Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Цінова політика страхової компанії » (ID:25965)

| Размер: 323 кб. | Объем: 146 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 13.05.2008 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
1.Теоретичні аспекти політики ціноутворення страхової компанії 6
1.1. Економічна сутність ціни страхового продукту 6
1.2. Методи визначення собівартості продукту страхової компанії 19
1.3. Досвід зарубіжних страхових компаній щодо проведення цінової політики 28
2. Практичні аспекти формування цінової політики страхової компанії на прикладі ВАТ СК « » 37
2.1. Структура собівартості страхових продуктів 37
2.2. Розрахунок тарифних ставок за видами страхових продуктів 42
2.3. Прибутковість страхових продуктів 69
3.Ефективність цінової політики страхової компанії 75
3.1. Управління ціновим ризиком страхової компанії 75
3.2. Вплив державного регулювання на цінову політику страхової компанії 92
Висновки 99
Список використаних джерел 103
Додатки 108
Додаток А. Правила добровільного страхування залізничного транспорту 109
Додаток Б. Додаток №3 до Правил добровільного страхування від нещасних випадків 119
Додаток В. Постанова Кабінету міністрів України № 1307 від 20.08.2003 р. "Про затвердження Порядку обчислення тарифів при обов'язковому страхуванні цивільної відповідальності за ядерну шкоду" 123
Додаток Г. Фінансова звітність ВАТ СК « » 124

ЛитератураСписок використаних джерел
1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV.
3. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р., №1576-XII, ст. 47.
4. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР.
5. Закон України «Про страхування» 7 березня 1996 року N 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. –1996. –№ 18. –ст. 78.
6. Закон України № 39/95-ВР від 08.02.1995 р. "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".
7. Закон України № 1644-III від 06.04.2000 р. "Про перевезення небезпечних вантажів".
8. Постанова Кабінету міністрів України № 953 від 23.06.2003 р. "Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду"
9. Постанова КМУ «Про врегулювання порядку здійснення державного обов'язкового страхування майна, що належить громадянам» від 6 травня 1996 р. N 483.
10. Постанова КМУ «Про граничні розміри страхових тарифів з добровільного страхування майна громадян» від 17 вересня 1996 р. N 1122.
11. Розпорядження «Про затвердження Методики визначення звичайної ціни страхового тарифу» від 30 грудня 2004 р. № 3259.
12. Александрова М. М. Страхування. — К.: ЦУЛ, 2002. — 208с.
13. Андросова О.О. Задачі планування та керування страховою компанією // Матеріали ІV Всеукраїнської конференції молодих науковців „Інформаційні технології в освіті, науці і техніці”. − Частина 1. − Черкаси: ЧНУ, 2004. − С. 78-79.
14. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. - К.: Товариство “Знання”, КОО, 1997. - 216с.
15. Величко О. Договірна ціна: поняття та регулювання. // Юридичний журнал. –2003. –№2. Елекронна версія – [http://www.justinian.com.ua/article.php?id=54]
16. Вовчак О.Д. Страхування: Навчальний посібник. 2-ге видання, виправлене. –Львів: «Новий Світ-2000», 2005. –480 с.
17. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.
18. Геннадий Ногин Тайны пирамиды // Менеджмент и менеджер №2, 2002, -с.29-33.
19. Гомелля В.Б., Туленты Д.С. Страховой маркетинг (Актуальные вопросы методологии, теории и практики). Второе издание. - М.: Анкил, 2000. - 128с.
20. Горбач Л.М. Страхова справа. — К.: Кондор, 2003. - 252 с.
21. Господарський Кодекс України: Коментар. – Х.:ТОВ «Одісей», 2004. – 848 с.
22. Данников О.В. Ринок страхування в Україні: роль маркетингу //Маркетинг в Україні №5 (15), 2002, с.10-14.
23. Державне регулювання ринку страхування життя в Україні: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / О.М. Залєтов; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2007. — 20 с.
24. Державне регулювання розвитку системи пенсійного страхування в Україні: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Н.М. Тополенко; Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.". — Запоріжжя, 2007. — 20 с. — укp.
25. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 393 с.
26. Ефимов С.Л. Деловая практика страхового агента и брокера. - М.: Страховой полис, Издательское объединение ЮНИТИ, 1996.- 416с.
27. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник.-2-ге видання, виправлене та доповнене.-Львів: Видавництво "Центр Європи", 1997. -576с.
28. Залетов А.Н. Иностранный капитал на страховом рынке Украины: тенденции и прогнозы // Организация продаж страховых продуктов. – 2006. – №2(06). – С. 5–11.
29. Залетов А.Н. Международный опыт государственного регулирования и правового обеспечения страхового посредничества// Материалы ІV Международного Ялтинского форума участников страхового рынка. – 2004. – С. 19 –21.
30. Залетов А.Н. Страховой рынок Украины: состояние и перспективы развития // Страховое ревю. – 2004. – №11 (127). – С. 3–24.
31. Залетов А.Н. Страховые рынки СНГ и стран Балтии: итоги 2005 года // Insurance TOP. – 2006. – №1(13). – С. 2 – 30.
32. Залєтов О.М. Страховий ринок як показник соціально орієнтованої економіки // Страховий ринок України. – 2003. – С. 62–69.
33. Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. - К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. -321с. Страхові послуги: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / За загальною редакцією Т.М.Артюх. - К.: КНЕУ, 2000. -124с.
34. Зубец А.Н. Маркетинговые исследования страхового рынка - М.: Центр экономики и маркетинга, 2001. -224с.
35. Калітченко Н.В., Кравченко В.А. Страховий бізнес в Україні з погляду маркетолога. Маркетинг у вітчизняній страховій справі: перші кроки і перші проблеми / uam.iatp.org.ua/jurnal/28_10_00/article6.htm
36. Кривошлик Т.Д. Інвестиційний аспект діяльності страхових компаній // Збірник наукових праць “Економіка: проблеми теорії та практики” за матеріалами науково-практичної конференції 5-6 грудня 2000 р. “Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України ”. – Д.: - 2000. – С. 85-89.
37. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник под редакцией проф. Алексунина В.А..– М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001, - 516с.
38. Моделі та методи автоматизації прийняття рішень з управління основною діяльністю страхової компанії: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.3.06 / О.О. Шептура; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 18 с. — укp.
39. Моделі та методи автоматизації прийняття рішень з управління основною діяльністю страхової компанії: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.3.06 / О.О. Шептура; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 18 с.
40. Моделювання оптимальної стратегії страхової компанії при впровадженні нових видів страхування: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / О.Ю. Шматко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с.: рис. — укp.
41. Облік та аудит в страхових компаніях: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.О.Гарматій. – Тернопіль: 2004, 180 с.
42. Плиса В. Й. Страхування: Довідник. - Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. — 197 с.
43. Правове регулювання страхування ризиків на ринках фінансових послуг: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / І.Б. Чайкін; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2007. — 22 с.
44. Ратна В. Страховка оптом // Контракти. –2004. –№10.
45. Ринок страхування в Україні. К.: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2004. –38 с.
46. Розвиток маркетингу страхових послуг: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.В. Данніков; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 19 с. — укp.
47. Ротова Т.А., Руденко Л.С. Страхування: Навчальний посібник - К.: КНТЕУ, 2001, - 400с.
48. Справочник по страховому бизнесу/ под редакцией проф.Уткина Э.А.- М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ» Издательство ЭКМОС, 1998. - 416с.
49. Страхування / С. С. Осадець. — К.: КНЕУ, 2002. — 599 с.
50. Страхування майна громадян в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Т.Д. Кривошлик; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 18 с.: рис. — укp.
51. Страхування майна громадян в Україні: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Т.Д. Кривошлик; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 178 с.
52. Страхування як механізм надання гарантій підприємницької діяльності та соціального захисту населення: сучасна теорія і практика: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.03 / М.В. Мних; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2007. — 36 с.
53. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. Ред. С.С. Осадець, д-р екон. наук, проф. - К.: КНЕУ, 1998. - 528с.
54. Тарасова Н.О. Стан розвитку страхового ринку й ефективність страхової діяльності в Україні // Схід №3 (75) – Донецьк, 2006.– с.17 – 20.
55. Тарасова Н.О. Становлення та розвиток страхового ринку в Україні // Материалы I Международной научно-практической конференции “Наука и технологи: шаг в будущее – ‘2006”. – г. Днепропетровск. – 2006. – Том 18. – С. 47-49.
56. Тарасова Н.О. Ціноутворення як головний чинник конкурентноздатності продуктів по кредитному страхуванню життя // Материалы III Международной научно-практической конференции «Теория и практика экономики и предпринимательства». – г. Алушта. – 2006. – С. 112.
57. Тарасова Н.О. Ціноутворення як головний чинник попиту на послуги зі страхування життя // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 216. Том 1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – С.11-16.
58. Таркуцяк А.О. Страхування: питання і відповіді. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. — 253 с.
59. Шахов В.В. Введение в страхование: экономический аспект. - М.: Финансы и статистика, 1992. - 192с.
60. Шептура А.А. Задача прогноза прибыли страховой компании // Праці Міжнародної конференції „Питання оптимізації обчислень” (ПОО-ХХХII). − К: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2005.− С. 215.
61. Шептура А.А. Интеллектуальные решения в задаче страхования // Материалы Международной научной конференции “Интеллектуальные и многопроцессорные системы - 2005”. − Том 2. − Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005.− С. 436-437.
62. Матеріали серверу http://enpolis.com.ua
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Аналіз інвестиційної діяльності страхової компанії України (2 частина диплому)
 • Аналіз інвестиційної діяльності страхової компанії України (аналітична частина дипломного проекту)
 • Напрями підвищення фінансової надійності страхової компанії
 • Формування капіталу в страховій компаній
 • Методи формування і збільшення власного капіталу підприємства (на прикладі)
 • Облік в страхових компаніях, аналіз і аудит їх діяльності
 • Напрями удосконалення методів аналізу платоспроможності страхових компаній (+ реферат + рецензія)
 • Напрями удосконалення методів аналізу платоспроможності страхових компаній
 • Система оціночних показників діяльності страхової компанії
 • Звіт про виробничу практику (на прикладі АСТ «Вексель»)
 • Методика аудиту операцій з обліку діяльності страхових компаній
Cгенерировано за 0.042173 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів