Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Фінансові причини та наслідки злиття та поглинання підприємств» (ID:19731)

| Размер: 473 кб. | Объем: 139 стр. | Стоимость: 450 грн. | Добавлена: 16.02.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
Розділ І. Теоретичні основи реорганізації підприємств 6
1.1. Передумови та причини злиття та поглинання підприємств: суть та проблеми 6
1.2. Доцільність реорганізації підприємства або визнання його банкрутом: правові і фінансові основи 20
1.3. Особливості реорганізації на підприємствах з різними формами організації ведення бізнесу 35
Висновки до розділу 1 45
Розділ II. Оцінка діяльності підприємств в умовах проведення реорганізації 47
2.1. Порівняльна характеристика видів і форм проведення фінансової реорганізації на підприємствах України та ринково розвинутих країн 47
2.2. Фінансові причини та наслідки злиття підприємств в сучасних умовах (на прикладі ... та ...) 65
2.3.Оцінка поглинання підприємств в Україні: причини та наслідки 74
Висновки до розділу 2 83
III розділ. Сучасні проблеми при злитті та поглинанні підприємств в Україні та в ринково розвинутих країнах 86
3.1. Фінансові причини злиття підприємств 86
3.2. Міжнародний досвід реорганізації підприємств: переваги та недоліки 100
Висновки до розділу 3 118
Висновки 121
Список використаної літератури 128
Додатки 134
Додаток А. Фінансова звітність ТОВ „...” 134
Додаток Б. Фінансова звітність ТОВ „...” 136
Додаток В. Баланс після злиття компаній ...та ... 138
Додаток Г. Методика розрахунку основних показників фінансового стану підприємства 139

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Аркутовенко А. Глобальні інвестиційні потоки та місце ТНК в міжнародній інвестиційній діяльності // Збірник наукових праць. Вип. 29 / Відп. ред. В.Є.Новицький. - Київ: ІСЕМВ НАН України, 2001. – С. 122-127.
2. Арсеєнко А. Глобалізація чи поляризація: що чекає світ? // Урядовий кур'єр. – 2000. – № 75 (22 квітня).
3. Берзон Н. Современные тенденции развития холдингов. // Журнал "Управление компанией" . -2004. -№4.
4. Бонзинский Т. Міжнародна фінансова інтеграція: теорія і практика / Пер. с польск. - Варшава: «СИРЕНА», 1999. – 360 с.
5. Голубева С. Актуальные аспекты теории транснациональной кооперации предприятий // Российский экономический журнал. – 1996. - №6. – C.94-97.
6. Доклад о мировых инвестициях, 2004 год: Переориентация на сектор услуг. – ООН, Нью-Йорк и Женева, 2004. – 57 с.
7. Етокова О. Транскордонне злиття і поглинання в умовах нерозвиненості системи корпоративного управління на прикладі України // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. -- №2(5). – 2003. – С.29-32 (рос. мовою).
8. Єфименко А.П. Регулювання реорганзації акціонерних товариств у формі злиття та приєднання за законодавством України та Європейського Союзу // Вісник міжнародні відносини, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2001. – № 21-24. – С. 74-80.
9. Завьялова Е.В, Этокова Е.В. Международные слияния и поглощения: опыт Запада. – К: «Рант», 2002. – 344 с.
10. Задерей Н. Два в одному // Контракти. –2006. –№8.
11. Задерей Н. Дружба капіталів // Контракти. –2005. –№21.
12. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у 2005 році // Експресдоповідь Держкомстату України від " 20 " лютого 2005р. № 45.
13. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у 2005 році // Експресінформація Держкомстату України від " 20 " лютого 2005р. № 44.
14. Іноземні інвестиції в розвитку економіки столичних міст (на прикладі м.Києва): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / О.М. Гуриненко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 17 с. — укp.
15. Килимник О., Руденко Ю. Злиття та поглинання компаній як домінуюча форма прямого іноземного інвестування // Збірник наукових праць. Вип. 30 / Відп. ред. В.Є.Новицький. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2001. – С. 179-186.
16. Концентрация рыночного влияния путем слияний, поглощений, создания совместных предприятий, особенно для рынков развивающихся стран: Пересмотренный доклад секретариата ЮНКТАД. -- Нью Йорк: ООН, 1993. – 17 с.
17. Крючков Л.В. Еволюція теорій процесів злиття та поглинання // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Дніпропетровського державного університету, Вип.207. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 911-919.
18. Крючков Л.В. Особливості процесів злиття та поглинання в умовах економічної глобалізації // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Дніпропетровського державного університету, Вип.210. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 341-349.
19. Крючков Л.В. Процеси злиття та поглинання компаній як ефективні корпоративні стратегії розвитку // Матеріали VI Наукової конф. студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально–економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. – Донецьк: ДонНУ, 2005. – С. 123-125.
20. Крючков Л.В. Стратегії корпоративного венчурного інвестування компаній у високотехнологічних сферах // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. „Фінансово – кредитне стимулювання економічного зростання”. – Луцьк: РВВ „Вежа”, 2005. – С. 408 – 410.
21. Крючков Л.В., Антонюк Л.Л. Інформаційно – комунікаційні технології в забезпеченні конкурентних переваг суб’єктів міжнародних економічних відносин // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр.. Дніпропетровського державного університету, Вип.208. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 715-723.
22. Крючков Л.В., Сучасні тенденції процесів злиття та поглинання у США та країнах // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). Наук. журн. Вип. 1–2 / Гол. ред. О.П. Степанов. – К.: НАУ, 2005. – С. 46 – 50.
23. Кутовенко А.М. Модель формування стратегічного партнерства між світовими транснаціональними корпораціями та українськими партнерами // Стратегія економічного розвитку України. – 2001. – №6. – С. 275-287.
24. Кутовенко А.М. Розвиток фінансових стратегій транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації. Автореферат. – К.: Київський національний економічний ун-т, 2003. – 20 с.
25. Левківський Василь Миколайович. Міжнародний рух капіталу в глобальному економічному просторі (системно- функціональний аналіз): Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.05.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 40с.
26. Лук’яненко Д., Бакаєв О. Глобалізація економічного розвитку: фінансова криза // Ринок цінних паперів України. – 2003. – №3-4. – С. 3-14.
27. Лук’яненко Д.Г., Мозговий О.М., Губський Б.В. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник / За ред. Д.Г.Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.
28. Международный менеджмент / Под ред. Пивоварова С. Э., Тарасовича Л. С., Майзеля А. И. — СПб: Питер, 2002. — 576 с..
29. Міжнародний рух капіталу в глобальному економічному просторі (системно-функціональний аналіз): Дис... док. екон. наук: 08.05.01 / В.М. Левківський; Київ. нац. ун-т. ім. Т.Г.Шевченка — Київ, 2005. — 490 с.
30. Міжнародні інвестиції і ефективний економічний розвиток: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.05.01 / К.В. Жеваго; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — укp.
31. Міжнародні корпоративні стратегії злиття і поглинання у високотехнологічних секторах економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Л.В. Крючков; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2006. — 20 с. — укp.
32. Мозговий О. Корпоративне управління в Україні та питання залучення інвестицій// Ринок цінних паперів України. – 2001. -- №2-3. – С.26-29.
33. Мозговий О. Пріоритетні напрямки підвищення законодавчого рівня захисту прав акціонерів в Україні// Ринок цінних паперів в Україні. – 2002. -- № 3-4. – С. 5-8.
34. Новицький В. Національні інтереси України в контексті цивілізаційних детермінант і економічної глобалізації // Економіка України. – 2003. - №7.- С.14.
35. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.
36. Пирогов А. Слияния и поглощения: зарубежная и российская теория и практика// Менеджмент в Росии и за рубежем. – 2001. -- №5. -- С.11-15.
37. Рогач О., Шнирков О. Країни, що розвиваються, і транснаціоналізація світової економіки: навч. посібник/ Київськ. ун-т. ім Тараса Шевченка. – К.: “Київський університет”, 1998. – 140 с.
38. Рогач О., Шнирков О. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки. – К.: Вид. центр “Київський університет”, 1999. – 302 с.
39. Рокоча В.В., Плотніков О.В., Новицький В.Є., Кудирко Л.П., Сльозко О.О. Транснаціональні корпорації: Навч.посіб. з нормативної навч. дисципліни "Транснаціональні корпорації". – К.: Таксон, 2001. – 304 с.
40. Ромашко О. Проблема розвитку України в умовах глобалізації світового ринку капіталів // Глобалізація інвестиційних процесів та фінансова безпека України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2001. – С. 105-112.
41. Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 240 с.
42. Румянцев С. Шляхи реорганізації акціонерного товариства// Цінні папери України. – 2002. -- № 39 (228). – C.23.
43. Сазонець І.Л., Джусов О.А., Сазонець О.М. Міжнародні інвестиційна діяльність: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 156 с.
44. Саліхова О. Російські інвестори у п’ятірці найбільших донорів української економіки // Цінні папери України. – 2002. –№23. – С. 14-15.
45. Стратегія транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світової економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.В. Миронюк; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2004. — 17 с. — укp.
46. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. —412 с.
47. Транскордонне злиття і поглинання як сучасна риса транснаціоналізації світової економіки: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.05.01 / О.В. Етокова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 21 с.
48. Транскордонне злиття і поглинання як сучасна риса транснаціоналізації світової економіки: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.05.01 / О.В. Етокова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 207 с.
49. Транснаціональні корпорації: Навч. посіб. / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 c.
50. Цивільний кодекс України: Прийнятий 16 січня 2003 року / Верховна Рада України. — К.: Парламентське видавництво, 2003. — 352с.
51. Шимаи М. Роль и влияние транснациональных корпораций в глобальных сдвигах в конце ХХ столетия // Проблемы теории и практики управления. – 1999. – №3. – С. 24-30.
52. 356 компаний из оффшорных зон являются собственниками основных украинских предприятий – ГНАУ//Фондовый рынок. -- № 25. – C.7.
53. Antaloczy K., Sass M. Greenfield investments in Humgary: are they different from privatization FDI?//Transnational Corporations. – 2001. -- vol. 10, №3. – 2001. – рp. 39-60.
54. Corzine R. Stage management a difficult production// Financial Times. – 2000. -- March 17. – p.26.
55. Developed Country FDI Soars by 21%. UNCTAD Press Release, TAD/INF/PR27, 2001. – P. 2.
56. FDI Geography and the New Generation of FDI promotion Policies. UNCTAD Press Release, TAD/INF/PR23, 2001.
57. Hawawini G., Swary I. Mergers and Acquisitions in the U.S. Banking Industry, Evidence from the Capital Markets. – North-Holland, 1990. – 230 p.
58. How to make mergers work// The Economist. – 1999. -- Jan. 9. – p.13.
59. http://uaib.com.ua/files/f1128516090.DOC
60. Impact of Cross-border Mergers and Acquisitions on Development and Policy Issues for Consideration. -- UNCTAD, Geneva, 2000. – 28 p.
61. Insights into creating shareholder value through mergers and acquisitions// World Class Trasactions, KPMG Transaction Serices. -- 2000. – 19 p.
62. Mayer C.,Vivies X. Thomson Finansial Securities. Cambridge,2001.-164p.
63. Report of Expert Meeting on Mergers and Acquisitions: Policies Aimed at Maximizing the Positive and Minimizing the Possible Negative Impact of International Investment. -- UNCTAD, Geneva, 2001. -- 14 p.
64. Rojek M. The restructuring of firms in foreign privatizations in Central and Eastern European countries// Transnational Corporations. – 2001. -- vol.10, № 3. – pp. 1-24.
65. UNCTAD, World Investment Report 2001: Promoting Linkages. – New York: United Nations, 2001. – 326 p.
66. UNCTAD, World Investment Report 2004. – United Nations. – New York and Geneva, 2004.
67. World Investment Report 1999. Foreign Direct Investment and Challenge of Development. -- UNCTAD, United Nations, New Yourk and Geneva, 1999. – 541p.
68. World Investment Report 2000. Cross-border Mergers and Acquisitions. -- UNCTAD, United Nations, New Yourk and Geneva, 2000. – 263 p.
69. World Investment Report 2001. Promoting Linkages. -- UNCTAD, United Nations, New Yourk and Geneva, 2001. -- 366 p.
70. World Investment Report 2002. Transnational Corporations and Export competition. -- UNCTAD, United Nations, New Yourk and Geneva, 2002. – 352 p.
Заказ Заказать Купить «Фінансові причини та наслідки злиття та поглинання підприємств»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Злиття та поглинання в міжнародному бізнесі
  • Злиття та поглинання в міжнародному бізнесі
  • Об'єднання підприємств як організаційна система управління
  • Злиття і поглинання компаній, як основи процесу глобалізації
  • ВЕЛИКІ КОРПОРАЦІЇ: АКТИВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ
  • Дослідження процесів злиття та поглинання європейських банків (за останні З роки)
  • Поглинання та злиття у міжнародному бізнесі
  • Реструктуризація підприємства шляхом укрупнення (на прикладі ВАТ Фібра та ВАТ Аскон)
  • Контрольна з екології
  • Види поглинальної здатності ґрунтів
Cгенерировано за 0.061264 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів