Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Розробка та обґрунтування проекту створення інноваційної ( венчурної ) фірми (бізнес-план створення піцерій)» (ID:19549)

| Размер: 544 кб. | Объем: 151 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 31.05.2006 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 4
1. Аналіз теоретичних аспектів інновацій при створенні інвестиційних проектів. 7
1.1. Класифікація та сутність інноваційних процесів та їх різновиди 7
1.2. Основні критерії ефективності інвестиційного проекту і методи їх оцінки 18
1.3. Особливості аналізу беззбитковості і цільового планування прибутку проекту 35
2. Розробка та дослідження аналітичних аспектів проекту створення інноваційної фірми в ресторанному бізнесі. 42
2.1. Дослідження конкурентного середовища та можливостей щодо входження до ресторанного бізнесу м. Києва. 42
2.2. Планування та аналіз доходів та витрат нової фірми 50
2.3. Визначення альтернативних шляхів фінансування і запровадження інновацій на фірмі 66
3. Обґрунтування доцільності реалізації проекту створення інноваційної фірми в ресторанному бізнесі 71
3.1. Аналіз альтернативних сценаріїв проходження проекту 71
3.2. Обґрунтування доцільності використання інновацій в ресторанному бізнесі 82
3.3. Визначення ефективності застосування проекту та перспектив його впровадження 87
Висновок 92
Література 96
ДОДАТОК А. Кількісна оцінка інвестиційних якостей окремих проектів, які намічені до реалізації 102
ДОДАТОК Б. Тенденції розвитку ресторанів швидкого харчування в м. Київ 104
ДОДАТОК В. Загальні витрати, пов’язані з реалізацією проекту 107
ДОДАТОК Г. Розрахунок платежів за кредитом у євро 111
ДОДАТОК Д. Вихідні положення інвестиційного проекту 113
ДОДАТОК Е. Фінансові показники інвестиційного проекту за базовим варіантом 120
Додаток Ж. Фінансові показники інвестиційного проекту за альтернативним варіантом 136

Литература1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
2. Закон України „Про господарські товариства” N 1576-XІІ від 19 вересня 1991 року. З наступними змінами і доповненнями.
3. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року N 1560-XІІ. З наступними змінами і доповненнями.
4. Аналіз беззбитковості продукції фармацевтичного підприємства. // Електронна стаття – [http://www.apteka.ua/archives/323/16904.html]
5. Антонов А.В. Розвиток наукової думки з питань інвестиційної діяльності. Економіка: проблеми теорії і практики. - 2002. –С.73-80.
6. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства. К:Либідь, 1998. – 312 с.
7. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев, МП «ИТЕМ лтд», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 448 с.
8. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
9. Бланк И.А. Управление формированием капитала. К:”Ника-Центр”, 2000. – 512 с.
10. Васютинська Р., Тарасова О. Ресторан — це коли або пан, або пропав // Галицькі контракти. –2003. –№6.
11. Верба В.А., Гребешкова О.М., Востяков О.В. Проектний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2002. -297с.
12. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. –К.:КНЕУ, 2000.-322с.
13. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Орлова Е.Р., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Сер. «Оценочная деятельность»: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело, 1998.
14. Володченко О. Час перехопити // Контракти. –2005. –№ 07.
15. Гамоля Н. Меню середнього класу //Контракти. –2004. –№ 26.
16. Гамоля Н. Апетитний бізнес // http://www.business.if.ua/themes/business/ material.asp?folder=1984&matID=1982
17. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.:Лібра, 2004. -712 с.
18. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. -704 с.
19. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
20. Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: практическое пособие. – К.: ООО Редакция газеты «Бухгалтерия. Налоги. Бизнес», 2001. – 288 с.
21. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства // Дебет-Кредит. – 2000. - №34.
22. Доленко Г.О., Заславський В.А., Тимашов О.О. Основи інвестиційного менеджменту. Методичні рекомендації з курсу “Менеджерські системи”.К:КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2001.
23. Дорошенко Т.В. Сутність інвестицій як економічної категорії // Фінанси
України.-2000.-№11.
24. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
25. Економічне регулювання інвестиційної діяльності в промисловості: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / М.Ф. Мельник; НАН України. Рада по вивченню продукт. сил України. — К., 2004. — 20 с.: табл. — укp.
26. Инновационный менеджмент: Учебник / Под ред. С. Д. Ильенковой. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997.
27. Инновационный процесс в странах развитого капитализма / Под ред. И. Е. Рудаковой. — М.: Изд-во МГУ, 1991.
28. Інвестиційне забезпечення діяльності підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Я.А. Шевцова; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2003. — 18 с.: рис. — укp.
29. Інвестиційні проблеми нафтопереробної промисловості України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / В.Г. Бурлака; НАН України. Ін-т економіки. — К., 2001. — 20 с. — укp.
30. Інформаційне забезпечення прийняття рішень в управлінні підприємствами в період становлення ринкових відносин: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / П.П. Лисак / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна.. — Х., 2002. — 19 с. — укp.
31. Кобиляцький Л.С Управління проектами: Навч.посіб. - К.: МАУП,2002. –200с.
32. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
33. Колесник А. П, Компьютерные системы в управлении финансами. — М.: Финансы и статистика, 1994. — 312 с.
34. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. — 378 с.
35. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. К.:КНЕУ, 2003. — 504 с.
36. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа: Учебно-справочное пособие. – М.: БЕК, 1996.
37. Лудченко Я.О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів: Навчальний посібник. –К.:Ельга, Ніка-Центр, 2004. –208 с.
38. Менеджмент інвестиційних проектів великого промислового комплексу: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Т.В. Орєхова; Донец. держ. ун-т. — Донецьк, 1999. — 20 с. — укp.
39. Методи оцінки інвестиційних проектів у промисловості: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Т.В. Божко; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 2000. — 16 с. — укp.
40. Механізм управління ризиками інвестиційних проектів на підприємствах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / І.С. Грабовський; Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Д., 2003. — 20 с.: рис., табл. — укp.
41. Моделювання процесів фінансового менеджменту у виробничо-економічних системах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / К.Г. Макаров / Донец. нац. ун-т.. — Донецьк, 2003. — 16 с.: рис. — укp.
42. Москвін С.О. та ін. Проектний аналіз. Навчальний посібник. – К.: ТОВ "Видавництво Лібра", 1999. - С 9-21.
43. Насонова О. Даниленко Л. Тенденции развития ресторанного бизнеса на Украине: «Дешево и сердито» // Статья опубликована на сайте www.restoran.ua, рубрика «Профессионалам».
44. Насонова О. Концепция ресторана – как попасть в цель? // http://www.recon.com.ua/images/2.doc
45. Насонова О. Маркетинговые коммуникации в ресторанном бизнесе как модель наиболее эффективного воздействия на потребителя. // Доклад на конференции «Выбор года-2004», г.Ялта, октябрь 2004 г. Электронная версия доклада - http://www.recon.com.ua/images/3.doc
46. Насонова О. Модный ресторан: составляющие популярности // Статья опубликована на сайте www.lasoon.com.ua 04.02.2005, раздел «Ресторанная аналитика».
47. Насонова О. Тенденції київського ресторанного ринку та їх використання // http://www.restoran.ua/index.phtml?t=110&pid=9692
48. Непомнящий Е.Г. Методические указания по выполнению курсового проекта на тему “Технико-экономическое обоснование предпринимательского проекта”. Таганрог: изд-во ТРТУ, 1998. 85с.
49. Петров М. В Информационные технологии как инструмент управления финансового директора. М:”Корпоративный менеджмент”, 2001.
50. Пікус Р.В. Управління інвестиційними ризиками // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 105 – 109.
51. Ресторанный бизнес. Как открыть и успешно управлять рестораном: Пер. с англ. - М.: РосКонсульт, 1999.-272 с.
52. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Нанч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. 239с.
53. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. –К.: Скарби, 2003. -238 с.
54. Савчук В.П. Управление финансами предприятия. М:"Бином" – 2003. –480 с.
55. Савчук В.П. Финансовое планирование и разработка бюджета предприятия. М:"Бином" - 2003 г., - 97 с.
56. Семенов С. Кабак "под ключ", извольте, за $400 тыс. // Бизнес. –2001. –№51 (466).
57. Сич Є.М., Ільчук В.П., Сич О.Є., Шадура Н.Т. Класифікація іноземних
інвестицій як система супідрядних питань довгострокового вкладення
капіталу // Фінанси України. - 1999. - № 7.
58. Скрипкин К. Г. Финансовая информатика. — М.: ТЕИС, 1997. — 160с.
59. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
60. Софронова В.В. Финансовый менеджмент на предприятиях в условиях неплатежей // Финансы. - 1999. - №7. - С.21-22.
61. Тарасенко Т.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. -3-тє видання, перероблене. –Львів: „Новий Світ - 2000”, 2004. -344 с.
62. Татаренко Н.О., Поручник A.M. Теорії інвестицій. - К.: КНЕУ, 2000. -
168с.
63. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. — М: Экономика, 1989.
64. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
65. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
66. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.
67. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
68. Холодный творческий расчет. Рестораторы начинают зарабатывать на оригинальных концептуальных решениях // Деловой журнал. –2005. –№1.
69. Цигилик І.І. Проектний аналіз. Конспект лекцій. —Івано-Франківськ. –Інститут менеджменту та економіки, 2000. – 92с.
70. Цигилик І.І., Кропельницька CO., Мозіль О.І., Ткачук І.Г. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. - Київ: "Центр навчальної літератури", 2004. - 128с.
71. Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Білий М.М., Мозіль О.І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Навчальний посібник. –Київ: Центр навчальної літератури, 2005. –160 с.
72. Шарп Уильям Ф. Инвестиции: Учебник для вузов / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999.
73. Швиданенко Г. О., Олексюк О. І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 192 с.
74. Шумпетгр И. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала и цикла конъюнктуры): Пер. с нем. — М.: Прогресс, 1982.
75. Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій. -
К.:МАУП, 2002.-128с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Обгрунтування бізнес-плану (проекту) створення підприємства малого бізнесу
  • Створення та державна реэстрація фірми
  • Бізнес-план як складова фінансового планування підприємств
  • Розробка та обґрунтування проекту створення інноваційної ( венчурної ) фірми
  • Розробка бізнес-плану створення підприємства з виготовлення комплектуючих або шин або окон до автомобілів ТОВ "__"
  • Створення та державна реєстрація (Створити власну фірму, дати назву)
  • СТВОРЕННЯ ТА ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
  • Розробка пакета установчих документів та бізнес-плану ТОВ «Ембріон» (приватна репродуктивна клініка (штучне запліднення))
  • Створити проект «Постановка системи управлінського обліку на підприємстві» № 2
  • . Створення проекту виготовлення смакових приправ
Cгенерировано за 0.152140 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів