Меню

Реклама

TOP реферати

Цікаве

Тема: «Фінансова звітність комерційного банку, її аналіз і аудит» (ID:25947)

| Размер: 208 кб. | Объем: 120 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 27.02.2008 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи діяльності комерційного банку та його фінансова звітність 7
1.1 Сутність діяльності комерційного банку та її показники, які використовують при складанні фінансової звітності 7
1.2 Методичні основи складання фінансової звітності комерційного банку 19
1.3 Техніко-економічна характеристика базового банку - ТОВ «Укрпромбанк» 25
1.4. Значення і місце обліку, аналізу і аудиту фінансової звітності в системі управління комерційним банком 29
РОЗДІЛ 2 Дослідження організації і методики складання фінансової звітності ... 32
2.1 Дослідження особливості складу фінансової звітності у ТОВ ... 32
2.2 Аналіз організації складання фінансової звітності ТОВ ... 52
2.3 Організація складання фінансової звітності ТОВ ... на основі використання сучасних інформаційних технологій 59
РОЗДІЛ 3 Дослідження організації і методики економічного аналізу фінансової звітності базового ... 65
3.1. Основні завдання аналізу і джерела інформації для виконання економічного аналізу фінансової звітності базового ... 65
3.2 Методи і технічні прийоми економічного аналізу фінансової звітності базового ... 65
3.3 Економічний аналіз фінансової звітності базового ТОВ ... та характеристика її основних показників 71
РОЗДІЛ 4 Дослідження організації і методики аудиту фінансової звітності базового ТОВ ... 93
4.1 Сутність, джерела, організація та методика аудиту фінансової звітності 93
4.2 Аудиторська перевірка фінансової звітності базового . ... 93
Висновки та пропозиції 107
Література 109
Додатки 114

ЛитератураЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 p. № 2121-111 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 1. — С. 3.
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV із змінами і доповненнями// Курсом реформ — облік 2000. —К.: Баланс-клуб, 2000. — Ч. 1.-С, 147-151.
3. Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 7 грудня 2004 року N 598.
4. Банковское дело: Краткий слов.-справ. / Сост. А. В. Калина, В. Н. Кочетков. — К.: МАУП, 2004. — 132 с.
5. Батракова Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учеб. для вузов. — М.: Изд. корп. "Логос", 2005. — 344 С.
6. Головач А. В., Захожай В. Б., Головач Н. А. Банківська статистика. — К.: УФІМБ, 2004.—192с.
7. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Э. Дж. Долан и др. — М.: Туран, 2005.— 448с.
8. Калина А. В., Кощеев А. А. Работа современного коммерческого банка: Учеб.-метод. пособие. — К.: МАУП, 2005. — 224 с.
9. Кочетков В. Н. Основы управления современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2004. — 72 с.
10. Кочетков В. Н. Управление коммерческим банком: функциональные органы и организационная структура: Учеб. пособие. — К.: УФИМБ, 2004. - 42с.
11. Кочетков В. Н., Омельченко А. В. Основы экономического анализа банковской деятельности. — К.: УФИМБ, 2004. — 168 с.
12. Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання / М. Олексієнко, В. Ольшанськии, Д. Лилак, Е. Першиков. — К.: Козаки, 1996. — 144 с.
13. Липче А., Маршалл Т., Линкер Я. Электронная система денежных расчетов: Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1988. — 269 с.
14. Масленченков Ю. С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: фундаментальный анализ. — М.: Перспектива, 1996. — 160 с.
15. Мируи Н. И., Герасимович А. М. Банковское обслуживание предприятий и населения. — К.: Нац. акад. упр., 2004. — 278 с.
16. Облік та аудит у комерційних банках / А. М. Герасимович, Т. В. Кривов'яз, О. А. Мазур та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. —Львів: Фенікс, 2005. — 512с.
17. Панова Г. С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 272 с.
18. Панова Г. С. Банковское обслуживание частных лиц. — М.: АО ДИС, 2003.—352с.
19. Роуз П. Банковский менеджмент. — М.: Дело ЛТД, 2004. — 768 с.
20. Увескин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции.—М.: Все для Вас, 2005.—330с.
21. Черкасов В. Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. — М.: ИНФРА-М, 2004.—272с.
22. Шіллер Р. 1. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення. — К.: Наук. думка, 2004. — 159 с.
23. Банк "Укрпромбанк" — банк європейського рівня // Зовнішня торгівля. — 2000. — № 1. — С. 59—61.
24. Базаров ГЗ., Беляев С.Г., Белых Л.П. и др. Теория и практика антикризисного управления: Учеб. для вузов / Под ред. С.Г. Беляева и В.И. Кошкина — М.: Закон и право: ЮНИТИ, 1996. — 469 с.
25. Банківська справа: Навч. посіб. для ВНЗ / За ред. P.I. Тир-кала. — Т.: Карт-бланш, 2001. — 320 с.
26. Банківський менеджмент: Навч. посіб. для ВНЗ / О.В. Ва-сюренко — К.: Академія, 2001. — 320 с.
27. Банковский портфель — 1: Книга банкира. Книга клиента. Книга инвестора // Под. ред. Ю.И. Коробова, Ю.В. Рубина. —М.: Соминтэк, 1994. — 74 с.
28. Валютно-финансовые механизмы в современном мире (кризисный опыт конца 90-х) / М.В. Ершов. — М.: Экономика, 2000. — 319 с.
29. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1994. — 685 с.
30. Гроші та кредит: Навч.-метод, посіб. для самостійного вивчення дисципліни / За ред. M.I. Мируна. — К.: КНЕУ, 1999. — 76 с.
31. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. — К.: КНЕУ, 1999. — 402 с.
32. Інформаційні технології банку "Укрпромбанк" // Зовнішня торгівля. — 2000. — № 1. — С. 65—66.
33. Основы банковского дела / Под ред. А.Н. Мороза. — К.: Либра, 1994. — 330 с.
34. Примастка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1999. — 280 с.
35. Спицын И.О. Спицын Я.О. Маркетинг в банке. — Т.: АОЦ «Тарнекс»; К.: ЦММС «Писпайп», 1993. — 656 с.
36. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под ред. А.П. Градова и Б.И. Кузина — СПб.: Спец. литература, 1996. —510с.
37. Управління персоналом у сучасному банку // Зовнішня торгівля. — 2000. — № 1. — С. 67—71
38. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. — М.:ИПЦ «Вазар-Ферро», 1994. — 320 с.
39. Фінансова модель банку на порозі XXI століття // Зовнішня торгівля. — 2000. — № 1. — С. 62—64.
40. Формула успіху банку "Укрпромбанк" — уміти робити все // Зовнішня торгівля. — 2000. — № 1. — С. 52—55.
41. Васильченко З.М. Структурні диспропорції у розвитку банківської системи України // Фінанси України.- 2005.- № 9.- C. 140-151.
42. Латковська Т. Закони в системі джерел банківського права // Підприємництво, господарство і право.- 2005.- № 4.- С.98-101.
43. Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 104 c.
44. Сорока А.А. Специфіка розвитку банківського сектору в перехідних економіках // Економіка. Фінанси. Право.- 2005.- № 1.- C. 17-22.
45. Тігіпко С.Л. Напрями розвитку банківської системи України: проблеми вибору і впровадження // Вісник Національного банку України.- 2004.- № 6.- C. 5-7.
46. Тигипко С.Л. Проблемы реформирования банковской системы Украины в контексте европейской интеграции // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 11.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС,2004.- C.7-15.
47. Шейко О.П. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку національної банківської системи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 9.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС,2004.- C.301-305
48. Аванесова І.А. Інструментарій регулювання кредитної діяльності комерційного банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 9.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС,2004.- C.316-329.
49. Литвин Н. Правові аспекти регулювання валютних операцій комерційних банків України // Вісник Національного банку України.- 1999.- № 11.- С. 18-21.
50. Логінов О. Історія становлення та розвитку платіжних систем України // Підприємництво, господарство і право.- 2005.- № 12.-C. 131-136.
51. Олексієнко М.Д. Банківські гарантії та поручительства // Фінанси України .- 2000.- № 7.- С. 112-119.
52. Туник Г.М. Регулювання кредитної діяльності банку // Фінанси України.- 2002.- № 4.- C. 119-126.
53. Банківський нагляд:Навчальний посібник / Міщенко В.І.;Яценюк А.П.;Коваленко В.В.;Коренєва О.Г.- К.: Знання, 2004.- 406 с.-(Вища освіта ХХI століття)
54. Банківський нагляд:Навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України; Ун-т економіки та права "Крок";Грушко В.І.;Лаптєв С.М.; Любунь О.С.;Раєвський К.Є.- К.: ЦНЛ, 2004.- 264 с.
55. Горячек І., Конопатська Л. Регулювання організаційної структури банків як фактор підвищення ефективності банківського нагляду // Вісник Національного банку України.- 2003.- №11.- C. 52-56.
56. Гриценко Р. Теоретичні аспекти організації банківського нагляду в сучасних умовах // Вісник Національного банку України.- 2005.- № 4.- C.57-59.
57. Кредитна система України і банківські технології. У 3 кн. Кн.2: Бухгалтерський облік. Банківський нагляд. Контроль та аудит.- Львів: ЛБІ НБУ, 2002.- 392 c.
58. Лобач О. Платоспроможність та істотна загроза платоспроможності банку: визначення і зміст // Юридична Україна.- 2005.- № 12.-C. 47-55.
59. Міщенко В.І., Науменкова С.В. Правові засади організації банківського нагляду // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № 8.- C. 63-67.
60. Поздняков О.І. Особливості банківського регулювання та нагляду в країнах з перехідною економікою // Фінанси України.- 2006.- № 1.-C. 101-107.
61. Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М. Банківський нагляд: Навчально-методичний посібник / Мін-во освіти і науки України; КНЕУ/ Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М.- К.: КНЕУ, 2003.- 174 с.
62. Солодкіна О. Особливості банківського нагляду // Прокуратура. Людина. Держава (Вісник прокуратури).- 2004.- № 9.- C. 98-104.
63. Яценюк А.П. Економічна система суспільства: підвищення ефективності банківського нагляду та регулювання // Сучасна картина світу: Інтеграція наукового та позанаукового знання. Вип. 3.- Суми: Мрія-1 ЛТД,2004.- C.109-112
64. Яценюк А.П. Обгрунтування принципів і стандартів банківського регулювання та нагляду // Вісник Української академії банківської справи.- 2003.- № 1.- C. 3-8.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Аналіз формування капіталу та залучення фінансових ресурсів банками України. Порівняння з іншими країнами
 • БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНОСТІ – БАЗА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
 • Аналіз прибутковості банку, курс
 • Аналіз та внутрішній аудит банку
 • Аналіз банківської діяльності (на прикладі банку)
 • ПОКАЗНИКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ І ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
 • Аналіз депозитних операцій комерційного банку.
 • Доход, видатки та прибуток комерційного банку
 • Доход, видатки та прибуток комерційного банку
 • Ресурси комерційного банку, оцінка їх формування та використання
 • Доходи, витрати і прибуток комерційного банку
Cгенерировано за 0.048310 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Від партнерів

Оновлення

Реклама

Від партнерів