Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Діяльність психолога з проблем шлюбу та сім'ї » (ID:19839)

| Размер: 261 кб. | Объем: 124 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 26.04.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
1. Сім'я як психологічна система 5
1.1. Сім'я як система 5
1.2. Життєвий цикл сім'ї 10
1.3. Параметри сімейної структури: згуртованість, ієрархія, границі, гнучкість, ролі 16
1.4 Поведінка в сім'ї 20
2. Сім'я як емоційна система 25
2.1. Тревога як показник емоційного неблагополуччя 25
2.2. Емоційне віддалення від сім'ї: причини, наслідки, вплив 36
2.3. Показники сімейного неблагополуччя 43
3. Консультування сімей 66
4. Практична частина 80
Висновок 88
Список літератури 93
Додатки 97
Додаток А. Індикативні таблиці наявності сімейного насильства 97
Додаток Б. Опитувальник “Рольові очікування і домагання у шлюбі” 106
Додаток В. Тест “Задоволеність шлюбом” 109
Додаток Г. Опитувальник “Аналіз сімейних відносин (АСВ)” 113
Додаток Д. Кількість шлюбів і розлучень у 2005 році 121

ЛитератураСписок літератури
1. Ануфриева Н. М. и др. Социальная психология: Курс лекций / Н. М. Ануфриева, Т. Н. Зелинская, Н. Е. Зелинский. — 4-е изд., стереотип. — К.: МАУП, 2003. — 136 с.
2. Аспекти сімейної діагностики // http://www.life.ammu.org.ua/0007
3. Бек А., Раш А., Шо Б., Эмери Г. Когнитивно-бихевиоральная психотерапия депрессий. СПб.: Питер, 2003.
4. Бессонова Т.П. Особенности развития ребёнка в неблагополучной семье// Практична психологія та соціальна робота. - № 1. - 2002.
5. Біленок О.А. Життєвий успіх очима молоді// Практична психологія та соціальна робота. - 1998. - № 5.
6. Бондарчук О. І. Психологія сім’ї: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2001. — 96 с.
7. Бондарчук О.І. Психологія сім”ї. – М: Питер, 2000.
8. В Україні складається тенденція до збільшення кількості укладених шлюбів та зменшення розлучень // http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=65417850
9. Варга А.Я. Системная семейная психотерапия // Журнал практической психологии и психоанализа. –2000. –№2.
10. Волкова А. Н., Трапезникова Г. М. Методические приемы диагностики супружеских отношений // Вопр. психологии. — 1985. — № 5. — С. 110– 116.
11. Гаранян Н.Г., Холмогорова А.Б., Юдеева Т.Ю. Перфекционизм, депрессия и тревога // МПЖ. 2001. № 4. С. 18–48.
12. Джей Хейли. "Необычайная психотерапия" / / http://nlpr.ru/books/hypnosis/erix/
13. Дмитрієв А., Кудрявцев В., Кудрявцев С. Введення в загальну теорію конфліктів. – М., 1993.
14. Добряков И.В. Перинатальная семейная психотерапия // http://www.psymama.ru/articles/d2.html
15. Жоль К.К. Соціологія. – Київ: Либідь, 2005.
16. Захаров А. И. Психологические особенности диагностики и оптимизации взаимоотношений в конфликтной семье // Вопр. психологии. — 1981. — №3. — С. 58–68.
17. Имелинский К. Психогигиена половой жизни. –Хабаровск, Издательский центр “Гармония”, 1990. –253с.
18. Індикативні таблиці наявності сімейного насильства // http://www.kcws.kharkov.ua/soc_ind4.doc
19. Кабанов М. М., Личко А. Е., Смирнов В. Н. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. — Л.: Медицина, 1983.
20. Каган В. Е. Воспитателю о сексологии. — М.: Педагогика, 1991. — С. 27–34.
21. Каган В.Е. Внутренняя картина здоровья – термин или концепция? // Вопросы психологии, 1993, 1, 86 – 88
22. Каган В.Е. Воспитателю о сексологии. –М.; “Педагогика”, 1991 – 256с.
23. Ковалев С. В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни: Тесты, опросники, ролевые игры. — М.: Просвещение, 1991.
24. Ковалев С. В. Психология современной семьи. — М.: Просвещение, 1988.
25. Колтун І. Соціальні фактори кризи сучасної сім’ї та проблеми оптимізації шлюбно-сімейних відносин // http://www.library.if.ua/book/138/3915.html
26. Коннер Р.Ф., Зырянова Ю.И., Каленский М.И., Дроздовский Ю.В. Стратегический подход к семейной психотерапии. Новокузнецк, 1998. —62 с.
27. Краснов В.Н. Границы современной психиатрии и направления ее развития // Социальная и клиническая психиатрия. 2001. № 1. С. 19–21.
28. Кроник А. А., Кроник Е. А. Психология человеческих отношений. — Дубна: Когито-Центр, 1998.
29. Кузьмина Е.А. Работа с сепарационными проблемами в рамках системного семейного подхода // Журнал практической психологии и психоанализа. –2006. –№2.
30. Левкович В. П., Зуськова О. Е. Социально-психологический подход к изучению супружеских конфликтов // Психол. журн. — 1985. — Т. 6. — № 3. — С. 127–137.
31. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положен¬ня. Навчальний посібник для самостійного вивчення дис¬ципліни. - К.: «ЕксОб», 2003. - 304 с.
32. Матеріали серверу http://www.life.ammu.org.ua/
33. Матеріали серверу http://www.womenhealth.dsmu.edu.ua
34. Молода сім'я в сучасній Україні: соціально-філософський аналіз: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Т.П. Руденко; АПН України. Ін-т вищ. освіти. — К., 2004. — 18 с. — укp.
35. Обозов Н. Н., Обозова А. Н. Диагностика супружеских затруднений // Психол. журн. — 1982. — № 3. — С. 147–151.
36. Образ "Я" як регулятор подружніх взаємин: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Н.О. Давидюк; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 19 с. — укp.
37. Образ "Я" як регулятор подружніх взаємин: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Н.О. Давидюк; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 19 с. — укp.
38. Общая психология: Учеб. для студентов пед. ин-тов. /А. В. Петровский, А. В. Брушлинский, В. П. Зинченко и др. ; Под ред. А. В. Петровского. 3-e изд. , перераб. и доп. М.: Просвещение, 1986. 464 с.
39. Ознаки емоційних порушень // http://www.life.ammu.org.ua/0000002
40. Опис методики визначення прихованих форм сімейного насильства щодо жінок // http://www.kcws.kharkov.ua/soc_ind2.doc
41. Орлова Н.А. Фактори, що впливають на виникнення життєвих проблем особистості // http://www.rapdon.org.ua/mod-subjects-viewpage-pageid-79.html
42. Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. – К.: МАУП, 2003. –360 с.
43. Подружня дезадаптація при порушенні функції сім'ї та її психологічна корекція: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.04 / І.А. Семьонкіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 19 с. — укp.
44. Подружня дезадаптація при порушенні функції сім'ї та її психологічна корекція: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.04 / І.А. Семьонкіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 19 с. — укp.
45. Психология личности. Словарь-справочник.// Под ред. П.П.Горностая и Т.М.Титаренко. –К.; “Рута”, 2001. -320с.
46. Психология: Словарь. /Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. 2-е изд. , испр. и доп. М.: Политиздат, 1990. 494 с.
47. Психологічна допомога сім’ї: Посіб. / За ред. З. Г. Кісарчук. — К.: Вид-во Ін-ту соціології НАН України, 1998. — С. 15–20.
48. Психологічна допомога сім’ї: Посіб. / За ред. З. Г. Кісарчук. — К.: Вид-во Ін-ту соціології НАН України, 1998. — С. 32–52.
49. Психологічні чинники вибору молодою людиною цивільного шлюбу: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / О.Я. Кляпець; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2004. — 21 с. — укp.
50. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред. Ю. Л. Трофімова. — З-те вид., стереотип. — К.: Либідь, 2001. — 560 с.
51. Райгородский Д.Я. Психология семьи. – Самара: Издательский дом Бахрам; М, 2002.
52. Романова Т. Л. Опросник “Психологические затруднения” // Психол. журн. — 1992. — № 2. — С. 141–145.
53. Романовська Д. Роль психосексуальної культури в процесі статевої соціалізації особистості // http://psyholog.iatp.org.ua/statti.html
54. Сатир В. Как строить себя и свою семью. - М.: Педагогика, 1992.
55. Семья в психологической консультации / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. — М.: Педагогика, 1989.
56. Семья: социально-психологические и этические проблемы: Справоч. / В. И. Зацепин, Л. Н. Бучинская, И. Н. Гавриленко и др. — К.: Политиздат Украины, 1989.
57. Сімейні чинники // http://www.life.ammu.org.ua/0006
58. Смехов А. В. Опыт психологической диагностики и коррекции конфликтного общения в семье // Вопр. психологии. — 1985. — № 1. — С. 83–92.
59. Составляющие психологического благополучия // http://www.my-love.ru/articlts/problem/blagopoluch.html
60. Торохтий В. С. Общая характеристика методики оценки психологического здоровья семьи // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитацион. работы. — 1996. — № 4. — С. 20–30; 1997. — № 9. — С. 28–41; 1998. — № 3. — С. 30–49.
61. Тхостов А.Ш., Сурнов К.А. Новые направления клинической психологии. Вызов культуры // Актуальные проблемы клинической психологии / под ред. С.И. Блохина, Г.А. Глотова. Екатеринбург, 2004. С. 10–17.
62. Холмогорова А., Гаранян Н. Эмоциональные расстройства и современная культура (на примере соматоформных, депрессивных и тревожных расстройств) // Московский психотерапевтический журнал, 1999, №2, с. 61-90.
63. Холмогорова А.Б. Психотерапия психических расстройств: современное состояние и основные тенденции развития // Терапия психических расстройств. –2006. –№2.
64. Холмогорова А.Б., Воликова С.В., Полкунова Е.А. Семейные факторы депрессии // Вопросы психологии. 2005. № 6. С. 63–71.
65. Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г. Многофакторная модель депрессивных, тревожных и соматоформных расстройств как основа их интегративной психотерапии // Социальная и клиническая психиатрия. 1998. № 1. С. 94–101.
66. Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г., Петрова Г.А. Социальная поддержка как предмет научного изучения и ее нарушения у больных с расстройствами аффективного спектра // Социальная и клиническая психиатрия. 2003. № 2. С. 15–25.
67. Хомич Г. О., Ткач Р. М. Основи психологічного консультування: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2004. — 152 с.
68. Чалдаева Е.В. Системная семейная терапия подростка с отклоняющимся поведением // Журнал практической психологии и психоанализа. –2006. –№2.
69. Черников А. В. Интегративная модель системной семейной психотерапевтической диагностики // Темат. прил. к журн. “Семейная психология и семейная терапия”. — М., 1997.
70. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В. В. Психология и психотерапия семьи. — СПб.: Питер, 1999.
71. Юрій М.Ф. Соціологія –К.:Дакор., 2004. –552 с.
72. Ясперс К. Общая психопатология. Практика. М., 1997. С. 1013–1014.
73. http://subscribe.ru/archive/psychology.spectr.family/200611/10222910.html
74. Leff J. Review Article. Controversial issues and growing points in research on relatives expressed emotion // The International Journal of Social Psychiatry. 1989. V. 35. № 2. Р. 133–445.
75. Lipowski Z. J. Holistic-Medical Foundations of American Psychiatry: A Bicentennial // Am. J. Psychiatry. 138:7. July 1981.
76. Oldman L. et al Relationship borderline symptoms to histories of abuse and neglect // Psychiatric Quarterly. 1996. 67: 287–295.
77. Parker G. Parental rearing style: examening for links with personality vulnerability factors for depression // Soc Psychiatry – Psychiatry Epidemiology. 1993. V. 28. P. 97–100.
78. Pavot W., & Deiner E. Review of the satisfaction with life scale // Personality Assessment, 1993, 5, 164-172
79. Ryff, C.D., & Keyes, C.L.M. The structure of psychological well-being revisited // Journal of Personality and Social Psychology, 1995, 69, 719-727
80. Ryff, C.D., & Singer, B. Human health: new directions for the next millennium // Psychological Inquiry. -1998. -9. –P.69-85

Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Професія психолога в сучасному світі
 • Шлюб: правовий режим його укладення і розірвання
 • Розірвання шлюбу за рішенням суду
 • Умови вступу до шлюбу
 • Особливості розірвання шлюбу
 • Умови та порядок укладання шлюбу
 • Умови та порядок укладання шлюбу
 • Поняття та підстави припинення шлюбу
 • Римське право. Шлюб
 • Укладення та припинення шлюбу в сімейному праві України
 • Право на шлюб
Cгенерировано за 0.031979 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів