Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства» (ID:49454)

| Размер: 480 кб. | Объем: 98 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ
Стор.

Вступ 3
1. Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства 6
1.1 Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства 6
1.2 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства 13
1.3 Зарубіжний досвід формування фінансових ресурсів підприємства 22
1.4 Інформаційно-правове забезпечення формування фінансових ресурсів підприємств 27
2. Оцінка ефективності формування та використання фінансових ресурсів
ВАТ “Концент” 36
2.1 Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства 36
2.2 Аналіз складу та структури фінансових ресурсів підприємства 39
2.3 Аналіз ефективності розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства 49
3. Напрямки вдосконалення механізму формування фінансових ресурсів
ВАТ “Концент” 68
3.1 Джерела поповнення фінансових ресурсів підприємства 68
3.2 Резерви збільшення фінансових ресурсів ВАТ “Концент” 74
3.3 Вдосконалення механізму управління фінансовими ресурсами
підприємства 80
Висновки 89
Література 92
Додатки 98
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураЛітература

1. Конституція України. К. - 1996 р.- www.zakon.gov.ua
2. Господарський кодекс від 16.01.2004 р. - www.zakon.gov.ua
3. Цивільний кодекс України від 01.01.2004 р. - www.zakon.gov.ua
4. Закон України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99. - №996-14// Відомості Верховної Ради. – 1999.- №20. - с. 150
5. Закон України "Про власність" від 07.02.91 р. - №697-12// Відомості Верховної Ради. – 1991.- №12. - с. 249
6. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. - №769/97 ВР// Відомості Верховної Ради. - 1991. - №49. - с. 682
7. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97р. №283/97-ВР зі змінами та доповненнями від 24.12.2003 р. - www.zakon.gov.ua
8. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р.- №168-97-ВР зі змінами та доповненнями від 18.01.2002 р. - №2233-3. - www.zakon.gov.ua
9. Положення „Про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації” - 08.02.01. - №121/5312. - www.zakon.gov.ua
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" від 31.03.99. - № 87 // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37.- С. 58-62
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" від 31.03.99. - №87// Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37. - с. 63-66
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" від 31.03.99. - №87// Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37. - с. 67-70
13. Положення (стандарт) бухгалтерського облiку № 10 “Дебiторська заборгованiсть”, затверджене наказом МФУ вiд 6 жовтня 1999 р. № 237// Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37. - с. 87-90
14. Положення (стандарт) бухгалтерського облiку № 11 “Зобов’язання”, затверджене наказом МФУ вiд 31.01.2000 № 20// Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37. – с. 90-93
15. Положення (стандарт) бухгалтерського облiку № 15 “Дохiд”, затверджене наказом МФУ вiд 29 листопада 1999 р. № 290// Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37. – с. 96-99
16. Анализ эффективности хозяйственной деятельности промышленных объединений и предприятий/ Под ред. Ермоловой Л.Л.. – Мн.: Вышейша школа. – 1998. – 496 с.
17. Алєксєєв І.В. Фінансовий аналіз, техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. Львів: Бескид Біт. – 2003. – 152 с.
18. Алтухов В. Фінансовий стан підприємства та його оцінка// Актуальні проблеим економіки. – 2002. - № 7. – с. 43-47
19. Балабанов И.Т. Фінансовий менеджмент. - М.: Фінанси і статистика. - 1991.
20. Бандурко О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. -К.: - Либідь. - 2003 - 384 с.
21. Беленський П.Ю. д.е.н. Вступ до фінансового менеджменту (методичні матеріали). – Львів. - 1998.
22. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы: курс лекций. – М.: ИНФРА. – 1998. с.64
23. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. - К.: Ника – Центр. – 2001
24. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. - К.: Ника – Центр. – 1999
25. Бойчик І.М. Економіка підприємств: Навчальний посібник. – К.: Атіка. – 2003. – 480 с.
26. Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. – М.: Финансы и статистика. – 2002
27. Брікхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. К.: Молодь. – 1997. – 1000 с.
28. Ванькович Д.В. Удосконалення системи управління фінансовим ресурсами промислових підприємств// Фінанси України. – 2003. - №7. - с.44-50
29. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с анг. М.: финансы и статистика. – 1996. – 800 с.
30. Воробйов Ю.М. Теоретичні основи фінансового капіталу підприємств// Фінанси України. – 2002. - №7. - с. 62-68
31. Воробйов Ю.М. особливості формування фінансового капіталу підприємства// Фінанси України. – 2001. - №2. – с. 77-85
32. Гриньова В.М. Фінанси підприємств. Харків: ХДЕУ. - 2002
33. Гуляєва Н., Сьомко О. Фінансові ресурси підприємств// Фінанси України. – 2003. - №12. – с. 58-63
34. Демчук Л. Аналіз забезпеченості підприємств оборотними засобами// Економіка АПК. - 2001. - № 7. - с. 61-64
35. Задольский А. Оцінка ефективності діяльності підприємства // Економіка України.- 2003.- №19.- с. 79-81
36. Зятковський І.В. Теоретичні засади фінансів підприємства// Фінанси України. – 2001. – 4. – с. 25
37. Економічний аналіз: Навч. посіб./ За ред. Чумаченка. – К.: КНЕУ. - 2002.- 540 с.
38. Івахненко В.М. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – К.: Знанння. – 2003.- 206 с.
39. Качмарик Я.Д. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства// Фінанси України. – 1999. – 10. – с. 138-144
40. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. М.: Фінанси і статистика. - 2001 – 432 с.
41. Ковалев В.В. Управление финансами: Учебн. пособие – М.: ФБК – ПРЕСС, 2002. - 160 с.
42. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент. Чернігів: ЧДІЕУ. – 2002. – 540 с.
43. Кондратьєв О.В. Фактори забезпечення фінансової стійкості підприємства// Фінанси України. – 1997. - №9. - с. 73-76
44. Козакова В. Концептуальні основи управління фінансовими ресурсами підприємства// Економіка АПК. – 2004. - №1. – с. 109-114
45. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навчальний посібник. – К.: Знання. – 2003. – 294 с.
46. Корнєв В.В. Рух капіталу і фінансова логістика// Фінанси України. – 2003. - №11. - с. 23-31
47. Костырко Л. Источники формирования финансовых ресурсов// Бизнес-информ. – 1999. - №3-4. – с. 122-127
48. Кошарик Я., Хуткий Р. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства// Фінанси України. – 1999. - №10. - с.138-141
49. Крейніна М.Н. Фінансовий менеджмент/ Навчальний посібник. - М.: Видавництво "Дело и Сервис". - 2003. – 304 с.
50. Ляшенко А. Формирование финансовых ресурсов предприятия// Бизнес-информ. – 1999. - №3-4. – с. 126-29
51. Марченко А. Аналіз джерел формування фінансових ресурсів// Фінанси України. – 2002. - №9. – с.102-109
52. Негашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка – М.: Высшая школа. - 1997. – 192 с.
53. Опарін В.М. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення // Вісник НБУ. – 2001. - № 5. - с. 10-11
54. Опарін В.М. Фінансові ресурси та суспільний капітал// Вісник НБУ. – 2002. - № 7. - с. 26-28
55. Панкевич Л. Напрями вдосконалення управління фінансовими ресурсами регіону// Регіональна економіка. – 2000. - №1. – с. 34-43
56. Петленко Ю.В. Оптимізація джерел фінансових ресурсів// Фінанси України. – 2001.- №6. – с. 91-95
57. Плиса В. Зміцнення фінансової сталості підприємства// Фінанси України. – 1998. - №5. - с. 86-90
58. Плиса В. Стратегія управління фінансовою стійкістю підприємства// Фінанси України. – 1999. - №11. - с. 36-41
59. Плиса В. Управління ризиком фінансової стійкості підприємств// Фінанси України. - 2002. -№1.- с. 67-72
60. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - К: Віхор. - 2002. - 250 с.
61. Правознавство: Навчальний посібник/ За ред. Копєйчикова В. К.: Юрінком-Інтер. – 2001.- 640 с.
62. Пойда –Носик Н.Н. Фінансові ресурси підприємства// Фінанси України. – 2003. – 1. – с.96-102
63. Рындин В.М., Шамаев О.А. Организация финансового менеджмента на предприятии – М.: Русская Деловая Литература. - 1997. – 352 с.
64. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Навч. посіб. – Мінськ: ИП "Екоперспектива". - 2001. – 265 с.
65. Соловей Н. Системный подход к управлению финансовыми ресурсами// Бизнес-информ. – 1999. - №5-6. – с. 133-135
66. Скоробогатова Т. Логістизація як фактор поліпшення фінансових показників діяльності підприємств// Фінанси України. - 2002. -№3.- с. 108-110
67. Стефаник І.Б. Методика аналізу і оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємницьким структурами// Наукові праці НДФІ. – 1999. – 8. – с. 64-75
68. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – Львів: ЛБУ. – 2001.- 485 с.
69. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Нав.посіб. – К.: КНЕУ. – 2003. – 554 с.
70. Федоренко В.Г. Показники фінансової стабільності й інтенсивності використання капіталу підприємства// Фондовий ринок. – 2001. – 22 травня. - с. 18-21
71. Філімоненко О.С. Фінанси підприємств: Нав.посіб. – К.: Ельга. - 2003. – 360 с.
72. Фінансовий менеджмент: Навч.посіб./ за ред.Г.Г.Кірейцева. – К.: ЦУЛ. - 2003
73. Фінанси підприємств: Підручник/ За ред. професора А.М. Поддерьогіна. - К.: КНЕУ. - 2003. - 460 с.
74. Фінансове право: Підручник/ За ред. Воронова Л. Харків: Фірма-консум. - 1999.- 496 с.
75. Хачатурян С.В. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація// Фінанси України. – 2003. – 4. – с.77-81
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Фінансові ресурси підприємства: склад, структура та джерела формування
  • Аналіз та оцінка фінансових ресурсів підприємства
  • Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства
  • Формування фінансових ресурсів підприємства
  • Механізм формування фінансових ресурсів підприємства
  • Фінансові ресурси підприємства: склад, структура та джерела формування
  • Формування власних фінансових ресурсів підприємства
  • Державне кредитування підприємства
  • Державне кредитування підприємства
  • ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
Cгенерировано за 0.690243 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів