Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Система мотивації роботи маркетингового персоналу підприємства» (ID:19996)

| Размер: 231 кб. | Объем: 102 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 07.12.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Мотивація в системі оцінювання ефективності роботи служби маркетингу підприємства 6
1.1. Маркетинг як стимулюючий чинник ефективного розвитку підприємства 6
1.2. Мотивація персоналу як складова ефективності маркетингової діяльності підприємства 12
1.3. Специфіка діяльності маркетингового персоналу на вітчизняному ринку мобільного зв’язку 26
РОЗДІЛ 2. Аналіз і оцінювання системи мотивації роботи маркетингового персоналу ... 33
2.1. Маркетингові характеристики виробничо-господарської діяльності підприємства 33
2.2. Оцінювання ефективності маркетингової служби підприємства 40
2.3. Діагностика системи мотивації роботи маркетингового персоналу в ... 51
РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення ефективності маркетингової діяльності підприємства 75
3.1. Шляхи підвищення ефективності маркетингової діяльності за рахунок впровадження системи мотивації персоналу служби маркетингу підприємства 75
3.2. Особливості застосування мотивуючого оцінювання ефективності роботи маркетингового персоналу 82
3.3. Економічна доцільність запропонованих заходів 89
ВИСНОВКИ 91
ЛІТЕРАТУРА 94
Додаток А. Перелік нормативно-правових документів, які використовуються в організації менеджменту персоналу компанії ... 98
Литература1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР
2. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-ІV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
3. Кодекс законів про працю України N 322-VІІІ від 10.12.71. З наступними змінами і доповненнями.
4. Закон України „Про відпустки” від 15 листопада 1996 року N 504/96-ВР. З наступними змінами і доповненнями.
5. Закон України „Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 року N 3356-XІІ.
6. Закон України „Про оплату праці” від 24 березня 1995 року N 108/95-ВР.
7. Наказ Державного комітету статистики України „Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати ” від 13.01.2004 N 5.
8. Армстронг Г. Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання. : Пер. з англ. : Уч. пос. — М. : Видавничий дім "Вільямс", 2001. — 608 с.
9. Безруков А.В. Понимание термина "мотивация" в психологической и юридической литературе. М.: МГТУ, 2002. -65 с.
10. Бейкер М. Маркетинг. Бизнес-класс. Спб.: Издательство: Питер. Серия: Бизнес-класс, 2002, -1200 с.
11. Божко В.П. Брага В.В., Романов А.Н„ Федосеев В.В. Информатика: данные, технология, маркетинг. – М.: Финансы и статистика, 1991.–223 с.
12. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент. К:КНЕУ, 1998. -268 с.
13. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.:Лібра, 2004. -712 с.
14. Голубков Е.П. Маркетинг как концепция рыночного управления // Маркетинг в России и зарубежом. -2000. -№2.
15. Єжова Л.Ф. Інформаційний маркетинг: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. – К. : КНЕУ, 2002. – 560с.
16. Кадрове забезпечення якості системи управління підприємством: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Н.О. Сімченко; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2004. — 18 с.: рис. — укp.
17. Козак Н. Мотивація персоналу щодо досягнення стратегічних цілей організації // Рынок капитала. –2000. -№13-14.
18. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. — СПб, Питер Ком, 1998. — 896с.
19. Крушельницька О.В. Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. –К., „Кондор”. – 2003. – 296 с.
20. Маковеев П.С. Мотивация труда: опыт системного анализа. – Одесса: ОГПУ, 1998. – 245 с.
21. Маслоу А. Маслоу о менеджменте. Спб.: Питер., 2003. – 416 с.
22. Маслоу А. Мотивация и личность. Спб.: Питер., 2003. – 352 с.
23. Менеджмент персоналу промислового підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / О.М. Рудницька; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1999. — 19 с. — укp.
24. Мотиваційний механізм підвищення ефективності управління підприємством: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.О. Пелих; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2001. — 20 с.: рис. — укp.
25. Мотиваційні механізми управління розвитком промислового виробництва: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.07.01 / П.С. Маковеєв; Н.-д. екон. ін-т України. — К., 2000. — 27 с. — укp.
26. Наумик К.Г. Мотивационный мониторинг как инструмент развития мотивации персонала на предприятии // Коммунальное хозяйство городов: Научн.-техн. сб. Вып. 34. Сер. “Экономические науки”. К.: Техніка, 2001. С. 111-115.
27. Наумік К.Г. Дослідження розвитку мотивації з позиції теорії циклів // Економіка: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. Вип. 85. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. С. 62-66.
28. Наумік К.Г. Розвиток мотивації при управлінні кадрами // Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у ІІІ тисячолітті. Зб. наук. пр. Рівненського економіко-гуманітарного інституту. — Рівне: Теніс, 2000. С. 589-591.
29. Наумік К.Г. Розвиток принципів мотивації сучасного менеджменту // Регіональні перспективи. – 2002. – №1 (20). – С.136-138.
30. Наумік К.Г. Фактори мотивації сучасного трудового колективу // Коммунальное хозяйство городов: Научн.-техн. сб. Вып. 31. Сер. “Экономические науки”. К.: Техніка, 2001. С. 205-209.
31. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій. – К:ТОВ “УВПК “ЕксОб” ”, 2000. – 392 c.
32. Розвиток мотивації персоналу підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / К.Г. Наумік; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 19 с.: рис. — укp.
33. Синтез ефективної системи управління персоналом промислового підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.С. Шилець; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 19 с.: рис. — укp.
34. Спивак В.А. Корпоративная культура. Спб: Питер, 2001. – 352 с.
35. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і доп. — К.: Знання-Прес, 2003. — 326 с.
36. Степанчиков С. Нас— 30 мільонів! Але тихих-тихих… Мобільні оператори поділилися своїми проблемами під час круглого столу в НКРЗ. Мобільні абоненти промовчали // Дзеркало тижня. -2006. -№14.
37. Степанчиков С. Не демпінгом єдиним. Збирається завойовувати український ринок "Білайн". Але у нього може не залишитися вибору // Дзеркало тижня. -2005. -№45.
38. Управління персоналом в умовах розвитку ринкових відносин: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / А.М. Гамаль; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2002. — 18 с.: рис. — укp.
39. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.
40. Формування маркетингової стратегії управління кадровим потенціалом: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / О.В. Бєлоусов; Східноукр. нац. ун-т. — Луганськ, 2001. — 15 с.
41. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с.
42. Хорошильцева Н. Исследование структуры мотивации специалистов при построении системы оплаты труда – [http://www.management.com.ua/hrm/hrm040.html]
43. Хто в Україні лідирує на ринку мобільного зв'язку // 09.06.2006 / Кореспондент / [http://www.korespondent.net/main/51778]
44. Шилец Е.С. Регулирование заработной платы на совместном предприятии: Монография. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2000. – 126 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Система мотивації роботи маркетингового персоналу підприємства
  • Формування мотиваційного механізму забезпечення ефективної трудової діяльності персоналу підприємств
  • Системне управління процесами мотивації персоналу організація його ефективності
  • Мотиви ефективності виробництва і продуктивності праці (на прикладі підприємства)
  • МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ
  • ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІ
  • КОНСТРУЮВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ
  • Мотивація продуктивної діяльності персоналу (на прикладі підприємства)
  • Особливості дії механізму мотивації персоналу організації з урахуванням об’єктивних законів управління
  • Менеджмент персоналу
Cгенерировано за 0.266776 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів