Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Стратегія і тактика грошово-кредитної політики і її вплив на діяльність держави» (ID:14207)

| Размер: 324 кб. | Объем: 100 стр. | Стоимость: 175 грн. | Добавлена: 08.06.2005 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3 РОЗДІЛ І. МЕХАНІЗМ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ РОЛЬ У СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ 7 1.1. Економічна сутність грошово-кредитної політики 7 1.2. Стратегія і тактика грошово-кредитної політики 23 1.3. Моделі грошово-кредитного устрою в світовій практиці 28 1.4. Порядок розробки основних засад грошово-кредитної політики 43 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ 51 2.1. Аналіз виконання програми грошово-кредитної політики НБУ 51 2.2. Дослідження динаміки інструментів грошово-кредитної політики 59 2.3. Вплив грошово-кредитної політики на економічне зростання в Україні 65 РОЗДІЛ ІІІ. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 78 3.1. Перспективи і проблеми євроізації в країнах з трансформаційною економікою 78 3.2. Вибір стратегії таргетування з метою стримування інфляції 84 ВИСНОВКИ 95 СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 99 ДОДАТКИ 106 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Конституція України –К.: Преса України, 1997. – 80 с. 2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. 3. Закон України «Про Національний банк України від 20 травня 1999 р. 4. Постанова Правління Національного банку України N 244 від 27.06.2001 “Про затвердження Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України” 5. Постанова Правління Національного банку України N 129 від 07.07.94 р. Інструкція N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України (Із змінами та доповненнями). 6. Андреев А.В. Денежные агрегаты: их структура, особенности исчисления, сравнительная характеристика // Вісник Української академії банківської справи.- 1998.- №4.- С.15-17. 7. Артемова Т.І. Монетарна політика в системі економічних відносин перехідного суспільства: методологічні аспекти аналізу // Стратегія монетарної політики: проблеми вибору та застосування. Матеріали науково-практичної конференції. – К.: Вепр, НАНУ, 2003. – 269 с. – 71–73. 8. Банковское дело / Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 480с. 9. Вступ до банківської справи / Відп. ред. М. І. Савлук. – К.: Лібра, 1998. – 344с. 10. Галієв Е.Е. Грошово-кредитні механізми структурного розвитку економіки в умовах ринкової трансформації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 15с. 11. Гальчинський А. С. Теорія грошей. Навч. посібник – К.: Основи, 1998. – 415с. 12. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч. посібник. – К.: Вища шк.., 1998. – 544 с. 13. Гриценко А.А. Монетарна та бюджетно-податкова складова економічного розвитку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. – Т. 7. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, УФБС, 2003. – С. 19–25. 14. Гриценко А.А. Стабільність грошової одиниці і шляхи її забезпечення. – стратегія монетарної політики: проблеми вибору та застосування. – К, 2003. – С. 81–86. 15. Гриценко А.А. Сумісно-розділені відносини: праця, власність і влада // Економіка України. – 2003. – № 3. – С. 50–57. 16. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. К.: Основи, 1996. – 180с. 17. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І.Савлука.– К.: КНЕУ, 2001.–602 с. 18. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін. – К.: Либідь, 1992. – 331 с. 19. Гроші та кредит: Підручник/ За ред. проф. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 1999. – 404 с. 20. Гроші і кредит: Підручник / За ред. проф. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 1999. – 404с. 21. Грошово-кредитна політика в Україні / Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Гребеник Н.І., Міщенко В.І.- 2-е вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2003.- 421 с. 22. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова и др. Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 622с. 23. Деньги. Кредит. Банки. Учебник. / Ред. О.И. Лаврушин. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 448с. 24. Джус Ю.М. Державне регулювання грошової пропозиції в перехідній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2004. — 20 с. 25. Дзюблюк О.В. Організація грошово- кредитних відносин в умовах ринкового реформування економіки України: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Київський національний економічний ун-т. — К., 2001. — 32с. 26. Дмитрієва О.А. Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово- кредитного ринку України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 18с. 27. Долан 3. Д., Кемпбелл К. Д., Кемпбелл Р. Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика — СПб: Оркестр, 1994. – 501с. 28. Дорошенко І.В. Грошово-кредитна політика економічного зростання у трансформаційній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Київський національний ун- т ім. Тараса Шевченка. — К., 2001. — 20с. 29. Бруньов В.В. Грошово-кредитна політика як фактор розвитку економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2001. — 19с. 30. Економічна теорія / Під ред. Предборського В.А. – К.:Кондор, 2003. – 492 с. 31. Економічна теорія: У 2 кн. Навч. Посібник / За ред. З.Г. Ватаманюка та С.М. Панчишина. – К.: Заповіт, 1997. – 280 с. 32. Єпіфанов А.О., Міщенко В.І. та ін. Грошово-кредитна політика в Україні: тенденції та перспективи // Фінанси України.- 2000.- № 9.- С. 11-19. 33. Калина А.В., Осокіна В.В. Економічна теорія і практика господарювання: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: МАУП, 1998. – 215 с. 34. Коваленко В.В. Обов`язкове резервування як інструмент грошово-кредитної політики // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 9.- Суми., 2004.- С.162-166. 35. Коваленко В.В., Коренєва О.Г. Тенденції і перспективи розвитку грошово-кредитної політики Національного банку України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т.5.- Суми, 2002.- С. 157-161. 36. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки (теоретична економіка): Навчальний посібник – Тернопіль: ТАНГ – “Астон”, 1998. – 368 с. 37. Компанієць С. Таргетування інфляції: питання політики та реалізації // Вісник Національного банку України. – 2005. - № 1. – С. 26-27. 38. Кричевська Т.О. Грошові інститути в архітектоніці українського суспільства // Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред.акад. НАН України В.М.Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозув. Фенікс, 2003. – 1008 с. – С. 204–220. 39. Кричевська Т.О. Довіра до монетарної політики: теорія та використання європейського досвіду // Фінансово-банківська система України у європейському вимірі: Зб. ст. – К.: Вид. дім “Козаки”, 2003. – С. 112–115. 40. Кричевська Т.О. Перспективи прямого таргетування інфляції в Україні / Матеріали науково-практичної конференції Стратегія монетарної політики – проблеми вибору та застосування (Організатори: Національний банк України, Світовий банк, Комітет з питань фінансів і банківської діяльності Верховної Ради України, Асоціація українських банків, Інститут економічного прогнозування НАН України), 25–26 квітня 2002 р. – К., 2003. – С. 155–165. 41. Кричевська Т.О. Грошово-кредитне регулювання економіки України в умовах переходу до ринку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2001. — 20с. 42. Кричевська Т.О. Принципи і фактори формування середньострокової грошово-кредитної стратегії в Україні // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины. – Алушта: Таврійський національний університет ім. В. Вернадського, Суспільна організація «Ліга молодих економістів». – Сімферополь, 2003. – 150 с. – С. 5–56. 43. Кричевська Т.О., Лагутін В.Д. Аналіз монетарних стратегій країн Східної та Центральної Європи у контексті стратегічного вибору України // Банківська система в умовах трансформації фінансового ринку України: Зб. наук. праць / За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 21–23 травня 2003 р.. – К.: КНТЕУ, 2003. – С. 15–19. 44. Кучма Є.В., Прочухан А.В. Методи та інструменти реалізації грошово-кредитної політики на сучасному етапі економічного розвитку України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т. 4.- Суми, 2000.- С. 215-218. 45. Макаренко М.І. Таргетування інфляції в грошово-кредитній політиці // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т.6.- Суми, 2002.- С. 38-42. 46. Макуха С.М. Грошово-кредитні чинники макроекономічної трансформації перехідної економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Одеський держ. економічний ун-т. — О., 2004. — 18с. 47. Малий І.Й. Державне управління ринковими перетвореннями в країнах з перехідною економікою (на прикладі Китаю) // Стратегія економічного розвитку України: Наук. збірник / Відп. ред. О.П. Степанов. – К.: КНЕУ, 2002. – Вип. 6 (12). – С. 74–78. 48. Матвієнко П.В. Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Київський національний економічний ун-т. — К., 2004. — 19с. 49. Міщенко В.І., Єпіфанов А.О. Грошово-кредитна політика в Україні // Фінанси України.- 2000.- № 9.- С. 11-19. 50. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. –656 с. 51. Нікіфоров П.О. Регулювання грошового обігу в умовах ринкової трансформації економіки: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Київський національний ун- т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 38с. 52. Общая теория денег и кредита: Учеб. для вузов / Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 360с. 53. Прозоров Ю.В. Концентрація банківської системи України: подальші перспективи // Вісник НБУ. – 2003. – №1. – С. 54–56. 54. Розвиток фінансово-кредитних відносин в Україні: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених, викладачів, практичних працівників і молодих науковців 27 лютого 2004 року / За ред. В.П.Матвієнка. – К.: КІБС, 2004.- 226 с. 55. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Гребенюк Н.І., Міщенко В.І. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В.І.Міщенка. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 305 с. 56. Стельмах В.С. Роль Національного банку України в забезпеченні стабільності національної грошової одиниці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Українська академія банківської справи. – К., 2001. – 20 с. 57. Тимченко О.Г. Чи буде долар вічним? // Віче. –2003. – № 1. – С. 72–75. 58. Чугунов І.Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку К.: НІОС, 2003. – 488 с. 59. Финансы. Денежное обращение. Кредит /Под ред. Л.А. Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 479с. 60. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К., 2000. – 153 с. 61. www.bank.gov.ua - сайт Національного банку України.
Дополнительная информация192
Рік написання: 2005
Заказ Заказать Купить «Стратегія і тактика грошово-кредитної політики і її вплив на діяльність держави»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Грошово-кредитна політика НБУ (+доповідь + рецензія +відгук)
  • ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
  • контрольна з грошово-кредитної політики
  • Грошово-кредитна політика
  • Грошово-кредитна політика держави та методи її реалізації Центральним банком
  • Грошово-кредитна політика держави
  • Основні напрямки кредитної політики в державі
  • НБУ та грошова кредитна політика в Україні
  • Сучасний стан грошово-кредитної політики України
  • Еволюція грошово-кредитної політики НБУ
Cгенерировано за 0.168427 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів