Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Організація фінансового обліку і звітності на підприємстві» (ID:15024)

| Размер: 122 кб. | Объем: 100 стр. | Стоимость: 175 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 5 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ТА ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 5 1.1 Загальні принципи та основні вимоги організації фінансового обліку, складання фінансової звітності 5 1.2 Склад фінансової звітності її представлення та оприлюднення 13 1.3 Виправлення помилок у фінансовій звітності 15 РОЗДІЛ 2 19 ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ТА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПП «ТРАНСБУД» 19 2.1. Організаційно-економічна характеристика та особливості фінансового обліку на ПП «Трансбуд» 19 2.2 Балансова політика підприємства та зміст форми «Баланс» за національними стандартами України 27 2.3 Організація складання звіту про фінансові результати 31 2.4 Зміст та структура звіту про власний капітал 35 2.5 Зміст та структура звіту про рух грошових коштів 39 2.6. Організація складання приміток до річної фінансової звітності 49 2.7. Удосконалення методики формування фінансової звітності 54 РОЗДІЛ 3 60 ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 60 ПП «Трансбуд» 60 3.1. Загальні підходи до організації економічного аналізу звітності 60 3.2. Експрес – аналіз фінансової звітності 66 3.3 Методи порівняльної рейтингової оцінки підприємства 69 ВИСНОВКИ 75 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 78 Додаток А 85 Додаток Б 86 Додаток В 87 Додаток Д 89 Додаток Ж 91 Додаток З 93 Додаток К 95 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України Про оподаткування прибутку підприємства від 22.05.97 № 283/97 ВР (із змін. і доп.). 2. Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.99 № 996 ХІV. 3. Постанова Верховної Ради України Про затвердження Правил застосування Закону України Про оподаткування прибутку підприємств від 27.06.95 № 247/95 ВР. 4. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій: Затв. наказом Мінфіну України від 30.11.99№ 291. 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 Загальні вимоги до фінансової звітності: Затв. наказом МФУ від 31.03.99 № 87. 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 Баланс: Затв. наказом МФУ від 31.03.99 № 87. 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 Звіт про фінансові результати: Затв. наказом МФУ від 31.03.99 № 87 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 Звіт про рух грошових коштів: Затв. наказом МФУ від 31.03.99 № 87. 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 Звіт про власний капітал: Затв. наказом МФУ від 31.03.99 № 87. 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах: Затв. наказом МФУ від 28.05.99№ 137. 11. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Под ред. Стражева. - Минск: Выш. шк., 1995. 12. Бабич В. В, Свідерський Є. I. Бухгалтерський облiк на підприємствах малого бізнесу в Україні. -- К.: Лiбра, 1996. - 160 с. 13. Баканов М. И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. - М.: Финансы и статистика, 1993. 14. Баканов М. И., Кашаев А. Н., Шеремет А. Д. Экономический анализ. Теория, история, современное состояние, перспективы. - М.: Финансы, 1976. 15. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1997. 16. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Б. Захожай, М. Ф. Базась, М. М. Матюха, В. М. Базась За ред. В. Б. Захожая, М. Ф. Базася. — К.: МАУП, 2005. — 968 с. 17. Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів /Т. А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. - Житомир: ЖІТІ,2000. - 672 с. 18. Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малюи. -- Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с. 19. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине /Под ред к е н С Ф Голова — Днепропетровск -ТОВ «Баланс-Клуб», 2000 - 768 с. 20. Бухгалтерський фінансовий облік Підручник/ За ред Ф.Ф. Бутинця -3-іє вид , перероб і доп -Житомир — ЖІТІ, 2001 - 672с. 21. Бухгалтерский финансовый учет Практикум / Под ред проф Ф.Ф. Бутинця и доц Чижевской Я. В. - Житомир -ЖИТИ, 2001 - 512с. 22. Билуха Н. Т. Теория бухгалтерского учета Учебник - К 2000 - 692с. 23. Венецкий И., Венецкая В. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе. - М.: Статистика, 1974. 24. Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. - М.: Аскери, 1993. 25. Завгородний В. П. Настольная книга бухгалтера малого бизнеса. -К.: Вира Р Дакор, 2000. - 608 с. 26. Голов С. В. , Костюченко В. М. Бухгалтерский учет по Международным стандартам – К.: Екаунтшг, 2000 - 384 с. 27. Грабова Н Н , Кривоносое Ю Г Учет основных хозяйственных операций в бухгалтерских проводках — К.: А С К , 1998 - 368 с. 28. Губачова О. Звіг про власний капітал // Бухгалтерський облік і аудит — 2000 - №4, с. 32-39. 29. Губачева О. , Мелехина О. Новые подходы к построению баланса и раскрытию его статей // Бухгалтерский учет и аудит — 1999 - №9, с 13-32. 30. Голов С. Учет аренды // Бухгалтерский учет и аудит - 2000 - №8, с 17-24. 31. Дембинский Н. В. Вопросы теории экономического анализа. - М.: Финансы, 1973. 32. Економічний аналіз господарської діяльності / В. І. Іващенко, М. А. Болюк та ін. - К.: ЗАТ Нічлава, 1999. 33. Зудилин А. П. Анализ хозяйственной деятельности предприятий развитых капиталистических стран. - Екатеринбург: Каменный пояс, 1992. 34. Зубилевич С. Положения (стандарты) бухгалтерского учета насколько далеко от положения и близко к стандартам // Бухгалтерский учет и аудит — 1999 — №7-8, с 10-27. 35. Зубилевич С. Комментарии к П(С)БУ 4/ Баланс -1999 - №43, с. 6-17 36. Зубилевич С. , Кравченко I., Прокопенко О. , Школьшков Д. та ін.. «Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України» - К.: Укриапір - 2002 - 472 с. 37. Завгородній В. П. Бухгалтерський облік в Україні (з використ Нац стандартів) Навч. посібн для студ. вузів — 5-те вид доп. та перероб. — К.: А С К , 2001 — 848 с. 38. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2000. 39. Кагалин В. В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами ГААР. - 2-е изд., испр. и перераб. - М.: Дело, 1998. 40. Казинец Л. Изменение структурных сдвигов в экономике. - М., 1969. 41. Катаева Ж В Методика обчислення грошових потоків надходжень і витрат//Фінанси України - 1999 - №3, С 91-97. 42. Калина А. В., Конєва М. І., Ященко В. О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро- та макрорівень): Навч.-метод.посіб. - К.: МАУП, 1998. 43. Каракоз И. И., Самборский В. И. Теория экономического анализа. - К.: Выща шк., 1989. 44. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. - К.: Т-во Знання, КОО, 2000. 45. Колова Е П Парашутин Н В Бухгалтерский учет в промышленности — М.: Финансы и статистика, 1989 — 438 с. 46. Костюченко В., Шаповалова А. Учет дебиторской задолженности //Бухгалтерский учет и аудит - 2000 - №7, с 2-7 47. Кравченко І. Коментар по П(С)БО-17 Податок на прибуток // Бухгалтерський облік і аудит - 2001 - №5 с 12-20 48. Кужельный В. М., Линник В. Г. Теория бухгалтерского учета Учебник - 2001 - 334 с 49. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Переклад з англійської за ред. С. Ф. Голова — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000 — 272с, 2001 —224с. 50. Нарыжный Л , Рыженкова В , Капиниченко Т Рекомендации по трансформации бухгалтерского учета 1999 г для ведения учета в соответствии с требованиями положения (стандарта) бухгалтерскою учета Запасы //Вестник бухгалтсра и аудитора - 2000 —№3-4 с 10-11. 51. Нидлз Б И идр Принципы бухгалтерскою учета/ Пер с англ. — М.: Финансы и статистика, 1993 -496 с. 52. Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / Заред. М. Я. Дем'яненка. - К.: ІАЕ, 2001. - 403 с. 53. Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. Облік і аудит вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - 3 тє вид.,доп. і перероб. - Житомир: ПП Рута, 2002. - 592 с. 54. Палий В Ф Основы калькулирования — М Финансы и статистика, 1987 — 228 с. 55. Пархоменко В. М. Баранцев П. П Формирование бухгалтерского учета в Украине—Луганск Промдрук ДСД «Лугань», 2000 - 272 с. 56. Панасюк В. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч. посіб. - Тернопіль: Карт бланш, 2002. - 260 с. 57. Пархоменко В Бухгалтерский учет операции в иностранной валюте // Бухгалтерский учет и аудит - 2000 — №8, с 13-16. 58. Посібник з переходу на нову систему бухгалтерського обліку Рекомендовано ДКЦПФР таФПБАУ -К 2000 - 301 с. 59. Пушкар М С Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні — Тернопіль, 2000. 60. Ревич С Внески до статутного фонду //Дебет— Кредит — 2001 — №1,с. 22-23. 61. Руденко Е П(С)БУ17 правильно определяем расходы по налогу на прибыль// Налоги и бухгалтерский учет — 2001 — №23 (47), с 7-20. 62. Савич В. І .Орлова В. К. Бухгалтерський облік. Навч. посіб. — Івано-Франківськ —Полум'я, 2000 -269 с. 63. Сахарцева И. И. Управленческий учет пособие по практическим расчетам — Запопрожье ЗГИА, 1999 -47 с. 64. Сахарцева І.І. Облік поточних фінансових інвестицій / зб. тез НПК Бухгалтерський облік в Україні на початку XXI століття — Львів —2001 — с. 85-93 65. Сахарцева И., Кузнєцова С. Исследование сущности дебиторской задолженности в процессе антикризисного регулирования в условиях экономики Украины и США// Вісник Тернопільської академії народного господарства — 2001 — №18, с 168-175 66. Сахарцева І.І. Облік та управління витратами підприємства //Держава та регіони — 2002 - №4, с 174-182. 67. Сахарцева І.І. Облік вексельних операцій згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку України//Держава та регіони — 2000 — №2, с 129-140. 68. Сахарцева І.І. та ін.. Практичні аспекти трансформації річної бухгалтерської звітності. - Запоріжжя, 1999 — 117с. 69. Сахарцева І.І. та ін. Теоретичні та практичні основи бухгалтерської звітності по Національним стандартам України — Запоріжжя: ЗДІА, 1999 — 232 с. 70. Семінар — тренінг для викладачів/ Під ред Голов С., Зубілевич С. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998 — 296 с 71. Скворцов Н. Н. Бухгалтерский учет: Учеб. метод. пособ. В 2 т. -Харьков, 1999. 72. Сопко В В Бухгалтерский учет Учебное пособие — 3-е изд перераб и доп . 2000 — 580 с 73. Сук Л. К. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. - К.: Інститут післядипломної освіти Київського університету ім. Тараса Шевченка. -2001. - 339 с. 74. Твердомет А Отчет о движении денежных средств //Вестник бухгалтера и аудитора Украины -1999 -№18,с 13-16. 75. Твердомет А Баланс имени инвестора // Вестник бухгалтера и аудитора — 2000 — №3-4, с 4-7. 76. Твердомет А Участвующие в капитале получили метод // Вестник бухгалтера и аудитора - 2000 -№20, с 12-15. 77. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч. посіб. - 6 те вид., доп. і перероб. -- К.: А.С.К., 2002. - 784 с. 78. Тишков І .Є. Бухгалтерський облік — Мн.: Виш Шк , 1994 — 688 с. 79. Чистов Д. В., Таранов А. В., Заремба О. А., Заремба А. В. Хозяйственные операции в компьютерной бухгалтерии 7.7 для Украины: Учеб.пособ. - Киев: Диасофт, 2002. - 528 с. 80. Худяков А , Пантелийчук Л Отчет, которого не было //Бизнес Бухгалтерия —1999 — №30, с 34-37 .
Дополнительная информация1713
Рік написання: 2006
Заказ Заказать Купить «Організація фінансового обліку і звітності на підприємстві»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік звітності підприємства (на прикладі ТОВ „Назва”)
  • Облік та аналіз прямих витрат на заробітну плату (без додатків)
  • Облік і аналіз наявності та руху товарів у оптовій торгівлі (на прикладі ТОВ „Дасна”)
  • Звіт з практики (фінансовий облік)
  • Фінансова звітність та методика її складання
  • Загальна характеристика бухгалтерського обліку на підприємстві
  • Методологія та організація обліку і аудиту розрахунків зі страхування та їх аналіз
  • Теоретичні основи порядку складання фінансової звітності
  • Організація бухгалтерського і фінансового управлінського обліку
  • Фінансовий облік податку на прибуток
Cгенерировано за 0.123199 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів