Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Особливості методики розслідування злочинів пов'язаних з фіктивним підприємництвом» (ID:7596)

| Размер: 96 кб. | Объем: 85 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 06.06.2004 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 2
Розділ 1. Історія виникнення фіктивного підприємництва в Україні 7
Розділ 2. Кримінально-правова характеристика злочинів пов’язаних з фіктивним підприємництвом 19
2.1.Об’єкт посягання даного виду злочину 19
2.2. Предмет посягання 36
Розділ 3. Криміналістична характеристика даного виду злочину 45
3.1. Особа злочинця 45
3.2. Місце вчинення злочину 51
3.3.Способи вчинення і приховування даного виду злочину 57
3.4.Слідова картина 67
Розділ 4. Методика розслідування злочину 74
ВИСНОВКИ 80
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА І НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 85
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА І НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С.Белкина. – М.:Издательская группа Норма – ИНФРА. – М, 1999. – 990 с.
2. Білоус В.Т. Координація боротьби з економічною злочинністю: Монографія. – Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2002. – 449 с.
3. Білоус В.Т. Правоохоронним органам України, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю – чітке законодавче визначення. // Науковий вісник НАВСУ, №5, 2002. – С.204-211.
4. Біленчук П.Д., Головач В.В., Салтевський М.В. та ін. Криміналістика: Підручник. За ред. Акад. П.Д.Біленчука. – К.: Право, 1997. – 256 с.
5. Болтян О., Суліма В. Розслідування кримінальних справ щодо “фінансових пірамід”. // Вісник прокуратури. – 2003. - №8. – С.113-116.
6. Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, криміналістичні проблеми). Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – Харків, 2001. – 262 с.
7. Боротьба з господарськими злочинами. / Відп. ред. Ф.А.Лопушанський, Ю.Л.Титаренко; НАН України. Інститут держави і права. Донецький ін-т внутрішніх справ МВС України. Донецьк, 1997. – 159 с.
8. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003 - №4: Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України: Офіційні тексти.: Київ, Юрінком Інтер. – 2003. – 304 с.
9. Василенко С.Ю. Викриття злочинів у сфері оподаткування: Монографія / С.Ю.Василенко, І.В.Сервецький, О.М.Юрченко. – К.: Просвіта, 2000. – 398.
10. Волобуев А. Фиктивное предпренимательство как способ сокрытия тяжких економических преступлений. // Российская юстиция. – 2001. - №6. – с.54-55.
11. Волобуєв А. Комплексні методики розслідування економічних злочинів. // Вісник прокуратури. – 2003. - №6. – С.53-56.
12. Волобуєв А.Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва. Навч. посібник. За ред. проф. О.М.Бандурки. – Х.: “Рубікон”, 2000. – 272 с.
13. Волобуєв А. Деякі особливості розкрадань майна в сфері підприємницької діяльності. // Академія правових наук України. Вісник... . – Харків, 1997. – Вип.4. – С.172-175.
14. Воробей П.А., Опалінський Ю.В. Фіктивне підприємництво у системі економічних злочинів. // УАВС, Науковий вісник. – К., 1997. – Вип.2. – С.188-190.
15. Гадойбоєв С.А. Загальна характеристика криміналізації кредитно-фінансової системи України. // Науковий вісник НАВСУ, №2, 1999. – С.120-125.
16. Галкін І. Офшорні зони: легальні і незаконні цілі використання // Право України. - №6. – 2003. – С.70-74.
17. Дуднік Л.М., Василинчук В.І. Підприємницька діяльність та запобігання фіктивному підприємництву (Історико-правові аспекти). // Науковий вісник НАВСУ. - №5. – 2003. – С.233-242.
18. Дудров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва. Навчальний посібник / За ред. Хавронюка М.І. – Київ: Атіка, 2001. – 608 с.
19. Єкономіка і підприємництво: стан та перспективи: Збірник наукових праць / Мін. Осв. і науки України КНІЕУ. – К., 2001. – 394 с.
20. Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ. МВС Головне слідче управління.: Під редакцією П.В.Коляди.- К., 2001. – 238 с.
21. Зеленський А.Ф., Коржанський М.Й. Корислива злочинна діяльність. – К.: “Генеза”, 1998. – 139 с.
22. Злочинність у сфері економіки України: Стан, тенденції та проблеми боротьби: Збірник праць / МВС України. НАВСУ. НДІ.: 2001. – 139 с.
23. Карпинський П. Боротьба зі злочинами у сфері економіки – посилити контроль. // Вісник прокуратури. – 2003. - №12. – С.22-23.
24. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.: Українська правнича фундація. – К., 1996. – 63 с.
25. Кравцова Т. Правова природа державного регулювання підприємницької діяльності. // Підприємництво, господарство і право. - №8. – 2003. – С.3-6.
26. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів юридичних вузів і факультетів. / Г.В.Андрусів, П.П.Андрушко, В.В.Бенківський та ін.; За ред. П.С.Матишевського та ін. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 512 с.
27. Ластовецький А. Загальна характеристика законодавства у сфері підприємницької діяльності та основні тенденції його розвитку. // Підприємництво, господарство і право. - №7. – 2003. – С.3-5.
28. Лисенко В. Криміналістичне вчення про виявлення та розкриття злочинів // Вісник прокуратури. – 2003. - №6. – С.61-69.
29. Лысенко В. Фиктивные предприятия: криминалистическая характеристика отдельных способов преступной деятельности. // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №4. – С.121-125.
30. Лысенко В. Криминалистическая характеристика отдельных способов преступной деятельности с использованием фиктивных предприятий. // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №3. – С.66-70.
31. Мельник П.В. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебно-практическое пособие. / Государственная налоговая администрация Украины. Украинский финансово-практический ин-т; Мельник П.В, Новиков С.И., Самилык Г.М. – К.: «Дия» ЛТД, 1998. – 182 с.
32. Мочкош Я. Методичні засади дослідження ознак предмета посягання злочинів у сфері економіки. // Право України. – 2002. - №9. – С.56-60.
33. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 2-ге вид., перероблене та доповнене. / Відп. ред. С.С.Яценко. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с.
34. Опалінський Ю.В. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво. Автореферат дис. к.ю.н. (12.00.08): НАВСУ. – К., 1998. – 18 с.
35. Опалінський Ю.В. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво. Дисертація на здобуття к.ю.н. за спеціальністю (12.00.08): НАВСУ. – К., 1998. – 198 с.
36. Опалінський Ю. Щодо вдосконалення законів України про підприємницьку діяльність. // Право України. – 1998. - №3. – С.49-50.
37. Опалінський Ю. Фіктивне підприємництво: історія і сучасність. // Іменем Закону. – 1998. – 24 квітня.
38. Приватне підприємництво в Україні. / Київський національний університет ім. Т.Шевченка. Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту. Упор. О.Є.Користін, М.В.Савчук. – К., 1998. – 264 с.
39. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Суб’єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недоброякісної конкуренції. Реклама: Навч. посібник, 2-ге вид. – К.: А.С.К., 2002. – 704 с.
40. Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник. – К.: 1999. – 435 с.
41. Смирнов С.А. Злочинність у сфері підприємницької діяльності та її попередження. Автореферат дис. к.ю.н. (12.00.08): НАВСУ. – К., 2002. 19 с.
42. Смирнов С.А. Злочинність у сфері підприємницької діяльності та її попередження. Дисертація на здобуття к.ю.н. за спеціальністю (12.00.08): НАВСУ. – К., 2002. – 206 с.
43. Тацій В. Боротьба зі злочинністю у сфері економічних відносин як вирішальний напрямок діяльності правоохоронних органів. // Вісник прокуратури. - №1. – С.13-18.
44. Шепітько В. Злочини в сфері економіки: сучасні проблеми криміналістичної науки. // Академія правових наук України. Вісник... – Харків, 1997. – Вип.4. – С.160-162.

Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Особливості методики розслідування злочинів пов’язаних з фіктивними підприємствами
 • Особливості методики розслідування втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність
 • " Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів "
 • Особливості методики розслідування злочинів, пов’язаних з виготовленням або збутом підроблених грошей та цінних паперів
 • ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНОГО НАНЕСЕННЯ ТЯЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ
 • Курсова з криміналістики
 • Курсова з криміналістики
 • Злочини, пов’язані з порушенням правил обігу предметів, заборонених для вільного використання
 • Злочини, пов’язаних з обігом предметів, щодо яких є спеціальна заборона (зброя, вибухові речовини, бойові припаси, радіоактивні матеріали)
 • Курсова з криміналістики
 • Криміналістичні основи боротьби з організованою злочинністю
Cгенерировано за 0.029542 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів