Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Діагностична діяльність соціального педагога як форма прогнозування перспектив психолого-педагогічної допомоги особистості» (ID:14103)

| Размер: 233 кб. | Объем: 90 стр. | Стоимость: 125 грн. | Добавлена: 13.04.2005 | Код продавца: 3 |
СодержаниеЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТУВАННЯ В СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ РОБОТІ 6 1.1. Поняття діагностики і основні діагностичні етапи в соціальній педагогіці 6 1.2. Діагностика в соціальній роботі. Її предмет і задачі 20 1.3. Соціальна діагностика як основа перспектив в допомозі особистості 27 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1. 36 РОЗДІЛ 2. ПРОЕКТУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБИСТОСТІ НА ОСНОВІ ЇЇ КОМПЛЕКСНОЇ ДІАГНОСТИКИ 38 2.1. Методологія діагностики особистості 38 2.2. Технологія комплексної діагностики особистості 45 2.3. Результати діагностики і прогнозування плану психолого-педагогічної допомоги особистості 58 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2. 69 ВИСНОВКИ 71 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 74 ДОДАТКИ 79 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Бабаєв В.М., Романовський О.Г., Пономарьов О.С., Бондаренко В.В.Психодіагностика в муніципальній кадровій політиці: Моногр. — Х.: НТУ ХПІ, 2003. — 390 с. 2. Балл Г.А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности// Вопросы психологии.- 1989. - №1.- С.92-100. 3. Безпалько, Р.Х. Вайнола, І.М. Ковчина, О.А. Кузьменко, І.М. Пінчук, Н.П. Пихтіна. Соціальна педагогіка / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, Укр. держ. центр соц. служб для молоді. — К., 2000. — 342 с. 4. Бех І.Д.. Виховання особистості: У 2 кн.. Кн. 2. Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади— К.: Либідь, 2003. — 344 с. 5. Бількевич О. О., Вадзюк О. В., Вадзюк С. Н., Довжук Б. С., Ковалок Н. П. Соціальна робота в Україні: теорія та практика. — К. : УДЦССМ, 2001. Теоретичні та методичні засади соціальної роботи (ч.1) — 354 с. 6. Бучківська В.В. Взаємини в дитячому колективі - умова особистісно-орієнтованого педагогічного процесу // Педагогіка і психологія. — 2000. — N 1(26). — С. 72-76. 7. Вічалковська Н.К. Активізація розвитку допитливості школярів підліткового віку: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 18 с. 8. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. – 425 с. 9. Глуханюк Н.С. Практикум по психодиагностике. - М.: Изд. Мосовского психолого-социального института Воронеж: Изд-во НПО “Модєк”, 2003. – 148 с. 10. Гришин В.Г. Образный анализ экспериментальных данных. – М.: Высшая школа, 1982. – 256 с.. 11. Гуленко В.В. Соционическая диагностика: метод интервью // Соционика, ментология и психология личности. — 2002. — N 2. — С. 17-27. 12. Дзюбко Л.В. Рання шкільна дезадаптація: обурунтування гіпотези // Педагогіка і психологія. — 1999. — N 1. — С. 111-122. 13. Зверєва І. Д., Безпалько О. В., Янкович О. І., Бондаренко З. П., Лях Т. Л. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І. Д. Звєрєва (ред.), Г.М. Лактіонова (ред.). — К. : Науковий світ, 2003. — 420с. 14. Здравомыслов А.Г. Методология и процедура социологических исследований. – М.: Мир, 1969.- 182 с. 15. Игры: обучение, тренинг. –М.: Наука, 1994.-Кн.3. –С.48. 16. Капська А.Й., Безпалько О.В., Вайнола Р.Х. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання): Навч. посіб.. — К.: Наук. світ, 2001. — 248 с. 17. Кравченко А.И Прикладная социология и менеджмент. –М. : ИНФРА, 1995. – 308 с. 18. Кроуз М.В. Аннотированный указатель методов социально-психологической диагностики. – М.: Наука, 1991.- 422 с. 19. Логвіна-Бик Т.А. Педагогічне керівництво диференційованим навчанням учнів середніх і старших класів (на прикладі предметів біологічного циклу): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 1999. — 20 с. 20. Магльований А.В., Белов В.М., Котова А.Б..Організм і особистість. Діагностика та керування. — Л.: Мед. газ. України, 1998. — 248 с. 21. Максимчук Н.П. Основи психолого-педагогічної діагностики (Конспект лекцій): Навч. посіб. // Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т. — Кам'янець-Поділ., 2002. — 51 с. 22. Майерс Д. Социальная психология: Пер. с англ. .- СПб: Питер, 1996. – 684 с. 23. Матвійчук О.С. Як навчити школярів розв’язувати конфлікти // Практична психологія та соціальна робота. -2002- №1.- С.13-17. 24. Методы социальной психологии / Под. Ред. Кузьмина Е.С., Семенова В.Е.- Л.:Нева, 1977.- 334 с. 25. Мєщанова Г. Соціально-психологічне дослідження особистості: теоретико-методологічний аспект . — Т.: Екон. думка, 2001. — 86 с. 26. Міщенко А.Т. Соціально-психологічний тренінг з формування вмінь саморегуляції емоцій у старшокласників // Практична психологія та соціальна робота. -2000- №7, 2001 - №1. 27. Науменко Т.І. Соціальна адаптація дітей-сиріт раннього віку // Педагогіка і психологія. — 1999. — N 3. — С. 66-72. 28. Никитина Л.Е. Социальная педагогика. – М.: Академический проект, 2003. –288 с. 29. Практическая психодиагностика. Методики и тесты./Ред. Райгородский Д.Я.- Самара: “Бахрах-М”, 2002. – 668 с. 30. Практична педагогіка виховання: Посіб. з теорії та методики виховання / Ред.: М.Ю. Красовицький Упоряд.: Г.І. Іванюк. — К. Івано-Франківськ: Плай, 2000. — 218 с. 31. Психологическая диагностика детей и подростков / Под ред. Гуревича К.М., Борисовой Е.М.. – М.,: ИНФРА. - 1995.- 336 с. 32. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2000. – 712 с. 33. Рудестам К. Практические упражнения по групповой психотерапии.- СПб.: Питер, 1992. –295 с. 34. Сейко Н.А. Соціальна педагогіка. — Житомир, 2002. — 255 с. 35. Сидоренко Е.В. Психодраматический и недирективный подходы в группововй работе с людьми. –СПб.: Речь, 1992 . – 328 с. 36. Смирнов А.Г. Практикум по общей психологии. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2002. – 224 с. 37. Смолюк І.О. Педагогічні технології: дослідження соціально-особистісного аспекту. — Луцьк: Вежа, 1999. — 213 с. 38. Собчик Л. Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств и межличностных отношений: Практ. руководство — СПб. : Речь, 2003. — 287 с. 39. Соколова И.М. Методы исследования адаптации студентов. — Х.: Харьк. гос. мед. ун-т., 2001. — 274 с. 40. Социальная психология / А.Н. Сухов, А.А. Бодалев, В.Н. Казанцев и др. /Под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача.- М.: «Академия», 2003. – 600 с. 41. Социальная работа: история, теория и практика: Науч.-учеб.-метод. пособие: В 2 ч. Ч. 1 / Ред.: С.Я. Харченко. — Луганск: Альма-матер, 2002. — 158 с. 42. Теории личности в западно-европейской и американской психологии. Хрестоматия. Редактор-составитель Д.Я. Райгорский. – Самара, 1996.- 411 с. 43. Технология социальной работы. – М.: ВАДОС, 2000. – 248 с. 44. Фурман А. Психодіагностика особистісної адаптованості. — Т.: Екон. думка, 2000. — 198 с. 45. Хазратова Н.В. Аналіз настанов щодо держави в школярів та студентів // Педагогіка і психологія. — 2001. — N 2. — С. 39-49. 46. Харченко С.Я., Кратинов Н.С., Чиж А.Н., Кратинова В.А. Методология и методы социально-педагогических исследований: Науч., учеб.-метод. пособие— Луганск: Альма-матер, 2001. — 212 с. 47. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. -Спб.:Речь, 1997.- 344 с. 48. Цибух Л.Н., Чебыкин А.Я. Диагностика и коррекция мышления у развивающейся личности / Южный науч. центр Акад. пед. наук Украины. — Одесса, 2002. — 170 с. 49. Шарапова О.В. Педагогічні умови комплексної корекції девіантної поведінки молодших школярів: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2003. — 21 с. 50. Шебанова В.І. Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.04 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 18 с. 51. Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании. – Ч.1. Концептуальные и прикладные основы социальной психологии. –М.: «Акадамия», 1995. – 327 с.. 52. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. – М.:Высш. шк., 1987. – 202 с.
Дополнительная информация324
Рік написання: 2005
Заказ Заказать Купить «Діагностична діяльність соціального педагога як форма прогнозування перспектив психолого-педагогічної допомоги особистості»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Діагностична діяльність соціального педагога як форма прогнозування перспектив психолого-педагогічної допомоги особистості
  • Методи роботи соціального педагога з неблагополучною сім’єю
  • Специфіка професійної діяльності соціального педагога
  • Специфіка професійної діяльності соціального педагога
  • Формування готовності майбутнього соціального педагога
  • Психологія педагогічної діяльності в різних освітніх системах. Педагогічні функції та уміння. Стилі педагогічної діяльності
  • Планування роботи соціального педагога
  • Виховання навичок професійної уваги педагога
  • "Соціальний педагог, зміст його фаху. Перспективи його професії "соціальної роботи в Україні"
  • "Соціальний педагог, зміст його фаху. Перспективи його професії "соціальної роботи в Україні"
Cгенерировано за 0.147616 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів