Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Місце України в міжнародному співробітництві в галузі високих технологій» (ID:19632)

| Размер: 261 кб. | Объем: 125 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 04.12.2006 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
1. Сутність, поняття та значення для економіки міжнародного співробітництва в галузі високих технологій 6
1.1 Поняття та сутність високих технологій 6
1.2 Високотехнологічні виробництва, як основа сучасної економіки 18
1.3 Співробітництво в галузі високих технологій, як основний напрямок міжнародного економічного співробітництва 26
2 Сучасний стан та місце високотехнологічних виробництв в економіці України 37
2.1 Історичні передумови розвитку в Україні високотехнологічних виробництв 37
2.2 Характеристика галузей промисловості України, в яких задіяні високотехнологічні виробництва 46
2.3 Обсяг міжнародного обміну в галузі високих технологій в загальному обсязі міжнародних економічних зв’язків в економіці України 59
3 Науково-технологічні пріоритети розвитку економіки України в умовах інтеграції України в світовий економічний простір. 77
3.1 Стратегічні орієнтири розвитку економіки України в галузі високих технологій в контексті інтеграційних процесів 77
3.2 Інституційно-організаційне забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів з боку держави 91
Висновки 106
Література 111
Додатки 116
Додаток А. Наукова та науково-технічна діяльність в Україні в 1990-2005 рр. 116
Додаток Б. Географічна та товарна структура зовнішньої торгівлі товарами за 2005 рік 117

Литература1. Митний кодекс України вiд 11.07.2002 № 92-IV
2. Закон України " Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року N 959-XII
3. Закон України „Про інноваційну діяльність” від 4 липня 2002 року N 40-IV // Офіційний вісник України. -2002. -№31. -С. 145.
4. Закон України „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” від 16 січня 2003 року N 433-IV // Відомості Верховної Ради. -2003. -№13.
5. Закон України „Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків” // Відомості Верховної Ради. -1999. -№40.
6. Указ Президента України „Про фінансову підтримку інноваційної діяльності підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави” від 20 квітня 2004 року N 454/2004 // Президентський вісник. -2004. -№6.
7. Постанова КМУ „Про затвердження Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів” від 17 вересня 2003 р. N 1474 // Офіційний вісник України. -2003 р. -№38. –С. 42.
8. Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак. / Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін.]; За ред. Ю. П. Битяка. - Харків: Право, 2001. - 528 с.
9. Активізація інноваційно-спрямованого інвестування у промисловості України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Л.О. Волощук / НАН України. Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж.. — О., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.
10. Аніловська Г. Інтеграція України у світове господарство // Фінанси України. -2004. -№1.
11. Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації. Монографія. – К.:КНЕУ, 2004. -275 с.
12. Білорус О., Ярова Н., Гузенко І. Міжнародний маркетинг у сфері торгівлі інтеллектуальним продуктом // Вісник НАНУ. -2002. -№5.
13. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. –К.: Деміург, 2003. – 296 с.
14. Державна промислова політика в умовах структурної трансформації економіки України: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В.Г. Горник; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2005. — 20 с. — укp.
15. Державне регулювання інноваційних процесів в економіці перехідного періоду: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Лі Цзіньбо / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 21 с.: рис. — укp.
16. Державне регулювання інноваційної діяльності: економічний механізм і його вдосконалення: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.02.03 / О.О. Лапко; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К., 2000. — 32 с. — укp.
17. Державне регулювання інноваційної сфери: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Г.І. Лазутін; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К., 2003. — 19 с. — укp.
18. Довідник менеджменту. Т. 12. Інструментарій моделювання і прогнозування для менеджера/ Під ред. В. А. Лисичкіна. - К.: НПО «Прогностіка», 1999.-479 с.
19. Доїль П. Менеджмент. Стратегия и тактика. — СПб.: Питер, 1999.
20. Доленко Г.О., Заславський В.А., Тимашов О.О. Основи інвестиційного менеджменту. Методичні рекомендації з курсу “Менеджерські системи”.К:КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2001.
21. Досвід „високотехнологічних проривів” та можливості його застосування Україною // [http://www.niss.gov.ua/Monitor/Monitor11/02.htm#a1]
22. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
23. Економічна оцінка і регулювання ефективності інноваційних підприємницьких проектів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Н.О. Шпак / Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1999. — 18 с. — укp.
24. Економічна політика інноваційного розвитку держави в ринкових умовах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / О.В. Алейнікова; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2004. — 20 с. — укp.
25. Економічна природа і особливості розвитку інноваційного підприємництва в перехідній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Л.В. Овчаренко / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 19 с. — укp.
26. Економічне обгрунтування інноваційних проектів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / С.І. Кравченко / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2002. — 20 с. — укp.
27. Забєлін П. В., Моисеева Н. К. Основи стратегічного управління: Учеб. посібник. - К.: Информ.-упроваджений. центр «Маркетинг», 1998. - 195с.
28. Засоби моделювання та підтримки прийняття інноваційних рішень щодо нематеріальних активів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / І.Д. Погорєловська / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 19 с. — укp.
29. Зовнішні економічні зв'язки України // Матеріали серверу http://www.openukraine.com
30. Зовнішньоторговельний баланс України за січень-червень 2006 року // Експресдоповідь Державного комітету статистики України від 28.08. 2006р. № 229.
31. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов/Под ред.С.Д.Ильенковой.- 2-е изд, перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 343с.
32. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у І півріччі 2006 року // Експресдоповідь Державного комітету статистики від " 16 " серпня 2006р. № 213.
33. Інноваційна активність промислових підприємств України за 9 місяців 2006 року // Експрес-доповідь Держкомстату України від 27.11.2006. -№315.
34. Інноваційна політика промислового підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Мішустін Юрій Віталійович / Харківський держ. економічний ун-т. — Х., 2000. — 20 с. — укp.
35. Інтеграція України у світову систему господарства через спеціальний режим інвестування: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Л.М. Волощенко / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с. — укp.
36. Інформаційна довідка про діяльність технологічних парків в Україні // [http://www.mon.gov.ua/science/innovation/topic/d_tprk/dst.doc]
37. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
38. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.
39. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. - 544 с.
40. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. К.:КНЕУ, 2003. — 504 с.
41. Крючкова І. Структурні зрушення у зовнішній торгівлі України: тенденції та перспективи // Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.3-6.
42. Лазебник Л. Зовнішньоторговельні чинники розвитку України // Актуальні
проблеми економіки. -2003. -№5.
43. Міжнародний науково-технічний трансфер у перехідній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / О.І. Чоботюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 17 с.
44. Новицький В. Національні інтереси України в контексті цивілізаційних
детермінант та економічної глобалізації // Економіка України. -2003. -№7.
45. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник.-К.:КНЕУ 2003.-948с.
46. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році: Послання Президента України до Верховної Ради України. — Офіційне інтернет-представництво Президента України, 2006.
47. Проект Концепції Державної програми розвитку інноваційної інфраструктури // http://www.mon.gov.ua/gr/obg/03_10_2006.doc
48. Проект Концепції нової державної політики підтримки винахідницької діяльності для виробництва конкурентноспроможної продукції.
49. Регулювання зовнішньоторговельних відносин України у процесі приєднання до СОТ: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / І.Б. Іринчина / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.
50. Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека / В. Г. Андрійчук, О. С. Власюк, А. І. Мокій, В. П. Тітаренко ; За ред. В. Г. Андрійчука : Монографія. - К. : НІСД, 1996. - 150 с. - (Сер. "Екон. стратегії"; Вип. 4).
51. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І. Дорогунцов, Т.А. Заєць, Ю.І. Пітюренко та ін.; За заг. ред.. д-ра екон. наук, проф.., чл..-кор НАН України С.І. Дорогунцова.- К.КНЕУ, 2005.- 988с.
52. Саліхова О. Що таке високі технології? // Діловий вісник. -2006. -№10(149).
53. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) "Шляхом Європейської інтеграції" / Авт. кол.: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег, дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. -416 с.
54. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
55. Циганкова Т., Петрашко М. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник.
-К.: КНЕУ, 2001.
56. Матеріали серверу Держкомстату України – [http://www.ukrstat.gov.ua]
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища
  • Міжнародний трансфер технологій в умовах глобалізації
  • УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ТЕХНОЛОГІЙ
  • Системи і технології
  • Україна на міжнародному ринку капіталів
  • Використанні сучасних технологій
  • Контрольна робота БЖД
  • Аналіз розвитку в Україні галузі телекомунікації
  • Аналіз розвитку в Україні галузі телекомунікації
  • Система технологій
Cгенерировано за 0.088288 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...