Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Облік і аудит доходів і витрат в будівельних організаціях» (ID:20235)

| Размер: 128 кб. | Объем: 107 стр. | Стоимость: 225 грн. | Добавлена: 22.04.2008 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3

РОЗДІЛ І 7
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДОХОДІВ І ВИТРАТ В БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 7
1.1 Сутність та класифікація доходів в будівельних організаціях 7
1.2 Сутність та структура витрат в будівельних організаціях 18
1.3 Характеристика фінансово – господарської діяльності ТОВ «БУДХОЛДИНГ» 22

РОЗДІЛ ІІ 31
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «БУДХОЛДИНГ» 31
2.1 Методи визначення оцінки доходів і витрат в будівельній організації 31
2.2. Особливості формування собівартості будівельно – монтажних робіт (формування ціни будівельно монтажних робіт). 45
2.3. Облік витрат діяльності в будівельних організаціях 58

РОЗДІЛ ІІІ 69
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «БУДХОЛДИНГ» 69
3.1. Мета, завдання та джерела аналізу доходів та витрат в будівельних організаціях 69
3.2 Структурний аналіз доходів і витрат в будівельних організаціях 72
3.3 Діагноз фінансового стану та шляхи підвищення прибутковості ТОВ «Будхолдинг» 74

ВИСНОВОК 84

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 88

ДОДАТКИ 94Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература
1. П(с)БО 7 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 Основні засоби , затверджений наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92.
2. П(с)БО 8 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 8 Нематеріальні активи , затверджений наказом Мінфіну України від 18.10.99 р. № 242.
3. П(с)БО 9 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 Запаси , затверджений наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246.
4. П(с)БО 16 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 Витрати , затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318.
5. П(с)БО 18 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 18 Будівельні контракти , затверджений наказом Мінфіну України від 28.04.2001 р. № 205.
6. Закон України Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні від 16.07.99 р. № 996-XIV.
7. Методичні рекомендації - Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджені наказом Держкомбудівництва, архітектури і житлової політики України від 07.05.2002 р. № 81.
8. «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» Савицкая Г.В., 2-е изд, переработанное и дополненной, Минск: ИП «Экоперспектива».- 1997.- 421c.
9. А. К. Шишкин, С.С. Вартанян, В.А. Микрюков “Бухгалтерский учет и финансовый анализ на коммерческих предприятиях” “Инфра -м” - 1996 г.
10. Абрамов А. Е. Основы анализа финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятия в 2-х ч. М.: Экономика и финансы АКДИ, 1996.
11. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1993. - 288 с.
12. Бухгалтерськи фінансовий облік: Підручник // За редакцією профессора Ф.Ф. Бутинця. – 3-те видання. – Житомир. – ЖІТІ, 2001. – 624.
13. Бухгалтерськи фінансовий облік: Підручник // За редакцією профессора Ф.Ф. Бутинця. – 4-те видання. – Житомир. – ЖІТІ, 2002. – 688.
14. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. Нормативно практичні матеріали. За редакцією Р.Л. Хомяка. – Львів: «Інтелект – Захід», 200. – 728с.
15. Бухгалтерський облік за національними стандартами: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів І-IV акредитації / А.М.Марочкіна. - Харків, Торсінг, 2002.
16. Бухгалтерський облік і фінансова звітність - обєкти фінансового контролю / Авт.-упор. І.Б. Стефанюк, С.М. Кіруца, М,В, Бариніна-Закірова та ін. - К.: Атіка, 2003.
17. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Навч. посібник / А.Г. Завгородній, Г.О. Партин. - К., Знання, 2003.
18. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посібник / Г. Кім, В.В. Сопко, С.Г. Кім. -К.: Центр навч. літ., 2004.
19. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / Ф.Ф. Бутинець. - Житомир, Рута, 2002.
20. Герасим П.М., Бруханський Р.Ф., Хомин П.Я.. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. –2003. – 368с.
21. Главбух. - 2000. - №12/1. - С. 4-5.
22. Голов С. Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами. — К.: Лібра, 2001.-840с.
23. Голов С. Ф., Костюченко В.М. Фінансовий облік. Підручник. — К.: Лібра, 2005.-976с.
24. Должанський М.І., Должанська А.М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.: Навчальний посібник. - .: Львівський банківський інститут НБУ, 2003. – 494с.
25. Ефимова О. В. Финансовый анализ - М.: Бухгалтерский учет, 1996. – 265c.
26. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальных стандартов: Учеб. пособие. - 5-е изд., доп. и перераб. - К.: Издательство А.С.К. , 2003.
27. Завгородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. - К.: Издательство «Блиц-Информ», 1995 - 832c.
28. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 512 с.
29. Крейнина М. Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. - М.: АОДИС, МВЦентр, 1994.- 320c.
30. Крейнина М.Н. «Финансовое состояние предприятия. Методы оценки».- М.: ИКЦ «Дис», 1997г- 224с..
31. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 556с.
32. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – Київ: Видавництво «Центр учбової літератури», 2003. – 624с.
33. Малюга Н. М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / За ред. ггроф. Ф.Ф. Бутин-ця. - Житомир: ПП «Рута», 2003. - 476 с.
34. Мельник В.М. Основи економічного аналізу. Навчальний посібник. - К.: «Кондор» - 2003. – 128с.
35. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затверджено Наказом Міністерством АПК України. № 132 від 18 травня 2001р. СД. ЛІГА — консультант бухгалтера. Станом на 01.04.2002р. - К. - 2002. - 48 с.
36. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Затверджено Наказом Державного комітету промислової політики України. № 47 від 2 лютого 2001р. Державний комітет промислової політикм України. Київський державний інститут економіки хімічної промисловості. — Київ, 2001. — 206 с.
37. Негашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка: Учеб. Пособие. - М.: Высш. шк., 1997. - 192 с.
38. Облік активів, капіталуі зобовязань – Чацкіс Ю.Д., Лисюк О.М. – Донецьк, 2003, с. 315.
39. Олейник А.И. Бухгалтерский учет на предприятиях Украины. - Харьков: Прапор, 1995 - 215 с.
40. Організація бухгалтерського обліку / Ф.Ф. Бути-нець О.В. Олійник М.М. Шигун, С.М. Шулепова. Житомир: ПП «РУТА». - 2001. - 576 с.
41. Палий В.Ф., Палий В.В. Финансовьій учет. Учебное пособие в 2 ч. -М.: ФБК-ПРЕСС, 1998 ч.І. - 304с.
42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість». Наказ Міністерства фінансів України 237 від 08.10.99. // Главбух. — 2000. - №12/1,-С. 35-36.
43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Наказ Міністерства фінансів України 246 від 20.10.99. // Бухгалтерський облік і аудит. — 1999.
44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 «Витрати». Наказ Міністерства фінансів України 318 від 31.12.99. // Главбух. - 2000. - №12/1. -С. 20-23.
45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку З «Звіт про фінансові результати». Наказ Міністерства фінансів України 87 від 31.03.99.
46. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльнисть субєктів господарювання. Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 416с.
47. Практикум з теорії бухгалтерського обліку: Навч. посібник / Г.Ф. Шепітко. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002.
48. Пушкар М. С. Розробка систем обліку: навчальний посібник. — Тернопіль: Карт-бланш, 2003. — 198 с.
49. Сєрікова Т.М., Понікаров В.Д., Кожанова Є.П.. Облік, аналіз і аудит: навчальний посібник – Х. – ВД «ІНЖЕК»», 2003. – 380 с.
50. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник.-3-тє вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000.
51. Сопко В. В. Бухгалтерський облік навчальний посібник 3-є видай., перероб. і доповн. — К.: КНЕУ, 2000.-578с.
52. Ткаченко Н.Б. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: підручник. – 6-те видання. – К.: А.С.К., 2004. – 784с.
53. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины: Учеб. - изд 7-е, доп. и перераб. - К.: А.С.К., 2001.
54. Финансовый анализ деятельности фирмы., М.|: Ист-сервис, 1995.- 370 c.
55. Фінансовий облік: Навч.-метод. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т.М. Чебан. - Херсон, Олді-плюс, 2001.
56. Хеддевик К. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий. - М.: Финансы и статистика, 1996.-510 c.
57. Чебанова М.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. - К.: Академія, 2002.
58. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа предприятия. - М.: Юни-Глоб,1992.- 80 с.
Дополнительная информация2047
Заказ Заказать Купить «Облік і аудит доходів і витрат в будівельних організаціях»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік і аналіз доходів і витрат в будівельних організаціях
  • Особливості обліку та інвентаризації будівельних матеріалів в будівництві
  • Облік і аудит доходів і витрат від звичайної діяльності
  • Облік і аудит доходів від звичайної діяльності
  • Організація бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту
  • ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ
  • ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ
  • Облік та аудит валових доходів та валових витрат
  • Бухгалтерський та фінансовий облік будівельних контрактів
  • Організація облікової роботи з обліку доходів підприємства
Cгенерировано за 2.162075 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів