Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Банківські операції з іноземною валютою» (ID:15121)

| Размер: 138 кб. | Объем: 114 стр. | Стоимость: 200 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ 5 1.1. Класифікація операцій з іноземною валютою 5 1.2. Регулювання операцій з іноземною валютою в Україні 23 1.3. Зарубіжний досвід здійснення операцій з іноземною валютою 37 РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ 41 2.1. Оцінка операцій Міжбанківського валютного ринку 41 2.2. Порядок здійснення валютних операцій через обмінні пункти 52 РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ В УКРАЇНІ 76 3.1. Порівняльна характеристика проведення валютних операцій в Україні 76 3.2. Шляхи вдосконалення валютних операцій в Україні 87 ВИСНОВКИ 102 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 107 ДОДАТКИ 113 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Конституція України –К.: Преса України, 1997. – 80 с. 2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. 3. Закон України «Про Національний банк України від 20 травня 1999 р. 4. Закон України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. 5. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність N 959-XІІ від 16 квітня 1991 року. 6. Закон України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” 23 вересня 1994 року N 185/94-ВР 7. Декрет Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання і валютного контролю” зі змінами і доповненнями. 8. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України. Постанова Правління Національного банку України 29.12.2000 N 520. 9. Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів Постанова Правління Національного банку України 12.11.2003 N 496. 10. Положення про валютний контроль. Постанова Правління Національного банку України 08.02.2000 N 49. 11. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України. Постанова Правління Національного банку України 12.12.2002 N 502. 12. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 21.08.2006 N 333. 13. Банківські операції: Підручник / Ред. Міщенко В.І. Слав`янська Н.Г.- К.: Знання, 2006.- 727 c. 14. Банківський нагляд: Навчальний посібник / Міщенко В.І. Яценюк А.П. Коваленко В.В. Коренєва О.Г.- К.: Знання, 2004.- 406 c. 15. Банковское дело / Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 480с. 16. Блащук Ю.О. Валютний контроль: міжнародний досвід і національні тенденції.// Вісник НБУ. – 2001. – №4. – с. 28-30. 17. Блащук Ю.О. Комерційний банк як агент валютного контролю.//Фінанси України. - 2004. - №4. - с. 138-141. 18. Бутук О. Валютний контроль і конвертованість валют // Банківська справа. – 2005. - № 4. – С. 20-26. 19. Грек Г., Рыжикова Е. Валютное регулирование: Консультации, бухгалтер. учет, норматив. база: Метод. пособие. – Дніпропетровськ: ТОВ «Баланс–Клуб», 1997. – 188 с. 20. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. К.: Основи, 1996. – 180с. 21. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І.Савлука.– К.: КНЕУ, 2001.–602 с. 22. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін. – К.: Либідь, 1992. – 331 с. 23. Гроші та кредит: Підручник/ За ред. проф. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 1999. – 404 с. 24. Грошово-кредитна політика в Україні / Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Гребеник Н.І., Міщенко В.І.- 2-е вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2003.- 421 с. 25. Кабанець О. Еволюція валютних обмежень. // Вісник податкової служби . України. 2001. - №13. – с.62-63. 26. Кабанець О.І., Кольга В.Д. Валютне регулювання та контроль в Україні- К., 2000.- 224 с. 27. Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика.- К.: Знання України, 2006.- 332 c. 28. Костюченко О.А. Банківське право. Київ: “АСК”, 2001. 29. Макаренко О. Валютний контроль як інструмент стабілізації валютного ринку в Україні //Вісник НБУ - 2002. - №9. -с 36-38. 30. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. — К.: «Каравела» Львів: «Новий Світ-2000», 2002. - 304 с. 31. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навчальний посібник / О.І.Береславська, О.М.Наконечний, М.Г.Пясецька та ін. За загальною редакцією М.І.Савлука – К. КНЕУ, 2002. 32. Міщенко В.І. Пропозиції щодо проекту закону України Про валютне регулювання // Вісник Української академії банківської справи.- 1998.- №4.- С.61-63. 33. Міщенко В.І., Ющенко В.А. Управління валютними ризиками: Навч. посібник.- К.: Знання, 1998.- 444 с. 34. Павлишин О.П., Ричаківська В.І. Банківські операції.- К.: Алерта, 2005.- 158 c. 35. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності.- К.: КНЕУ, 2003.- 347c. 36. Пашко Є.О. Оцінка тенденцій та передумов інтеграції України до світового валютного ринку // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. Збірник наукових праць. Ч. 2. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С.591-597. 37. Петрашко Л.П. Валютні операції.- К.: КНЕУ, 2001.- 204 c. 38. Петрук О.М. Банківська справа.- К.: Кондор, 2004.- 461 c. 39. Податкове право: Навч. посіб. / Г.В.Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильник та ін. За ред. проф. М.П. Кучерявенка. – К.:Юрінком Інтер, 2003. – 400 с. 40. Половко С.М. Поняття і визначення валютних операцій за законодавством України // Науковий вісник: збірник наукових праць Академії державної податкової служби України. - № 1 (19). - 2003. – С. 242- 246. 41. Половко С.М. Система засобів валютного регулювання та її законодавче закріплення // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 21. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - 2003. – С. 355-365. 42. Половко С.М. Правовий режим валютних операцій в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник. – 2003. - № 4. – С. 25-29. 43. Половко С.М. Режим ліцензування валютних операцій // Право України. - 2003. – № 11. - С. 41-45. 44. Половко С.М. Обов’язковий продаж валюти у сучасний період (правові питання) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник. – 2003. - № 5. – С. 28-34. 45. Правове регулювання валютних операцій суб'єктів господарської діяльності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / О.Є. Северин / НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2003. — 17 с. 46. Правове регулювання фінансових і розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / А.Й. Іванський / Одес. держ. юрид. акад. — О., 2000. — 18 с. 47. Резнікова О. Необхідність застосування валютних обмежень у період ринкової трансформації економіки.// Банківська справа. – 1999. - №6 - С.50-51. 48. Розвиток фінансово-кредитних відносин в Україні: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених, викладачів, практичних працівників і молодих науковців 27 лютого 2004 року / За ред. В.П.Матвієнка. – К.: КІБС, 2004.- 226 с. 49. Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.- К.: Лібра, 2002.- 304 c. 50. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції:Підручник- К.: ЦУЛ, 2003.- 616 с. 51. Старинський М. Щодо визначення поняття валюта і валютні цінності// Підприємництво, господарство і право.- 2003.- № 10.- С. 61-64. 52. Статистичний моніторинг валютного ринку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / Є.Д. Павлюк / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp. 53. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Гребенюк Н.І., Міщенко В.І. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В.І.Міщенка. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 305 с. 54. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с. 55. Ходаківська В.П., Данілов О.Д. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 501 с. 56. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К., 2000. – 153 с. 57. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник – К.: Знання-Прес, 2002. 58. Центральний банк та грошово-кредитна політика: Підручник / За ред.. А.М.Мороза та М.Ф.Пуховкіної. – К.КНЕУ, 2005. – 556 с. 59. Фінансові послуги України: В 6 т.Т.1.- К.: Укрбланковидав, 2001.- 762 c. 60. Фінансові послуги України: В 6 т.Т.5.- К.: Укрбланковидав, 2001.- 890 c. 61. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками: Навчальний посібник. – К.: КОО т-ва «Знання», 1998. – 443 с. 62. Эриашвили Н.Д. Финансовое право: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. — 606 с. 63. Янушевич Я. Валютний контроль в Україні //Вісник податкової служби України. -2003. -№9. 64. www.bank.gov.ua - сайт Національного банку України. 65. www.kmu.gov.ua - сайт Кабінету Міністрів України. 66. www.aub.gov.ua – Асоціація банків України. 67. www.portal.rada.gov.ua – cайт Верховної Ради України.
Дополнительная информация1853
Рік написання: 2006
Заказ Заказать Купить «Банківські операції з іноземною валютою»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік грошових та розрахункових операцій з іноземною валютою
  • Зовнішньоекономічна діяльність
  • бухгалтерскій облік
  • Контроль та аудит діяльності комерційного банку
  • Активні операції комерційних банків
  • Державний контроль за правомірністю володіння громадянами України валютних цінностей за кордоном
  • “Операції банків в іноземній валюті на прикладв роботи АКБ “Надра”.
  • Основи банківської справи Варіант 5
  • Облік і аудит в банках
  • Облік операцій на поточному рахунку в банку
Cгенерировано за 0.132983 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів