Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Непрямі податки в системі оподаткування» (ID:19837)

| Размер: 69 кб. | Объем: 47 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 04.05.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
1. Загальна характеристика непрямих податків 6
2. Непрямі податки в системі оподаткування в Україні 13
3. Напрями удосконалення непрямого оподаткування в Україні 29
Висновки 40
Література 42
Додатки 44

ЛитератураЛітература

1. Закон України “Про систему оподаткування”, затверджений Верховною Радою України від 25.06.1991р. № 77/97 – ВР.
2. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.1997р.
3. Закон України “Про єдиний митний тариф” від 05.02.1992р.
4. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за лі-цензії та акцизного збору на виробництво спиртів, алкогольних напоїв та тютю-нових виробів”: Прийнятий... 17 листоп. 2006 р. № 374-V // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 4. – Ст. 32.
5. Закон України “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)”: Прийнятий... 11 лип. 1996 р. № 313/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 42. – Ст. 201.
6. Декрет Кабінету міністрів України “Про акцизний збір” від 26.12.1992р.
7. Акцизы: просто о сложном / Подгот. Г.Ю.Касьянова, Н.Б.Языкова; Общ. ред. Г.Ю.Касьяновой. - М.: Информцентр XXI века, 2004. - 314 с.
8. Амоша О., Вишневський В. До питання про оцінку рівня податків в Україні // Економіка України. – 2002. – № 8. – С. 11-19.
9. Архангельський Ю. С., Мотиченко Ю. Є. ”НДС – за и против”// ”Фондовый ры-нок” №45, 2002, с. 22-24
10. Бадида М.П. Оподаткування підприємств та шляхи його удосконалення в Украї-ні:/ КНЕУ – К.: 2003р. –19с.
11. Білостоцька В. О., Островецький В. І. Податкове навантаження в Україні //Фінанси України. – 2002. – №12. – С. 75-80.
12. Бутинець Ф.Ф. Податкова система України. Збірник завдань і вправ. Житомир – 1999р.
13. Верба Ф. О. “Визначення вартості товарів для митно-тарифного регулювання” // “Фінанси України” №8, 2003, с. 45-49.
14. Взаємозв'язок податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів в стратегії економічного зростання України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / А.Я. Новак / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2002. – 20 с. – укp.
15. Гуцул Є. ПДВ – повернення для вибраних? // Дзеркало тижня. -2004. -№ 12.
16. Даниленко М. “Просто блеск” // “Бизнес” №26 (545), 30.06.2003р., с. 44.
17. Данко І.М. Непрямі податки: їх вплив на фінансово-господарські рішення: Вплив непрямих податків, зокрема акцизів, на фін.-госп. діяльність підприємств в умо-вах екон. трансформації в Україні // Фінанси України. - 2007. - № 2. - С.131-135
18. Єлисєєв А. Мінімізація податків законними способами.// Український дiловий тижневик "Контракти" / № 36 вiд 08-09-2003.
19. Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д’яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України. – 2-ге вид. – К.: Наукова думка, 1999. - 114 с.
20. Жаліло Я.А., А.Ю. Сменковський. Податкова реформа в Україні в контексті стратегії економічного зростання // Стратегічна панорама. -2003. -№3-4.
21. Карпець О. Свято податкопатології. // Дзеркало тижня. -2004. -№ 13
22. Княжанський В. Податки: хто знайде, а хто втратить // День. – 2003. – № 68. – 15 квітня. – С. 1-4.
23. Концепція реформування податкової системи України / Б. Губський, В. Альо-шин, І. Белоусова та ін. – К., 2000. – 50 с.
24. Косарчук В.П. Система оподаткування в Україні. Методичний посібник. К:ДПА, 2003 рік.
25. Кузьменко В.П., Макаренко Л.Л., Кузьменко Н.В., Попадюк Л.П.Вплив бюджет-но-податкової та грошово-кредитної політик на подолання криз і соціально-економічне зростання країн (теоретичний аспект) // Стратегічна панорама. -2003. -№2.
26. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посібник. – К.:МАУП, 2003. – 224 с.
27. Мартинюк П. С., Собкова Т. Я., Ступницький А. М. “Фінансовий механізм пода-тку на додану вартість”// ”Фінанси України” №9, 2002. – 262 с.
28. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. і пере-роб. – К.: КНЕУ, 2001. - 226 с.
29. Павленко Є. Акцизный сбор. Приложение к газете ”Налоги и бухгалтерский учёт” №7 (85), липень, 2003р.
30. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний по-сібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.
31. Піхоцький В. Ф. “Реформування податкової системи України – вимога сьогоден-ня”// “Фінанси України” №9, 2003, с. 84
32. Податкове стимулювання розвитку малих підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / В.О. Швадченко / Харк. держ. екон. ун-т. – Х., 2003. – 21 с.: рис. – укp.
33. Податкове стимулювання розвитку підприємництва: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / О.А. Сич / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2003. – 20 с.: рис. – укp.
34. Податковий кодекс: знищення спрощеної системи оподаткування мінімум на 5 років // http://www.vlasnasprava.info/ua/business_az/how_to_grow/taxation.html?_m=publications&_t=rec&id=299
35. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств. Підручник. – К.: КНЕУ, 2002. - 283 с.
36. Рева Т.М. Податковий менеджмент: навчальний посібник. – Київ: Центр навча-льної літератури, 2003. – 282 с.
37. Соколов В. “Акциз по-новому” // “Дебет-кредит” № 26/2003, с. 9.
38. Сомоев Р.Г. Общая теория налогов и налогообложения. М., 2000.
39. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
40. Трухан В. ПДВ відшкодовуватимуть по-новому?// Львівська газета. -2003. -№28.
41. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ні-ка-Центр, 2002. – 360 с.
42. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
43. Фіскальна політика в перехідній економіці України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / О.М. Жовтанецький / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2002. – 20 с. – укp.
44. Форбс Стив: «Больше не буду выдвигаться в президенты» // Столичные новости. – 2002. – № 49. – 24 декабря – 13 января 2003. – С. 9.
45. Хімініч С.Ю. Вплив митних податків на формування бюджету України /С.Ю. Хімініч, О.В. Корнєв // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2005. - № 4. - С.273-279.
46. Чередниченко О. М., “Непряме оподаткування у податковій системі України”// “Фінанси України” №11, 2003р., с. 101-104.
47. Шафран В. С. “НДС – Проблемы инвестиций и налоговой политики” //”Фондовый рынок” №17, 2002, с. 14 – 18.
48. Шейко М., Мойсеєнкові Я., Дарпінянц В. “Акциз на шкоду” // “Контракти” № 46, 17.11.2003р.
49. http://www.enbv.narod.ru/text/Econom/encyclo/ - “Сучасна економічна енциклопе-дія”
50. http://www.ukrstat.gov.ua/ - Державний комітет статистики України
51. http://tax-in-ua.ad3.info/2006/12/28/httpgpuuainfoindexphpid145052.html – Портал податків
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Непрямі податки в Україні: особливості, види, суб єкти, пільги
  • Непрямі податки в системі оподаткування
  • Прямі та непрямі податки на підприємстві (на прикладі конкретного підприємства)
  • Особливості оподаткування юридичних осіб
  • Призначення акцизного оподаткування
  • Призначення акцизного оподаткування
  • Прямі і непрямі, загальнодержавні та місцеві податки
  • Система оподаткування та платежів підприємств України
  • ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ОКРЕМИХ СФЕРАХ
  • Предмет: Фінансове право. Тема: Оподаткування юридичних осіб
Cгенерировано за 0.293340 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів