)
  • Кредити підприємницьким структурам: довгострокове кредитування
  • Організація обліку контролю і аналізу короткострокових кредитів та позикових коштів підприємства
  • Банківське кредитування підприємств
  • Порівняльна характеристика основних форм банківського кредитування експорту
Cгенерировано за 0.181537 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Від партнерів

Оновлення

Реклама

Від партнерів