Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Кредитування підприємства» (ID:19937)

| Размер: 369 кб. | Объем: 108 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 07.12.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти кредитування підприємств 6
1.1. Поняття та значення кредитування підприємств 6
1.2. Види кредитів, які надаються підприємствам 15
1.3. Методичні аспекти кредитування підприємств 28
Розділ 2. Аналіз необхідності залучення кредитів на підприємстві 39
2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика базового підприємства 39
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 49
2.3. Аналіз кредитоспроможності підприємства та ймовірності настання банкрутства 56
Розділ 3. Розробка процедури отримання банківського кредиту для підприємства 63
3.1. Вибір банку для отримання кредиту та підготовка необхідних документів 63
3.2. Аналіз процедури отримання кредиту та розробка графіку його погашення 71
Висновки 76
Література 81
ДОДАТКИ 87
Додаток А. Баланс базового підприємства в 2003-2006 рр. (за ф.1) 88
Додаток Б. Фінансові результати базового підприємства в 2003-2006 рр. (за ф.2) 90
Додаток В. Методика розрахунку показників фінансового стану 91
Додаток Г. Основні показники бізнес-плану 94
Додаток Д. Документи, необхідні для одержання кредиту 99
Додаток Е. Кредитний договір 107
Додаток Ж. Договір про заставу 108

Литература1. Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Н.С. Кручок; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20 с. — укp.
2. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства. К:Либідь, 1998. – 312 с.
3. Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.Л. Малахова; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 21 с. — укp.
4. Банківське кредитування в системі суспільного відтворення: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Н.К. Жукова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 17 с. — укp.
5. Банківське кредитування суб'єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / В.Б. Ісмаілов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 18 с.: рис. — укp.
6. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
7. Бланк И.А. Управление активами. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2000. – 720с.
8. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2004. –880 с.
9. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ВАТ. „Рута”, 2003. - 726 с.
10. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ТОВ. „Рута”, 2003. –726 с.
11. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. Вид. 2-ге, виправл. і доп. –Київ: Центр навчальної літератури, 2005. –504 с.
12. Використання механізму проектного фінансування в інвестиційній діяльності банків / Н.В. Щербаковa // Культура народов Причерноморья. — 2003. — N46. — С. 91-95 — укp.
13. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. -704 с.
14. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. –704 с.
15. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
16. Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: практическое пособие. – К.: ООО Редакция газеты «Бухгалтерия. Налоги. Бизнес», 2001. – 288 с.
17. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV// Відомості Верховної Ради. –2003. —№18-22. —Ст.144.
18. Господарський Кодекс України: Коментар. – Х.:ТОВ «Одісей», 2004. – 848 с.
19. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства. // Дебет-Кредит. – 2000. – №34
20. Громовик Б. Роль Swot-аналізу в обгрунтуванні перспектив розвитку фармацевтичних підприємств // Тижневик „Аптека”. –2003. –№ 374 (3).
21. Громовик Б.П., Гасюк А.Д., Ярко Н.Б. SWOT–анализ деятельности оптовой фармацевтической фирмы // Провизор. — 2000. — № 15. — С. 23–24.
22. Гроші та кредит: Підруч. для ВНЗ. Затверджено Мін. освіти і науки України / Савлук М.І. — К., 2002. — 604 с.
23. Гроші та кредит: Підручник за ред.професора Б.С.Івасіва.- К.:КНЕУ. 1999.404 с.
24. Гроші та кредит: Підручник М.І.Савлук, A.M.Мороз, М.Ф.Пуховкіна та ін.:, За заг.ред.М.І.Савлука.-К.:Кнеу, 2001.-602с.
25. Давидов Г. М. Аудит. Навчальний посібник. К:”Знання”, 2001 р.
26. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. –К.: Алерта, 2004. – 478 с.
27. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов Е.Ф.Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова м др.; Под.ред.проф.Е.Ф.Жукова.-М.:Банки й биржи, ЮНИТИ, 1999 -622с.
28. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
29. Ефективність кредитування підприємств роздрібної торгівлі: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / Л.О. Мельник; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2006. — 19 с. — укp.
30. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р., №1576-XII // Відомості Верховної Ради України. —1991. —№49. —Ст. 682.
31. Закон України “Про Національний банк України” вiд 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. —1999. —№29. —Ст. 238.
32. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003 // http://rada.gov.ua
33. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року N 1560-XІІ // Відомості Верховної Ради України. —1991. —№ 47. —Ст. 646.
34. Закон України „Про кредитні спілки” від 20 грудня 2001 року N 2908-III. // Відомості Верховної Ради України. —2002. —№ 15. —Ст. 101.
35. Закон України від 7.12.2000 року „Про банки і банківську діяльність”// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №5–6. – ст. 30.
36. Кацадзе Н. Здоровый формализм //Комп@ньоН. — 2002. — № 1. — С. 49–50.
37. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с.
38. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. –208 с.
39. Колесова І.В. Використання факторингу в управлінні фінансами корпорації // Фінанси України.- 2004.- № 3.-C. 135-144
40. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. —№ 30. —Ст. 141.
41. Кредит в умовах ринкової трансформації економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Л.Л. Кот; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.
42. Кредит в умовах ринкової трансформації економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Л.Л. Кот; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.
43. Кредитування інвестиційних проектів в умовах становлення та розвитку ринкових відносин: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Г.Р. Балянт; Терноп. держ. екон. ун-т. — Т., 2006. — 20 с.: рис. — укp.
44. Кредитування розвитку малого підприємництва в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Є.А. Бобров; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 18 с.: рис. — укp.
45. Кривенда О.В. Цивільно-правове регулювання позикових відносин в Україні. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.03/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2003. – 22с.
46. Матеріали серверу http://www.іstock.com.ua.
47. Мнушко З.М., Рогуля О.Ю. Планування товарної політики фармацевтичного підприємства /Фармація ХХІ століття: Матеріали Всеукраїнської наук.-практич. конф. — Харків: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. — С. 230–231.
48. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В. Ричаківська та ін. – 3-тє вид. К.:Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.
49. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.
50. Петрук О.М. Банківська справа. –К.:Кондор, 2004. – 461 с.
51. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87, зі змінами і доповненнями.
52. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
53. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
54. Рябініна Л. Теорія і практика кредитних відносин в Україні// Вісник Національного банку України. – 2002. – №1. – С. 26–29.
55. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. –К.: Скарби, 2003. -238 с.
56. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
57. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
58. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
59. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. Посібник. –К.:КНЕУ, 2000. –412 с.
60. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
61. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
62. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. –460 с.
63. Фінанси підприємств: Підручник Керівник авт. кол.і наук. Ред. Проф.А.М.Поддєрьогіна. 2-ге вид., перероб. та доп. -К.: КНЕУ, 1999.-384 с.
64. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Г.В.Митрофанов, Г.О.Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т: 2002, - 301 с.
65. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002. – 301 с.
66. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
67. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV // Відомості Верховної Ради. –2003. – №40. – Ст. 356.
68. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. – 672 с.
69. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 1996. – 176 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Дипломна робота на тему: «Банківське кредитування підприємства»
 • Банківське кредитування підприємства (на прикладі підприємства)
 • Банківське кредитування підприємств
 • ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
 • Аналіз складу та структури джерел фінансування
 • Аналіз складу та структури джерел фінансування
 • Кредити підприємницьким структурам: довгострокове кредитування
 • ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ПРИРОДА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУ
 • Економічна сутність комерційного кредиту
 • Економічна сутність комерційного кредиту
 • Аналіз кредиторської заборгованості на підприємстві
Cгенерировано за 0.050794 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів