Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Кредитування підприємства та організацій» (ID:18654)

| Размер: 80 кб. | Объем: 71 стр. | Стоимость: 175 грн. | Добавлена: 27.07.2007 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРЕДИТУВАННЯ 5 1.1 Сутність кредиту та кредитування 5 1.2 Основні форми, функції та принципи кредиту 12 1.3. Характеристика загальних умов отримання кредиту 17 2 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» 24 2.1 Основні напрямки діяльності банку 24 2.2 Аналіз фінансових показників роботи АКБ «Правекс-банку» 27 2.3 Кредитна політика та управління банком 35 3 НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 41 3.1 Форми забезпечення повернення банківських позик 41 3.2 Методи управління кредитним ризиком на рівні окремої позики 44 3.3 Методи управління ризиком кредитного портфеля банку 55 ВИСНОВКИ 65 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 68 ДОДАТКИ 73 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 № 2121 – ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”), 2001. - № 1. – С. 3 – 46 (зі змінами та доповненнями). 2. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003, № 0979 3. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 № 679 - ХІV (зі змінами та доповненнями). 4. Адамик Б.П. Банківські електронні послуги: Навч. посібник для денної та заочно-дисертаційної форми навчання. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 94 с. 5. Александрова Н.Г. Александров Н.А. Банки и банковская деятельность для клиентов. –СПб, Питер 2002 6. Алексеєнко Л.М., Олексієнко В.М., Юркевич А.І. Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок (українсько-англійсько-російський тлумачний словник). – К.: Максимум, 2000. 7. Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія.- К., КНЕУ, 2002 8. Банківська справа: Навч. посібник / За ред. Р.І.Тиркала. –Тернопіль. Карт-бланш 2001 9. Банківські операції: Підручник: Затв. Мін. освіти та науки України / За ред. А. М. Мороза. -2-ге вид., виправ. і доп. -К., КНЕУ 2002 10. Банківські операції / В.І.Капран: Навчальний посібник. – Київ: ЦНЛ, 2006. – 208 с. 11. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Аудит банков / Финанси и статистика , 2005 12. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. – 1-4-те вид., виправ. і доп. – К.: Знання, 2004. 13. Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М., Карасьова З.М., Каднічанська В.М., Федоренко Н.С. Облік і аудит у банках. – К.: Знання, 2006, 595 с. 14. Введение в банковское дело / Под ред. Г.Асхауэра. –Москва, Научная книга, 1996 15. Вересюк А. Банки совершенствуют работу банкоматов // Банковская практика за рубежом.- 2005.- № 9.- C. 52-54. 16. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародний банківській бізнес: базові категорії, поняття, терміни: Навчальний словник-довідник. – Львів: Магнолія-плюс , 2005 – 311 с. 17. Вступ до банківської справи / За ред. М.Савлука. -К., Лібра, 1998 18. Гладких Д. Проблеми і перспективи залучення іноземних інвестицій у банківську систему України // Вісник НБУ.- 2005.- № 10.- C. 13-15. 19. Гладких Д. Структура банківських кредитів і залучених коштів як дзеркало економічного здоров я держави // Вісник НБУ.- 2005.- № 11.- C. 26-33. 20. Грюнинг Х. ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском: Пер. с англ.- Москва, Весь мир, 2003 21. Губенко С.М., Мозгова О.П. Посібник для внутрішніх аудиторів банківських установ України. – Харків: Штрих, 2000. – 360 с. 22. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навч. посібник. – К.: Алеута, 2004. – 478 с. 23. Дзюблюк О. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки: Монографія. -К., Поліграфкнига, 2000 24. Дзюблюк О. Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти організації і стратегія розвитку в Україні // Банківська справа.- 2005.- № 3.- C. 40-52. 25. Діденко О. М. та ін. Інституційний розвиток банківської системи // Фінанси України.- 2005.- № 11.- C. 70-76. 26. Долан Э. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. –Москва-Ленинград, Профико 1991 27. Енциклопендія банківської справи України / Редкол. Стельмах В.С. та ін. НБУ, Ін-т незалежних експертів. -К., Молодь, Ін Юре 2001 28. Ефремова А.А. Гореничий С.С. Векселя и варранты: практика использования и учета. –Москва, Экономика 2000 29. Зайцев О. Достойный конкурент банкомату // Банковская практика за рубежом.- 2005.- № 5.- C. 66-73. 30. Заруцька О. Проблеми розвитку банківського управлінського обліку // Вісник НБУ.- 2005.- № 8.- C. 40-42. 31. Калина А.В., Кощеев А.А. Работа современного коммерческого банка. – К.: МАУП, 1997. 32. Камінський А., Кияк А. Ідентифікація, аналіз та управління операційними ризиками в українських банках // Вісник НБУ.- 2005.- № 10.- C. 7-11. 33. Карманов Є.В. Банківські договори. Договори в іноземній валюті. – Х.: Право, 2004. 34. Капран В.І., Кравченко М.С., Коваленко О.К., Омельченко С.І. Банківські операції. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. 35. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у банках. – К.: КНЕУ, 2002. – 404 с. 36. Кірєєв О.І., Любунь О.С., Кравець М.П. та ін. Внутрішній аудит у банку: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 220 с. 37. Коваленко М.А., Біленко В.М. Сухомлин Л.Є. Операції сучасного комерційного банку: Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2004. – 472 с. 38. Ковальчук А. Банківський кредит: правові засоби повернення.- К.. Знання 2001 39. Колодізєв О.М., Яременко О.Р. Гроші та кредит: Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Х.: Видавничий Дім Інжек , 2004. – 156 с. 40. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація: Монографія.- К. Кондор, 2004 41. Кравець В. Інтернет-платежі в системі безготівкових розрахунків // Вісник НБУ.- 2005.- № 11.- C. 21-23. 42. Краевая А. Wachovia и Visa внедряются в студенческие городки // Банковская практика за рубежом.- 2005.- № 10.- C. 38-39. 43. Кредитна система України і банківські технології: У 3-х т.: Рек. Мін. освіти і науки України / Стельмах В.С., Шаповалов А.В., Кротюк В.Л. та ін. За заг. ред. І.В.Сала.- Львів, ЛБІ НБУ 2002 44. Кредитний ризик комерційного банку / За ред. В.В.Вітлінського. -К., Знання 2000 45. Кротюк В.Л. Національний банк – центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз. – К.: Ін Юре, 2000. 46. Кротюк В. Л., Міщенко В. І. Еволюція підходів до оцінки капіталу в Базельських угодах // Банківська справа.- 2005.- № 4.- C. 3-9. 47. Мещеряков А. А. Вплив перерозподілу доходів у середині банку на встановлення тарифів за безготівковими переказами // Банківська справа.- 2005.- № 4.- C. 60-63. 48. Мещеряков А. А. Собівартість безготівкових операцій комерційного банку // Фінанси України.- 2005.- № 11.- C. 77-80. 49. Міщенко В.І. Банківські операці. Підручник. – К.: Знання , 2006. – 727 с. 50. Моральний кодекс банкіра: Додаток до Енциклопедії банківської справи України / НБУ, Ін-т незалежних експертів. -К., Наша гривня 1999 51. Морсман Эд. М. Кредитный департамент банка. Организация эффективной работы: Пер. с англ.- Москва, Альпина Паблишер 2003 52. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В.Ричаківська, Г.Табачук, Я.Грудзевич, М.Вознюк. – 4-те вид. – К.: Алеута, 2004. – 500 с. 53. Основи банківської справи / І.Ф.Прокопенко: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 410 с. 54. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками: / Навч. посібник / О.В.Геєць, В.М.Домрачев, С.Л.Лондар. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 237 с. 55. Павлишин О.П., Ричаківська В.І. Банківські операції. Практикум: Навч.-метод. посібник. – К.: Алеута, 2005. – 158 с. 56. Пархоменко В. Річна фінансова звітність // Бухгалтерський облік і аудит.- 2005.- № 1.- C. 2-16. 57. Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестеційне кредитування: Навч. посібник: Рек. Мін. освіти і науки України.- К., КНЕУ, 2002 58. Петрашко Л.П. Валютні операції: Навч. посібник: Рек. Мін. освіти і науки України.- К., КНЕУ, 2001 59. Петрук О. М. Банківська справа: Навч. пос.: Рек. Мін. освіти і науки України / За ред. Ф. Ф. Бутинеця.- К., Кондор, 2004 60. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка: Учеб. пособие. –Москва, ИНФРА - М, 2001. 61. Прокопенко І.Ф. Ганін В.І., Соляр В.В. Маслов С.І. Основи банківської справи. Навч. посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2005. – 410 с. 62. Тиркало Р.И. Банківська справа Навч. посібник. – Тернопіль, Карт-бланш, 2004. 63. Харченко В., Шпак Н. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток за перше півріччя 2005 року // Вісник НБУ.- 2005.- № 10.- C. 28-30.
Дополнительная информация2195
Заказ Заказать Купить «Кредитування підприємства та організацій»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Дипломна робота на тему: «Банківське кредитування підприємства»
 • Банківське кредитування підприємства (на прикладі підприємства)
 • Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями
 • Банківське кредитування підприємств
 • ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
 • Аналіз складу та структури джерел фінансування
 • Аналіз складу та структури джерел фінансування
 • Кредити підприємницьким структурам: довгострокове кредитування
 • ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ПРИРОДА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУ
 • Економічна сутність комерційного кредиту
 • Економічна сутність комерційного кредиту
Cгенерировано за 0.124673 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів