Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Інвестиційна привабливість проектів та методи їх оцінки + автореферат + відгук + рецензія» (ID:25888)

| Размер: 365 кб. | Объем: 117 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 14.02.2008 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 7
Бібліографія 11
Розділ 1. Теоретичні та методичні підходи щодо оцінки ефективності інвестицій в ринковій економіці. 15
1.1 Сутність капітальних інвестицій та порядок їх здійснення. 15
1.2 Методологічні основи оцінки ефективності інвестиційних проектів та їх застосування на сучасному етапі розвитку економіки України 26
1.3 Методика відбору із альтернативних проектів найбільш привабливих 33
Розділ 2. Дослідження та оцінка привабливості інвестиційного проекту 45
2.1 Загальний огляд інвестиційного проекту, його якісних та кількісних параметрів 45
2.2 Оцінка потоків грошових коштів та джерел фінансування інвестиційного проекту 52
2.3 Аналіз економічної ефективності проекту з урахуванням рівня його надійності (ризиковості) 60
2.4 Комплексна оцінка отриманих результатів та формування висновку щодо доцільності реалізації інвестиційного проекту 68
Розділ 3. Напрями підвищення інвестиційної привабливості проекту 71
3.1 Пропозиції щодо застосування альтернативних методів оцінки інвестиційної привабливості проекту 71
3.2 Шляхи зниження впливу ризиків на привабливість проекту та управління ними в процесі його реалізації 79
3.3 Заходи щодо покращення економічних та фінансових параметрів інвестиційного проекту. 84
Висновки 104
Список літератури 110
Додатки ...............................................................................................................106
ЛитератураСписок літератури

1. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09. 1991 р. N 1560-XII.
2. Закон України “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р № 996
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" Наказ Мінфіну України № 87 від 31/03/99 р.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів” Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87
8. Агафонова И.П., Челлак С.Л. Выбор схем финансирования инновационных проектов и минимизация кредитных рисков // Финансовый менеджмент. – 2006 - №2.
9. Бершеда Е. Р. Межотраслевые связи в инвестиционном процессе. — К.: Наук. думка, 1981. — 223 с.
10. Бизнес-план инвестиционного проекта / В. М. Попов, Л. П. Кураков, Г. В. Медведев и др. — М.: Финансы и статистика, 1997.
11. Бланк Й. А. Инвестиционный менеджмент. - К.: Ника-Центр, 2001.
12. Булгаков Ю.В.Диагностика инвестиционного риска // Финансовый менеджмент. – 2006 - №4.
13. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум : Навч. посібник для студентів вузів. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416 с.
14. Бясов К.Т. Основные аспекты разработки инвестиционной стратегии организации // Финансовый менеджмент. – 2003 - №4.
15. Бясов К.Т.Формирование инвестиционной стратегии корпорации // Финансовый менеджмент. – 2006 - №1
16. Важель Є.С. Основи фінансового менеджменту – К.: Молодь 2001 – 739 с
17. Волков И. М., Грачева М. В. Проектный анализ: Учеб. для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.
18. Высоцкая Т.Р. Метод реальных опционов в оценке стоимости инвестиционных проектов // Финансовый менеджмент. – 2006 - №2.
19. Габович Б.А., Данг А.З., Мищенко А.В. Стохастическая модель принятия инвестиционных решений в условиях риска // Финансовый менеджмент. – 2003 - №2.
20. Газєєв М. К. Та інш. Показатели эффективности инвестиций в условиях рынка. – М.: ВНИИОЕМНГ, 2003.
21. Гильфердинг Р. Финансовый капитал. Исследование новейшей фазы в развитии капитализма. — М.: Изд-во соц.-экон. лит., 1959. — 491 с.
22. Гиляровская Л.Т., Ендовицкая А.В. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций. Учебное пособие. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". М.: ЮНИТИ, 2006. –159 с.
23. Голуб Л. Г., Хямаленс В. О. Как управлять инвестициями // Экономика стр-ва. — 1990. — № 12. — С. 14–22.
24. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
25. Грачева М. В. Анализ проектных рисков: Учеб. пособие для вузов. — М.: ЗАО “Финстатинформ”, 1999.
26. Гречишкина М.В., Ивахник Д.Е. Выбор оптимального варианта инвестиций (оптимизационный подход) // Финансовый менеджмент. – 2003 - №6.
27. Гридчина М. В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. -- 3-е изд., стереотип. -К.: МАУП, 2004. -- 160 с.:
28. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств. Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2004. — 424 с.
29. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 112с.
30. Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.:МАУП, 2002. – 232 с.
31. Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченько О.Г.. Інвестування: Навчальний посібник. – Ірпінь, 2001. – 377с.
32. Джей К.Шим, Джоел Г.Сигел. Финансовый менеджмент. М.: «Филинъ», 1996 (с.30-56).
33. Додонов В.Ю. Основные подходы к выбору активов и диверсификации инвестиций на фондовом рынке // Финансовый менеджмент. – 2003 - №4.
34. Донцов С.С. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия посредством анализа надежности его ценных бумаг // Финансовый менеджмент. – 2003 - №2.
35. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
36. Економіка підприємства. О.П. Крайник, Є.С. Барвінська.— 2-ге вид. Навчальний посібник— Львів: „Інтелект-Захід“, 2005. – 296 с.
37. Економіка підприємства: Навч. посібник/ За ред. Я.С. Витвицького.- Івано-Франків.: ІМЕ, 2002.- 320 с.
38. Економіка підприємства: Підручник. За ред. Акад. С.Ф. Покропивного. 2-є вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.
39. Економічний аналіз : Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - Київ: КНЕУ, 2001. - 540 с.
40. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. для ВНЗ / Іващенко В.І., Болюх М.А. — К., 1999. — 204 с.
41. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підруч. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Попович П.Я. — Т., 2001. — 456 с.
42. Економічний аналіз. Збірник завдань і тестів: Навч. посіб. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Мец В.О. — К., 2001. — 236 с.
43. Жак Ришар. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия. / перевод з французского под ред. Л.П. Белых: М. «Аудит», «ЮНИТИ», 1997 (с.11).
44. Жиляева Н. Золотое правило инвестирования // Экономика и жизнь. — 1992. — № 1. — С. 7.
45. Зотов М. С. Совершенствование инвестиционного процесса // Вопр. экономики. — 1985. — № 4. — С. 83–93.
46. Зятковський І.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств. — Тернопіль: Екон. думка, 2000. — 228 с.
47. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : Навч. посіб. - Київ: Знання-Прес, 2000. - 207 с.
48. Ізмайлова К. В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 148 с.
49. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 457 с.
50. Калина А. В., Конева М. И., Ященко В. А. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровни): Учеб.-метод. пособие. -- 3-е изд., перераб. и доп. -- К.: МАУП, 2003. -- 416 с.
51. Калугин В.А. Экспресс-оценка инвестиционного предложения // Финансовый менеджмент. – 2006 - №3.
52. Каратуев А.Г. Финансовый менеджмент. Учебно – справочное пособие. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2001
53. Клоков В.И., Рассказова А.Н. Система контроля и управления стоимостью, основанная на доходности инвестиционного потока // Финансовый менеджмент. – 2003 - №3.
54. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — 2-е. изд., доп.и перераб. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 416 с.
55. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник.- 3-є вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2002.- 294с.
56. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент — 2-е издание доп. и перераб.: Учебное пособие. — М.: Издательство «Дело и Сервис», 2001, - 365 с.
57. Крупка Я. Д., Литвин Б. М. Вдосконалення методики обліку інвестиційної діяльності та будівельного виробництва. — К.: Екон. думка, 1998.
58. Крупка Я. Д., Литвин Б. М. Інвестиційний бізнес-план. — К., 1997.
59. Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты. — СПб: Питер, 2001; Финансы и статистика, 1997.
60. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. для ВНЗ. — 3-тє вид., перероб. і доп. / Івахненко В.М. — К.: Знання-Прес, 2002. — 206 с.
61. Любушин М.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999, - 554 с.
62. Макаровська Т. П., Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2003. — 304 с.
63. Мальцев А.С., Горбатова Л.В.Оптимизационные методы управления ликвидностью компании // Финансовый менеджмент. – 2006 - №3.
64. Мищенко А.В., Золотых К.И., Хайрулина Л.С .Оптимизационная модель формирования инвестиционного портфеля // Финансовый менеджмент. – 2005 - №5
65. Олейников Е.А., Филин С.А., Муравьев А.С. Риск-леверидж и его использование при принятии инвестиционных решений // Финансовый менеджмент. – 2003 - №3.
66. Омельченко А. В. Інвестиційне право: Навч. посіб. — К.: Атіка, 1999.
67. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. — К.: Лібра, 1998.
68. Попков В. П., Семенов В. П.. Организация и финансирование инвестиций. Из-во «Вега», Харьков, 2000.
69. Примак Т. О. Економіка підприємства. Навчальний посібник. 2-ге вид., стер. — К.: Вікар, 2002. — 176 с.
70. Ребрин Ю.И. Основы экономики и управления производством: Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 145 с.
71. Росс С. Основы корпоративных финансов / Пер.с англ. - М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. - 720 с.
72. Русак H.А., Русак В.А. Основы финансового анализа. — Минск: ООО «Меркаванне», 1995. — 194 с.
73. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2005. - 662 с.
74. Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учеб. пособие. — К.: Абсолют-В, Эльга, 1999.
75. Светлов А.Г. Инвестиционные рынки // Финансовый менеджмент №2, 2002.
76. Синельников Д.А. Инвестиционное предложение, его предназначение и особенности разработки // Финансовый менеджмент. – 2002 - №1.
77. Стоянова Е. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. – М.: Перспектива, 1994 – 124 с.
78. Федоренко В. Г. і Кo. Інвестування. Зайнятість. Освіта. — К.: Науковий Світ, 2002
79. Федоренко В. Г. і Кo. Страховий і інвестиційний менеджмент. — К.: МАУП, 2002.
80. Федоренко В. Г. і Кo. Шляхи підвищення ефективності інвестицій в Україні.: — К.: Науковий Світ, 2003.
81. Федоренко В. Г. Інвестиції і капітальне будівництво в ринкових умовах. — К.: Міжнар. фінанс. агенція, 1998.
82. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент. — К.: МАУП, 1999.
83. Федоренко В. Г. Інвестознавство: Підручник. — 3-тє вид., допов. — К.: МАУП, 2004. — 480 с.
84. Федоренко В. Г. Перспективи розвитку капітального будівництва за ринкових умов // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. — 1997. — № 2.
85. Федоренко В. Г. Створення промислово-фінансових груп і проблеми управління корпоративними правами // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. — 1999. — № 2.
86. Федоренко В. Г., Бондаренко Е. В. Будівництво та інвестиції в Україні. —К.: Знання, 1998.
87. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент. 2-е вид. - К.Знання, 2001.
88. Федоренко С. В. Капітальне будівництво та інвестиції в умовах ліквідації наслідків аварій // Проблемы инвестиционного менеджмента в Украине: Сб. науч. тр. Прилож. № 2(7) к науч. журн. “Персонал”, № 1(55), 2000. — С. 161.
89. Федоренко С. В. Проблеми залучення іноземних інвестицій і розвиток економіки України // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. — 1999. — № 2.
90. Федотова М. А. Доходы предпринимателя. — М.: Финансы и статистика, 1993. — 96 с.
91. Финансовый менеджмент / под ред.акад. Г.Б. Поляка: М. «Финансы», «ЮНИТИ», 1997 - 277 с..
92. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Из.-во Перспектива, 1996г. – 455 с.
93. Финансовый менеджмент: Учебник для ВУЗов/ Под ред. проф. Самсонова – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999, - 325 с.
94. Финансовый менеджмент: Учебник для ВУЗов/ Под. ред. Г.Б. Полякова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2004, - 354 с.
95. Финансы: Учеб. Пособие / Под ред. Л.М. Ковольовой. – М.: Финансы и статистика, 1996г. – 233 с.
96. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 328 с.
97. Фінанси підприємств. Підручник / за ред. к.е.н.проф. А.М. Поддерьогіна: К; КНЕУ, 2001, - 283 с.
98. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.- К.: “Лібра”, 2001, - 256 с.
99. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г. Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
100. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. рд. проф. А. М. Поддєргін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
101. Хеддервик, Карл. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 189, [1] с.: табл.
102. Холт Р. Н. Основы финансового менеджмента. – М.: “Дело”, 1993, - с. 256
103. Хорн В. Основы управления финансами. Пер. с англ. – М.: “Финансы и статистика”, - 1996, - 356 с.
104. Чупис А.В., Закоморный С.H. Эффективность использования финансовых ресурсов предприятия. — Сумы: Козацький вал, 1997. — 27, [1] с.
105. Чернявский А. Д. Организация управления в условиях рыночных отношений. — К.: МЗУУП, 1994.
106. Шарп У. , Александер Г., Бейли Д. Инвестиции / Пер. с англ. — М. : ИНФРА-М, 1997.
107. Шевчук В. Я., Рогожин П. С. Основи інвестиційної діяльності. – К.: Генеза, 2002. – 384 с.
108. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 1996. – 176 с.
109. Щеренкова О.А. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов // Финансовый менеджмент. – 2005 - №3
110. Щукін Б. М. Аналіз інвестиційних проектів. — К.: МАУП, 2002.
111. Щукін Б. М. Інвестиційна діяльність. — К.: МАУП, 1998.
112. Щукін Б. М. Інвестування: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2004. — 216 с.

Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Оцінка інвестиційної привабливості галузей промисловості
 • Діагностика інвестиційної привабливості підприємства та разробка заходів її забезпечення
 • Оцінка інвестиційної привабливості підприємства
 • Діагностика інвестиційної привабливості підприємства та разробка заходів її забезпечення
 • Становище підприємства на ринку цінних паперів його інвестиційна привабливість
 • ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
 • СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
 • СУТНІСТЬ ТА ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ
 • Методи та показники оцінки ефективності інвестиційних проектів
 • Діагностика інвестиційної привабливості підприємства та разробка заходів її забезпечення
 • Оцінка інвестиційної привабливості підприємства
Cгенерировано за 0.109263 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів