Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Підвищення ефективності використання капіталу» (ID:19711)

| Размер: 178 кб. | Объем: 84 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 26.12.2006 | Код продавца: 1 |
СодержаниеТЕМА: „Підвищення ефективності використання капіталу”

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ 2
1.1 Поняття та економічна сутність капіталу 2
1.2. Функціонування капіталу у різних сферах економіки 16
1.3. Капітал – економічна база створення і розвитку підприємства 20
1.4. Людський капітал 33

Розділ 2. Техніко-економічна характеристика ВАТ
2.1 Історія розвитку та створення ВАТ
2.2 Аналіз діяльності ВАТ
2.3 Розвиток міжнародного бізнесу
2.4 Аналіз ефективності використання оборотних коштів.
2.5 Аналіз ефективності використання основних засобів ВАТ
2.6 Управління персоналом ВАТ
2.7 Аналіз заробітної плати
2.8 Система охорони праці

Розділ 3. Вибір та обґрунтування шляхів підвищення ефективності використання капіталу ВАТ
3.1. Оцінка можливостей оптимізації капіталу банку
3.1.1Управління власним капіталом банку
3.1.2. Управління залученим капіталом та ефективність його використання
3.2. Шляхи покращення ефективності використання капіталу
3.2.1. Автоматизація банківської справи
3.2.2. Інвестиції в людський капітал та ефективність їх використання
Литература1. Аналіз діяльності комерційного банку. Навчальний посібник/ За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та проф. А.М. Герасимовича. – Житомир: ПП "Рута", 2001. – 384 с.
2. Бакаев А.С. Годовая бухгалтерская отчетность организации: подходы и комментарии к составлению. – М.: Бухгалтерский учет, 1997г. - 251 с.
3. Баканов М. И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1993г. – 451 с.
4. Бандурка А.М., Черников И. М. Финансово – экономический анализ. – Харьков: из.-во ХУВД, 1999г. – 245 с.
5. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства.-К.:Либідь,2003.-384с.
6. Банківська енциклопедія/ Під ред. Мороза А.М.- К.: Ельтон, 1993.
7. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. проф. Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314 с. – (Серія "Банки і біржі").
8. Банківське право: українське та європейське/ За ред. П.Д. Біленчука. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 1999. – 400 с.
9. Банківський менеджмент: Навч. посіб. Для вищ. навч. зак./ О. Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко. – К.: Основи, 1999. – 617 с.
10. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп./ А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф.
11. Банковский менеджмент. / Роуз Питер С. Пер. с англ. Со 2-го изд. – М.: Дело, 1997. – 768 с.
12. Банковское дело/ Под ред. Колесникова В. – М., 1995. – 480 с.
13. Банковское дело/ Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992. – 260 с.
14. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности. Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1996г. – 651 с.
15. Бланк І. А. Інвестиційний менеджмент. – К.: МП “ІТЕМ” ЛТД “Юнайтед Лондон трейд Лімітед” (Москва - Лондон), 2001, - 421 с.
16. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В..Економічний аналіз. Практикум. Навчальний посібник для студентів ВУЗів.-Житомир:ТУТУ, 2000. – 416с.
17. Важель Є.С. Основи фінансового менеджменту – К.: Молодь – 739 с
18. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1996г. – 234 с.
19. Ванинский А.Я. Факторный анализ хозяйственной деятельности. – М.: Финансы и статистика, 1984г. – 321 с.
20. Вартов А.С. Економічна діагностика діяльності підприємства:організація та методологія. – М: Фінанси та статистика, 1999 – 287 с.
21. Газєєв М. К. Та інш. Показатели эффективности инвестиций в условиях рынка. – М.: ВНИИОЕМНГ, 2003.
22. Герстнер П. Анализ баланса. – М.: Экономическая жизнь, 1926г. – 211 с.
23. Гончаров А.Б. Інвестування.-Х.:ВД "ІНЖЕК",2003.-236с.
24. Грабовська І.В., Капінос Г.І. Планування діяльності підприємства.-Хмельницький:ТУП,2002.-142с
25. Гринів Б.В. Економічний аналіз - К.: КНЕУ – 1999. -181 с.
26. Денежное обращение, кредит и банки/ Н.Г. Антонов, М.А. Пессель. – АО "Финстатинформ", 1995. – 265 с.
27. Деньги, банки, валюта/ Бункина М.К.- М.: НИРП, 1993
28. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. М. 2002 г.
29. Довгань О.С. Фінансовий аналіз керування капіталом 2-е видавництво – М.: Фінанси і статистика 1999р 512 – 525 с
30. Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – Л.: Профико, 1991. – 448 с.
31. Економіка виробничого підприємництва. Навч. посіб. /Й.М. Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін.; За ред. Й.М. Петровича. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. - 405 с.
32. Економіка підприємства. О.П. Крайник, Є.С. Барвінська.— 2-ге вид. Навчальний посібник/ За редакцією О.П. оновлене і доповнене — Львів: „Інтелект-Захід“, 2005. – 296 с.
33. Економіка підприємства: Навч. посібник/ За ред. Я.С. Витвицького.- Івано-Франків.: ІМЕ, 2002.- 320 с.
34. Економіка підприємства: Підручник. За ред. Акад. С.Ф. Покропивного. 2-є вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.
35. Економічна теорія: Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. — 4-те вид., стер. — К.: Знання-Прес, 2005. — 615 с.
36. Економічний аналіз: Навч. посібник/ За ред. М.Г. Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2001.- 540 с.
37. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: учебник/ Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1995г. – 321 с.
38. Ефимова О.В. Финансовый анализ. – М.: Бухгалтерский учет, 1996г. – 198 с.
39. ЗавьяловП.С.,ДемидовВ.Е. Формула успеха: маркетинг. - М.:МО, 2001.- 415 с.
40. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Податки, збори, обов’язкові платежі. Термінологічний словник. Вилання 2-е, виправлене та доповнене. — Львів: Державний університет „Львівська політехніка“ (Інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ+“ Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 2003.— 192 с.
41. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник; 2-е изд., перераб. И доп. - Г.: Инфра-М, 1998. - 336с.
42. Инвестиционная деятельность в промышленности и легкий промышленности: конспкт лекций для студ. специальностей: 7.05 0201,7.05 0107, 7.09 1805; направлений: 6.0501, 6.0502, 6. 0918/ Авт.: Л.Є. Времева, Л.М.Попович. - К.: ДАЛПУ, 1998. - 19 с.
43. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. Навч. посіб. — 4-те вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2004. — 190 с.
44. Івахненко В.М., Горбатюк М.Т., Льовочкін В.С. Економічний аналіз: навч. Посіб. – К.: КНЕУ, 1999г., - 524 с.
45. Іващенко В.І., Блюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. – К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 1999г., - 321 с.
46. Ільєнко Н., Савкова С. Собівартість продукції та порядок її формування // Справочник экономиста, №04/2005.
47. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків. Постанова Правління НБУ № 368 від 28.08.01. – Київ.
48. Кислов С. Розрахунок прибутку, що припадає на одну акцію, випущену акціонерним товариством // Справочник экономиста, № 12/2004.
49. Ковалев А.И. Маркетинговый анализ М.: Центр экономики и маркетинга, 2003. -167 с.
50. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1997г., - 324 с.
51. Ковбасюк М.Р., Соколовская З.Н., Беспалов В.М. Анализ финансовой деятельности предприятия с использованием ПЭВМ. – М.: Финансы и статистика, 1990г., - 221 с.
52. Количественные методы финансового анализа: Пер.с англ. С. Дж. Брауна и М.П. Крицмена. – М.: ИНФРА – М, 1996г., - 321 с.
53. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: Монографія.- К.: КНЕУ, 2001.- 257 с.
54. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник.- 3-є вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2002.- 294с.
55. Кочетков В.Н., Омельченко А.В/ Основы экономического анализа банковской деятельности. – К.: Украинско-финский институт менеджмента и бизнеса, 1998. – 168 с.
56. Кредитна система України і банківські технології: Навч. посібник для студ. Вищ. Навч. закладів екон. спец.: У 3 кн. / Національний банк України; Українська академія банківської справи; львівський банківський ін-т / Іван Васильович Сало (ред.). – Л., 2002.
57. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния инвестиционной привлекательности АО в промышленности, строительстве и торговле. – М.: АО “ДИС”, 1994г. – 411 с.
58. Крынковский Х. Э. Математика для экономистов. Пер. с польс. В.Д. Менекра. – М.: Статистика, 1970г.
59. Ламбен Ж. Стратегический маркетинг. СПб: Наука, 2000. - 589 с.
60. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Економічна історія: Курс лекцій. 5-те вид., випр. — К.: Вікар, 2005. — 405 с.
61. Лень В.С., Гливенко В.В., Бочок М.П., Іванов Л.П. Звітність підприємств. Підручник. — К.: Знання-Прес, 2004. — 474 с.
62. Маркс К. Капітал. Т. І // Маркс К„ Енгельс Ф. Твори.
63. Маршалл А. Принципи политической экономии. - М., 1984.
64. Мельник Л.Г., Каринцева А.И. Экономика предприятия.-Суми:Университетская книга,2003.-192с.
65. Милль Дж. С. Основы политической экономии. - М., 1980. - Т. 1. - С. 148
66. Мишкін Ф. Економіка грошей, банківської справи та фінансових ринків/ Пер. з англ. С. Панчишин, Г. Стеблій, А. Стасишин. – К.: Основи, 1998. – 963 с.
67. Мних Е.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. – Львів: Наука, 1998г. – 412 с.
68. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник: Навчальне видання.- К.: ЦНЛ, 2003.- 412 c.
69. Ненашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка. – М.: Высшая школа, 1997г. – 123 с.
70. Огієнко В., Раєвська Т. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб – гарант захисту „малих" вкладників в Україні// Вісник НБУ.- 2001. - №6. – С.39.
71. Операционный менеджмент // Быкова Е.В., Стоянова Е.С. Финансовое искусство коммерции. - М., 1995. - С. 60-74.
72. Операційний (виробничий) менеджмент // Завадський Й.С. Менеджмент. - К., 1997. – Т.1.- С. 145-163
73. Основні показники діяльності банків України/ www. bank.gov.ua
74. Павлова Л.П. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: ИНФРА – М, 1996г. – 306 с.
75. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / За ред. Москалюка В.Є. – К.: КНЕУ, 2002. – 252с.
76. Плоткін Я.Д. , Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент. Навчальний посібник; Збірник вправ. — Львів: Державний університет „Львівська політехніка“ (Інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ+“ Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 1999.— 258 с.
77. Попков В. П., Семенов В. П.. Организация и финансирование инвестиций. Из-во «Вега», Харьков, 2000.
78. Попович П.Я. Економічний аналіз і аудит на підприємстві. – Тернопіль: Економічна думка, 1999г., - 369 с.
79. Портер Роберт С. Введение в регулирование, надзор и анализ деятельности банков / Ин-т эк. развития / Под. Ред. Уорд Мэри, Э. Миркина. – М. – Вашингтон, 1992. – 107 с.
80. Примостка Л. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків. – Київ: КНЕУ, 1998. – 250 с.
81. Примостка Л. Фінансовий менеджмент банку. – Київ: КНЕУ, 1999. – 246 с.
82. Про банки і банківську діяльність: Закон України № 2121-III від 7.12.2000// Урядовий кур'єр. – 2001. – №8. - 17 січня.- С.5-13.
83. Пуховкіна та ін./ За ред. А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.
84. Работа современного коммерческого банка/ Калина А.В., Кощеев А.А.. – К.: МАУП. – 1997. – 224 с.
85. Раєвський К., Алексеєнко М. Роль субординованого капіталу у формуванні ресурсної бази банків// Вісник НБУ. – 2001. - №9. – С.18-21.
86. Рикардо Д. Соч. Т. 1. - М., 1941.
87. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2005. - 662 с.
88. Савлук М.І. Вступ до банківської справи Київ "Лібра ", 1998.
89. Савчук В., Мельник П. Управлінський баланс, звіт про прибутки та звіт про рух грошових коштів // Справочник экономиста, №09/2005.
90. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов.
91. Справочник фінансиста предприятия. – М.: ИНФРА – М, 1996г. – 421 с.
92. Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: Подготовительный курс. Спб.: АОЗТ “Литера плюс”, 1993г. – 425 с.
93. Стражев В.И. Аналіз хозяйственной деятельности в промышлености. – Минск: Высшая школа, 1999г. – 369 с.
94. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навч. посібник.- К.: ЛБІ НБУ, 2000.- 485 с.
95. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. Посіб. – К.: Каравела, 2003. – 432с.
96. Универсальный банк-банк будущего. Финансовая стратегия на рубеже века: Пер. с нем. – М.: Междунар. Отношения, 2001. – 384 с.
97. Финансовое управление компанией / Общ. ред. Е.В. Кузницовой. – М.: Фонд “Правовая культура”, 1995г. – 362 с.
98. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Из.-во Перспектива, 1996г. – 455 с.
99. Финансы и статистика, 1994. – 336 с.: ил
100. Финансы: Учеб. Пособие / Под ред. Л.М. Ковольовой. – М.: Финансы и статистика, 1996г. – 233 с.
101. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерчиских расчетов. – 2-е изд. – М.: “Дело Атд”, 1995г., - 452 с.
102. Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник. К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. — 475 с.
103. Шевчук В. Я., Рогожин П. С. Основи інвестиційної діяльності. – К.: Генеза, 2002. – 384 с.
104. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика фінансового анализа. – М.: ИНФРА – М, 1995г. – 354 с.
105. Экономика легкой промышленности: Сб. задач // С.И. Коваленко, Л.Е. Времева, А.Н. Жукова. К.: Высшая шк. Головное изд-во, 1988. - 184с.
106. Экономика предприятий пищевой промышленности // А.О. Заїнчковський, Г.М. Решетюк, Г.А. Болдуй и пр., За ред. А.О. Заїнчковського, -.: Урожай, 1998. - 272с.
107. Экономика предприятия // В.Я. Хрипач, А.С. Головачев, И.В. Головачев и др. Под ред. В. Я Хрипача - Мн., 1997 - 448с.
108. Экономика предприятия: Учебник для вузов // В.Л. Горфинкель, Е.М. Купряков, В.П. Прасолова и др., под ред. Проф. В.Л. Горфинкеля, проф. Е.И. Купрякова. - Г.: Банки и биржи, Юнити, 1996. - 367 с.
109. Экономика предприятия: Учебник для экономических вВУЗов. -Издание 2-е, переработанное и донолненное. - Под общей редакцией проф., д.э.н., члена корр. БИА Руденко А.И. Мн., 1995. - 475 с.
110. Экономическая теория. Учебник/С.В. Мочерный, В.К. Симоненко, В.В. Секретарюк, А.А. Устенко; Под ред. С.В. Мочерного. - 2-е изд., испр. и доп. - К.: О-во "Знання", КОО, 2002. - 662 с.
111. Экономіка підприємства: підручник. - В 2 Т. // Під ред. С.Ф. Покропивного. - К.: Вид - во “Хвиля - Пресс”, Донецьк: Мале підприємство “Пошук”. - Т-во книголюбів.
112. Энтони Р., Рис. Дж.. учт: Ситуации и примеры. – М.: Финансы статистика, 1993г., - 345 с.
113. Яцків Т.І. Теорія економічного аналізу. – Львів: Світ, 1993г., - 542 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Теоретичні аспекти формування і використання основного капіталу підприємства
  • Економічна сутність власного капіталу підприємства
  • Ефективність використання капіталу суб’єктами господарювання різних форм
  • Основи оборотного капіталу підприємства
  • Аналіз стану та ефективності використання капіталу підприємства
  • Аналіз структури власного і позикового капіталу на підприємстві. Розрахунок фінансового важеля
  • ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  • Облік та аналіз власного капіталу підприємства
  • Основний капітал підприємства: склад, структура та показники використання
  • Показники стану та ефективності використання основного капіталу
Cгенерировано за 0.047992 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів