Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА» (ID:19706)

| Размер: 1462 кб. | Объем: 141 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 16.02.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади визначення ефективності виробничо-комерційної діяльності підприємства 7
1.1. Виробничо-комерційна діяльність підприємства: сутність, задачі та цілі. 7
1.2. Методичні принципи показників оцінки системи 27
1.3. Чинники підвищення ефективності виробничо-комерційної діяльності та перспектив підвищення ефективності 43
Розділ 2. Аналітична оцінка сучасного стану та перспектив підвищення ефективності діяльності ЗАТ „...” 49
2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства 49
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 55
2.3. Аналіз використання основного оборотного капіталу ЗАТ „...” 66
2.4. Аналіз прибутковості та рентабельності 76
Розділ 3. Обґрунтування програми підвищення ефективності виробничо-комерційної діяльності ЗАТ „...” 83
3.1. Пропозиції по напрямкам підвищення ефективності виробничо-комерційної діяльності 83
3.2. Використання інформаційних технологій у виробничо-комерційній діяльності підприємства з метою підвищення ефективності її результатів 94
3.3. Управління персоналом як основа покращення результатів діяльності підприємства 106
Висновки 122
Список використаної літератури 128
Додаток А 136

Литература1. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»: №283/97 – ВР від 22.05.97 р. з подальшими змінами і доповненнями.
2. Закон України “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р №996
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" Наказ Мінфіну України № 87 від 31/03/99 р.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів” Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87
8. Багиев Г.Л., Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие/ Под общей ред. проф. Г.Л.Багиева. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. 231 с.
9. Бажин И.И. Информационные системы менеджмента.- М.: ГУ-ВШЭ, 2000
10. Баканов М. И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 451 с.
11. Бандурка А.М., Черников И. М. Финансово – экономический анализ. – Харьков: из.-во ХУВД, 1999. – 245 с.
12. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства.-К.:Либідь,2004.-384с.
13. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 1999.- 140 с
14. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности. Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1996. – 651 с.
15. Бланк І. А. Інвестиційний менеджмент. – К.: МП “ІТЕМ” ЛТД “Юнайтед Лондон трейд Лімітед” (Москва - Лондон), 2001, - 421 с.
16. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум : Навч. посібник для студентів вузів. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416 с.
17. Важель Є.С. Основи фінансового менеджменту – К.: Молодь – 739 с
18. Ванинский А.Я. Факторный анализ хозяйственной деятельности. – М.: Финансы и статистика, 1984. – 321 с.
19. Вартов А.С. Економічна діагностика діяльності підприємства:організація та методологія. – М: Фінанси та статистика, 1999 – 287 с.
20. Василенко В.А., Ткаченко Т.Г. Виробничий (операційний) менеджмент.-К.: ЦУЛ, 2004
21. Власова В., Волков Д. и др. Основы предпринимательской деятельности. - М. „Финансы и статистика”, 1994
22. Газєєв М. К. Та інш. Показатели эффективности инвестиций в условиях рынка. – М.: ВНИИОЕМНГ, 2004.
23. Гончаров А.Б. Інвестування.-Х.:ВД "ІНЖЕК",2004.-236с.
24. Грабовська І.В., Капінос Г.І. Планування діяльності підприємства.-Хмельницький:ТУП,2002.-142с
25. Гринів Б.В. Економічний аналіз - К.: КНЕУ – 1999. -181 с.
26. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. М. 2002 г.
27. Довгань О.С. Фінансовий аналіз керування капіталом 2-е видавництво – М.: Фінанси і статистика 1999. - 525 с
28. Дяченко Т.О. Основи менеджменту і маркетингу: Курс лекцій.-К.: НАУ, 2005
29. Економіка виробничого підприємництва. Навч. посіб. /Й.М. Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін.; За ред. Й.М. Петровича. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. - 405 с.
30. Економіка підприємства. О.П. Крайник, Є.С. Барвінська.— 2-ге вид. Навчальний посібник/ За редакцією О.П. оновлене і доповнене — Львів: „Інтелект-Захід“, 2006. – 296 с.
31. Економіка підприємства: Навч. посібник/ За ред. Я.С. Витвицького.- Івано-Франків.: ІМЕ, 2002.- 320 с.
32. Економіка підприємства: Підручник. За ред. Акад. С.Ф. Покропивного. 2-є вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.
33. Економічна теорія: Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. — 4-те вид., стер. — К.: Знання-Прес, 2006. — 615 с.
34. Економічний аналіз : Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - Київ: КНЕУ, 2001. - 540 с.
35. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. для ВНЗ / Іващенко В.І., Болюх М.А. — К., 1999. — 204 с.
36. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підруч. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Попович П.Я. — Т., 2001. — 456 с.
37. Економічний аналіз. Збірник завдань і тестів: Навч. посіб. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Мец В.О. — К., 2001. — 236 с.
38. Економічний аналіз: Навч. посібник/ За ред. М.Г. Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2001.- 540 с.
39. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: учебник/ Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 321 с.
40. Ефимова О.В. Финансовый анализ. – М.: Бухгалтерский учет, 1996. – 198 с.
41. ЗавьяловП.С.,ДемидовВ.Е. Формула успеха: маркетинг. - М.:МО, 2001.- 415 с.
42. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Податки, збори, обов’язкові платежі. Термінологічний словник. Вилання 2-е, виправлене та доповнене. — Львів: Державний університет „Львівська політехніка“ (Інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ+“ Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 2004.— 192 с.
43. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник; 2-е изд., перераб. И доп. - Г.: Инфра-М, 1998. - 336с.
44. Ильенкова С.Д. и др. Производственный менеджмент.-М.: Юнити, 2002.
45. Инвестиционная деятельность в промышленности и легкий промышленности: конспект лекций для студ. специальностей: 7.05 0201,7.05 0107, 7.09 1805; направлений: 6.0501, 6.0502, 6. 0918/ Авт.: Л.Є. Времева, Л.М.Попович. - К.: ДАЛПУ, 1998. - 19 с.
46. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. Навч. посіб. — 4-те вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2005. — 190 с.
47. Івахненко В.М., Горбатюк М.Т., Льовочкін В.С. Економічний аналіз: навч. Посіб. – К.: КНЕУ, 1999г., - 524 с.
48. Іващенко В.І., Блюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. – К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 1999. - 321 с.
49. Ільєнко Н., Савкова С. Собівартість продукції та порядок її формування // Справочник экономиста. - 2006. - №04.
50. Казарцев В.В. Виробничий менеджмент. Навчальний посібник.: 2001-136с.
51. Кислов С. Розрахунок прибутку, що припадає на одну акцію, випущену акціонерним товариством // Справочник экономиста. – 2005. - № 12.
52. Ковалев А.И. Маркетинговый анализ М.: Центр экономики и маркетинга, 2004. -167 с.
53. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1997. - 324 с.
54. Ковбасюк М.Р., Соколовская З.Н., Беспалов В.М. Анализ финансовой деятельности предприятия с использованием ПЭВМ. – М.: Финансы и статистика, 2006. - 221 с.
55. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: Монографія.- К.: КНЕУ, 2001.- 257 с.
56. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник.- 3-є вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2002.- 294с.
57. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. - СПб.: Питер Ком, 2002, - 456 с.
58. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния инвестиционной привлекательности АО в промышленности, строительстве и торговле. – М.: АО “ДИС”, 1994. – 411 с.
59. Крынковский Х. Э. Математика для экономистов. Пер. с польс. В.Д. Менекра. – М.: Статистика, 1970.
60. Куличков Е.Н., Трайнев И.В. Маркетинговые системы и информационные процессы в деятельности менеджера.-М.: МГУ, 2006, - 302 с.
61. Ламбен Ж. Стратегический маркетинг. СПб: Наука, 2000. - 589 с.
62. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Економічна історія: Курс лекцій. 5-те вид., випр. — К.: Вікар, 2006. — 405 с.
63. Лень В.С., Гливенко В.В., Бочок М.П., Іванов Л.П. Звітність підприємств. Підручник. — К.: Знання-Прес, 2005. — 474 с.
64. Мартыненко Н.М. Менеджмент фирмы..- К.:МП "Леся", 2006.
65. Мельник Л.Г., Каринцева А.И. Экономика предприятия.-Суми: Университетская книга,2004.-192с.
66. Менеджмент организации . Учеб . пособие. /под .ред . Румянцевой З.П. Саломатина Н. А. М.:Дело,2002, - 421 с.
67. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. -М.: Дело, 1992. - 564 с.
68. Мних Е.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. – Львів: Наука, 1998. – 412 с.
69. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник: Навчальне видання.- К.: ЦНЛ, 2004.- 412 c.
70. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Навчальний посібник.- Л.: Львівська політехника, 2002. - 356 с.
71. Ненашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка. – М.: Высшая школа, 1997. – 123 с.
72. Непомнящий Е.Г. Экономика и управление предприятием: Конспект лекций. Таганрог: Изд-во Русь, 2004. - 374 с.
73. Новицкий Н.И. Организация производства на предприятии. Учебное пособие. М.: 2002-396 с.
74. Операционный менеджмент // Быкова Е.В., Стоянова Е.С. Финансовое искусство коммерции. - М., 1995. - С. 60-74.
75. Пiнчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Iнформацiйнi системи i технологiї в маркетингу: Навч. посiбник.-К.: КНЕУ, 2001.-328 с.
76. Павлова Л.П. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: ИНФРА – М, 1996. – 306 с.
77. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / За ред. Москалюка В.Є. – К.: КНЕУ, 2002. – 252с.
78. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент. Львів, Інтелект, 2006, - 454 с.
79. Покровний С.Ф. Підприємство: стратегія, організація, ефективність. Навчальний посібник. К.: КНЕУ, 1999. - 332с.
80. Попков В. П., Семенов В. П.. Организация и финансирование инвестиций. Из-во «Вега», Харьков, - 2000.
81. Попович П.Я. Економічний аналіз і аудит на підприємстві. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. - 369 с.
82. Примак Т. О. Економіка підприємства. Навчальний посібник. 2-ге вид., стер. — К.: Вікар, 2002. — 176 с.
83. Примак Т.О. Маркетинг. Навч.посібник.- К.: МАУП, 2001.
84. Ребрин Ю.И. Основы экономики и управления производством: Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. - 145 с.
85. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2006. - 662 с.
86. Савчук В., Мельник П. Управлінський баланс, звіт про прибутки та звіт про рух грошових коштів // Справочник экономиста. – 2006. - №09.
87. Справочник фінансиста предприятия. – М.: ИНФРА – М, 1996. – 421с.
88. Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: Подготовительный курс. Спб.: АОЗТ “Литера плюс”, 1993. – 425 с.
89. Стражев В.И. Аналіз хозяйственной деятельности в промышлености. – Минск: Высшая школа, 1999. – 369 с.
90. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навч. посібник.- К.: ЛБІ НБУ, 2000.- 485 с.
91. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. Посіб. – К.: Каравела, 2004. – 432с.
92. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерчиских расчетов. – 2-е изд. – М.: “Дело Атд”, 1995. - 452 с.
93. Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник. К.: Т-во “Знання”, КОО, 2004. — 475 с.
94. Шевчук В. Я., Рогожин П. С. Основи інвестиційної діяльності. – К.: Генеза, 2002. – 384 с.
95. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика фінансового анализа. – М.: ИНФРА – М, 1995. – 354 с.
96. Экономика предприятия // В.Я. Хрипач, А.С. Головачев, И.В. Головачев и др. Под ред. В. Я Хрипача - Мн., 1997 - 448с.
97. Экономика предприятия: Учебник / Под общей редакцией проф., д.э.н. А.И. Руденко. - Минск, 1995, - 365 с.
98. Экономика предприятия: Учебник / Под редакцией проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Е.М. Купрякова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 245 с.
99. Экономика предприятия: Учебник / Под редакцией проф. О.И. Волкова. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 758 с.
100. Экономика предприятия: Учебник для вузов // В.Л. Горфинкель, Е.М. Купряков, В.П. Прасолова и др., под ред. Проф. В.Л. Горфинкеля, проф. Е.И. Купрякова. - Г.: Банки и биржи, Юнити, 1996. - 367 с.
101. Экономика предприятия: Учебник для экономических вВУЗов. -Издание 2-е, переработанное и донолненное. - Под общей редакцией проф., д.э.н., члена корр. БИА Руденко А.И. Мн., 1995. - 475 с.
102. Экономическая теория. Учебник/С.В. Мочерный, В.К. Симоненко, В.В. Секретарюк, А.А. Устенко; Под ред. С.В. Мочерного. - 2-е изд., испр. и доп. - К.: О-во "Знання", КОО, 2002. - 662 с.
103. Энтони Р., Рис. Дж.. учт: Ситуации и примеры. – М.: Финансы статистика, 1993. - 345 с.
104. Яцків Т.І. Теорія економічного аналізу. – Львів: Світ, 1993. - 542 с.
105. Яркина Т.В.Основы экономики предприятия. Учебное пособие. Электронная версия - http://www.aup.ru/books/m64/
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  • Розробка інвестиційного проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми
  • Ефективність комерційної діяльності фірми (частина диплому)
  • Обґрунтування програми підвищення ефективності інвестиційної діяльності фірми
  • Обґрунтування програми підвищення ефективності інвестиційної діяльності фірми
  • Комерційна діяльність приватного торговельного підприємства та її ефективність
  • Управління формуванням асортиментом товарів в на основі маркетингу
  • Ефективність комерційної діяльності підприємства та шляхи її підвищення
  • Характеристика діяльності оптового підприємства
  • Аніліз ефективності діяльності малого підприємства
Cгенерировано за 1.149364 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів