Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Теоретичні проблеми сучасного документознавства (+ реферат до дипломної роботи)» (ID:14640)

| Размер: 71 кб. | Объем: 75 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика концептуальних теоретичних засад науки про документ 6 1.1. Аналітичний огляд літератури з досліджуваної теми 6 1.2. Роль і місце документології в системі сучасного документознавства 19 1.3. Сутність і форми зв’язків документознавства з іншими науками. Документознавство як інтегральна наукова дисципліна про документ і документаційну діяльність 23 РОЗДІЛ 2. Основні поняття документознавства 35 2.1. Інформація як об’єкт документування 35 2.1.1. Соціальне значення інформації 35 2.1.2. Інформація як зміст документу. Інформаційні стандарти 38 2.2. Документ як наукове поняття 41 2.2.1. Термінологічна нестабільність дефініцій поняття «документ» 41 2.2.2. Характеристика зовнішньої форми документа 43 2.2.3. Властивості та функції сучасної документації 45 РОЗДІЛ 3. Формування термінології – провідна проблема сучасного документознавства в Україні 49 3.1. Проблеми та перспективи розвитку термінології документознавства. Стандартизація класифікаційних систем у документознавстві 49 3.2. Особливості функціонування термінологічної лексики в управлінській сфері 57 ВИСНОВКИ 70 СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 77 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 1. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – № 36. – Ст.275. 2. Закон України «Про інформацію» // ВВР. – 1992. – № 48. – Ст.650. 3. Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» // ВВР. – 1994. – № 15. – Ст.86. 4. Авер'янова Є., Аханов С., Баліян С. та ін. Кадрове діловодство: Консультації, відповіді, первинні документи, нормативна база. – Д.: Баланс-Клуб, 2005. – 160 с. 5. Антоненко І. Проект концепції впровадження в Україні норм міжнародного стандарту ІSО 15489 «Інформація та документація. – Управління документацією» // Студії з арх. справи та документознавства. – К.: Держкомархів України УНДІАСД Європейський ун-т, 2004. – Т. 11. – С. 172 – 177. 6. Бадьина А.В. Электронный документооборот фирмы // Делопроизводство 1999. – №1. – С. 34 – 39. 7. Банасюкевич В.Д. Экспертиза ценности документов // Секретарское дело. – 1998. – №3. – С. 19 – 23. 8. Беспянська Г.В. Діловодство. – К.: Університет «Украина», 2005. – 418 с. 9. Бобылева М.П. Вопросы анализа документооборота организации в условиях использования автоматизированных систем // Делопроизводство. – 2001. –№1. – С. 36 – 41. 10. Гайсинюк Н.А. Педагогічні засади підготовки документознавців в умовах інформатизації суспільства: Автореф. дис... канд. пед. наук: 07.00.08 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К., 2003. – 23 с. 11. Державна інформаційна політика: Програма для студ. спец. 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Г.В.Виноградова (уклад.). – К.: ДАКККіМ, 2003. – 19 с. 12. Державна уніфікована система документації. Основні положення: ДСТУ 3843-99. – К.: Держстандарт України, 2000. – 8 с. 13. Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови: ДСТУ 3844-99. – К.: Держстандарт України, 2000. – 9 с. 14. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Бланки, статути, положення, інструкції, службові листи, протоколи, довідки, акти, договори, накази, контракти, заяви, анкети. – К.: Либідь, 2001. – 383 с. 15. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення: ДСТУ 2732-94. – К.: Держстандарт України, 1994. – 33 с. 16. Документация в информационном обществе: электронное делопроизводство и электронный архив: Докл. и сообщения шестой междунар. науч.-практ. конф., 24-25 ноября 1999 г. / М.В. Ларин (председ. редкол.), М.Г. Нефедова (сост.). – М., 2000. – 238 с. 17. Документознавство та інформаційна діяльність: наука, освіта, практика: Матеріали наук. конф. 18 грудня 2002р. / М.С.Слободяник (голов.ред.). – К.: ДАКККіМ, 2003. – 100 с. 18. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 травня 2004р. / М.С. Слободяник (голов.ред.). – К.: ДАКККіМ, 2004. – 212 с. 19. Жуковська В.М. Діловодство. Практикум: Навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2004. – 152 с. 20. Загорецька О.М. Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у другій половині XX - на початку XXI століття: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.10 / Державний комітет архівів України Український НДІ архівної справи та документознавства. – К., 2005. – 16 с. 21. Загорецька О.М. Теорія діловодства як галузь наукових знань // Студії з арх. справи та документознавства. – К.: Держкомархів України УНДІАСД, 2002. – Т. 8. – С. 139 – 141. 22. Зиновьева Н.Б. Документоведение. – М.: ИПО Профиздат, 2001. – 208 с. 23. Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Муніципальне діловодство. – К.: Либідь, 2004. – 312 с. 24. Козоріз В.П., Лапицька Н.І. Загальне і кадрове діловодство. – К.: МАУП, 2002. – 164 с. 25. Комова М.В. Документознавча термінологія. – Л.: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – 167 с. 26. Кудряев В.А., Корнеев И.К., Ксандопуло Г.Н. и др. Организация работы с документами. – М.: Инфра-М, 1998. – 575 с. 27. Кулешов С.Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / Український держ. НДІ архівної справи та документознавства Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2000. – 162 с. 28. Кулешов С.Г. Новий погляд на структуру документознавства // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 10. – С. 24 – 27. 29. Кулешов С.Г. О понятии электронный документ // Документация в информационном обществе: электронное делопроизводство и электронный архив: Докл. и сообщения на шестой междунар. науч.-практ. конф. – М., 2000. – С. 54 – 57. 30. Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв. – К.: ДАКККіМ, 2003. – 58 с. 31. Кулешов С.Г. Ще раз про «доджерело» // Студії з арх. справи та документознавства. – К.: Держкомархів України УНДІАСД, 2002. – Т. 8. – С. 135 – 139. 32. Кулешов С.Г., Прокопенко І.П. Управління документацією: підготовка фахівців у вищих школах за рубежем // Архіви України. – 2003. – № 1 – 3. – С. 53 – 64. 33. Кушнаренко Н.М. Складові змісту спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»: питання методології // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 1. – С. 42 – 45. 34. Кушнаренко Н.М. Внутріпредметна і міжпредметна інтеграція дисциплін документознавчого циклу // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х., 2003. – Вип. 11. – С. 110 – 115. 35. Кушнаренко Н.М. Наука про документ: момент біфуркації // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (К., 25-26 трав. 2004 р.) / Держ акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К., 2004. – С. 9 – 11. 36. Кушнаренко Н.Н. Документоведение. – К.: Знання, 2000. – 460 с. 37. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учеб. для вузов. – К.: Знання, 2004. - 459 с. 38. Ларин М. Управление документацией: теория и практика // Делопроизводитель. – 2001. – №1. – С. 33 – 37. 39. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Менеджмент інформаційних офісних систем. – К., 2001. – 154 с. 40. Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» / Розробники: Кулешов С.Г., Кузнєцова Л.В., Загорецька О.М., Лозова С.Ф., Ситник Т.О.. – К.: Держкомархів України УНДІАСД, 2004. – 62 с. 41. Морозюк І. Формування напрямів освіти документознавців // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 10. – С. 27 – 29. 42. Науково-технічна термінологія: Навч.-метод. комплекс навч. дисципліни «Науково-технічна термінологія» для студ. спец. 6.020100 - Документознавство та інформаційна діяльність / А.В.Ліпінська (уклад.). – К.: ВМУРоЛ «Україна», 2003. – 158 с. 43. Новохатський К.Є. Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази діяльності архівних установ // Архіви України. – 2000. – № 1-3. – С. 3 – 10. 44. Отле П. Библиотека, библиография, документация: Избранные труды пионера информатики / Пер. с англ. и франц. Р.С. Гиляревского и др. Предисл., сост., коммент. Р.С. Гиляревского. – М.: ФАИР-ПРЕСС, Пашков дом, 2004. – 350 с. 45. Палеха Ю. Основні чинники впливу на вузівську підготовку документознавців // Студії з арх. справи та документознавства / Держкомархів України УНДІАСД. – К., 2003. – Т. 11. – С. 168 – 172. 46. Палеха Ю.І. Управлінське документування: Навч. посібник для вищих навч. закл.: У 2 ч. / Європейський ун-т. – К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2001. 47. Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби. – К.: КНТ, 2004. – 272 с. 48. Свердан М.Р. Основи діловодства. – Чернівці: Рута, 2004. – 184 с. 49. Сельченкова С. Експертиза цінності управлінських документів недержавних організацій: Організаційно-методичний аспект // Студії з арх. справи та документознавства. – К.: Держкомархів України УНДІАСД, 2004. – Т. 11. – С. 133 – 137. 50. Слободяник М.С. Документологія як наукова і навчальна дисципліна // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (К., 25-26 трав. 2004 р.) / Держ акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - К., 2004. – С. 12 – 15. 51. Слободяник М.С. Структура сучасного документознавства // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 4. – С. 18 – 21. 52. Сокова А.Н. Документоведение и его роль в исторической науке и управленческой деятельности // Документоведение. – 2004. – №4. – С. 29 – 35. 53. Соляник А., Кушнаренко Н. Концептуальні засади викладання дисциплін документознавчого циклу // Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 1. – С. 26 – 28. 54. Столяров Ю.М. Від діловодства – до документознавства, від документознавства – до документології // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2004. – Вип. 14. – С. 96 – 104. 55. Столяров Ю.М. Соціальні комунікації: розвиток в інформаційному просторі // Вісн. ХДАК: Зб. наук. пр. – Х., 2000. – Вип. 2. – С. 4 – 7. 56. Столяров Ю.Н. Второй закон документологии // Духовна культура в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., 24-25 січ. / Харк. держ. акад. культури. – Х., 2002. – С. 163 – 166. 57. Столяров Ю.Н. О новой научной дисциплине – документологии – и ее предмете // Інформаційна та культурологічна освіта на зламі тисячоліть: Матеріали міжнар. конф. до 70-річчя ХДАК / Харк. держ. акад. культури. – Х., 1999. – Ч. 2. – С. 66 – 71. 58. Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визнaчення понять: ДСТУ 3966-2000. – К.: Держстандарт України, 2000. – 33 с. 59. Тихонов В.И., Юшин И.Ф. Электронные архивы и электронный документооборот // Отечеств. архивы. – 1999. – № 2. – С. 19 – 20. 60. Філіпова Л. Про наукові дослідження з сучасного документознавства та бібліотечно-бібліографічних наук // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 3. – С. 22 – 23. 61. Хрестоматія з архівознавства: Навч. посібник для студ. іст. спец. вищих навч. закл. / І.Б. Матяш (наук.ред.), Г.В. Боряк (упоряд.) – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2003. – 407 с. 62. Швецова-Водка Г.М. Визначення документа в архівознавстві // Студії з арх. справи та документознавства. – К.: Держкомархів України УНДІАСД, 1999. – Т. 4. – С. 99 – 102. 63. Швецова-Водка Г.М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій. – Рівне: РДГУ, 2001. – 438 с. 64. Швецова-Водка Г.М. Співвідношення понять «документ» та «історичне джерело» // Архіви України. – 2001. – № 4 – 5. – С. 33 – 56. 65. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. – К.: Знання, 2004. – 307 с.
Дополнительная информация1208
Рік написання: 2006
Заказ Заказать Купить «Теоретичні проблеми сучасного документознавства (+ реферат до дипломної роботи)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Документознавство як метанаука
  • РОЗВИТОК ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ
  • Документознавство в системі наук
  • Сучасний розвиток документоводства в Україні
  • Сучасний розвиток документознавства в Україні
  • Концепції сучасного документознавства
  • Організаційні засади фінансового обліку, економічного аналізу, внутрішнього і зовнішнього аудиту довгострокових зобов’язань на прикладі підприємства пивоварної промисловості (ТОВ Слобода КО )
  • КОНТРОЛЬНА РОБОТА з документознавства
  • Концепція документознавства Н.М. Кушнаренко
  • Звіт з переддипломної практики
Cгенерировано за 0.123946 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів