Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Контрольна робота» (ID:20039)

| Размер: 29 кб. | Объем: 13 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 07.12.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеЗавдання 1.
Показники Бізнес план Фактичне виконання Відхилення+,- %
Товарна продукція, тис. грн. 700 800 +100 114,3
Чисельність осіб 90 85 -5 94,4
Вартість основних засобів тис. грн. 300 320 +20 106,7
Вартість матеріальних ресурсів, тис. грн. 400 350 -50 87,5

План по товарній продукції перевиконано на 100 тис. грн. або на 14,3 %.
, де
Чосіб – чисельність осіб, чол.,
В1 особ. - виробка на 1 особу, тис. грн.,
В1 особ. пл. = 700 : 90 = 7,78 тис. грн.
В1 особ. ф. = 800 : 85 = 9,41 тис. грн.
П тов. усл. = 85 * 7,78 = 661,3 тис. грн.

За рахунок зменшення чисельності персоналу, обсяг товарної продукції зменшився на 38,7 тис. грн.
П тов. = ВОЗ + ВМР + Фоп, де
ВОЗ - вартість основних засобів підприємства, тис. грн.,
ВМР – вартість матеріальних ресурсів підприємства, тис. грн.,
Фоп - фонд оплати праці, тис. грн.
П тов. пл. = 300 + 400 + 0 = 700 тис. грн.
П тов. усл.1 = 320 + 400 + 0 = 720 тис. грн.
П тов.усл.2 = 320 + 350 + 0 = 670 тис. грн.
П тов. ф. = 320 + 350 + 130 = 800 тис. грн.За рахунок збільшення вартості основних засобів, товарна продукція збільшилась на 20 тис. грн., за рахунок зменшення матеріальних ресурсів, товарна продукція зменшилась на 50 тис. грн.

Завдання 2.
Показники За планом Фактич¬но Абсолютне відхилення Вплив на обсяг реалізації


Залишки нереалізованої продукції на початок року 300 380 + 80 + 80
Готової продукції на складі х 400 + 400 +400
Товари відвантажені 300 - 20 - 320 - 320
Товарна продукція 12000 12500 + 500 + 500
Реалізація продукції за звітний період 4 290 980 - 3 310 Х
Залишки нереалізованої продукції на кінець року 8010 11900 + 3 890 - 3 890
Готової продукції на складі 800 940 +140 -140
Товари відвантажені X 700 +700 -700

Отже, абсолютне відхилення виручки від реалізації зумовлено дією таких факторів, як залишки нереалізованої продукції на складі та відвантажених товарів. Реалізація продукції за звітний період менша від плану на 3 310 тис. грн.
Резерви зростання обсягів реалізації за рахунок резервів товарної продукції та за рахунок ліквідації понаднормативних залишків готової продукції на складі за станом на кінець року 140 тис. грн.
Можливий приріст за рахунок виявлених резервів у відсотках:
140 : 12 000 *100 = 1,17 %.

Завдання 3.
Показники

За планом Фактично Відхилення
Товарна продукція, тис. грн. 12 000 12 500 + 500
у вартісному виразі, тис. грн. 500 475 - 25
у натурально¬му обчисленні 2000 1500 - 500
Норма затрат, тис. грн. /шт. 0,25 0,32 + 0,7

Розрахуємо вплив факторів на розмір товарної продукції:
Птов. = Вмат. * Нвит. + Вінші
Птов. - товарна продукція, тис. грн.,
Вмат. – Витрати матеріалів, тис. грн.,
Нвит. – норматив витрат, грн./шт.,
Вінші – інші витрати підприємства, тис. грн.

П тов. пл. = 2 000 * 0,25 + 11 500 = 12 000 тис. грн.,
П тов. усл.1 = 1 500*0,25 + 11 500 = 11 875 тис. грн.,
П тов. усл.2 = 1 500*0,32 + 11 500 = 11 980 тис. грн.,
П тов. ф. = 1 500*0,25 + 12 020 = 12 500 тис. грн.
∆Птов. (Вмат.)= 11 875 – 12 000 = - 125 тис. грн.
∆Птов. (Нвит..)= 11 980-11 875 = + 105 тис. грн.
За рахунок зміни матеріальних витрат, товарна продукція зменшилась на 125 тис. грн., а за рахунок зміни нормативу витрат збільшилась на 105 тис. грн.
Резерви випуску:
0,32 – 0,25 = 0,07 тис. грн./ шт..
Резерви = 0,07*1 500 = 105 тис. грн.
Резерви випуску продукції дорівнюють 105 тис. грн.

Завдання 4.

Показники Значення
Витрати на 1 грн. товарної продукції
за планом планового випуску 49
фактично виробленої продукції 48
фактично в цінах, що діяли у звітному періоді 50
фактично в цінах плану 51

Порівняно з первісним планом, фактичні витрати збільшились на 1 грн. (50 – 49).
Визначимо вплив факторів послідовним відніманням відповідних показників:
1) зрушення у структурі та асортименті:
48 – 49 = -1 грн. (позитивний вплив),
2) зміна собівартості окремих видів продукції:
51 – 48 = +3 грн. (негативний вплив),
3) зміна цін на випущену продукцію:
50 – 51 = -1 грн. (позитивний вплив).
Разом +1 грн.
Негативно на збільшення витрат вплинула лише зміна собівартості окремих видів продукції. Інші фактори вплинули на витрати позитивно.

Завдання 5.
За планом Фактично Абсолютне відхилення
Реалізовано продукції, т. 1000 800 - 200
Собівартість 1 т. продукції, грн. 500 520 + 20
Ціна 1т., грн. 600 640 + 40
Прибуток на одиницю продукції, грн. 100 120 + 20
Валовий прибуток, грн. 100 000 96 000 - 4 000

1. Вплив обсягу реалізації в натуральному вираженні:
100 000 * (800 / 1000 – 1) = - 20 000 грн.
2. Вплив зміни собівартості реалізованої продукції:
-(+20)*800 = - 16 000 грн.
3) Вплив зміни цін:
+ 40 * 800 = + 32 000 грн.
Разом – 4 тис. грн.
Загалом прибуток від реалізації продукції зменшився на 4 тис. грн.

Завдання 6.

Обсяг Кількість Собівартість У т.ч. Загальна сума Фактичний
реалізації реалізованої 1т змінна постійних валовий
товарної продукції, реалізованої частина витрат прибуток
продукції, тис. грн. продукції, собівартості підприємства, (збиток),
тис. грн. грн. 1т тис. грн. тис. грн.
продукції,
грн
990 55 20 16 220 -110

Собівартість реалізованої продукції = 20 * 55 = 1 100 тис. грн.
Змінна частина витрат = 16 * 55 = 880 тис. грн.
Постійні витрати = 1 100 – 880 = 220 тис. грн.
Пр вал. = 990 – 1100 = -110 тис. грн.
Для збільшення фінансового результату на 400 тис. грн.. потрібно наступне:
Ціна = 990 : 55 = 18 тис. грн.
х – кількість продукції до продажу;
х* 0,018 – (х * 0,016 + 220) = -110+400;
0,02 х = 510;
х = 255 000 тон,
Кількість продукції, яка поліпшить фінансовий результат на 400 тис. грн., є продаж 255 000 тон продукції.

Завдання 7.

Загальна сума Ціна Собівартість Змінна Точка Кількість
постійних виробу, грн. одиниці частина беззбитковості виробленої
витрат продукції, , собівартості роботи продукції,
підприємства, грн. одиниці підприємства тис.
тис. грн продукції, одиниць грн.
ниць
грн.
420 50 45 40 8 436 421,8

420 000 + 45 * 40 = 50 * Овир.;
50 * Овир. = 421 800;
Овир. = 8 436 одиниць,
Овир. = 8 436 * 50 = 421 800 грн.
Точка беззбитковості відбувається при випуску 8 436 одиниць продукції, або випуску на 421,8 тис. грн.

Завдання 8.

Фінансові показники На початок періоду, тис. грн.. На кінець періоду, тис. грн. Зміни за звітний період
1. Капітал і резерви 20158 22158 2000
2. Необоротні активи 19900,2 35112,1 15211,9
3. Довгострокові кредити і займи 5102 4090 -1012
4. Короткострокові кредити і займи 2300 6800 4500
5. Запаси і витрати 2504,9 10224,6 7719,7
6. Наявність власних оборотних коштів 17732,1 18790,9 1058,8
7. Надлишок або недостаток власних оборотних коштів 12927,2 7900,9 -5026,3
8. Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат 27560 33048 5488
9. Надлишок або нестача загальної величини основних джерел формування запасів і витрат 25055,1 22823,4 -2231,7

Хоча деякі показники змінилися в гіршу сторону протягом року, взагалі фінансовий стан підприємства можна оцінити як стійкий.

Завдання 9.

Показники На початок року На кінець року Зміст за звітний період
1. Фактичний обсяг реалізації 2 504,9 10 224,6 + 7 719,7
2. Середні залишки оборотних коштів 17 732,1 18 790,9 + 1 058,8
3. Кількість оборотів за звітний період 0,14 0,54 +0,4
4. Кількість днів в одному обороті 2 572 667 + 145
5. Вивільнення чи залучення коштів х 54 105,2 х

Вивільнення = (667 – 2 572) * 10 224,6 / 360 = 54 105,2 тис. грн.
У підприємства занадто оборотних коштів, можливість вивільнення 54 105,2 тис. грн.

Завдання 10.

Сума тис. грн.
1. Розділи І і II пасиву балансу 4860
2. Довгострокові пасиви (III розділ пасиву) 500
3. Поточні зобов'язання (IV розділ пасиву) 2640
4. Необоротні активи (І розділ активу) 3260
5. Валюта балансу 8200
6. Доходи майбутніх періодів 320

Власний оборотний капітал = 4 860 + 500 – 3 260 = 2 100 тис. грн.
Коефіцієнт фінансової стабільності:
Кфс = ВК / ПК,
ВК – власний капітал, тис. грн.,
ПК – позиковий капітал, тис. грн.,
Кфс = 4 860 : (500 + 2 640) = 1,55,
Коефіцієнт фінансової незалежності:
Кфн = ВК / ВБ,
ВБ – валюта балансу, тис. грн.,
К фн = 4 860 : 8 200 = 0,59,
Коефіцієнт фінансової залежності:
Кфз = ПК / ВБ,
Кфз = (500+ 2640): 8200 = 0,38
Коефіцієнт фінансового ризику:
Кфр = ПК / ВК = (500 + 2640) : 4 860 = 0,65,
Коефіцієнт фінансової стабільності у підприємства добрий (не менший за 0,8). Коефіцієнт фінансової незалежності також знаходиться у нормі (не менший за 0,5). Коефіцієнти фінансової залежності та фінансового ризику повинні бути як можна нижчі. У підприємства вони також знаходяться в нормі.

Тема 6. Середні та відносні величини та їх застосування в економічному аналізі.
Литература1. Економічний аналіз: навчальний посібник за редакцією Бутинця Ф.Ф. Житомир, ПП «Рута».-2003.-680с.
2. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємств. - Київ, «Знання» - 2005.-662с.
3. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. – 5-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. – 261 с.
4. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. - Львів. 2000, 2004 - 344с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Статистичні таблиці: загальні поняття, види, правила побудови, оформлення
 • Контрольна з культури України
 • Контрольна робота «Статистика»
 • Контрольна робота з алгебри
 • Контрольна робота Зі страхування
 • Контрольна робота з статистики
 • Контрольна робота З статистики
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ФІЗИКИ
 • Контрольна робота З статистики
 • Контрольна робота з психологии
 • Контрольна робота з англійської
Cгенерировано за 0.107022 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів