Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Облік і аудит доходів і витрат в будівельних організаціях» (ID:20235)

| Размер: 128 кб. | Объем: 107 стр. | Стоимость: 225 грн. | Добавлена: 22.04.2008 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3

РОЗДІЛ І 7
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДОХОДІВ І ВИТРАТ В БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 7
1.1 Сутність та класифікація доходів в будівельних організаціях 7
1.2 Сутність та структура витрат в будівельних організаціях 18
1.3 Характеристика фінансово – господарської діяльності ТОВ «БУДХОЛДИНГ» 22

РОЗДІЛ ІІ 31
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «БУДХОЛДИНГ» 31
2.1 Методи визначення оцінки доходів і витрат в будівельній організації 31
2.2. Особливості формування собівартості будівельно – монтажних робіт (формування ціни будівельно монтажних робіт). 45
2.3. Облік витрат діяльності в будівельних організаціях 58

РОЗДІЛ ІІІ 69
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «БУДХОЛДИНГ» 69
3.1. Мета, завдання та джерела аналізу доходів та витрат в будівельних організаціях 69
3.2 Структурний аналіз доходів і витрат в будівельних організаціях 72
3.3 Діагноз фінансового стану та шляхи підвищення прибутковості ТОВ «Будхолдинг» 74

ВИСНОВОК 84

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 88

ДОДАТКИ 94Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература
1. П(с)БО 7 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 Основні засоби , затверджений наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92.
2. П(с)БО 8 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 8 Нематеріальні активи , затверджений наказом Мінфіну України від 18.10.99 р. № 242.
3. П(с)БО 9 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 Запаси , затверджений наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246.
4. П(с)БО 16 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 Витрати , затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318.
5. П(с)БО 18 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 18 Будівельні контракти , затверджений наказом Мінфіну України від 28.04.2001 р. № 205.
6. Закон України Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні від 16.07.99 р. № 996-XIV.
7. Методичні рекомендації - Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджені наказом Держкомбудівництва, архітектури і житлової політики України від 07.05.2002 р. № 81.
8. «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» Савицкая Г.В., 2-е изд, переработанное и дополненной, Минск: ИП «Экоперспектива».- 1997.- 421c.
9. А. К. Шишкин, С.С. Вартанян, В.А. Микрюков “Бухгалтерский учет и финансовый анализ на коммерческих предприятиях” “Инфра -м” - 1996 г.
10. Абрамов А. Е. Основы анализа финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятия в 2-х ч. М.: Экономика и финансы АКДИ, 1996.
11. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1993. - 288 с.
12. Бухгалтерськи фінансовий облік: Підручник // За редакцією профессора Ф.Ф. Бутинця. – 3-те видання. – Житомир. – ЖІТІ, 2001. – 624.
13. Бухгалтерськи фінансовий облік: Підручник // За редакцією профессора Ф.Ф. Бутинця. – 4-те видання. – Житомир. – ЖІТІ, 2002. – 688.
14. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. Нормативно практичні матеріали. За редакцією Р.Л. Хомяка. – Львів: «Інтелект – Захід», 200. – 728с.
15. Бухгалтерський облік за національними стандартами: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів І-IV акредитації / А.М.Марочкіна. - Харків, Торсінг, 2002.
16. Бухгалтерський облік і фінансова звітність - обєкти фінансового контролю / Авт.-упор. І.Б. Стефанюк, С.М. Кіруца, М,В, Бариніна-Закірова та ін. - К.: Атіка, 2003.
17. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Навч. посібник / А.Г. Завгородній, Г.О. Партин. - К., Знання, 2003.
18. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посібник / Г. Кім, В.В. Сопко, С.Г. Кім. -К.: Центр навч. літ., 2004.
19. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / Ф.Ф. Бутинець. - Житомир, Рута, 2002.
20. Герасим П.М., Бруханський Р.Ф., Хомин П.Я.. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. –2003. – 368с.
21. Главбух. - 2000. - №12/1. - С. 4-5.
22. Голов С. Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами. — К.: Лібра, 2001.-840с.
23. Голов С. Ф., Костюченко В.М. Фінансовий облік. Підручник. — К.: Лібра, 2005.-976с.
24. Должанський М.І., Должанська А.М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.: Навчальний посібник. - .: Львівський банківський інститут НБУ, 2003. – 494с.
25. Ефимова О. В. Финансовый анализ - М.: Бухгалтерский учет, 1996. – 265c.
26. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальных стандартов: Учеб. пособие. - 5-е изд., доп. и перераб. - К.: Издательство А.С.К. , 2003.
27. Завгородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. - К.: Издательство «Блиц-Информ», 1995 - 832c.
28. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 512 с.
29. Крейнина М. Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. - М.: АОДИС, МВЦентр, 1994.- 320c.
30. Крейнина М.Н. «Финансовое состояние предприятия. Методы оценки».- М.: ИКЦ «Дис», 1997г- 224с..
31. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 556с.
32. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – Київ: Видавництво «Центр учбової літератури», 2003. – 624с.
33. Малюга Н. М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / За ред. ггроф. Ф.Ф. Бутин-ця. - Житомир: ПП «Рута», 2003. - 476 с.
34. Мельник В.М. Основи економічного аналізу. Навчальний посібник. - К.: «Кондор» - 2003. – 128с.
35. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затверджено Наказом Міністерством АПК України. № 132 від 18 травня 2001р. СД. ЛІГА — консультант бухгалтера. Станом на 01.04.2002р. - К. - 2002. - 48 с.
36. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Затверджено Наказом Державного комітету промислової політики України. № 47 від 2 лютого 2001р. Державний комітет промислової політикм України. Київський державний інститут економіки хімічної промисловості. — Київ, 2001. — 206 с.
37. Негашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка: Учеб. Пособие. - М.: Высш. шк., 1997. - 192 с.
38. Облік активів, капіталуі зобовязань – Чацкіс Ю.Д., Лисюк О.М. – Донецьк, 2003, с. 315.
39. Олейник А.И. Бухгалтерский учет на предприятиях Украины. - Харьков: Прапор, 1995 - 215 с.
40. Організація бухгалтерського обліку / Ф.Ф. Бути-нець О.В. Олійник М.М. Шигун, С.М. Шулепова. Житомир: ПП «РУТА». - 2001. - 576 с.
41. Палий В.Ф., Палий В.В. Финансовьій учет. Учебное пособие в 2 ч. -М.: ФБК-ПРЕСС, 1998 ч.І. - 304с.
42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість». Наказ Міністерства фінансів України 237 від 08.10.99. // Главбух. — 2000. - №12/1,-С. 35-36.
43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Наказ Міністерства фінансів України 246 від 20.10.99. // Бухгалтерський облік і аудит. — 1999.
44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 «Витрати». Наказ Міністерства фінансів України 318 від 31.12.99. // Главбух. - 2000. - №12/1. -С. 20-23.
45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку З «Звіт про фінансові результати». Наказ Міністерства фінансів України 87 від 31.03.99.
46. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльнисть субєктів господарювання. Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 416с.
47. Практикум з теорії бухгалтерського обліку: Навч. посібник / Г.Ф. Шепітко. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002.
48. Пушкар М. С. Розробка систем обліку: навчальний посібник. — Тернопіль: Карт-бланш, 2003. — 198 с.
49. Сєрікова Т.М., Понікаров В.Д., Кожанова Є.П.. Облік, аналіз і аудит: навчальний посібник – Х. – ВД «ІНЖЕК»», 2003. – 380 с.
50. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник.-3-тє вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000.
51. Сопко В. В. Бухгалтерський облік навчальний посібник 3-є видай., перероб. і доповн. — К.: КНЕУ, 2000.-578с.
52. Ткаченко Н.Б. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: підручник. – 6-те видання. – К.: А.С.К., 2004. – 784с.
53. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины: Учеб. - изд 7-е, доп. и перераб. - К.: А.С.К., 2001.
54. Финансовый анализ деятельности фирмы., М.|: Ист-сервис, 1995.- 370 c.
55. Фінансовий облік: Навч.-метод. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т.М. Чебан. - Херсон, Олді-плюс, 2001.
56. Хеддевик К. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий. - М.: Финансы и статистика, 1996.-510 c.
57. Чебанова М.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. - К.: Академія, 2002.
58. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа предприятия. - М.: Юни-Глоб,1992.- 80 с.
Дополнительная информация2047
Заказ Заказать Купить «Облік і аудит доходів і витрат в будівельних організаціях»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік і аналіз доходів і витрат в будівельних організаціях
  • Особливості обліку та інвентаризації будівельних матеріалів в будівництві
  • Облік і аудит доходів і витрат від звичайної діяльності
  • Облік і аудит доходів від звичайної діяльності
  • Організація бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту
  • ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ
  • ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ
  • Облік та аудит валових доходів та валових витрат
  • Бухгалтерський та фінансовий облік будівельних контрактів
  • Організація облікової роботи з обліку доходів підприємства
Cгенерировано за 0.151259 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...