Меню

Реклама

TOP реферати

Цікаве

Тема: «Методика і організація обліку, аналізу і аудиту фінансових інвестицій в системі управління підприємством » (ID:19622)

| Размер: 256 кб. | Объем: 109 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 07.12.2006 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 4
Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти дослідження категорії „фінансові інвестиції” як об’єкту обліку 7
1.1. Поняття та економічна сутність фінансових інвестицій 7
1.2. Дослідження наукової думки щодо методики та організації обліку фінансових інвестицій 16
1.3. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства 29
Розділ 2. Методика і організація бухгалтерського обліку фінансових інвестицій в системі управління підприємством 40
2.1. Нормативне та організаційне забезпечення обліку фінансових інвестицій на підприємстві 40
2.2. Методика і організація обліку поточних фінансових інвестицій підприємства 48
2.3. Методика і організація обліку довгострокових фінансових інвестицій підприємства 56
Розділ 3. Методика і організація аналізу та аудиту фінансових інвестицій в системі управління підприємством 68
3.1. Мета, завдання та джерела аналізу та аудиту фінансових інвестицій підприємства 68
3.2. Аналіз фінансових інвестицій на підприємстві 75
3.3. Методика аудиту фінансових інвестицій підприємства 81
Висновки та пропозиції 91
Список використаних джерел 97
Додатки 102
Додаток А. Зведений баланс підприємства за 2003-2005 рр. 102
Додаток Б. Зведений звіт про фінансові результати підприємства за 2003-2005 рр. 104
Додаток В. Інформація про рух грошових коштів підприємства 106
Додаток Г. Основні критерії аналізу і внутрішнього аудиту фінансових інвестицій 108
Литература1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.
2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XІV.
3. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року N 3480-IV.
4. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94(із змінами та доповненнями).
5. Закон України „Про господарські товариства” N 1576-XІІ від 19 вересня 1991 року.
6. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р. - № 1560-XII
7. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 "Звіти про рух грошових коштів". Виданий в 1992 p. Набрав чинності з 1 січня 1994 р.
8. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 N 91.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 290 від 29.11.1999.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N87.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
16. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник. –К.:КНЕУ, 2004. –628 с.
17. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К.: МП «ИТЕМ» ЛТД, 1995. – 448 с.
18. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
19. Бочаров В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятия. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 214 с.
20. Буднік О. Губа Є. Облік іноземної валюти у підприємства-резидента // Дебет-Кредит. –2005. –№ 20.
21. Бухгалтерский учет: Учебник / П.С.Безруких, В.Б.Ивашкевич, А.Н.Кашаев и др.; под ред. П.С.Безруких. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 312 с.
22. Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”./ За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. -2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 576 с.
23. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута”, 2003. - 726 с.
24. Винокуров Д. Облік інвестицій відповідно до П(С)БО // Податки та бухгалтерський облік. – 2000. – № 42, С. 2-27.
25. Внутренние источники финансирования инвестиционной деятельности в Украине / Ф.И. Камалов // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N57, Т.2. — С. 41-44.
26. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2004. -880 с.
27. Гончаренко О.О. Проблемні аспекти оцінки та обліку фінансових інвестицій// Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 8. – Черкаси: ЧДТУ, 2003. - С.209-216.
28. Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора. Навчальний посібник. К: КНТЕУ, 2002. – 132 с.
29. Губа Є. Облік поточних фінансових інвестицій // Дебет-Кредит. -2003. -№46.
30. Губа Є. Облік поточних фінансових інвестицій // Дебет-Кредит. -2003. -№48.
31. Губа Є. Облік фінансових інвестицій // Дебет-Кредит. -2004. -№1.
32. Губа Є. Облік фінансових інвестицій // Дебет-Кредит. -2004. -№2.
33. Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченко О.Г. Інвестування: Навчальний посібник. – Ірпінь, 2001. – 377с.
34. Добровський В. Фінансові інвестиції: коментар до П(С)БО 12 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 6, С. 8-12.
35. Ипотечно-инвестиционный анализ: Уч. пособие / Под. ред. засл. деят. науки РФ, проф. В.Е.Есипова. – С.-П.: 1998. – 207 с.
36. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
37. Кім Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та їх заповнення: Навчальний посібник/ Г.Кім, В.В.Сопко, С.Г.Кім.– К.: ЦНЛ, 2004.– 440с.
38. Козак В.Є., Пономарьова Н.А. Внутрішній аудит цінних паперів: методичний аспект // Економіст. – 2004. - №8. – С. 40-42.
39. Крупка Я.Д. Литвин Б.М. Вдосконалення методики обліку інвестиційної діяльності та будівельного виробництва. – Тернопіль: Економічна думка, 1998 – 49 с.
40. Крупка Я.Д. Литвин Б.М. Інвестиційний бізнес-план. – К.: ІЗМН МОУ, 1997. – 131с.
41. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: Методы подготовки и анализа: Учебно-справочное пособие. – М.: БЕК,1996.– 304с.
42. Маргулис А.Ш. Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства. – М.: Финансы, 1979. – 224 с.
43. Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирования инвестиционных проектов. – М.: ИКД «ДИС», 1997. – 160 с.
44. Место и роль финансовых инвестиций в системе управления предприятием / Л.Д. Сейдаметова // Культура народов Причерноморья. — 2004. — N52, Т.2. — С. 90-93.
45. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 1997. Переклад з англ. за ред. С.Ф.Голова. – К.: ФПБАУ, 1998. – 735 с.
46. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Переклад Т.Шарашидзе.К:.,2002, - 730 с.
47. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Навчальний пособник для студентов спец. 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. М.М.Шигун. –Житомир: ЖДТУ, 2004. –352 с.
48. Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація: Дис... д-ра екон. наук: 08.06.04 / Я.Д. Крупка; Терноп. акад. народ. госп-ва. — Т., 2002. — 419 с. — укp.
49. Облік і аудит інвестиційної діяльності: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.О. Гончаренко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 20 с.
50. Облік і аудит цінних паперів (на прикладі акціонерних товариств машинобудівного комплексу): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Н.А. Пономарьова; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2005. — 21 с. — укp.
51. Облік та аналіз фінансових інвестицій: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Н.Г. Богатко; Харк. держ. акад. технології та орг. харчування. — Х., 1999. — 17 с. — укp.
52. Облік, аудит та аналіз грошових коштів: управлінський аспект (на прикладі підприємств споживчої кооперації): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / А. В. Гриліцька; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2006. — 20 с. — укp.
53. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: Лібра, 1998.– 392с.
54. Пономарьова Н.А. Цінні папери як об’єкт бухгалтерського обліку // Вісник Технологічного університету Поділля. Серія “Економічні науки”. – 2004. - №3. – Т.2. - С. 220-225.
55. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
56. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
57. Уманців Г. Лисенко О. Облік фінансових інвестицій // Дебет-Кредит. -2001. -№23.
58. Управління портфелем цінних паперів підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / С.П. Черничинець; Терноп. держ. екон. ун-т. — Т., 2005. — 21 с. — укp.
59. Хелферт Э. Техника финансового анализа / Пер. с англ. под ред. Л.П.Белых. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 663 с.
60. Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Білий М.М., Мозіль О.І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Навчальний посібник. –Київ: Центр навчальної літератури, 2005. –160 с.
61. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.
62. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності, – К.: Генеза, 1997. – 266 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Методика і організація обліку, аналізу і аудиту фінансових інвестицій в системі управління підприємством (+ доповідь)
  • Методика і організація обліку, аналізу і аудиту фінансових інвестицій в системі управління підприємством
  • Теоретичні положення і економічна сутність фінансових інвестицій
  • Методика і організація обліку, аналізу і аудиту фінансових інвестицій в системі управління підприємством
  • Облік та аудит фінансових інвестицій в сучасних умовах господарювання
  • Сутність та стан обліку, аналізу і аудиту фінансових інвестицій в системі управління підприємствами України
  • Облік інвестицій в системі управління підприємством
  • Облік інвестицій в системі управління підприємством
  • Методика і організація обліку контролю і впливу фінансових інвестицій в системі управління підприємством
  • Облік аналіз та аудит капітальних інвестицій
Cгенерировано за 0.060301 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Від партнерів

Оновлення

Реклама

Від партнерів