Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Цінова політика страхової компанії » (ID:26019)

| Размер: 334 кб. | Объем: 150 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 06.08.2008 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
1.Теоретичні аспекти політики ціноутворення страхової компанії 6
1.1. Економічна сутність ціни страхового продукту 6
1.2. Методи визначення собівартості продукту страхової компанії 19
1.3. Досвід зарубіжних страхових компаній щодо проведення цінової політики 28
Висновки до розділу 1 36
2. Практичні аспекти формування цінової політики страхової компанії на прикладі ВАТ СК « » 38
2.1. Структура собівартості страхових продуктів 38
2.2. Розрахунок тарифних ставок за видами страхових продуктів 43
2.3. Прибутковість страхових продуктів 71
Висновки до розділу 2 76
3.Ефективність цінової політики страхової компанії 78
3.1. Управління ціновим ризиком страхової компанії 78
3.2. Вплив державного регулювання на цінову політику страхової компанії 96
Висновки до розділу 3 102
Висновки 104
Список використаних джерел 108
Додатки 113
Додаток А. Правила добровільного страхування залізничного транспорту 114
Додаток Б. Додаток №3 до Правил добровільного страхування від нещасних випадків 124
Додаток В. Постанова Кабінету міністрів України № 1307 від 20.08.2003 р. "Про затвердження Порядку обчислення тарифів при обов'язковому страхуванні цивільної відповідальності за ядерну шкоду" 128
Додаток Г. Фінансова звітність ВАТ СК « » 129

ЛитератураСписок використаних джерел
1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV.
3. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р., №1576-XII, ст. 47.
4. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР.
5. Закон України «Про страхування» 7 березня 1996 року N 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. –1996. –№ 18. –ст. 78.
6. Закон України № 39/95-ВР від 08.02.1995 р. "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".
7. Закон України № 1644-III від 06.04.2000 р. "Про перевезення небезпечних вантажів".
8. Постанова Кабінету міністрів України № 953 від 23.06.2003 р. "Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду"
9. Постанова КМУ «Про врегулювання порядку здійснення державного обов'язкового страхування майна, що належить громадянам» від 6 травня 1996 р. N 483.
10. Постанова КМУ «Про граничні розміри страхових тарифів з добровільного страхування майна громадян» від 17 вересня 1996 р. N 1122.
11. Розпорядження «Про затвердження Методики визначення звичайної ціни страхового тарифу» від 30 грудня 2004 р. № 3259.
12. Александрова М. М. Страхування. — К.: ЦУЛ, 2002. — 208с.
13. Андросова О.О. Задачі планування та керування страховою компанією // Матеріали ІV Всеукраїнської конференції молодих науковців „Інформаційні технології в освіті, науці і техніці”. − Частина 1. − Черкаси: ЧНУ, 2004. − С. 78-79.
14. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. - К.: Товариство “Знання”, КОО, 1997. - 216с.
15. Величко О. Договірна ціна: поняття та регулювання. // Юридичний журнал. –2003. –№2. Елекронна версія – [http://www.justinian.com.ua/article.php?id=54]
16. Вовчак О.Д. Страхування: Навчальний посібник. 2-ге видання, виправлене. –Львів: «Новий Світ-2000», 2005. –480 с.
17. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.
18. Геннадий Ногин Тайны пирамиды // Менеджмент и менеджер №2, 2002, -с.29-33.
19. Гомелля В.Б., Туленты Д.С. Страховой маркетинг (Актуальные вопросы методологии, теории и практики). Второе издание. - М.: Анкил, 2000. - 128с.
20. Горбач Л.М. Страхова справа. — К.: Кондор, 2003. - 252 с.
21. Господарський Кодекс України: Коментар. – Х.:ТОВ «Одісей», 2004. – 848 с.
22. Данников О.В. Ринок страхування в Україні: роль маркетингу //Маркетинг в Україні №5 (15), 2002, с.10-14.
23. Державне регулювання ринку страхування життя в Україні: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / О.М. Залєтов; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2007. — 20 с.
24. Державне регулювання розвитку системи пенсійного страхування в Україні: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Н.М. Тополенко; Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.". — Запоріжжя, 2007. — 20 с. — укp.
25. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 393 с.
26. Ефимов С.Л. Деловая практика страхового агента и брокера. - М.: Страховой полис, Издательское объединение ЮНИТИ, 1996.- 416с.
27. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник.-2-ге видання, виправлене та доповнене.-Львів: Видавництво "Центр Європи", 1997. -576с.
28. Залетов А.Н. Иностранный капитал на страховом рынке Украины: тенденции и прогнозы // Организация продаж страховых продуктов. – 2006. – №2(06). – С. 5–11.
29. Залетов А.Н. Международный опыт государственного регулирования и правового обеспечения страхового посредничества// Материалы ІV Международного Ялтинского форума участников страхового рынка. – 2004. – С. 19 –21.
30. Залетов А.Н. Страховой рынок Украины: состояние и перспективы развития // Страховое ревю. – 2004. – №11 (127). – С. 3–24.
31. Залетов А.Н. Страховые рынки СНГ и стран Балтии: итоги 2005 года // Insurance TOP. – 2006. – №1(13). – С. 2 – 30.
32. Залєтов О.М. Страховий ринок як показник соціально орієнтованої економіки // Страховий ринок України. – 2003. – С. 62–69.
33. Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. - К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. -321с. Страхові послуги: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / За загальною редакцією Т.М.Артюх. - К.: КНЕУ, 2000. -124с.
34. Зубец А.Н. Маркетинговые исследования страхового рынка - М.: Центр экономики и маркетинга, 2001. -224с.
35. Калітченко Н.В., Кравченко В.А. Страховий бізнес в Україні з погляду маркетолога. Маркетинг у вітчизняній страховій справі: перші кроки і перші проблеми / uam.iatp.org.ua/jurnal/28_10_00/article6.htm
36. Кривошлик Т.Д. Інвестиційний аспект діяльності страхових компаній // Збірник наукових праць “Економіка: проблеми теорії та практики” за матеріалами науково-практичної конференції 5-6 грудня 2000 р. “Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України ”. – Д.: - 2000. – С. 85-89.
37. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник под редакцией проф. Алексунина В.А..– М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001, - 516с.
38. Моделі та методи автоматизації прийняття рішень з управління основною діяльністю страхової компанії: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.3.06 / О.О. Шептура; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 18 с. — укp.
39. Моделі та методи автоматизації прийняття рішень з управління основною діяльністю страхової компанії: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.3.06 / О.О. Шептура; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 18 с.
40. Моделювання оптимальної стратегії страхової компанії при впровадженні нових видів страхування: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / О.Ю. Шматко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с.: рис. — укp.
41. Облік та аудит в страхових компаніях: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.О.Гарматій. – Тернопіль: 2004, 180 с.
42. Плиса В. Й. Страхування: Довідник. - Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. — 197 с.
43. Правове регулювання страхування ризиків на ринках фінансових послуг: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / І.Б. Чайкін; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2007. — 22 с.
44. Ратна В. Страховка оптом // Контракти. –2004. –№10.
45. Ринок страхування в Україні. К.: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2004. –38 с.
46. Розвиток маркетингу страхових послуг: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.В. Данніков; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 19 с. — укp.
47. Ротова Т.А., Руденко Л.С. Страхування: Навчальний посібник - К.: КНТЕУ, 2001, - 400с.
48. Справочник по страховому бизнесу/ под редакцией проф.Уткина Э.А.- М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ» Издательство ЭКМОС, 1998. - 416с.
49. Страхування / С. С. Осадець. — К.: КНЕУ, 2002. — 599 с.
50. Страхування майна громадян в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Т.Д. Кривошлик; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 18 с.: рис. — укp.
51. Страхування майна громадян в Україні: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Т.Д. Кривошлик; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 178 с.
52. Страхування як механізм надання гарантій підприємницької діяльності та соціального захисту населення: сучасна теорія і практика: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.03 / М.В. Мних; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2007. — 36 с.
53. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. Ред. С.С. Осадець, д-р екон. наук, проф. - К.: КНЕУ, 1998. - 528с.
54. Тарасова Н.О. Стан розвитку страхового ринку й ефективність страхової діяльності в Україні // Схід №3 (75) – Донецьк, 2006.– с.17 – 20.
55. Тарасова Н.О. Становлення та розвиток страхового ринку в Україні // Материалы I Международной научно-практической конференции “Наука и технологи: шаг в будущее – ‘2006”. – г. Днепропетровск. – 2006. – Том 18. – С. 47-49.
56. Тарасова Н.О. Ціноутворення як головний чинник конкурентноздатності продуктів по кредитному страхуванню життя // Материалы III Международной научно-практической конференции «Теория и практика экономики и предпринимательства». – г. Алушта. – 2006. – С. 112.
57. Тарасова Н.О. Ціноутворення як головний чинник попиту на послуги зі страхування життя // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 216. Том 1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – С.11-16.
58. Таркуцяк А.О. Страхування: питання і відповіді. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. — 253 с.
59. Шахов В.В. Введение в страхование: экономический аспект. - М.: Финансы и статистика, 1992. - 192с.
60. Шептура А.А. Задача прогноза прибыли страховой компании // Праці Міжнародної конференції „Питання оптимізації обчислень” (ПОО-ХХХII). − К: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2005.− С. 215.
61. Шептура А.А. Интеллектуальные решения в задаче страхования // Материалы Международной научной конференции “Интеллектуальные и многопроцессорные системы - 2005”. − Том 2. − Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005.− С. 436-437.
62. Матеріали серверу http://enpolis.com.ua
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Аналіз інвестиційної діяльності страхової компанії України (2 частина диплому)
 • Аналіз інвестиційної діяльності страхової компанії України (аналітична частина дипломного проекту)
 • Напрями підвищення фінансової надійності страхової компанії
 • Формування капіталу в страховій компаній
 • Методи формування і збільшення власного капіталу підприємства (на прикладі)
 • Облік в страхових компаніях, аналіз і аудит їх діяльності
 • Напрями удосконалення методів аналізу платоспроможності страхових компаній (+ реферат + рецензія)
 • Напрями удосконалення методів аналізу платоспроможності страхових компаній
 • Система оціночних показників діяльності страхової компанії
 • Звіт про виробничу практику (на прикладі АСТ «Вексель»)
 • Методика аудиту операцій з обліку діяльності страхових компаній
Cгенерировано за 0.035739 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів