Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Аналіз конкурентних стратегій підприємства (особливості в банківській сфері) (теоретична частина дипломної роботи» (ID:25997)

| Размер: 99 кб. | Объем: 57 стр. | Стоимость: 125 грн. | Добавлена: 06.08.2008 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ 6
1.1. Сутність конкурентних стратегій та їх використання 6
1.2. Види конкурентних стратегій, їх характеристика 30
1.3. Методичні підходи щодо формування конкурентних стратегій 35
ЛІТЕРАТУРА 52

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 p. № 2121-111 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 1. — С. 3.
2. Аванесова І.А. Інструментарій регулювання кредитної діяльності комерційного банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 9.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС,2004.- C.316-329.
3. Антонов Н., Пессель М. Денежное обращение, кредит и банки. — М., 2005.— 270с.
4. Ачкасов А. И. Международные валютно-кредитные отношения: два пути развития. — М., 2007. — 176 с.
5. Банки и банковские операции / Под ред. Е. Жукова. — М., 2007. — 471 с.
6. Банківська енциклопедія / За ред. А. Мороза. — К., 2003. — 327 с.
7. Банківська справа: Навч. посіб. для ВНЗ / За ред. P.I. Тиркала. — Т.: Карт-бланш, 2001. — 320 с.
8. Банківський менеджмент: Навч. посіб. для ВНЗ / О.В. Васюренко — К.: Академія, 2001. — 320 с.
9. Банківський нагляд: Навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України; Ун-т економіки та права "Крок";Грушко В.І.;Лаптєв С.М.; Любунь О.С.;Раєвський К.Є.- К.: ЦНЛ, 2004.- 264 с.
10. Банківський нагляд: Навчальний посібник / Міщенко В.І.;Яценюк А.П.;Коваленко В.В.;Коренєва О.Г.- К.: Знання, 2004.- 406 с.-(Вища освіта ХХI століття)
11. Банковская энциклопедия / Под ред. С. Лукаш. — Днепропетровск, 2004.— 247с.
12. Банковское дело / Под ред. О. Лаврушина. —М., 2002. — 427 с.
13. Банковское дело: Краткий слов.-справ. / Сост. А. В. Калина, В. Н. Кочетков. — К.: МАУП, 2004. — 132 с.
14. Банковское дело: Учебник / Под ред. С. Колесникова. —М., 2005. —470с.
15. Батракова Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учеб. для вузов. — М.: Изд. корп. "Логос", 2005. — 344 С.
16. Бровкова Е., Продиус И. Финансово-кредитная система государства. — К., 2007.—224с.
17. Бронникова Т.С., Чернявский А.Г., Маркетинг, М-1999.
18. Васильченко З.М. Структурні диспропорції у розвитку банківської системи України // Фінанси України.- 2005.- № 9.- C. 140-151.
19. Вступ до банківської справи: Навч. посіб. / Відп. ред. М. Савлук. — К., 2007. — 344 с.
20. Выбор конкурентных стратегий в коммерческом банке / М.Н. Рыжих // Культура народов Причерноморья. — 2002. — N33. — С. 63-69 — Библиогр. в конце ст. — рус.
21. Гетьман В. Банківська система України: діяльність і проблеми // Банківська справа. — 2005. — № 1.
22. Головач А. В., Захожай В. Б., Головач Н. А. Банківська статистика. — К.: УФІМБ, 2004.—192с.
23. Голуб А., Семенюк А., Смовженко Т. Гроші. Кредит. Банки. — Львів, 2007.— 206с.
24. Горячек І., Конопатська Л. Регулювання організаційної структури банків як фактор підвищення ефективності банківського нагляду // Вісник Національного банку України.- 2003.- №11.- C. 52-56.
25. Гриценко Р. Теоретичні аспекти організації банківського нагляду в сучасних умовах // Вісник Національного банку України.- 2005.- № 4.- C.57-59.
26. Гурьянов С.А. Маркетинг банковских услуг, М-1998.
27. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Э. Дж. Долан и др. — М.: Туран, 2005.— 448с.
28. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. Кравцовой. — М., 2004. — 411 с.
29. Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др. — СПб., 2004. — 476 с.
30. Жуков А. Услуги коммерческих банков: зарубежный опыт и практика. — М., 2005.— 67с.
31. Калина А. В., Кощеев А. А. Работа современного коммерческого банка: Учеб.-метод. пособие. — К.: МАУП, 2005. — 224 с.
32. Калина А., Кащеев А. Работа современного коммерческого банка: Учеб.-метод. пособ. — К., 2007. — 224 с.
33. Комплексне управління активами і пасивами комерційного банку в умовах ринкової трансформації економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Т.В. Корнієнко; Нац. банк України, Укр. акад. банк. справи. — Суми, 2004. — 20 с. — укp.
34. Кочетков В. Н. Основы управления современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2004. — 72 с.
35. Кочетков В. Н. Управление коммерческим банком: функциональные органы и организационная структура: Учеб. пособие. — К.: УФИМБ, 2004. - 42с.
36. Кочетков В. Н., Омельченко А. В. Основы экономического анализа банковской деятельности. — К.: УФИМБ, 2004. — 168 с.
37. Кредитна система України і банківські технології. У 3 кн. Кн.2: Бухгалтерський облік. Банківський нагляд. Контроль та аудит.- Львів: ЛБІ НБУ, 2002.- 392 c.
38. Латковська Т. Закони в системі джерел банківського права // Підприємництво, господарство і право.- 2005.- № 4.- С.98-101.
39. Литвин Н. Правові аспекти регулювання валютних операцій комерційних банків України // Вісник Національного банку України.- 2006.- № 11.- С. 18-21.
40. Лобач О. Платоспроможність та істотна загроза платоспроможності банку: визначення і зміст // Юридична Україна.- 2005.- № 12.-C. 47-55.
41. Логінов О. Історія становлення та розвитку платіжних систем України // Підприємництво, господарство і право.- 2005.- № 12.-C. 131-136.
42. Львов Ю. Банки и финансовый рынок. — СПб., 2005. — 527 с.
43. Маркова О., Сахарова Л., Сидоров В. Коммерческие банки и их операции. — М., 2005. — 277 с.
44. Мишкін Ф. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. — К., 2007. — 763 с.
45. Міщенко В.І., Науменкова С.В. Правові засади організації банківського нагляду // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № 8.- C. 63-67.
46. Олексієнко М.Д. Банківські гарантії та поручительства // Фінанси України .- 2000.- № 7.- С. 112-119.
47. Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 104 c.
48. Основы банковского дела / Под ред. А. Мороза. — К., 2004. — 330 с.
49. Панова Г. С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 272 с.
50. Поздняков О.І. Особливості банківського регулювання та нагляду в країнах з перехідною економікою // Фінанси України.- 2006.- № 1.-C. 101-107.
51. Померанец В.Н. Выбор целей и средств в стратегическом менеджменте//Персонал, № 2, 1999г.
52. Попова Е.И. Банк: коммуникационная стратегия, М-1999г.
53. Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М. Банківський нагляд: Навчально-методичний посібник / Мін-во освіти і науки України; КНЕУ/ Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М.- К.: КНЕУ, 2003.- 174 с.
54. Роуз П. Банковский менеджмент. — М.: Дело ЛТД, 2004. — 768 с.
55. Ситуаційний підхід до стратегічного планування банківських продуктів та послуг: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / І.В. Ухлічєва; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2002. — 19 с. — укp.
56. Соколов О. Кто и как пишет банковские стратегии.// "Банковское обозрение" 2007. №11 С.23-26.
57. Солодкіна О. Особливості банківського нагляду // Прокуратура. Людина. Держава (Вісник прокуратури).- 2004.- № 9.- C. 98-104.
58. Сорока А.А. Специфіка розвитку банківського сектору в перехідних економіках // Економіка. Фінанси. Право.- 2005.- № 1.- C. 17-22.
59. Стратегічне фінансове управління у банку: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / І.В. Волошко; Укр. акад. банк. справи. — Суми, 2003. — 19 с.: рис., табл. — укp.
60. Стратегія комерційного банку на ринку банківських послуг: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.І. Штейн; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 19 с. — укp.
61. Тигипко С.Л. Проблемы реформирования банковской системы Украины в контексте европейской интеграции // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 11.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС,2004.- C.7-15.
62. Тігіпко С.Л. Напрями розвитку банківської системи України: проблеми вибору і впровадження // Вісник Національного банку України.- 2004.- № 6.- C. 5-7.
63. Туник Г.М. Регулювання кредитної діяльності банку // Фінанси України.- 2002.- № 4.- C. 119-126.
64. Увескин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции.—М.: Все для Вас, 2005.—330с.
65. Управління конкурентоспроможністю банку в умовах фінансової лібералізації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Ю.П. Пікуш; Укр. акад. банк. справи Нац. банку України. — Суми, 2006. — 21 с. — укp.
66. Управління персоналом у сучасному банку // Зовнішня торгівля. — 2000. — № 1. — С. 67—71
67. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. — М.:ИПЦ «Вазар-Ферро», 2004. — 320 с.
68. Фінансова модель банку на порозі XXI століття // Зовнішня торгівля. — 2000. — № 1. — С. 62—64.
69. Формула успіху банку — уміти робити все // Зовнішня торгівля. — 2000. — № 1. — С. 52—55.
70. Шейко О.П. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку національної банківської системи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 9.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС,2004.- C.301-305
71. Яценюк А.П. Економічна система суспільства: підвищення ефективності банківського нагляду та регулювання // Сучасна картина світу: Інтеграція наукового та позанаукового знання. Вип. 3.- Суми: Мрія-1 ЛТД,2004.- C.109-112
72. Яценюк А.П. Обгрунтування принципів і стандартів банківського регулювання та нагляду // Вісник Української академії банківської справи.- 2003.- № 1.- C. 3-8.
73. Ballarin E. "Commercial Banks amid the Financial Revolution: Developing a Competitive Strategy" Cambridge Mass 1996.
74. Edmister R. " Financial Institutions Markets and Managment" New-York 1986.
75. Johnson G. Management and strategy, 1993.
76. Kothler Ph. Marketing 1999.
77. Mintzberg W. Strategy, 1994.
78. Six Roundtable Discussions of Corporate Finance with Joel Stern, Ed. Donald H. Chew, Jr. Westport, CT: Quorum Books, 1986, p.2.
Заказ Заказать Купить «Аналіз конкурентних стратегій підприємства (особливості в банківській сфері) (теоретична частина дипломної роботи»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Організаційні засади фінансового обліку, економічного аналізу, внутрішнього і зовнішнього аудиту довгострокових зобов’язань на прикладі підприємства пивоварної промисловості (ТОВ Слобода КО )
  • Основні етапи аналітичної роботи на підприємстві
  • Управління конкурентноспроможністю підприємства
  • Звіт з переддипломної практики
  • Контрольна стратегічний аналіз
  • ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  • Управління конкурентними перевагами підприємства
  • Практична робота з проектного аналізу
  • Стратегія досягнення конкурентних переваг за рахунок лідирування у диференціації продукту
  • Формування стратегії підприємства
Cгенерировано за 0.063133 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів