Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Концепція соціально-економічного розвитку "Дерево цілей" як інструмент обґрунтування цільових установ соціально-економічного розвитку» (ID:19614)

| Размер: 20 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 25.09.2006 | Код продавца: 1 |
Содержание
Тест 7.1. Зміст науково-технічного прогресу:
а) більш швидкий ріст результатів виробництва в порівнянні з витратами факторів виробництва;
б) пізнання нових явищ у природних і суспільних зв'язках і використання їх у виробництві ВВП;
в) прогрес у розвитку технологій виробництва.
Тест 7.2. Задачі комплексної програми НТП:
а) прогноз основних напрямків НТП і оцінка їхніх соціально-економічних наслідків;
б) обґрунтування пріоритету окремих напрямків розвитку науки, техніки і технології в галузях народного господарства і великих міжгалузевих комплексах;
в) обґрунтування доцільності розробки і реалізації найважливіших цільових науково-технічних програм;
г) усі разом.
Тест 7.3. Структура комплексної програми
Комплексна програма НТП повинна включати:
а) зведений документ, що відбиває основні напрямки прогресу науки, техніки і технології виробництва;
б) сукупність розділів, що відбивають розвиток НТП по різних напрямках і галузях;
в) сукупність показників, що відбивають вплив реалізації тих чи інших напрямків НТП на соціально-економічний розвиток;
г) прогнозні розробки по розвитку НТП у регіонах країни;
д) усі разом.

Тест 7.4. Методи стимулювання НТП
Як основні методи стимулювання пріоритетних напрямків науково-технічного прогресу в країні виступають:
а) безпроцентна відстрочка податкових платежів з умовою постачання продукції в рахунок часткового погашення боргу;
б) уведення пільгового інвестиційного курсу гривні для оплати контрактів на постачання імпортного устаткування, призначеного для розвитку пріоритетних напрямків і технологій;
в) централізоване фінансування галузей і підприємств за умови закупівлі ними вітчизняної продукції, що випускається відповідно до державних пріоритетів;
г) звільнення від сплати імпортних митних стягнень, тарифів і ПДВ устаткування, що купується за рахунок централізованих валютних джерел.

Тест 7.5. Капітальні вкладення
Капітальні вкладення по їх економічному змісту – це:
а) усі види засобів, вкладених у виробництво з метою одержання доходу;
б) витрати на створення, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння основного капіталу, а також на зв'язані з цим зміни матеріальних оборотних коштів;
в) витрати на створення, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння основного капіталу.
Тест 7.6. Альтернативні витрати проекту:
а) дисконтованні очікувані витрати проекту;
б) очікувані витрати альтернативного проекту;
в) очікуваний ефект від альтернативного проекту;
г) очікуваний ефект від кращого альтернативного проекту.
Тест 7.7. Яке із тверджень є помилковим?
а) інноваційна діяльність, пов'язана з капіталовкладеннями в інновації, називається інноваційною формою інвестування;
б) бюджетне фінансування наукових досліджень належить до методів прямого регулювання НТП;
в) згідно з Посланням Президента України до Верховної Ради України 2000 р., зростання інтелектуального потенціалу нації та науково-технологічні інновації є пріоритетом стратегії економічної політики України;
г) інновації – це кінцевий результат інвестицій;
д) одним із видів інноваційної діяльності є розроблення та впровадження нових ресурсозберігаючих технологій.
Тест 7.8. Яке з тверджень є помилковим: "Одним з видів інноваційної діяльності є...
а) випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології;
б) впровадження ресурсозберігаючих технологій;
в) прогресивні міжгалузеві структурні зміни;
г) виробництво товарів (надання послуг, виконання робіт);
д) розроблення нових енергозберігаючих технологій.
Тест 7.9. Однією із фаз поширення інновацій є...
а) реалізація довгострокових науково-технічних програм;
б) дифузія нововведень;
в) фінансування освіти;
г) підготовка висококваліфікованих спеціалістів;
д) фінансування фундаментальних наукових досліджень.
Тест 7.10. За простого міжорганізаційного інноваційного процесу...
а) нововведення не набуває товарної форми;
б) нововведення стає предметом купівлі-продажу в стосунках між виробниками та споживачами;
в) нововведення вдосконалюється, набуває нових якостей, розширюються ринки збуту його;
г) відбувається розширене відтворення суспільного виробництва;
д) відбувається просте відтворення суспільного виробництва.
Тест 1.1. Необхідність державного регулювання економіки
Державне регулювання ринкової економіки:
а) породжено винятково інтересами бюрократичного державного апарату,
б) служить економічного цілям національного фінансового капіталу;
в) викликано, насамперед, інтересами військово-промислового комплексу;
г) покликано служити зміцненню існуючого строю, адаптації його до мінливих умовам шляхом постановки і вирішення завдань, що не може вирішувати ринковий механізм;
д) усі разом.Тест 2.1. Роль адміністративних методів регулювання
Яким задачам відповідає застосування адміністративних методів державного регулювання економіки:
а) забезпечення високих темпів зростання виробництва;
б) зміцнення національної валюти;
в) сприяння успішному виконанню середньострокових загальногосподарських державних програм;
г) коректування ринкового механізму там і в тій мері, де економічними засобами коректувати його неможливо;
д) згладжування диспропорцій у галузевій і територіальній структурі економіки країни.


Тест 3.1. Фактори, що обумовлюють рівень випуску в довгостроковому періоді
У довгостроковому періоді рівень випуску визначають:
а) пропозиція грошей, рівень державних витрат і податків;
б) величина капіталу і праці, а також використовувана технологія;
в) переваги населення;
г) величина сукупного попиту і його динаміка;
д) усі разом.

Тест 4.1. Коефіцієнти прямих витрат МОБ
Коефіцієнти прямих витрат – це:
а) усереднений норматив витрати продукції галузі-виробника на одиницю кінцевої продукції галузі-споживача;
б) матеріальні витрати продукції на одиницю проміжної продукції галузі-споживача;
в) усереднений норматив витрати продукції галузі-виробника на одиницю валової продукції галузі-споживача.


Тест 5.1. Що таке державний борг
Державний борг – це сума попередніх:
а) державних витрат;
б) бюджетних дефіцитів;
в) витрат на оборону;
г) майбутніх виплат іноземним позичальникам.


Тест 6.1. Види валютної політики
Девизная політика – це:
а) метод впливу на курс національної валюти шляхом купівлі-продажу державними органами іноземної валюти;
б) зміна дисконтної ставки національного банку, спрямована на регулювання валютного курсу і платіжного балансу;
в) подолання валютних обмежень і перехід до конвертованості валюти.

Тест 8.1. Яке із тверджень є помилковим: "Розвиток підприємництва сприяє...
а) стабілізації структури економіки";
б) підвищенню ефективності суспільного виробництва";
в) підвищенню життєвого рівня населення";
г) економічному зростанню";
д) створенню інноваційного середовища".


Тест 9.1 Що таке інфляція
Яке визначення інфляції, на ваш погляд, вірно:
а) ріст цін, викликаний надмірним випуском паперових грошей;
б) ріст цін, що перевищує ріст реального ВВП;
в) зниження купівельної спроможності грошей;
г) ріст цін, що нижче росту номінального ВВП;
д) жодне з визначень не вірно.

Тест 10.1. Задачі територіального регулювання економіки:
а) забезпечення ефективної територіальної спеціалізації, що веде до підвищення ефективності економіки країни;
б) організація регіонального господарського комплексу як єдиного цілого;
в) підвищення рівня життя населення, що проживає в регіоні;
г) усі разом.


Концепція соціально-економічного розвитку "Дерево цілей"
як інструмент обґрунтування цільових установ соціально-економічного розвитку
Литература1. Алімов А. Н., Гончарова Н. П., Дражан М. Г., Черванёв Д. Н. Управление инновационным циклом. – К.: Наук. думка, 1993.
2. Инновационный менеджмент. Справочное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Под ред. Завлина П. Н., Казанцева А. К., Миндели Л. Э. М. – Центр исследований и статистики науки, 1998 – 586 с.
3. Экономическая стратегия фирмы / Под. ред. А. П. Градова С-Пб.: Спец. лит-ра, 1995.
4. Голубков Е. П. Использование системного анализа в принятии плановых решений. – М.: Экономика, 1982.
5. Виханский О. С. Стратегическое управление. – М. Изд-во Моск. ун-та, 1995.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Програмування соціально-економічного розвитку м.Києва
 • Соціально-культурна система управління України: стан і зміни, кризові явища і тенденції розвитку
 • Класичні моделі соціально-економічного розвитку
 • Потреби та інтереси людей як рушійна сила соціально-економічного прогресу
 • Система показників соціально-економічної системи та їх роль в статистичних дослідженнях
 • оцінка природно-ресурсного потенціалу Донецького економічного району
 • оцінка природно-ресурсного потенціалу Донецького економічного району
 • Механізм реалізації регіональної економічної політики держави
 • Програмування національної економіки
 • Вплив держави на розміщення продуктивних сил
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХОМ УЧАСТІ
Cгенерировано за 0.194979 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів