Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Стратегія і тактика грошово-кредитної політики і її вплив на діяльність держави» (ID:14207)

| Размер: 324 кб. | Объем: 100 стр. | Стоимость: 175 грн. | Добавлена: 08.06.2005 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3 РОЗДІЛ І. МЕХАНІЗМ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ РОЛЬ У СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ 7 1.1. Економічна сутність грошово-кредитної політики 7 1.2. Стратегія і тактика грошово-кредитної політики 23 1.3. Моделі грошово-кредитного устрою в світовій практиці 28 1.4. Порядок розробки основних засад грошово-кредитної політики 43 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ 51 2.1. Аналіз виконання програми грошово-кредитної політики НБУ 51 2.2. Дослідження динаміки інструментів грошово-кредитної політики 59 2.3. Вплив грошово-кредитної політики на економічне зростання в Україні 65 РОЗДІЛ ІІІ. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 78 3.1. Перспективи і проблеми євроізації в країнах з трансформаційною економікою 78 3.2. Вибір стратегії таргетування з метою стримування інфляції 84 ВИСНОВКИ 95 СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 99 ДОДАТКИ 106 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Конституція України –К.: Преса України, 1997. – 80 с. 2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. 3. Закон України «Про Національний банк України від 20 травня 1999 р. 4. Постанова Правління Національного банку України N 244 від 27.06.2001 “Про затвердження Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України” 5. Постанова Правління Національного банку України N 129 від 07.07.94 р. Інструкція N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України (Із змінами та доповненнями). 6. Андреев А.В. Денежные агрегаты: их структура, особенности исчисления, сравнительная характеристика // Вісник Української академії банківської справи.- 1998.- №4.- С.15-17. 7. Артемова Т.І. Монетарна політика в системі економічних відносин перехідного суспільства: методологічні аспекти аналізу // Стратегія монетарної політики: проблеми вибору та застосування. Матеріали науково-практичної конференції. – К.: Вепр, НАНУ, 2003. – 269 с. – 71–73. 8. Банковское дело / Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 480с. 9. Вступ до банківської справи / Відп. ред. М. І. Савлук. – К.: Лібра, 1998. – 344с. 10. Галієв Е.Е. Грошово-кредитні механізми структурного розвитку економіки в умовах ринкової трансформації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 15с. 11. Гальчинський А. С. Теорія грошей. Навч. посібник – К.: Основи, 1998. – 415с. 12. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч. посібник. – К.: Вища шк.., 1998. – 544 с. 13. Гриценко А.А. Монетарна та бюджетно-податкова складова економічного розвитку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. – Т. 7. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, УФБС, 2003. – С. 19–25. 14. Гриценко А.А. Стабільність грошової одиниці і шляхи її забезпечення. – стратегія монетарної політики: проблеми вибору та застосування. – К, 2003. – С. 81–86. 15. Гриценко А.А. Сумісно-розділені відносини: праця, власність і влада // Економіка України. – 2003. – № 3. – С. 50–57. 16. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. К.: Основи, 1996. – 180с. 17. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І.Савлука.– К.: КНЕУ, 2001.–602 с. 18. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін. – К.: Либідь, 1992. – 331 с. 19. Гроші та кредит: Підручник/ За ред. проф. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 1999. – 404 с. 20. Гроші і кредит: Підручник / За ред. проф. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 1999. – 404с. 21. Грошово-кредитна політика в Україні / Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Гребеник Н.І., Міщенко В.І.- 2-е вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2003.- 421 с. 22. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова и др. Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 622с. 23. Деньги. Кредит. Банки. Учебник. / Ред. О.И. Лаврушин. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 448с. 24. Джус Ю.М. Державне регулювання грошової пропозиції в перехідній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2004. — 20 с. 25. Дзюблюк О.В. Організація грошово- кредитних відносин в умовах ринкового реформування економіки України: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Київський національний економічний ун-т. — К., 2001. — 32с. 26. Дмитрієва О.А. Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово- кредитного ринку України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 18с. 27. Долан 3. Д., Кемпбелл К. Д., Кемпбелл Р. Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика — СПб: Оркестр, 1994. – 501с. 28. Дорошенко І.В. Грошово-кредитна політика економічного зростання у трансформаційній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Київський національний ун- т ім. Тараса Шевченка. — К., 2001. — 20с. 29. Бруньов В.В. Грошово-кредитна політика як фактор розвитку економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2001. — 19с. 30. Економічна теорія / Під ред. Предборського В.А. – К.:Кондор, 2003. – 492 с. 31. Економічна теорія: У 2 кн. Навч. Посібник / За ред. З.Г. Ватаманюка та С.М. Панчишина. – К.: Заповіт, 1997. – 280 с. 32. Єпіфанов А.О., Міщенко В.І. та ін. Грошово-кредитна політика в Україні: тенденції та перспективи // Фінанси України.- 2000.- № 9.- С. 11-19. 33. Калина А.В., Осокіна В.В. Економічна теорія і практика господарювання: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: МАУП, 1998. – 215 с. 34. Коваленко В.В. Обов`язкове резервування як інструмент грошово-кредитної політики // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 9.- Суми., 2004.- С.162-166. 35. Коваленко В.В., Коренєва О.Г. Тенденції і перспективи розвитку грошово-кредитної політики Національного банку України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т.5.- Суми, 2002.- С. 157-161. 36. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки (теоретична економіка): Навчальний посібник – Тернопіль: ТАНГ – “Астон”, 1998. – 368 с. 37. Компанієць С. Таргетування інфляції: питання політики та реалізації // Вісник Національного банку України. – 2005. - № 1. – С. 26-27. 38. Кричевська Т.О. Грошові інститути в архітектоніці українського суспільства // Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред.акад. НАН України В.М.Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозув. Фенікс, 2003. – 1008 с. – С. 204–220. 39. Кричевська Т.О. Довіра до монетарної політики: теорія та використання європейського досвіду // Фінансово-банківська система України у європейському вимірі: Зб. ст. – К.: Вид. дім “Козаки”, 2003. – С. 112–115. 40. Кричевська Т.О. Перспективи прямого таргетування інфляції в Україні / Матеріали науково-практичної конференції Стратегія монетарної політики – проблеми вибору та застосування (Організатори: Національний банк України, Світовий банк, Комітет з питань фінансів і банківської діяльності Верховної Ради України, Асоціація українських банків, Інститут економічного прогнозування НАН України), 25–26 квітня 2002 р. – К., 2003. – С. 155–165. 41. Кричевська Т.О. Грошово-кредитне регулювання економіки України в умовах переходу до ринку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2001. — 20с. 42. Кричевська Т.О. Принципи і фактори формування середньострокової грошово-кредитної стратегії в Україні // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины. – Алушта: Таврійський національний університет ім. В. Вернадського, Суспільна організація «Ліга молодих економістів». – Сімферополь, 2003. – 150 с. – С. 5–56. 43. Кричевська Т.О., Лагутін В.Д. Аналіз монетарних стратегій країн Східної та Центральної Європи у контексті стратегічного вибору України // Банківська система в умовах трансформації фінансового ринку України: Зб. наук. праць / За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 21–23 травня 2003 р.. – К.: КНТЕУ, 2003. – С. 15–19. 44. Кучма Є.В., Прочухан А.В. Методи та інструменти реалізації грошово-кредитної політики на сучасному етапі економічного розвитку України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т. 4.- Суми, 2000.- С. 215-218. 45. Макаренко М.І. Таргетування інфляції в грошово-кредитній політиці // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т.6.- Суми, 2002.- С. 38-42. 46. Макуха С.М. Грошово-кредитні чинники макроекономічної трансформації перехідної економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Одеський держ. економічний ун-т. — О., 2004. — 18с. 47. Малий І.Й. Державне управління ринковими перетвореннями в країнах з перехідною економікою (на прикладі Китаю) // Стратегія економічного розвитку України: Наук. збірник / Відп. ред. О.П. Степанов. – К.: КНЕУ, 2002. – Вип. 6 (12). – С. 74–78. 48. Матвієнко П.В. Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Київський національний економічний ун-т. — К., 2004. — 19с. 49. Міщенко В.І., Єпіфанов А.О. Грошово-кредитна політика в Україні // Фінанси України.- 2000.- № 9.- С. 11-19. 50. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. –656 с. 51. Нікіфоров П.О. Регулювання грошового обігу в умовах ринкової трансформації економіки: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Київський національний ун- т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 38с. 52. Общая теория денег и кредита: Учеб. для вузов / Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 360с. 53. Прозоров Ю.В. Концентрація банківської системи України: подальші перспективи // Вісник НБУ. – 2003. – №1. – С. 54–56. 54. Розвиток фінансово-кредитних відносин в Україні: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених, викладачів, практичних працівників і молодих науковців 27 лютого 2004 року / За ред. В.П.Матвієнка. – К.: КІБС, 2004.- 226 с. 55. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Гребенюк Н.І., Міщенко В.І. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В.І.Міщенка. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 305 с. 56. Стельмах В.С. Роль Національного банку України в забезпеченні стабільності національної грошової одиниці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Українська академія банківської справи. – К., 2001. – 20 с. 57. Тимченко О.Г. Чи буде долар вічним? // Віче. –2003. – № 1. – С. 72–75. 58. Чугунов І.Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку К.: НІОС, 2003. – 488 с. 59. Финансы. Денежное обращение. Кредит /Под ред. Л.А. Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 479с. 60. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К., 2000. – 153 с. 61. www.bank.gov.ua - сайт Національного банку України.
Дополнительная информация192
Рік написання: 2005
Заказ Заказать Купить «Стратегія і тактика грошово-кредитної політики і її вплив на діяльність держави»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Грошово-кредитна політика НБУ (+доповідь + рецензія +відгук)
  • ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
  • контрольна з грошово-кредитної політики
  • Грошово-кредитна політика
  • Грошово-кредитна політика держави та методи її реалізації Центральним банком
  • Грошово-кредитна політика держави
  • Основні напрямки кредитної політики в державі
  • НБУ та грошова кредитна політика в Україні
  • Сучасний стан грошово-кредитної політики України
  • Еволюція грошово-кредитної політики НБУ
Cгенерировано за 0.123732 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...