Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Дослідження зовнішнього середовища організації (1-2 частини дипломної роботи)» (ID:19977)

| Размер: 567 кб. | Объем: 123 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 07.12.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження середовища функціонування 6
1.1. Дослідження сутності категорії «середовище функціонування організації» 6
1.2. Зовнішнє середовище організації 17
1.3. Аналіз методів дослідження середовища організації 36
1.4. Огляд існуючих підходів до управління зв’язками організації з зовнішнім середовищем 41
РОЗДІЛ 2. Дослідження сфери діяльності підприємства 52
2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 52
2.2. Аналіз факторів макросередовища підприємства 61
2.3. Аналіз факторів мікросередовища 76
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 95
ДОДАТКИ 107

Литература1. Адаптація підприємств бавовняної галузі до ринкових умов: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / А.В. Бобриньова / Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 22 с.: рис. — укp.
2. Адаптація промислових підприємств до ринкових умов господарювання: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / М.М. Буднік / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2002. — 19 с. — укp.
3. Акулов В., Рудаков М. Особенности принятия решений субъектом
стратегического менеджмента // Проблемы теории и практики управления. -
1999.-№3.-С.88-90.
4. Акулов В.Б. Рудаков М. Н. Теория организации. Учебное пособие. Петрозаводск, 2000.
5. Алешина И. В. Паблик рилейшнз у менеджменті і маркетингу // Маркетинг. - 1996. - № 3. - С. 108-111.
6. Али М. Практический маркетинг и паблик рилейшенз для малого бизнеса. Спб.:Изд. Нева , 2004г., 416 с.
7. Армстронг Г. Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання. : Пер. з англ. : Уч. пос. — М. : Видавничий дім "Вільямс", 2001. — 608 с.
8. Балабанова Л.В., Балабаниць А.В. Маркетинговий аудит системи збуту. –К.: ВД «Професіонал», 2004. – 224 с.
9. Балабанова Л.В., Германчук А.М. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. –К.: ВД «Професіонал», 2004. – 288 с.
10. Бахтиярова С. А. Азбука самопонимания: реверсивный психоанализ. – К.: ООО “Росава” ЛТД, 2002. – 437 с.
11. Бейкер М. Маркетинг. Бизнес-класс. Спб.: Издательство: Питер. Серия: Бизнес-класс, 2002, -1200 с.
12. Блек С. Рublik relations: международная практика. — М.: Издательский дом “Довгань”, 1997. — 180 с.
13. Бодди Д., Пейтон Р. Основы менеджмента: пер. с анг. / Под ред. Каптуревского Ю. Н. – Спб.: Издательство “Питер”, 1999. – 816 с.
14. Бойетт Дж.Г., Бойетт Дж.Т. Лучшие идеи мастеров управления изменениями.// http://www.management.com.ua/ct/ct023.html
15. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. К:Знання, 2001 рік, 277 с.
16. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент. К:КНЕУ, 1998. -268 с.
17. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.:Лібра, 2004. -712 с.
18. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.:Лібра, 2004. -712 с.
19. Господарське законодавство України: Збірник нормативних актів/ Укладений В.С. Щербина, О.В. Щербина. –К.: Атіка, 2001р.
20. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144.
21. Девис Ф. Мартин. Бізнес-тренінг “Маркетинг та просування”, 21-22 вересня. – К.: УАМ, 2001.- 20 с.
22. Дейан А. Реклама / Пер. с фр., под. ред. В.С. Загашвили. — М. Прогресс, 1993. — 243с.
23. Джо Витале. Малый бизнес. Реклама. М.: Довгань, 1998. -224 с.
24. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга.: Пер. с англ.: Уч. Пос. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000. – 688 с.
25. Дмитренко Г. А. Стратегический менеджмент. – К.: МАУП, 1998. – 186 с.
26. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. - С.-Пб.: Издательство
"Питер", 1999. - 560 с. - (Серия "Теория и практика менеджмента").
27. Дуган Л. Розробка стратегії: минуле, сучасність та майбутнє. Чернівці: Регіональне представництво УЦРП РПС, 2001
28. Жданов Ю.Н. Маркеринг в малом бизнесе // Оптовик-Черноземья. -2001. -№2-1(47)
29. Закон України від 14.05.1992р. “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
30. Закон України від 18.06.1991р. “Про цінні папери і фондову біржу”
31. Закон України від 19.09.1991р. “Про господарські товариства”
32. Закон України від 27.02.1991р. “Про підприємства в Україні”
33. Закон України від 7.02.1991р. “Про власність”
34. Закон України від 7.02.1991р. “Про підприємництво”
35. Збутова діяльність торговельних підприємств в умовах маркетингової орієнтації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Балабаниць Анжеліка Володимирівна / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі. — Донецьк, 2000. — 20 с. — укp.
36. Зміни: коли все у Ваших руках // Журнал "Києво-Могилянська Бізнес Студія". -2004. -№7.
37. Идрисов А. Стратегия, основанная на ключевых компетенциях и динамических способностях компании. //Сттатя з сайту Management.com.ua. Адреса посилання - http://www.management.com.ua/strategy/str027.html
38. Йеннер Т. Создание и реализация потенциала успеха как ключевая
задача стратегического менеджмента // Проблемы теории и практики
управления. - 1999. - №2. - С.83-88.
39. Кевин Койн. Сому Субраманиам, Дисциплина стратеги // Вестник McKinsey. -2002. -№1.
40. Кирьян Е.И. Оптимизация организационной структуры предприятия. Харьков:ХГЭУ, 2001 г.
41. Козак Н. Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності компанії // Управление компанией. – 2000. -№1-2.
42. Козак Н. Мотивація персоналу щодо досягнення стратегічних цілей організації // Рынок капитала. -2000. -№13-14.
43. Колесник Н. Ф. Мале підприємництво: світовий досвід і реалії України // Економіст. — 2000. — № 10. — С.29-31
44. Колесник Н. Ф. Механізм господарювання суб'єктів малого підприємництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — Випуск 47. К.: ВЦ "Київський університет", 2001.— С.36—39
45. Колесник Н. Ф. Ринковий інструментарій в управлінні малим підприємництвом // Зб. наук. праць "Теорії мікро- макроекономіки". Випуск 6. К.: Київській національний університет імені Тараса Шевченка, 2000. С.208-211.
46. Колесник Н. Ф. Стратегія розвитку малого підприємництва. К.: ІПО Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2000. — 12 с.
47. Колесник Н. Ф. Фінансові коопераційні зв'язки суб'єктів малого та великого підприємництва // Фінанси України. — 2000. №10. — С.37—45.
48. Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений. –К.: МАУП, 2000. –254с.
49. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
50. Концепция стратегического управления Arthur D. Little. Материалы из книги: Ефремов В. С. "Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования". Электронная версія - http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_16/article_927/
51. Концепция стратегического управления BOSTON CONSULTING GROUP. Материалы из книги: Курс лекций по дисциплине "Стратегический менеджмент организации"./Под ред. Чуб Б.А. Электронная версия - http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_16/article_451/
52. Концепция стратегического управления General Electric / McKinsey. Материалы из книги: Курс лекций по дисциплине "Стратегический менеджмент организации".Автор-составитель: к.э.н. Чуб Б.А. Электронная версия - http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_16/article_452/
53. Концепция стратегического управления SHELL / DPM. Материалы из книги: Ефремов В. С. "Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования". Электронная версия - http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_16/article_904/
54. Королько В. Г. Паблік рілейшнз: наукові основи, методика, практика. – К.: Вид.дім “Скарби”, 2001 р. – 399 с.
55. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. — СПб, Питер Ком, 1998. — 896с.
56. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Ростингер,
1996.-704с.
57. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность : [Перевод] / А. Леонтьев. — М. : Прогресс, 1983. — 253 с.
58. Лоуренс Дж. П. Принцип Питера, или Почему дела идут вкривь и вкось / Лоуренс Дж. Питер; [Сост., предисл., с. 7-22, и пер. с англ. Степанова Л. В.]. — М. : Прогресс, 1990. — 310 с.
59. Лэйхифф Дж. М., Пенроуз Дж. М. Бизнес-коммуникации. – Спб: Питер, 2001. – 688 с.
60. Макаров А. Мелкие магазины будут вынуждены переходить под крыло сетевика. // Бизнес. -2004. -№14. –С.97.
61. Маркетингове стратегічне планування: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / Н.В. Куденко / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 36 с.: рис. — укp.
62. Маркетингове стратегічне планування: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / Н.В. Куденко / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 36 с.: рис. — укp.
63. Маркетинговий аудит підприємства (на базі верстатобудівних підприємств України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Т.Є. Дерев'янченко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 18 с. — укp.
64. Маркетинговий аудит підприємства (на базі верстатобудівних підприємств України): Дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Т.Є. Дерев'янченко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 194 с. — укp.
65. Маркетингові комунікації в системі управління ринковою діяльністю підприємства: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / Тетяна Олександрівна Примак; Київський національний економічний ун-т. — К., 2004. — 34 с.
66. Маркетингові комунікації в системі управління ринковою діяльністю підприємства: Дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / Тетяна Олександрівна Примак; Київський національний економічний ун-т. — К., 2004. — 457 с.
67. Матеріали серверу Державного комітету статистики України – http://www.ukrstat.gov.ua
68. Мельничук Д. Б. Семь граней стратегического управления предприятием.//Журнал Менеджмент в России и за рубежом. -2001. -№5.
69. Методологія і практика маркетингових досліджень в Україні: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.02 / А.О. Старостіна / Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 35 с. — укp.
70. Механізм адаптації підприємств до ризику: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Ю.О. Коваленко / Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2003. — 18 с.: рис. — укp.
71. Механізм адаптації рішень в управлінні підприємствами у сфері послуг (на прикладі підприємств зв'язку): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / В.М. Когутенко / Одес. держ. екон. ун-т. — О., 2000. — 18 с. — укp.
72. Механізм гнучкого контролінгу в управлінні виробничо-господарськими системами: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Л.Д. Смирнова / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 16 с.: рис. — укp.
73. Милнер Б. З. Теория организации. - Москва: ИНФРА-М, 1999.- 480 с..
74. Мильнер Б. З. Организационные формы и методы управления промышленными корпорациями. М.: ВИНИТИ, 1997 — 510 с.
75. Мильнер. Теория организации. М:МГУ, 2002.
76. Моделі адаптивного управління підприємством у нестабільному економічному середовищі: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.03.02 / В.П. Стасюк / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 35 с.: рис. — укp.
77. Моделювання гнучкої товарної політики в системі управління маркетингом: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / С.В. Литвиненко / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 18 с. — укp.
78. Моделювання процесів адаптації в економічних системах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / С.О. Коновалова / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 20 с. — укp.
79. Моделювання процесів маркетингових досліджень на підприємстві: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / О.О. Солодов / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 18 с. — укp.
80. Моделювання процесів реінжинірингу систем управління економічних об'єктів: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.03.02 / В.М. Андрієнко / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2002. — 40 с.: рис. — укp.
81. Моторин В. Средство от конкурентов. // Торговое оборудование. -2002. -№4.
82. Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Менеджмент організацій. К: ЗАТ”УВПК „ЕксОб””, 2000. - 392с.
83. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій. – К:ЗАТ “УВПК “ЕксОб” ”, 2000.
84. Обгрунтування конкурентної стратегії підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / А.П. Лозенко / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2002. — 20 с. — укp.
85. Органи акціонерного товариства (порівняльно-правове дослідження): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 [Електронний ресурс] / Блюмхардт Олександр / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 19 с. — укp.
86. Організація маркетингових досліджень кон'юнктури ринку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / О.В. Фартушняк / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2001. — 18 с.: рис. — укp.
87. Організація системи адаптивного менеджменту фірми: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / С.Б. Виноградський / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 19 с. — укp.
88. Організація управління процесом адаптації підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Ву Тхієу Занг / Східноукраїнський держ. ун-т. — Луганськ, 1999. — 21 с. — укp.
89. Паттен Д. Успешный маркетинг для малого бизнеса. М.: Фаир-Пресс, 2003. -368 с.
90. Патюрель Р. Создание сетевых организационных структур // Проблемы теории и практики управления. 1997. № 3. С. 76-81.
91. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. –К.: Вен турі 1996р.
92. Питер Ф. Друкер. Задачи менеджмента в XXI веке, М:Издательство: Вильямс, 2000 р.
93. Підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / В.І. Савченко / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2000. — 18 с. — укp.
94. Підприємства в Україні в 2000-му році. Звіт МФК про опитування підприємств в Україні. К.:Проект мприяння підприємництву в Україні, 2001. -132 с.
95. Попов С.А. Стратегическое управление. - М.: Инфра-М, 1999. - 321 с.
96. Поршнев А.Г. и др. Управление организацией. Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 669с.
97. Практикум по проведению маркетинга. Как внедрять маркетинг на средних и малых предприятиях.//Проект ТАСИС по распространению технической информации. Издание Европейской Комиссии. –К.2001, 65 с.
98. Примак Т. О. Звіт про проведені дослідження щодо взаємовідносин працівників у колективах підприємств України. – К.: ТОВ “Експериментальні психологічні розробки”, 2001. – 69 с.
99. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році: Послання Президента України до Верховної Ради України. — Офіційне інтернет-представництво Президента України, 2004.
100. Розробка стратегії функціонування підприємства в умовах активного впливу зовнішнього середовища: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / О.І. Захаров; Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. — К., 2000. — 16 с.
101. Самойленко В. Нагальні проблеми роботи органів АТ // Юридическая практика. - 2004 - № 5. - с. 23-24.
102. Самойленко В. Акціонерне товариство: основні законодавчі новели. // Практичний семінар: "Корпоративне право: практика і застосування", Академія правових наук України і ЗАТ "Юридична практика", м. Київ, 16 березня 2004 р.)
103. Самойлов Л.Л. Практические выводы по результатам анализа финансовых показателей.// Статья с сервера „Корпоративные финансы” - http://www.cfin.ru/finanalysis/inec_analysis.shtml
104. Сизоненко В.О., Колесник Н. Ф. Власність. Інтереси. Підприємництво: Питання теорії та методології. — К.: Знання, 2000 р., 52 с.
105. Сизоненко В.О., Колесник Н. Ф. Методологічні аспекти фінансової діяльності суб'єктів малого підприємництва // Фінанси України. — 2000. — №12. — С.103—108.
106. Соболев М. Закономерности организационных изменений.//Директор-инфо. -2003. -№4.
107. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і доп. — К.: Знання-Прес, 2003. — 326 с.
108. Стратегічне маркетингове управління підприємством в умовах ринкової економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / В.В. Сліпенький / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2004. — 19 с.: табл. — укp.
109. Стратегічне планування маркетингової діяльності на підприємстві: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.02 / В.І. Коршунов / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2002. — 36 с. — укp.
110. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
111. Теоретичні основи реінжинірингу бізнес-процесів. За матерiалами книг Дж.Харiнгтона "Вдосконалення бiзнес-процесiв" та М.Робсона "Практичне керiвництво по реiнжинiрiнгу бiзнес-процесiв". Електронний ресурс - http://www.management.com.ua/bpr/bpr003.html.
112. Типовые организационные структуры предприятий // Сервер ISO9000 “Профессиональный менеджмент качества” - http://www.iso9000.ru/man_qual/Org_str.html
113. Управління адаптацією організаційно-економічних форм підприємств в сучасних умовах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / А.О. Касич / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с. — укp.
114. Успенский И.В. Интернет-маркетинг: Учебник.- СПб.: Изд-во СПГУЭиФ, 2003. - http://www.aup.ru/books/m80/
115. Формування економічної поведінки підприємств: Дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Г.В. Капленко; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2005. — 200 с.
116. Формування системи господарювання малого підприємництва в перехідній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Н.Ф. Колесник / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 19 с. — укp.
117. Хентце Й. Основные идеи стратегического менеджмента/ Проблемы теории и практики управления. 1989 -№2, С.4-10.;
118. Хью Кортни, Джейн Керкленд, Патрик Вигери. Стратегия в условиях неопределенности.// "Вестник McKinsey".-2002. -№1.
119. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV.
120. Черненко М. Реінжиніринг і псевдореінжиніринг.// Управление компанией. -2000. -№21-22.
121. Чоудхари С. Менеджмент XXI века. М:Издательство: ИНФРА-М 2003. -448 стр.
122. Шершньова З.Е., Оборська С.В. Стратегічне управління. К:КНЕУ – 1999.
123. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. –2-ге вид., перероб. і доп. –К.:КНЕУ, 2004. –699 с.
124. Щегельская О. Реінжиніринг бізнес-процесів — необхідність в умовах динамічного ринку.//Управление компанией. -1999. - №1-2.
125. Щегельская О. Трансформация: с чего начать? // Управление компанией. -2000. - №19-20.
126. Щегельська О. Виведення підприємства з кризи: «Дешеві експерименти нам не по кишені» // Управление компанией. -1998. -№ 23-24.
127. Щегельська О. Етапи великого шляху // Управление компанией. -2000. -№13-14.
128. Щекін Г. В. Теорія і практика управління персоналом. –К.: МАУП, 1998. –255с.
129. Fred R. David. (2001). Strategic Management (8th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
130. Gregory G. Dess, Alex Miller. (1993). Strategic Management. New York: McGraw-Hill, Inc.
131. Hoople G. W. The state of the art in decision support systems. USA, 1988. — 245 р.
132. Ray Wild, ed. How to Manage: By More than 100 of the Worlds Leading Business Experts (New York: Facts on File Publications), 1985. –p. 89-90.
133. Thomas L. Wheelen, J.David Hunger. (1995). Strategic Management (5th ed.). New York: Addison-Wesley Publishing Company.
134. Wilcox D. L., Nolte L. W. Public Relations. Writing and Media Techniques. – New York, 1995.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Аналіз маркетингового зовнішнього середовища підприємства
 • Управління зв’язками АТ з контрагентами зовнішнього середовища
 • Вплив зовнішнього середовища на ефективність управління підприємства туристичної сфери
 • Управління зв’язками АТ з контрагентами зовнішнього середовища
 • Вплив зовнішнього середовища на процес функціонування
 • Управління зв’язками АТ з контрагентами зовнішнього середовища
 • Взаємозв’язок операційної системи з факторами зовнішнього середовища
 • Взаємозв’язок операційної системи з факторами зовнішнього середовища
 • Аналіз та управління зовнішнім середовищем туристичного підприємства
 • Організаційні засади фінансового обліку, економічного аналізу, внутрішнього і зовнішнього аудиту довгострокових зобов’язань на прикладі підприємства пивоварної промисловості (ТОВ Слобода КО )
 • Стратегічний аналіз середовища організації
Cгенерировано за 0.075905 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів