Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Концепція соціально-економічного розвитку "Дерево цілей" як інструмент обґрунтування цільових установ соціально-економічного розвитку» (ID:19614)

| Размер: 20 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 25.09.2006 | Код продавца: 1 |
Содержание
Тест 7.1. Зміст науково-технічного прогресу:
а) більш швидкий ріст результатів виробництва в порівнянні з витратами факторів виробництва;
б) пізнання нових явищ у природних і суспільних зв'язках і використання їх у виробництві ВВП;
в) прогрес у розвитку технологій виробництва.
Тест 7.2. Задачі комплексної програми НТП:
а) прогноз основних напрямків НТП і оцінка їхніх соціально-економічних наслідків;
б) обґрунтування пріоритету окремих напрямків розвитку науки, техніки і технології в галузях народного господарства і великих міжгалузевих комплексах;
в) обґрунтування доцільності розробки і реалізації найважливіших цільових науково-технічних програм;
г) усі разом.
Тест 7.3. Структура комплексної програми
Комплексна програма НТП повинна включати:
а) зведений документ, що відбиває основні напрямки прогресу науки, техніки і технології виробництва;
б) сукупність розділів, що відбивають розвиток НТП по різних напрямках і галузях;
в) сукупність показників, що відбивають вплив реалізації тих чи інших напрямків НТП на соціально-економічний розвиток;
г) прогнозні розробки по розвитку НТП у регіонах країни;
д) усі разом.

Тест 7.4. Методи стимулювання НТП
Як основні методи стимулювання пріоритетних напрямків науково-технічного прогресу в країні виступають:
а) безпроцентна відстрочка податкових платежів з умовою постачання продукції в рахунок часткового погашення боргу;
б) уведення пільгового інвестиційного курсу гривні для оплати контрактів на постачання імпортного устаткування, призначеного для розвитку пріоритетних напрямків і технологій;
в) централізоване фінансування галузей і підприємств за умови закупівлі ними вітчизняної продукції, що випускається відповідно до державних пріоритетів;
г) звільнення від сплати імпортних митних стягнень, тарифів і ПДВ устаткування, що купується за рахунок централізованих валютних джерел.

Тест 7.5. Капітальні вкладення
Капітальні вкладення по їх економічному змісту – це:
а) усі види засобів, вкладених у виробництво з метою одержання доходу;
б) витрати на створення, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння основного капіталу, а також на зв'язані з цим зміни матеріальних оборотних коштів;
в) витрати на створення, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння основного капіталу.
Тест 7.6. Альтернативні витрати проекту:
а) дисконтованні очікувані витрати проекту;
б) очікувані витрати альтернативного проекту;
в) очікуваний ефект від альтернативного проекту;
г) очікуваний ефект від кращого альтернативного проекту.
Тест 7.7. Яке із тверджень є помилковим?
а) інноваційна діяльність, пов'язана з капіталовкладеннями в інновації, називається інноваційною формою інвестування;
б) бюджетне фінансування наукових досліджень належить до методів прямого регулювання НТП;
в) згідно з Посланням Президента України до Верховної Ради України 2000 р., зростання інтелектуального потенціалу нації та науково-технологічні інновації є пріоритетом стратегії економічної політики України;
г) інновації – це кінцевий результат інвестицій;
д) одним із видів інноваційної діяльності є розроблення та впровадження нових ресурсозберігаючих технологій.
Тест 7.8. Яке з тверджень є помилковим: "Одним з видів інноваційної діяльності є...
а) випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології;
б) впровадження ресурсозберігаючих технологій;
в) прогресивні міжгалузеві структурні зміни;
г) виробництво товарів (надання послуг, виконання робіт);
д) розроблення нових енергозберігаючих технологій.
Тест 7.9. Однією із фаз поширення інновацій є...
а) реалізація довгострокових науково-технічних програм;
б) дифузія нововведень;
в) фінансування освіти;
г) підготовка висококваліфікованих спеціалістів;
д) фінансування фундаментальних наукових досліджень.
Тест 7.10. За простого міжорганізаційного інноваційного процесу...
а) нововведення не набуває товарної форми;
б) нововведення стає предметом купівлі-продажу в стосунках між виробниками та споживачами;
в) нововведення вдосконалюється, набуває нових якостей, розширюються ринки збуту його;
г) відбувається розширене відтворення суспільного виробництва;
д) відбувається просте відтворення суспільного виробництва.
Тест 1.1. Необхідність державного регулювання економіки
Державне регулювання ринкової економіки:
а) породжено винятково інтересами бюрократичного державного апарату,
б) служить економічного цілям національного фінансового капіталу;
в) викликано, насамперед, інтересами військово-промислового комплексу;
г) покликано служити зміцненню існуючого строю, адаптації його до мінливих умовам шляхом постановки і вирішення завдань, що не може вирішувати ринковий механізм;
д) усі разом.Тест 2.1. Роль адміністративних методів регулювання
Яким задачам відповідає застосування адміністративних методів державного регулювання економіки:
а) забезпечення високих темпів зростання виробництва;
б) зміцнення національної валюти;
в) сприяння успішному виконанню середньострокових загальногосподарських державних програм;
г) коректування ринкового механізму там і в тій мері, де економічними засобами коректувати його неможливо;
д) згладжування диспропорцій у галузевій і територіальній структурі економіки країни.


Тест 3.1. Фактори, що обумовлюють рівень випуску в довгостроковому періоді
У довгостроковому періоді рівень випуску визначають:
а) пропозиція грошей, рівень державних витрат і податків;
б) величина капіталу і праці, а також використовувана технологія;
в) переваги населення;
г) величина сукупного попиту і його динаміка;
д) усі разом.

Тест 4.1. Коефіцієнти прямих витрат МОБ
Коефіцієнти прямих витрат – це:
а) усереднений норматив витрати продукції галузі-виробника на одиницю кінцевої продукції галузі-споживача;
б) матеріальні витрати продукції на одиницю проміжної продукції галузі-споживача;
в) усереднений норматив витрати продукції галузі-виробника на одиницю валової продукції галузі-споживача.


Тест 5.1. Що таке державний борг
Державний борг – це сума попередніх:
а) державних витрат;
б) бюджетних дефіцитів;
в) витрат на оборону;
г) майбутніх виплат іноземним позичальникам.


Тест 6.1. Види валютної політики
Девизная політика – це:
а) метод впливу на курс національної валюти шляхом купівлі-продажу державними органами іноземної валюти;
б) зміна дисконтної ставки національного банку, спрямована на регулювання валютного курсу і платіжного балансу;
в) подолання валютних обмежень і перехід до конвертованості валюти.

Тест 8.1. Яке із тверджень є помилковим: "Розвиток підприємництва сприяє...
а) стабілізації структури економіки";
б) підвищенню ефективності суспільного виробництва";
в) підвищенню життєвого рівня населення";
г) економічному зростанню";
д) створенню інноваційного середовища".


Тест 9.1 Що таке інфляція
Яке визначення інфляції, на ваш погляд, вірно:
а) ріст цін, викликаний надмірним випуском паперових грошей;
б) ріст цін, що перевищує ріст реального ВВП;
в) зниження купівельної спроможності грошей;
г) ріст цін, що нижче росту номінального ВВП;
д) жодне з визначень не вірно.

Тест 10.1. Задачі територіального регулювання економіки:
а) забезпечення ефективної територіальної спеціалізації, що веде до підвищення ефективності економіки країни;
б) організація регіонального господарського комплексу як єдиного цілого;
в) підвищення рівня життя населення, що проживає в регіоні;
г) усі разом.


Концепція соціально-економічного розвитку "Дерево цілей"
як інструмент обґрунтування цільових установ соціально-економічного розвитку
Литература1. Алімов А. Н., Гончарова Н. П., Дражан М. Г., Черванёв Д. Н. Управление инновационным циклом. – К.: Наук. думка, 1993.
2. Инновационный менеджмент. Справочное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Под ред. Завлина П. Н., Казанцева А. К., Миндели Л. Э. М. – Центр исследований и статистики науки, 1998 – 586 с.
3. Экономическая стратегия фирмы / Под. ред. А. П. Градова С-Пб.: Спец. лит-ра, 1995.
4. Голубков Е. П. Использование системного анализа в принятии плановых решений. – М.: Экономика, 1982.
5. Виханский О. С. Стратегическое управление. – М. Изд-во Моск. ун-та, 1995.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Програмування соціально-економічного розвитку м.Києва
 • Соціально-культурна система управління України: стан і зміни, кризові явища і тенденції розвитку
 • Класичні моделі соціально-економічного розвитку
 • Потреби та інтереси людей як рушійна сила соціально-економічного прогресу
 • Система показників соціально-економічної системи та їх роль в статистичних дослідженнях
 • оцінка природно-ресурсного потенціалу Донецького економічного району
 • оцінка природно-ресурсного потенціалу Донецького економічного району
 • Механізм реалізації регіональної економічної політики держави
 • Програмування національної економіки
 • Вплив держави на розміщення продуктивних сил
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХОМ УЧАСТІ
Cгенерировано за 0.643132 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...