Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Аналіз управління оборотними капіталами підприємства» (ID:14673)

| Размер: 91 кб. | Объем: 55 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ 6 1.1. Суть і економічна природа оборотного капіталу 6 1.2. Система управління оборотним капіталом підприємства 10 1.3. Нормування як метод управління оборотним капіталом 12 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ВПЛИВУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ЗАТ ОО „ВІЗУС” 16 2.1. Загальна характеристика фінансово-економічної діяльності ЗАТ “Візус” 16 2.2. Аналіз структури, стану та ефективності використання оборотного капіталу 25 2.3. Аналіз впливу управління оборотним капіталом на фінансовий стан підприємства 28 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ 32 ВИСНОВКИ 38 ЛІТЕРАТУРА 41 ДОДАТКИ 45 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Конституція України –К.: Преса України, 1997. – 80 с. 2. Господарський кодекс України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 304 с. 3. Авраменко Е.В. Экономические аспекты управления оборотными средствами предприятия //Вісник ХДЕУ. — 1997. — №1. — С. 80 82. 4. Авраменко Е.В., Погореленко Н.В. Анализ состава, структуры и источников формирования оборотных средств //Вісник ХДЕУ. — 1997. — №4. — С. 25-30. 5. Авраменко Е.В. Роль кредита в управлении оборотным капиталом в условиях рынка //Вісник УАБС. — 1998. — №4. — С. 17 20. 6. Ареф’єва Е.В. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. – К.: ЄУ, 2002. – 94 с. 7. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 416 с. 8. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 480 с. 9. Гусєва О. Оцінка забезпеченості торговельних підприємств власними обіговими коштами // Торгівля і ринок України: Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Випуск 9. Том 2. - Донецьк: ДонДУЕТ, 1999. - С.233-237. 10. Гусєва О. Оцінка джерел фінансування поточних активів торговельних підприємств//Торгівля і ринок України: Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Випуск 10. Том 3. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2000. - С.159-168. 11. Гусєва О.Ю. Оцінка витратоємності оборотних активів торговельних підприємств//Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 51. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2000. - С.85-91. 12. Гусєва О. Прискорення оборотності обігових коштів - фактор підвищення ефективності їх використання//Торгівля і ринок України: Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Випуск 12. Том ІV. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2001. – С. 34 - 39. 13. Гусєва О.Ю. Управління оборотними активами торговельних підприємств за умов стабільного товарообороту // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 112. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – С. 147 – 158. 14. Гусєва О.Ю. Управління оборотними активами торговельних підприємств за умов зростання товарообороту // Науковий журнал. Вісник ДонДУЕТ. Серія: Економічні науки, 2001, №4 (12). – С. 180 – 185. 15. Гусєва О.Ю. Обґрунтування стратегії формування оборотного капіталу і оборотних активів торговельних підприємств//Збірник наукових статей за матеріалами конференції “Управління підприємствами: проблеми та шляхи їх вирішення”. Том 2. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. – С.17-21. 16. Дядечко Л.П., Гусєва О.Ю. Механізм обґрунтування джерел утворення оборотного капіталу в торгівлі//Вісник ДІТБ. Серія: Підприємництво, менеджмент та маркетинг (в туристичній сфері). – Донецьк: Донецький інститут туристичного бізнесу, 2002. – С.180-184. 17. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001.- 528 с. 18. Економічний аналіз: Навчальний посібник / М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбатюк за ред. М.Г.Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с. 19. Зубовський В.М. Економіка підприємства. Опорний курс лекцій. – К.: вид-во Європейського університету, 2001. – 64 с. 20. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. Підручник. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с. 21. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: короткий теоретико-методологічний курс. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 128 с. 22. Малярец Л.М., Авраменко Е.В. Аналитическая оценка оптимального соотношения в структуре источников формирования оборотного капитала //Вісник ХДЕУ. — 1999. — №4(12). — С. 39-40. 23. Маргасова В. Ефективне формування та використання оборотних коштів на підприємствах харчової промисловості // Сіверянський літопис. – 2000. – №1(31). – С. 214–215. 24. Маргасова В.Г. Механізм управління оборотним капіталом на підприємствах харчової промисловості Чернігівського регіону та напрямки його удосконалення // Вісник Рівненського державного технічного університету: Економіка: Зб. наук. пр. –2002. – Вип. 2 (15). – С. 335–339. 25. Маргасова В.Г. Проблеми використання оборотного капіталу на підприємствах харчової промисловості Чернігівського регіону // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного інституту: Зб. наук. пр. – Чернівці, 2003. – Вип. 4: Економічні науки. – С. 96–97. 26. Маргасова В.Г. Удосконалення процесу управління оборотним капіталом на підприємствах харчової промисловості за допомогою економіко-математичних моделей // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. – Донецьк, ДонНТУ, 2003. – Вип. № 60. – С.144 – 148. 27. Маргасова В.Г. Стратегія управління оборотним капіталом // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2003. – № 4. – С. 218 – 224. 28. Маргасова В.Г. Аналіз існуючих методів управління оборотним капіталом підприємства // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Зб. наук. пр. – 2003. – Вип. № 1 (20). – С. 254 –259. 29. Маргасова В.Г. Системний підхід до управління оборотним капіталом на підприємствах харчової промисловості // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 7 (37). – С. 53–59. 30. Маргасова В.Г. Теоретико-методологічні основи дослідження оборотного капіталу в перехідній економіці // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування: Економіка: Зб. наук. пр. – 2004. – Вип. № 2 (26), ч. 2. – С. 83–88. 31. Планування діяльності підприємства. Нав.-метод. посібник / За ред. Москалика В.Є.. – К.: КНЕУ, 2002. – 252 с. 32. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Петрусів З.Ф. Курс економічного аналізу: Підручник. – К. – Х.: Атака-Легас, 2004. – 384 с. 33. Ткаченко С.О. Фактор масштабу як складовий елемент фінансового управління оборотним капіталом суб’єкта підприємництва // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. - 2003. - № 608. -С. 104-107. 34. Ткаченко С.О. Кредиторська заборгованість як фактор фінансування оборотного капіталу // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. - 2004. - №630. - С. 87-89. 35. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: курс лекцій / За ред. Г.Г.Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268 с. 36. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2002. – 571 с.
Дополнительная информация1245
Рік написання: 2006
Заказ Заказать Купить «Аналіз управління оборотними капіталами підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Планування потреби підприємства в формуванні оборотних активів торговельного підприємства
 • ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
 • Управління оборотними активами підприємства
 • Управління оборотними коштами підприємства
 • Облік виробничих запасів у системі управління оборотними активами підприємства
 • Економічна сутність оборотних активів
 • Управління оборотними активами підприємства
 • Аналіз та оцінка джерел формування оборотних коштів підприємства
 • Управління оборотними активами підприємства (2-3-й розділи магістерської роботи)
 • Аналіз управління оборотними коштами підприємства
 • Фінансовий аналіз оборотних активів підприємства
Cгенерировано за 0.207739 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів