Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Влада та суспільна думка як чинники соціальних змін» (ID:13716)

| Размер: 104 кб. | Объем: 110 стр. | Стоимость: 175 грн. | Добавлена: 13.04.2005 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3 Розділ 1. Генезис уявлень про взаємодію влади та суспільної думки 7 1.1. Основні концепції влади 7 1.2. Влада як один із найважливіших засобів стабільності в суспільстві, її функції 20 1.3. Історичний розвиток уявлень про суспільну думку та її вплив на владні процеси 29 Розділ 2. Соціальні зміни в контексті впливу суспільної думки на владні рішення 37 2.1. Теорії соціальних змін 37 2.2. Принципи взаємодії суспільної думки та владних чинників 53 2.3. Специфіка соціальних змін у сучасному українському суспільстві 68 Розділ 3. Взаємовплив влади та суспільної думки на прикладі здійснення соціальних змін у столиці України 76 3.1. Обґрунтування ефективності управління соціальними змінами на рівні муніципальної влади м. Києва 76 3.2. Реалізація взаємозв’язку влади муніципального управління та суспільної думки громадськості міста 84 3.3. Міра ефективності соціальних змін у столиці України 98 ВИСНОВКИ 108 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 112 ДОДАТКИ 118 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература 1. Ажгибкова Т.Н., Залысин И.Ю., Переходченко В.А. и др. Политология в структурно-логических схемах. – М., 2001. – 59 с. 2. Айзенштадт С.Н. Цивилизационные измерения социальных изменений. структура и история // Цивилизации. Вып. 4 / Редкол. Чубарьян А.О. и др. – М., 1997. – С. 20 – 33. 3. Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох. (Державотворчий процес 1985- 1999 рр.). – К., 2000. – 296с. 4. Андресюк Б. Самоврядування. Чого ми від нього очикуємо? // Віче. – 2000. – № 1. – C. 40 – 48. 5. Андрос Є.І. Онтологія українського світосприймання: проблема соціокультурних пріоритетів // Феномен української культури: методологічні засади осмислення. Збірка наукових праць. – К., 1996. – С. 105 – 130. 6. Арато Э., Коэген Д. Вознесение, упадок и реконструкция гражданского общества // Политическая мысль. – 1996 – № 1. – С. 7 – 18. 7. Арендт Х. Між минулим і майбутнім. /Пер з англ. В.Черняк – К., 2002. – 321 с. 8. Бабкин В.Д., Селиванов В.Н. Народ и власть. – К., 1996. – 448 с. 9. Бадзьо Ю. Влада – опозиція – держава в Україні сьогодні. – К., 1994. – 28с. 10. Бандурка О.М., Греченко В.А. Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть. – Х., 2000. – 304 с. 11. Банс В. Элементы неопределенности в переходной период // Полис. – 1993. – № 1. – С. 8 – 12. 12. Безродная В. Гражданское общество в политическом измерении // Перспективи. – 1998. – № 2. – С. 22 – 23. 13. Белобров Б. Стратегія українського державотворення: соціальні пріоритети // Людина і політика. – 2000. – № 1. – С. 4 – 8. 14. Березняков Д.В. История политических и правовых учений. – Новосибирск, 2001. – 112 с. 15. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? – М., 1990. – 247 c. 16. Брехаря С.Г. Особистість як суб'єкт політики: мотиваційний аспект реалізації політичної влади: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. – К., 2004. – 19 с. 17. Валлерстайн И. Социальное изменение вечно? Ничто никогда не изменяется? // Социологические исследования. – 1997. – № 1. – С. 21 – 24. 18. Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994. – 678 с. 19. Вебер М. Три типа господства // Двадцать два. – 1990. – № 72. – С. 17 – 25. 20. Верстюк В.Ф., Солдатенко В.Ф. Політична історія України. XX ст.: У 6 т. / І.Ф.Курас (голов.ред.). – К.: Генеза, 2002. 21. Войтович С.О. Соціальні інститути суспільства: рід, влада, власність. – К., 1998. – 120 с. 22. Выдрин Д. И. Очерки практической политологии. – К., 1991. – 387 с. 23. Гаджиев К.С. Концепция гражданского общества: идейные истоки и основные вехи формирования // Вопросы философии. – 1991. – № 3 – С. 15 – 21. 24. Гаєць В.С. Державність України. На шляху до громадянського суспільства // Віче. – 1995. – № 5. – С. 16 – 19. 25. Гетьман В.П., Килимник Ю.В. Влада. – К., 1997. – 32 с. 26. Гнатюк Д.М. Сповідь на тему: голос і влада. – К., 2000. – 80 с. 27. Горбатенко В. Стратегія модернізації суспільства. Україна і світ на зламі тисячоліть. – К., 1999. – 386 с. 28. Грищенко В.О., Дзонь В.М., Радченко О.В. та ін. Суспільний діалог «Народ – влада»: досвід Луганщини. – Луганськ, 2003. – 58 с. 29. Громадянське суспільство в Україні: соціальні тенденції та чинники становлення. – К., 1996. – 18 с. 30. Дацюк С.А. Оновлення. – К., 1993. – 54 с. 31. Дацюк С.А. Современное новостное производство: Аналитический доклад / Агентство гуманитарных технологий. – К., 2000. – 83 с. 32. Дацюк С.А., Лігачова Н.Л., Черненко С.М. та ін. Телебачення спецоперацій. Маніпулятивні технології в інформаційно- аналітичних програмах українського телебачення: моніторинг, методи визначення та засоби протидії. Рекомендації щодо принципів відкритої редакційної політики телеканалів. – К., 2003. – 266 с. 33. Дегтярев А.А. Политическая власть как регулятивный механизм социального общения. // Полис. – 1996. – № 3. – С. 107 – 111. 34. Желтов В.В. Власть: теории и интерпретации. – Кемерово, 1998. – 161 с. 35. Жизнь и власть в работах Мишеля Фуко: Реферативный сборник. – М., 1997. – 172 с. 36. Журавський В.С. Україна політична: переступити через прірву. –К., 1995. – 124 с. 37. Заиченко Г.А. Джон Локк. – М., 1988. – 354 с. 38. Зернин Д.П. Основы политологии. – Ростов-на-Дону, 1996. – 549 с. 39. История политических и правовых учений /Под ред. О.Э.Лейста. – М., 1997. – 567 с. 40. История политических и правовых учений 17 – 18 в.в. – М., 1989. – 450 с. 41. Іванов І. Соціально-етнічні фактори консолідації українського суспільства // Нова політика. – 1999. – № 3. – С. 34 – 38. 42. Історія розвитку політичної думки. – К., 1996. – 173 с. 43. Канак Ф. Суверенітет народу і його доступ до влади: Інтелігенція й еліта між народами і урядами // Сучасність. – 2000. – № 2. – С. 68 – 88. 44. Карасев В.И. Социальная трансформация как предмет философского анализа. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук. – М., 2000. – 17 с. 45. Келлі Д. Р. Людський вимір буття: суспільна думка в Західній правовій традиції. / Пер. з англ. Г.Є. Краснокутського. – Одеса, 2002. – 328 с. 46. Керашев А.Т. Средства массовой информации и обновление общества. – Майкоп, 1998. – 146 с. 47. Кириченко М.В. Багатопартійність // Віче. – 1993. – № 9. – С. 102 – 104. 48. Копиленко О.Л. Влада інформації. – К., 1991. – 108 с. 49. Князєв В. Поняття та елементи конституційного статусу людини і громадянина в Україні // Право України. – 1999. – № 2. – С. 32 – 36. 50. Кравченко И.И. Бытие политики. – М., 2001. – 314 c. 51. Краснов Б.И. Теория власти и властных отношений // Социально-политический журнал. – 1994. – № 6. – С. 20 – 25. 52. Кремень В.Г. Політична стратегія України: порівняльні перспективи // Віче. – 1994. – № 11. – С. 21 – 23. 53. Кузьмин М.Н. Переход от традиционного общества к гражданскому: изменение человека // Вопросы философии. – 1997. – № 2. – С. 57 – 70. 54. Лабі Глорія. Місцеве самоврядування: досвід Канади. Взаємозв'язок правових і практичних механізмів здійснення місцевого самоврядування // Економічний Часопис-XXI. – 2000. – №11-12. – С. 6 – 11. 55. Лазаренко О.В., Лазаренко О.О. Теорія політології. – К., 1996. – 764 с. 56. Локк Д. Сочинения: В 3 т. – Т.3. – М., 1988. – 688 с. 57. Макиавелли Н. Государь. – М., 1996. – 639 с. 58. Михальченко М.І., Журавський В.С., Танчер В.В. Cоціально-політична трансформація України: реальність, міфологеми, проблеми вибору. – К., 1997. – 114 с. 59. Моисеев В. Паблик рилейшнз. Теория и практика. – К., 1999. – 145 с. 60. Нарский И.С. Западноевропейская философия 18 века. – М., 1973. – 296 с. 61. Ницше Ф. Полное собрание сочинений. – Т. 9. – М., 1990. – 563 с. 62. Ноэль-Нойман Элизабет. Общественное мнение: Открытие спирали молчания. – М., 1996. – 351 с. 63. Общественная мысль и социально-политические движения в новое и новейшее время : Сб. науч. тр. / Волгогр. гос. пед. ун-т, Каф. всеобщ. истории [Науч. ред. Блосфельд Е. Г.]. – Волгоград, 1994. – 537 c. 64. Общественная мысль: Исследования и публикации. Вып. 1. – М., 1989. – 256 с. 65. Общественная мысль: Исследования и публикации. Вып. 2. – М., 1990. – 272 с. 66. Пахоленко Н.Б. Между единогласием и волей большинства: Политико-правовые аспекты консенсуса. – М., 1997. – 66 с. 67. Политические учения и современность. – М., 1976. – 493 с. 68. Политология. Курс лекций. /Под ред. М.Н.Марченко. – М., 1999. – 608с. 69. Политология. Энциклопедический словарь. – М., 1993. – 256 с. 70. Політологія // Словник термінів і понять. – К., 1996. – 543 с. 71. Політологія. Під заг.ред. І.С.Дзюбка, К.М.Левківського. – К., 1998. – 415с. 72. Полохало В. «Середній» українець – основа негромадянського суспільства // Людина і влада. – 2000. – № 2. – С. 21-25. 73. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. – К., 1996. – 314 с. 74. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. – К., 1997. – 838 с. 75. Серант А. Організація зв’язків з громадськістю в державних установах // Вісник Української академії державного управління. – 2000. – № 2. – С. 482 – 434. 76. Социальная динамика и ее проявление в общественных изменениях и процессах /Под ред. И.И.Кравченка. – М., 2001. – 538 с. 77. Степаненко В. Влада і незалежний громадський контроль // Віче. – 2000. – № 6. – С. 8 – 20. 78. Турен А. Возвращение человека действующего. – М., 1998. – 378 с. 79. Україна. Президент. Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2000 році. – К., 2001. – 736 с. 80. Фуко М. Наглядати й карати: Народження в’язниці. – К., 1998. – 479c. 81. Чиркин В.Е. Политическая и государственная власть. // Советское государство и право. – 1988. – № 1. – С. 13 – 19. 82. Чорний В. Захищаємо громадян від держави // Людина і влада. – 1999. – № 6-7. – С. 9 – 13. 83. Шинкарук В. Громадянське суспільство, держава, ідеологія // Розбудова держави. – 1993. – № 5. – С. 53 – 57. 84. Щербенко Е. Громадянська думка і де її взяти // Віче. – 1999. – № 6. – С. 28 – 33. Інтернет-джерела: 85. Дацюк С.А. Центральна, регіональна та міська еліти // Гардаріка (http://www.uis.kiev.ua/_other/dialogs/center_region_city_elite.htm). – 16.12.2003. 86. КИЇВ – інформаційно-аналітичний сервіс столиці України (Kyiv.osp.com.ua). 87. Матеріали офiцiйного веб-порталу київської мiської влади (http://www.kmv.gov.ua). 88. Матеріали порталу Інституту Трансформації Суспільства (http://soskin.info). 89. Матеріали сайтів адміністративних районів м. Києва (Голосіївський, Подільський, Святошинський тощо). 90. Закон України «Про звернення громадян» (Законодавство України на сервері Верховної Ради України: www.rada.gov.ua).
Дополнительная информация123
Рік написання: 2004
Заказ Заказать Купить «Влада та суспільна думка як чинники соціальних змін»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Функції філософії
  • Тема: Розвиток літератури та образотворчого мистецтва першої половини 9-го століття
  • Українська полiтична думка в Х—ХIII ст
  • Фальшивомонетництво
  • Форми свідомостіі їх функції
  • Вклад українських вчених у розвиток економічної думки
  • Формування економічної думки в Україні
  • ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ ПОЛЬЩІ
  • Періодизація економічних вчень. Первісні уявлення про економіку у країнах Стародавнього Сходу.
  • Періодизація економічних вчень. Первісні уявлення про економіку у країнах Стародавнього Сходу.
Cгенерировано за 0.121071 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів