Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Удосконалення планування прибутку ВАТ „Новоград-Волинський м’ясокомбінат”» (ID:47265)

| Размер: 2840 кб. | Объем: 84 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ

ВСТУП..........................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи планування прибутку в сучасних умовах ......................................................................................................................5
1.1. Економічна сутність, функції та фактори прибутку ......................5
1.2. Правові основи планування прибутку підприємств ....................12
1.3. Суть фінансового планування та методи планування прибутку підприємства .........................................................................................................18
1.4. Розподіл прибутку підприємства .....................................................30
РОЗДІЛ 2. Аналіз ефективності планування прибутку ВАТ „Новоград-Волинський м’ясокомбінат” ............................................................35
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства як суб’єкта господарювання ....................................................................................35
2.2. Аналіз фінансових результатів підприємства ................................43
2.3. Організація планово-економічної роботи на підприємстві ........51
РОЗДІЛ 3. Вдосконалення механізму планування прибутковості ВАТ „Новоград-Волинський м’ясокомбінат”....................................................57
3.1. Визначення мети і цілей підприємства............................................57
3.2. Механізм впровадження бюджетного планування на підприємстві ..........................................................................................................63
3.3. Шляхи зростання рівня прибутковості підприємства ..............71
ВИСНОВКИ ................................................................................................76
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...........................................80
ДОДАТКИ....................................................................................................85
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Господарський Кодекс України 16 січня 2003 року N 436-IV
2. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 р. зі змінами і доповненнями
3. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств Навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни. — 2-ге вид., випр. і доп. — К.: Знання-Прес, 2006. — 287 с.
4. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. -К.: А.С.К., 2004. - 399 с.
5. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. — М.: «ОЛИМП-БИЗНЕС», 1997. - 311 с.
6. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлі-нський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
7. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. - К.: Знання-Прес, 2006. - 350 с.
8. Володькина М.В. Стратегический менеджмент Учеб. пособие 2-е изд., испр. - К.: Знання, 2004. - 149 с.
9. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч.посібник. – К.: Вища шк., 1998. – 544 с.
10. Грещак М.Г. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навчальний посібник. –К: КНЕУ, 2001. – 228 с.
11. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Економіка підприємства: Навчань. Допомога. – М.: Фінанси і статистика, 1998. – 208 с.
12. Денисенко М. П. Економіка підприємства: пошук шляхів розвитку: Посібник. -К.: МАУП, 2002. - 78 с.
13. Економіка виробничого підприємства/ За ред. Й.М. Петровича. – К.: Знання, 2001.- 406с.
14. Економіка підприємства: Навчальний посібник. -К.: Знання-Прес, 2003. - 335 с.
15. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ М-во освіти України, КНЕУ; За ред. С.Ф.Покропивного. -2-е вид., перероб. та доп.. -К.: КНЕУ, 2000. - 526 с.
16. Євтушевський В.А. Корпоративне управління Підручник. — К.: Знання, 2006. — 406 с.
17. Экономика предприятия/ Под ред. В.А. Швандара.- М.: ЮНИТИ, 2002.- 255с.
18. Зайцев Н.Л. Економіка промислового підприємства 3-е изд. перераб. – М.: ІНФРА. – М., 2000. – 358 с.
19. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу Навч. посіб. 5-те вид., випр. і доп. Рекомендовано МОН / Івахненко В.М. — К., 2006. — 261 с.
20. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. – К.: МАУП, 1999. – 136 с.
21. Каретнікова В.С. Планування діяльності підприємства: навч.посібник. – Х., 1999. – 265 с.
22. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 366 с.
23. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 556 с.
24. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2005. — 485 с.
25. Кучеренко В.Р., Карпов В.А., Маркітан О.С. Бізнес-планування фірми Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 423 с.
26. Лень В.С., Гливенко В.В., Бочок М.П., Іванов Л.П. Звітність підприємств Підручник К.: Знання-Прес, 2004. — 474 с.
27. Макаровська Т. П. Економіка підприємства: Навчальний посібник -К.: МАУП, 2003. -298 с.
28. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2006. - 580 с.
29. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч.посіб.- К.,2001. – 560 с.
30. Орлов О.О. Планування діяльності підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.
31. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 219 с.
32. Партин Г. О., Загородній А. Г., Ясінська А. І. Управлінський облік: Навч.-метод. посіб. - К.: Знання, 2006. - 235 с.
33. Партин Г. О., Загородній А. Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - 379 с.
34. Рубинштейн Т.Б. Планирование и расчеты денежных средств фирм и компаний. – М.: Ось-89, 2001. – 608 с.
35. Ревуцька Н. В. Ключові аспекти процесу розробки бізнес-моделі ком;панії// Українська наука: минуле, су;часне, майбутнє. - Вип. 6. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2003.- С. 274.
36. Ревуцька Н. В. Харчова промисловість України: оцінка діючих бізнес-моделей в галузі //Актуальні проблеми економіки. - 2003. — №12.- С. 89-96.
37. Сідун В. А. Економіка підприємства: Навчальний посібник; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування і торгівлі. -К.: Центр навчальної літератури, 2003. -435 с.
38. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник/ В. В. Нємцов, Л. Є. Довгань. - К.: УВПК "ЕксОб", 2001.- 560 с.
39. Стратегія підприємства та стратегічний менеджмент: Навч.посібник/ Ю. В. Соболєв, В. Л. Дикань, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова - X .: ТОВ "Олант", 2002. - 416с .
40. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО «Новое знание», 2000. – 688 с.
41. Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник. – К.: Вікар, 1999. – 438 с.
42. Семенов Г. А. Економіка підприємства: Навчальний посібник; М-во освіти і науки України, ГУ "ЗІДМУ". -К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 324 с.
43. Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник . – К.: МАУП, 1998. – 156 с.
44. Харів П. С. Економіка підприємств: Збірник задач і тестів: Навчальний посібник. -К.: Знання-Прес, 2001. - 301 с.
45. Фінансовий менеджмент: теорія і практика: Підручник. /Під ред. Е. З. Стоянова. – 2-е изд., перераб. і доп. – М.: Перспектива, 1997. - 574 с.
46. Фінансова діяльність підприємства: Підручник/ Бандурка О.М. та ін.. - К., 2002. - 384 с.
47. Хачванкян В.В. Менеджмент предприятия Учеб. пособие. — К.: Знання, 2005. — 422 с.
48. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч.посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 300 с.
49. Цал-Цалко Ю.С. Холод І. Економіка підприємства. Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 388 с.
50. Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. -К.: Центр навчальної літератури, 2003. -286 с.
51. Шашурин Ю.С., Черезов А. В. Себестоимость в оперативном управлений предприятием, - М.: ООО Издательско-Консалтинговая Компания "ДеКА", 2000. - 212 с.
52. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент Підручник. — К.: Знання, 2006. — 439 с.
53. Буковинський С.А. Концептуальні підходи до формування перспективного бюджетного плану// Фінанси України. – 2006. - №3. – с.17-20
54. Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку // Фінанси України. -2005. -№ 3. - С.138 - 146.
55. Корінєв В.Л. Дослідження впливу ціни на прибутковість діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки. -2005. -№ 2. - С. 92 - 98.
56. Кац И. Система внутрифирменного планирования. // Проблемы теории и практики управления. - 1999. - №4.
57. Кузнецов С., Рожков И. Долгосрочное планирование рынков в системе управления компанией. // Проблемы теории и практики управления. - 2000. - №2.
58. Лукіна Ю.В. Формування та реалізація стратегії управління фінансами підприємства // Фінанси України. – 2006. - №3. - с.34-38
59. Растяпін А.В., Губенко С.П. Максимізація прибутку підприємства/ Фінанси України. - 2002. - №2. - с.19-29
60. Ревуцька Н. В. Ключові аспекти процесу розробки бізнес-моделі ком;панії// Українська наука: минуле, су;часне, майбутнє. - Вип. 6. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2003.- С. 274.
61. Ревуцька Н. В. Харчова промисловість України: оцінка діючих бізнес-моделей в галузі //Актуальні проблеми економіки. - 2003. — №12.- С. 89-96.
62. Угляренко О.М. Визначення оподаткування прибутку та його вплив на формування фінансових результатів підприємств // Фінанси України. – 2004. - №2, с.94-99
63. Федорова О. Прибуток, рентабельність, ефективність: Економічні фактори підвищення прибутковості хлібобулочного виробництва // Харчова і переробна промисловість. -2003. -№ 6. - С. 5
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Удосконалення планування прибутку ВАТ „Новоград-Волинський м’ясокомбінат”»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 2 шт.
  • Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку, виторгу і фінансових результатів
  • Планування, формування та розподіл прибутку в сучасних умовах
  • Управління міжнародним маркетингом в Новоград-Волинському державному лісомисливському господарстві
  • Формування, розподіл і використання прибутку підприємств
  • Методи планування прибутку. Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку
  • СУТНІСТЬ І ВИДИ ПРИБУТКУ
  • Джерела формування і використання прибутку підприємств
  • Формування фінансових ресурсів підприємства
  • АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВ
Cгенерировано за 0.179906 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів