Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Створення та функціонування підприємства» (ID:25839)

| Размер: 267 кб. | Объем: 80 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 18.02.2008 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Підприємство - як суб’єкт господарювання, його місце у соціально-орієнтовній ринковій економіці 6
2. Типологія та видовий склад підприемства в Україні 14
3. Створення та функціонування підприємства в инковому середовищі (регістрація, Господарський Кодекс, зовнішне та внутрішнє середовище підприємства) 23
4. Особливості організаційно-економічної діяльності підприємства 27
5. Удосконалення діяльності підприємства 44
ВИСНОВКИ 61
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 65
ДОДАТКИ 70

ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Азаренков Г.Ф. Економічний аналіз. – Х.: ХДЕУ, 2005. – 208 с.
2. Алєксєєв І.В. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. – Л.: Бескид Біт, 2005. – 152 с.
3. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы: Учебник. – М.: ФБК-Пресс, 2000. – 758 с.
4. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О., Державні фінанси. Навчальний посібник. / За заг. ред. Базилевича В.Д. – К.: Атака, 2002. – 368 с.
5. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 600 с.
6. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 265 с.
7. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства. – К.: Либідь, 2005. – 384 с.
8. Берсуцкий Я.Г., Дугинская И.А., Дугинский Б.Л. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособ. – Д.: ДИЭХП, 2000. – 180 с.
9. Бєлов М.А., Євдокимова Н.М. Планування діяльності підприємства. – К.: КНЕУ, 2004. – 252 с.
10. Біла О.Г., Галик Л.М., Дрівко М.М. Фінанси організацій і підприємств: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни студ. спец. 6.050104 "Фінанси", 6.050105 "Банківська справа", 6.050106 "Облік і аудит". – Л.: Видавництво ЛКА, 2004. – 112 с.
11. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – К.: Ника-Центр, 2001. – 528 с.
12. Болюх М.А. Економічний аналіз. – К.: КНЕУ, 2005. – 555 с.
13. Буряк Л.Д., Вакуленко Є.В., Куліш Г.П., Нам Г.Г., Островська О.А. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 165 с.
14. Введення в проектний аналіз: Практикум / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / С.В. Ксьондз. – Ч.: Рута, 2001. - 100 с.
15. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 № 436-4.
16. Гриньова В.М., Коюда В.О. Тлумачний словник економічних термінів: Макро- та мікроекономіка, грошовий обіг, інвестування, страхування, фінанси підприємств, фінансовий менеджмент, банківський менеджмент, законодавчо-нормативні акти: Навч. посіб. – Х.: Гриф, 2001. – 184 с.
17. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств в схемах. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2005. – 191 с.
18. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2006. – 432 с.
19. Долинський В.П. Економічний аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. – К.: ІАЕ УААН, 2005. – 258 с.
20. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.:КНЕУ, 2001. – 528 с.
21. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
22. Єлейко Я.І., Кандибка О.М., Лапішко М.Л., Смовженко Т.С. Основи фінансового аналізу. – Л.: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2000. – 141 с.
23. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996-ХІУ.
24. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991 р.// ВВР України, №16. – 1991.
25. Зятковський І.В. Фінанси підприємств. – К.: Кондор, 2005. – 364 с.
26. Іванієнко В.В. Фінансовий аналіз. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2005. – 168 с.
27. Іващенко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. – К.: ЗАТ "Нічлава", 1999. – 204 с.
28. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2001. – 152 с.
29. Кислиця О.Я. Економічний аналіз. Курс лекцій. – К.: Видавництво Європейського університету, 2005. – 172 с.
30. Кірейцев Г.Г., Виговська Н.Г., Петрук О.М., Александрова М.М., Бардаш С.В. Фінансовий менеджмент: Посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Ж.: Світ, 2001. – 431 с.
31. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – Ч.: ЧДІЕУ, 2001. – 455 с.
32. Ковальчук Т.М. Оперативний економічний аналіз: теорія, методологія, організація. – К.: Академія, 2006. – 40 с.
33. Кодацкий В.П. Финансовый менеджмент. – Х.: Харьковское отд-ние издательства "Экономика" при Харьковском н.-и. экономическом ин-те, 2004. – 212 с.
34. Кожанова Є.П., Отенко І.П. Економічний аналіз. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2005. – 209 с.
35. Конституція України. – К.: Пресса України, 1997.
36. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Товариство "Знання" КОО, 2001. – 378 с.
37. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учебник. – М.: Вышэйшая шк., 1995. – 415 с.
38. Крайник О.П., Клепикова З.В. Фінансовий менеджмент: I. Навчальний посібник. II. Збірник вправ. – Л.: Інтелект, 2001. – 258 c.
39. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 223 с.
40. Куліш С.А., Коростишев О.В. Теорія аналізу господарської діяльності: Навч. Посібник / Харківський держ. економічний ун-т. – Х.: ХДЕУ, 1995. – 62 с.
41. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Ніка –Центр, 2002. – 216 с.
42. Лайко П.А., Мних М.В. Фінанси підприємств. – К.: Знання України, 2006. – 428 с.
43. Любушин Н.П., Лещева В.Б. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 471 с.
44. Мельник В.М. Основи економічного аналізу. – К.: Кондор, 2005. – 128 с.
45. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. – К.: Вища школа, 2005. – 278 с.
46. Мец В.О.Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2003. – 278 с.
47. Мних М.В. Планування діяльності підприємства в сучасних економічних умовах. – К.: Знання України, 2006. – 92 с.
48. Наказ Міністерства Фінансів України “Питання складання фінансової звітності” від 24 лютого 2000 р., № 37.
49. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. – К.: Видавничий дім "Скарби", 2004. – 336 с.
50. Партин Г.О., Білецька Н.П., Тимощук М.Р., Гирик О.С. Фінанси підприємств. – Л.: ЛБІ НБУ, 2005. – 112 с.
51. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент. – К.: КНЕУ, 2005. – 535 с.
52. Поліщук Н.В. Методи аналізу діяльності підприємства // Фінанси України. – 2001. – №1. – С.61-66.
53. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 “Про складання фінансової звітності”.
54. Потій В.З., Бабяк Н.Д., Жолнерчик Г.Ю., Вакуленко Є.В., Невмержицький Я.І. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації. – К.: КНЕУ, 2005. – 244 с.
55. Рогов Г. К., Воробйова І. А. Фінанси підприємств: Навч. посібник / Український держ. морський технічний ун-т ім. адмірала Макарова. – Миколаїв: УДМТУ, 2006. – 148 с.
56. Рудюк Л.В. Фінанси підприємств. – К.: Університет "Україна", 2005. – 226 с.
57. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. – М.: ООО "Новое знание", 2001. – 688 с.
58. Свінцицька О.М. Планування діяльності підприємства. – К.: Видавництво Європейського університету, 2006. – 232 с.
59. Сич Є.М. Управлінський аналіз діяльності суб’єктів господарювання. – К.: Аспект-Поліграф, 2006. – 204 с.
60. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 2.вид., доп.і перероб. – Л.: РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. – 456 с.
61. Славюк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. Посібник. – Л.: Вежа, 2001.– 456 с.
62. Соляник Л.Г. Економічний аналіз. – Д.: Світ, 2005. – 200 с.
63. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – К.: Алерта, 2005. – 486 с.
64. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. – Л.: Новий Світ, 2005. – 319 с.
65. Тарасенко Н.В., Грудзевич У.Я. Економічний аналіз. – Л.: ЛБІ НБУ, 2005. – 411 с.
66. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 580 с.
67. Турило А.М., Терещенко О.А., Темченко А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів. – К.: Фінансова агенція, 1998. – 125 с.
68. Уолш Кяран. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства. – К.: Наукова думка, 2001. – 367 с.
69. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – І.: Академія ДПС України, 2005. – 459 с.
70. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 436-4.
71. Цигилик І.І. Фінанси підприємств: Навч.- метод. практикум. – І.-Ф.: Світ, 2006. – 177 с.
72. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства. – Л.: Новий світ, 2005. – 268 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій.
 • Актуальні проблеми менеджменту
 • Організація служб маркетингової діяльності
 • Підприємства основна ланка економіки
 • Вплив пільгового режиму господарювання у СВЕЗ на ефективність ЗЕД підприємств
 • Проблеми створення та функціонування СЕЗ та ТПР в Україні
 • Проблеми створення та функціонування СЕЗ та ТПР в Україні
 • Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій
 • Методологічні основи створення фінансово-промислових груп в Україні
 • Методологічні основи створення фінансово-промислових груп в Україні
 • Загальні умови створення нового підприємства
Cгенерировано за 0.145625 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів