Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Фінансова звітність комерційного банку, її аналіз і аудит» (ID:25947)

| Размер: 208 кб. | Объем: 120 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 27.02.2008 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи діяльності комерційного банку та його фінансова звітність 7
1.1 Сутність діяльності комерційного банку та її показники, які використовують при складанні фінансової звітності 7
1.2 Методичні основи складання фінансової звітності комерційного банку 19
1.3 Техніко-економічна характеристика базового банку - ТОВ «Укрпромбанк» 25
1.4. Значення і місце обліку, аналізу і аудиту фінансової звітності в системі управління комерційним банком 29
РОЗДІЛ 2 Дослідження організації і методики складання фінансової звітності ... 32
2.1 Дослідження особливості складу фінансової звітності у ТОВ ... 32
2.2 Аналіз організації складання фінансової звітності ТОВ ... 52
2.3 Організація складання фінансової звітності ТОВ ... на основі використання сучасних інформаційних технологій 59
РОЗДІЛ 3 Дослідження організації і методики економічного аналізу фінансової звітності базового ... 65
3.1. Основні завдання аналізу і джерела інформації для виконання економічного аналізу фінансової звітності базового ... 65
3.2 Методи і технічні прийоми економічного аналізу фінансової звітності базового ... 65
3.3 Економічний аналіз фінансової звітності базового ТОВ ... та характеристика її основних показників 71
РОЗДІЛ 4 Дослідження організації і методики аудиту фінансової звітності базового ТОВ ... 93
4.1 Сутність, джерела, організація та методика аудиту фінансової звітності 93
4.2 Аудиторська перевірка фінансової звітності базового . ... 93
Висновки та пропозиції 107
Література 109
Додатки 114

ЛитератураЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 p. № 2121-111 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 1. — С. 3.
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV із змінами і доповненнями// Курсом реформ — облік 2000. —К.: Баланс-клуб, 2000. — Ч. 1.-С, 147-151.
3. Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 7 грудня 2004 року N 598.
4. Банковское дело: Краткий слов.-справ. / Сост. А. В. Калина, В. Н. Кочетков. — К.: МАУП, 2004. — 132 с.
5. Батракова Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учеб. для вузов. — М.: Изд. корп. "Логос", 2005. — 344 С.
6. Головач А. В., Захожай В. Б., Головач Н. А. Банківська статистика. — К.: УФІМБ, 2004.—192с.
7. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Э. Дж. Долан и др. — М.: Туран, 2005.— 448с.
8. Калина А. В., Кощеев А. А. Работа современного коммерческого банка: Учеб.-метод. пособие. — К.: МАУП, 2005. — 224 с.
9. Кочетков В. Н. Основы управления современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2004. — 72 с.
10. Кочетков В. Н. Управление коммерческим банком: функциональные органы и организационная структура: Учеб. пособие. — К.: УФИМБ, 2004. - 42с.
11. Кочетков В. Н., Омельченко А. В. Основы экономического анализа банковской деятельности. — К.: УФИМБ, 2004. — 168 с.
12. Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання / М. Олексієнко, В. Ольшанськии, Д. Лилак, Е. Першиков. — К.: Козаки, 1996. — 144 с.
13. Липче А., Маршалл Т., Линкер Я. Электронная система денежных расчетов: Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1988. — 269 с.
14. Масленченков Ю. С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: фундаментальный анализ. — М.: Перспектива, 1996. — 160 с.
15. Мируи Н. И., Герасимович А. М. Банковское обслуживание предприятий и населения. — К.: Нац. акад. упр., 2004. — 278 с.
16. Облік та аудит у комерційних банках / А. М. Герасимович, Т. В. Кривов'яз, О. А. Мазур та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. —Львів: Фенікс, 2005. — 512с.
17. Панова Г. С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 272 с.
18. Панова Г. С. Банковское обслуживание частных лиц. — М.: АО ДИС, 2003.—352с.
19. Роуз П. Банковский менеджмент. — М.: Дело ЛТД, 2004. — 768 с.
20. Увескин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции.—М.: Все для Вас, 2005.—330с.
21. Черкасов В. Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. — М.: ИНФРА-М, 2004.—272с.
22. Шіллер Р. 1. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення. — К.: Наук. думка, 2004. — 159 с.
23. Банк "Укрпромбанк" — банк європейського рівня // Зовнішня торгівля. — 2000. — № 1. — С. 59—61.
24. Базаров ГЗ., Беляев С.Г., Белых Л.П. и др. Теория и практика антикризисного управления: Учеб. для вузов / Под ред. С.Г. Беляева и В.И. Кошкина — М.: Закон и право: ЮНИТИ, 1996. — 469 с.
25. Банківська справа: Навч. посіб. для ВНЗ / За ред. P.I. Тир-кала. — Т.: Карт-бланш, 2001. — 320 с.
26. Банківський менеджмент: Навч. посіб. для ВНЗ / О.В. Ва-сюренко — К.: Академія, 2001. — 320 с.
27. Банковский портфель — 1: Книга банкира. Книга клиента. Книга инвестора // Под. ред. Ю.И. Коробова, Ю.В. Рубина. —М.: Соминтэк, 1994. — 74 с.
28. Валютно-финансовые механизмы в современном мире (кризисный опыт конца 90-х) / М.В. Ершов. — М.: Экономика, 2000. — 319 с.
29. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1994. — 685 с.
30. Гроші та кредит: Навч.-метод, посіб. для самостійного вивчення дисципліни / За ред. M.I. Мируна. — К.: КНЕУ, 1999. — 76 с.
31. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. — К.: КНЕУ, 1999. — 402 с.
32. Інформаційні технології банку "Укрпромбанк" // Зовнішня торгівля. — 2000. — № 1. — С. 65—66.
33. Основы банковского дела / Под ред. А.Н. Мороза. — К.: Либра, 1994. — 330 с.
34. Примастка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1999. — 280 с.
35. Спицын И.О. Спицын Я.О. Маркетинг в банке. — Т.: АОЦ «Тарнекс»; К.: ЦММС «Писпайп», 1993. — 656 с.
36. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под ред. А.П. Градова и Б.И. Кузина — СПб.: Спец. литература, 1996. —510с.
37. Управління персоналом у сучасному банку // Зовнішня торгівля. — 2000. — № 1. — С. 67—71
38. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. — М.:ИПЦ «Вазар-Ферро», 1994. — 320 с.
39. Фінансова модель банку на порозі XXI століття // Зовнішня торгівля. — 2000. — № 1. — С. 62—64.
40. Формула успіху банку "Укрпромбанк" — уміти робити все // Зовнішня торгівля. — 2000. — № 1. — С. 52—55.
41. Васильченко З.М. Структурні диспропорції у розвитку банківської системи України // Фінанси України.- 2005.- № 9.- C. 140-151.
42. Латковська Т. Закони в системі джерел банківського права // Підприємництво, господарство і право.- 2005.- № 4.- С.98-101.
43. Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 104 c.
44. Сорока А.А. Специфіка розвитку банківського сектору в перехідних економіках // Економіка. Фінанси. Право.- 2005.- № 1.- C. 17-22.
45. Тігіпко С.Л. Напрями розвитку банківської системи України: проблеми вибору і впровадження // Вісник Національного банку України.- 2004.- № 6.- C. 5-7.
46. Тигипко С.Л. Проблемы реформирования банковской системы Украины в контексте европейской интеграции // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 11.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС,2004.- C.7-15.
47. Шейко О.П. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку національної банківської системи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 9.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС,2004.- C.301-305
48. Аванесова І.А. Інструментарій регулювання кредитної діяльності комерційного банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 9.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС,2004.- C.316-329.
49. Литвин Н. Правові аспекти регулювання валютних операцій комерційних банків України // Вісник Національного банку України.- 1999.- № 11.- С. 18-21.
50. Логінов О. Історія становлення та розвитку платіжних систем України // Підприємництво, господарство і право.- 2005.- № 12.-C. 131-136.
51. Олексієнко М.Д. Банківські гарантії та поручительства // Фінанси України .- 2000.- № 7.- С. 112-119.
52. Туник Г.М. Регулювання кредитної діяльності банку // Фінанси України.- 2002.- № 4.- C. 119-126.
53. Банківський нагляд:Навчальний посібник / Міщенко В.І.;Яценюк А.П.;Коваленко В.В.;Коренєва О.Г.- К.: Знання, 2004.- 406 с.-(Вища освіта ХХI століття)
54. Банківський нагляд:Навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України; Ун-т економіки та права "Крок";Грушко В.І.;Лаптєв С.М.; Любунь О.С.;Раєвський К.Є.- К.: ЦНЛ, 2004.- 264 с.
55. Горячек І., Конопатська Л. Регулювання організаційної структури банків як фактор підвищення ефективності банківського нагляду // Вісник Національного банку України.- 2003.- №11.- C. 52-56.
56. Гриценко Р. Теоретичні аспекти організації банківського нагляду в сучасних умовах // Вісник Національного банку України.- 2005.- № 4.- C.57-59.
57. Кредитна система України і банківські технології. У 3 кн. Кн.2: Бухгалтерський облік. Банківський нагляд. Контроль та аудит.- Львів: ЛБІ НБУ, 2002.- 392 c.
58. Лобач О. Платоспроможність та істотна загроза платоспроможності банку: визначення і зміст // Юридична Україна.- 2005.- № 12.-C. 47-55.
59. Міщенко В.І., Науменкова С.В. Правові засади організації банківського нагляду // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № 8.- C. 63-67.
60. Поздняков О.І. Особливості банківського регулювання та нагляду в країнах з перехідною економікою // Фінанси України.- 2006.- № 1.-C. 101-107.
61. Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М. Банківський нагляд: Навчально-методичний посібник / Мін-во освіти і науки України; КНЕУ/ Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М.- К.: КНЕУ, 2003.- 174 с.
62. Солодкіна О. Особливості банківського нагляду // Прокуратура. Людина. Держава (Вісник прокуратури).- 2004.- № 9.- C. 98-104.
63. Яценюк А.П. Економічна система суспільства: підвищення ефективності банківського нагляду та регулювання // Сучасна картина світу: Інтеграція наукового та позанаукового знання. Вип. 3.- Суми: Мрія-1 ЛТД,2004.- C.109-112
64. Яценюк А.П. Обгрунтування принципів і стандартів банківського регулювання та нагляду // Вісник Української академії банківської справи.- 2003.- № 1.- C. 3-8.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Аналіз формування капіталу та залучення фінансових ресурсів банками України. Порівняння з іншими країнами
 • БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНОСТІ – БАЗА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
 • Аналіз прибутковості банку, курс
 • Аналіз та внутрішній аудит банку
 • Аналіз банківської діяльності (на прикладі банку)
 • ПОКАЗНИКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ І ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
 • Аналіз депозитних операцій комерційного банку.
 • Доход, видатки та прибуток комерційного банку
 • Доход, видатки та прибуток комерційного банку
 • Ресурси комерційного банку, оцінка їх формування та використання
 • Доходи, витрати і прибуток комерційного банку
Cгенерировано за 0.089041 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів