Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Виробничі потужності підприємства та шляхи їх кращого використання» (ID:14520)

| Размер: 130 кб. | Объем: 60 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Суть і види виробничої потужності підприємства 5 1.2. Основні етапи аналізу стану та ефективності використання основних фондів 11 1.3. Види та порядок розрахунку виробничої потужності підприємства 16 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «ТОРГ - СЕРВІС» 21 2.1. Фінансово-економічна характеристика торговельного підприємства «ТОРГ - Сервіс» 21 2.2 Оцінка стану, складу та руху основних фондів 26 2.3 Оцінка ефективності використання виробничих фондів та виробничих потужностей ТОРГ - Сервіс” 29 РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТОРГ - Сервіс» 33 ВИСНОВКИ 39 ЛІТЕРАТУРА 41 ДОДАТКИ 48 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураЛІТЕРАТУРА 1. Конституція України –К.: Преса України, 1997. – 80 с. 2. Господарський кодекс України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 304 с. 3. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р. 4. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року. 5. Закон України Про власність від 07.02.1991 з наступними змінами і доповненнями. 6. Закон України Про податок на додану вартість від 03.04.1997 з наступними змінами і доповненнями. 7. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва» від 3 липня 1998 р. 8. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено Наказом Міністерством фінансів України №291 від 30.11.1999р.. 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 Звіт про власний капітал. Наказ Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 Основні засоби. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. N 92. 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 Нематеріальні активи. Наказ Міністерства фінансів України 18.10.99 N 242. 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 Запаси. Наказ Міністерства фінансів України 20.10.99 N 246. 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 Оренда. Наказ Міністерства фінансів України 28.07.2000 N 181. 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 Дохід. Наказ Міністерства фінансів України 29.11.99 N 290. 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 Витрати. Наказ Міністерства фінансів України 31.12.99 N 318. 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 Об'єднання підприємств. Наказ Міністерства фінансів України 07.07.99 N 163. 17. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення: Постанова Кабінету Міністрів України// Урядовий кур’єр. -1995. -21 лютого. 18. Ареф’єва Е.В. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. – К.: ЄУ, 2003. – 94 с. 19. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 416 с. 20. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент. –М.: Финансы и статистика. 1994. – 356 с. 21. Балабанова Л.В. Оптовая торговля: маркетинг и комерция. –М.: Экономика, 1990. – 238 с. 22. Барсегян Г.Г. Пути повышения эффективности основных фондов и инвестиций в аграрно- продовольственном комплексе РА (на примере Арагацотнской области): Автореф. дис... канд. экон. наук: 08.00.02 . — Ереван, 2000. — 22с. 23. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. — К.: Либідь, 2003. – 384 с. 24. Бень Т., Лос кутова Я. Методологические подходы к формированию собственных инвестиционных ресурсов предприятия // Экономика Украины. – 2003. - № 10. – С. 11-15. 25. Бланк И.А. Торговый менеджмент. –К.: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с. 26. Бланк І.О. Управління торговельним підприємством. Підручник. – М.: Тандем, 1998. – 289 с. 27. Боброва О.Г. Відтворення основних засобів аграрних підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Київський національний економічний ун-т. — К., 2002. — 20с. 28. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 480 с. 29. Бондаренко О.А. Організаційно-економічний механізм відтворення основних засобів в АПК: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Дніпропетровський держ. аграрний ун-т. — Д., 2002. — 20с. 30. Будаева Е. обоснование целесообразности повышения маркетинговых издержек предприятия по критерию операционной прибыли. //Экономика Украины. – 2003. - № 11. – С.34-41. 31. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шигун М.М., Шулепова С.М. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с. 32. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” / За ред. Бутинця Ф.Ф.. – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 688 с. 33. Быкова Е.В., Стоянова Е.С. Финансовое искусство коммерции. –М.: Перспектива, 1995. – 185 с. 34. Валевич Р.П., Давидова Г.А. Экономика торгового предприятия: Учебн. Пособие. – Мн.: Высш.школа, 1996. – 287 с. 35. Власова В.М. Основы предпринимательской деятельности. –М.: Финансы и статистика, 1994. – 496 с. 36. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч. посібник. – К.: Вища шк.., 1998. – 544 с. 37. Герасимчук В.Г. Маркетинг. –К.: Вища школа, 1994. – 256 с. 38. Голубков Е.П. Маркетинг: выбор лучшего решения. –М.: Экономика, 1993. – 249 с. 39. Голошубова Н.С., Фесюк В.А. Навчальний посібник. Ч. 2. Організація роздрібного продажу товарів. –К.: КДТЕУ, 1994. – 184 с. 40. Губарєва І.О. Удосконалення механізму оновлення активної частини основних фондів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Харківський держ. економічний ун-т. — Х., 2000. — 18с. 41. Дацій О.І. Економічна ефективність використання основних виробничих фондів у сільському господарстві та шляхи її підвищення: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Дніпропетровський держ. аграрний ун-т. — Д., 2000. — 20с. 42. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001.- 528 с. 43. Економічна теорія / Під ред. Предборського В.А. – К.:Кондор, 2003. – 492 с. 44. Економічна теорія: У 2 кн. Навч. Посібник / За ред. З.Г. Ватаманюка та С.М. Панчишина. – К.: Заповіт, 1997. – 280 с. 45. Економічний аналіз: Навчальний посібник / М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбатюк за ред. М.Г.Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с. 46. Зубовський В.М. Економіка підприємства. Опорний курс лекцій. – К.: вид-во Європейського університету, 2001. – 64 с. 47. Калина А.В., Осокіна В.В. Економічна теорія і практика господарювання: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: МАУП, 1998. – 215 с. 48. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки (теоретична економіка): Навчальний посібник – Тернопіль: ТАНГ – “Астон”, 1998. – 368 с. 49. Корольков І.І., Головко В.А. Навчально-наочний посібник. Організація товаропостачання, перевезення товарного господарства у торгівлі. –К.: КДТЕУ, 1994. – 258 с. 50. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. –М.:Центр экономики и маркетинга, 1996. – 367 с. 51. Костина Н.І., Алексеева А.А., Василик О.Д. Фінанси: система моделей і прогнозів: Навч. посібник. - К.: Четверта хвиля, 1998. - 304 с. 52. Котковський В.С. Відтворення основних засобів та його фінансове забезпечення на підприємствах залізорудної промисловості України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Київський національний економічний ун-т. — К., 2001. — 17с. 53. Лагодієнко В.В. Формування оптимального складу основних виробничих фондів аграрних підприємств та підвищення ефективності їх використання (за матеріалами Миколаївської області): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Миколаївська держ. аграрна академія. — Миколаїв, 2002. — 19с. 54. Лігоненко Л.О. Управління товарним забезпеченням обороту. Навчальний посібник. – К.: КДТЕУ, 1998. – 184 с. 55. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. Підручник. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с. 56. Маркетинг / Под ред. А.Н. Романова./ -М.: Банки и биржи, 1995. – 398 с. 57. Марцин В. Проблеми функціонування споживчої кооперації і шляхи стабілізації господарської діяльності //Економіка України. – 2003. - № 4. – С. 24-30. 58. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: короткий теоретико-методологічний курс. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 128 с. 59. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатов та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 132 с. 60. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. –656 с. 61. Ноздрева Р.Б., Цигичко Л.И. Маркетинг: Как побеждать на рынке. –М.: Финансы и статистика, 1991. – 256 с. 62. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. –М.: Информационно-внедренческий центр Маркетинг, 1996.- 310 с. 63. Парнюк В. Лизинг в Украине: проблемы, законодательное обеспечение, перспективы. //Экономика Украины. – 2003. - № 3. – С. 29-36. 64. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. –М.: Ось-89, 1997. – 268 с. 65. Плаксієнко В.Я., Дацій О.І. Спеціалізація як фактор підвищення ефективності використання основних фондів // Економічні та фінансові проблеми сільськогосподарського виробництва в перехідний період до ринку: Зб. наукових праць / Під заг. ред. В.Я.Олійника. – ДДАУ. – Дніпропетровськ. – 1997. – С. 182. 66. Планування діяльності підприємства. Нав.-метод. посібник / За ред. Москалика В.Є.. – К.: КНЕУ, 2002. – 252 с. 67. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. – 318 с. 68. Полковниченко С.О. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2001. – 247 с. 69. Примак Т.О. Економіка підприємства. Навч. посібник. – К.: Вікар, 2002. – 176 с. 70. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Петрусів З.Ф. Курс економічного аналізу: Підручник. – К. – Х.: Атака-Легас, 2004. – 384 с. 71. Романюк О.П. Методи економіко-статистичного аналізу: Навчальний посібник. - К.: Видавництво УАДУ, 1997. – 128 с. 72. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Мн.:ИП «Экоперспектива», 1997. - 498 с. 73. Свірідова Н.Д. Удосконалення організаційно- економічного механізму оновлення основних засобів підприємства в умовах ринкових відносин: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Східноукраїнський національний ун-т. — Луганськ, 2000. — 20 с. : 74. Скорба О.А. Фінансовий менеджмент основних виробничих фондів підприємства (на прикладі асоціації Сумим'ясопром): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Українська академія банківської справи. — Суми, 2000. — 17с. 75. Третяк О.Д. Оцінка фінансового стану акціонерних товариств // Фінанси підприємств. – 2000.-№ 12. – С.95-102. 76. Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 рр. Послання Президента України до Верховної Ради України // Урядовий кур’єр. – 2000. - №16. –с. 1-16. 77. Ушакова Н.М., Кукурудза Л.О. Управління прибутком торговельного підприємства. Конспект лекцій. –К.: КТЕІ, 1993. – 358 с. 78. Ушакова Н.М., Кукурудза Л.О., Головачук Т.И., Олейник С.И. Экономическая стратегия деятельности торгового предприятия в условиях рыночной экономики. –К.: КТЭИ, 1993. – 346 с. 79. Федоренко В. Гаврилова Т. Економічне становище підприємств та інвестиційні процеси // Економіка України. - № 5. – 2003. – с. 28-33. 80. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: курс лекцій / За ред. Г.Г.Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268 с. 81. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2002. – 571 с. 82. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості та торгівлі. Підручник. – К.: Пектораль, 2003. – 312 с.
Дополнительная информация1048
Рік написання: 2005
Заказ Заказать Купить «Виробничі потужності підприємства та шляхи їх кращого використання»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Аналіз виробничої потужності підприємства
 • Виробнича потужність підприємства і резерви її ефективного використання
 • Виробнича потужність підприємства.
 • Виробнича потужність – сутність та значення..
 • Матеріальні основи функціонування підприємства
 • Основні виробничі фонди підприємства: оцінка, класифікація, структура. Шляхи підвищення ефективності використання виробничих фондів
 • ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 • Використовуючи дані звіту підприємства, проаналізуйте показники використання виробничої потужності цього підприємства та запропонуйте шляхи їх поліпшення.
 • Виробничі потужності поліграфічної промисловості
 • Напрями інтенсифікації відтворення та шляхи кращого використання основних фондів підприємств підгалузей харчової промисловості
 • Показники використання основних фондів та виробничої потужності
Cгенерировано за 0.134973 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів