Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Правові аспекти розпорядження правами на комп'ютерні програми» (ID:14945)

| Размер: 74 кб. | Объем: 93 стр. | Стоимость: 175 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВступ 3 1. Комп’ютерні програми – об’єкт інтелектуальної власності 9 1.1. Комп’ютерна програма – результат творчої діяльності. Огляд сучасного стану ринку програмного забезпечення 9 1.2. Історія виникнення та розвитку інституту правового регулювання створення та використання комп‘ютерної програми як об‘єкту інтелектуальної власності 14 1.3. Правовий режим комп’ютерної програми як об‘єкту інтелектуальної власності 20 2. Виникнення та розпорядження правами на комп‘ютерні програми 24 2.1. Види прав на комп‘ютерні програми 24 2.2. Підстави виникнення прав на комп‘ютерні програми 31 2.3. Способи розпорядження комп’ютерними програмами 35 2.4. Договір про передачу виключних прав на комп’ютерну програму, ліцензійний договір – укладення, виконання розірвання 42 2.5. Правові аспекти оподаткування результатів господарської діяльності від операцій з правами на комп‘ютерні програми 47 2.6. Комп’ютерна програма – об’єкт бухгалтерського обліку - деякі актуальні методологічні питання та нормативне регулювання 50 3. Відповідальність та захист прав на комп‘ютерні програми 57 3.1. Класифікація порушень законних прав та інтересів суб’єктів авторського права у частині виникнення та здійснення прав на комп‘ютерні програми. Види юридичної відповідальності та практика застосування 57 3.2. Способи захисту прав і охоронюваних законом інтересів суб’єктів авторського права 69 3.3. Міжнародні договори щодо захисту авторських прав на комп’ютерні програми. Співвідношення норм міжнародних договорів і національного законодавства 77 Висновки 81 Рекомендації 83 Перелік посилань 85 Додатки 91 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Конституція України. 28.06.96 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. - Ст. 141. 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 6. - Ст. 128. 3. Закон України “Про авторське право і суміжні права”// Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 13, ст. 6 (із змінами і доповненнями 2001 року) 4. Про власність. Закон України від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. — № 20. — Ст. 249. 5. Про інноваційну діяльність. Закон України від 4 липня 2002 р. // Голос України. — 2002. — 9 серп. 6. Про податок на додаткову вартість. Закон України від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 21. — Ст. 156. 7. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” у редакції Закону України від 22.05.97р. №283/97-ВР, зі змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 21. — Ст. 156. 8. Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12.07.2001 № 1658-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. 2001. - № 47 9. Розпорядження Кабінету Міністрів від 15 травня 2002 р. «Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням» (далі — Концепція) // Офіційний вісник України. — 2002. — № 20. - Ст. 989. 10. Указ Президента України Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні від № 285/2001 27.04.2001р. Книги: 11. Бадиця І. А. Авторське, винахідницьке право, право на відкриття і міжнародний захист авторських прав.— К.: ІЗМН,— 1997. 12. Богуславский М. М. Вопросы авторского права в международных отношениях.— М.,1973. 13. Боденхаузен Г, Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий.— М.: Прогресс, 1977. 14. Дмитришин В.С., Березанська В.П. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в Україні . - К., 2005 р. – 138 с. 15. Еременко В. И. Европейское патентное законодательство.— М.: ВНИИПИ, 1989. 16. Законодательство стран СНГ в области промышленной собственности: В 2-х томах.- М.: ВНИИПИ, 1996. 17. Захист прав інтелектуальної власності в контексті вступу до СОТ: Навч. посіб. / За ред. В.Т. Пятницького. — К., 2001. — С. 38. 18. Интеллектуальная собственность: Словарь-справочник / Ред. А. Д. Корчагин идр.-М.:ИНФРА, 1983. 19. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д. Святоцького. — Т. 2: Авторське право і суміжні права С.О. Довгий, В.С. Дроб'язко, В.О. Жаров та ін. / За ред. Г.І. Миронюка, В.С. Дроб'язка. — К., 1999. - С. 434. 20. Капица В. М. Интеллектуальная собственность в Украине: права автора, организации, государства.— К., 1995. 21. Клык Н. Л. Охрана интересов сторон по авторскому договору.— Красноярск, 1987. 22. Линник Н.В., Кукушкин А.Г., Подшибихин Л.И. Интеллектуальная собственность і нематериальные активы. – М.: ВНИИПИ, 1976. – 134 с. 23. Матвеев Ю. Г. Международная охрана авторских прав.— М., 1987. 24. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. — К., — ФОРУМ, 2001., у 2-х ч. 25. Підопригора О. А., Підопригора О, О. Право інтелектуальної власності України: Навч. пос. для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів.— К., 1998. 26. Посібник з питань імплементації угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським співтовариством – К., 2002р. 27. Щорічний Звіт Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України – Київ, 2002р. Статті: 28. Александров А. Н. Основные направления концепции правового обеспечения научно-технического прогресса// Вопросы изобретательства.— 1990.— № 7. 29. Андреев Д. Интеллектуальная собственность — товар бесценный, хотя и имеет фиксированную стоимость// Компаньон.— 1998.— № 32 (80). 30. Андрощук Г. А. ТК.ІР5 и гармонизация законодательства в области интеллектуальной собственности// Предпринимательство, хозяйство и право.— 1997.— № 2. 31. Андрощук Г. Правовая защита от недобросовестной конкуренции // Бизнес-информ.— 1997.— № 4. 32. Андрощук Г., Денисюк В. Франчайзинг: исключительное право и право интеллектуальной собственности в договоре // Бизнес-информ.— 1997.— № 14. 33. Бачило И. О праве собственности на информационные ресурсы // Информ. ресурсы России.— 1997.— № 4. 34. Бачун 0. Захист права інтеллектуальної власності в Україні // Право України.- 1997.-№ 1. 35. Бутнік-Сіверський О.Б. До впровадження наукової спеціальності «Інтелектуальна економіка» // Інтелектуальний капітал. — 2002. — № 5. — С. 10—16. 36. Ващук Я. Объекты интеллектуальной собственности // Вопросы изобретательства,- 1996.- № 14. 37. Гальперин Л. Б., Михайлова Л, А. Интеллектуальная собственность: сущность и правовая природа// Советское государство и право.— 1991.— № 12. 38. Горячковская Н. Объекты интеллектуальной собственности // Бизнес-информ.- 1998.-№7(227). 39. Дмитришин В.С. Легалізація та ефективне використання програмного забезпечення в Україні // Інтелектуальна власність. — 2002. — № 10. — С. 16—19. 40. Дроб”язко В. Гармонізація охорони аудіовізуальних творів в Україні з правом Європейського Союзу // Український правовий часопис. 2002р. 1. Азимов Ч. Н. Научно-техническая информация и право.— Харьков, 1987. 41. Дручок Г., Гавриленко О. Правова охорона комп'ютерних програм у США — Інтелектуальна власність,— №12. — 2002 р. 42. Жаров В. А. Охрана прав на объекты интеллектуальной собственности по новому законодательству Украины // Сб. статей «Правовая охрана объектов промышленной собственности в условиях рыночной экономики».— К., 1994. 43. Жаров В. А., Шевелева Т. М. Нужен ли Украине закон об охране прав на коммерческую тайну// Предпринимательство, хозяйство и право.— 1997.— № 5. 44. Жаров В. А., Шевелева Т. М. Путь к цивилизованному рынку интеллектуальной собственности начинается с таможенной границы // Предпринимательство, хозяйство и право.— 1997.— № 4. 45. Жаров В. О. Продукцію з підробленим товарним знаком необхідно зупиняти ще на кордоні // Галицькі Контракти.— 1997.— № 20. 46. Жаров В. О. Чи буде в Україні цивілізований ринок інтеллектуальної власності? // Інтеллектуальна власність.— 1998.— № 1. 47. Жаров В. О. Шлях, що відкриває перед країною нові можливості // Консультант.— 1998.- № 6. 48. Залесов А. Охрана изобретений по соглашению ТРИПС // Интеллектуальная собственность.— 1996.— № 11-12. 49. Интеллектуальная собственность. Основные материалы: Пер. с англ. // ВО «Наука»,— Т. 1—2. 50. Кубинський М. І. Огляд законодавства у сфері інтеллектуальної власності та практика його застосування в Україні //Адвокат.— 1996.— № 3. 51. Курносое И. Н. Проблемы охраны интеллектуальной собственности в сфере информации // Научно-техн. информация. Сер. 1.— 1998.— № 3. 52. Малюта А., Галицкая В. Интеллектуальная деятельность — условие выживания общества // Бизнес-информ.— 1996.— № 14. 53. Мироненко Е. В. Правовые проблемы государственного управления научно-техническим прогрессом в промышленности // Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук.— К., 1990. 54. Миронов Н. В. Новое законодательство о международном сотрудничестве в области промышленной собственности // Вопросы изобретательства.— 1988.— № 9. 55. Підопригора О. А. Проблеми розвитку законодавства України про інтелектуальну власність. Матеріали науково-практичної конференції «Концепція розвитку законодавства України» // Інститут законодавства Верховної Ради України.- К., 1994. 56. Підопригора О. О. Проблеми кодифікації законодавства про інтелектуальну власність // Укр. право.— 1997.— Число 1. 57. Рассохин В. П., Белов В. В., Пекин Е. И., Цимбалов М. М. Первый шаг к единой патентной системе содружества. (К заключению Временного соглашения об охране промышленной собственности) // Вопросы изобретательства.— 1952.- № 1-2. 58. Святоцький О. Д. Роль інтелектуальної власності в економічному розвитку України // Інтелектуальна власність,— 1998.— № 1. 59. Святоцький О. Д., Жаров В. О. Удосконалення національного законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності // Право України.— 1999.— № 2. 60. Скляров І.М. Комп'ютерні програми та патентна охорона. — Інтелектуальна власність.— №5. — 2003 р. 61. Тишков В. Как преодолеть интеллектуальные провокации // Бюл. «Сеть этнологии мониторинга и раннего предупреждения конфликтов».— 1996.— № 11. 62. Шишка Р. Право інтелектуальної власності: погляд на проблему // Право України.- 1999.— № 1. 63. Штефан М. Ответственность за нарушение авторского и смежных прав, их судебная защита // Предпринимательство, хозяйство и право.— 1996.— № 9.
Дополнительная информация1626
Рік написання: 2006
Заказ Заказать Купить «Правові аспекти розпорядження правами на комп'ютерні програми»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Сучасні комп'ютерні технології в діяльності менеджера + доклад
  • Комп'ютерні технології та їх використання у навчальному процесі
  • Комп’ютерні злочини. Програмісти, як суб’єкти комп’ютерних злочинів
  • Захист об'єктів інтелектуальної власності (комп'ютерних програм)
  • Комп’ютерна злочинність
  • Майнові права автора
  • Організація автоматизованого місця роботи менеджера по туризму
  • Комп’ютерна техніка і математичні методи в спорті
  • Електронна пошта та її можливості і послуги
  • Інформаційні системи і технології на підприємстві
Cгенерировано за 0.317692 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів