Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Формування ринкової інфраструктури та її роль у функціонуванні ринку України» (ID:33543)

| Размер: 323 кб. | Объем: 39 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. МАТЕРІАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ 5
1.1. Суть, функції інфраструктури ринку та її суб’єкти 5
1.2. Елементи інфраструктури ринку. 9
Розділ 2. БІРЖІ ЯК ОСНОВНИЙ СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ 17
2.1. Загальна характеристика бірж 17
2.2. Класифікація і особливості різних типів бірж 18
Розділ 3. РОЛЬ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У ФОРМУВАННІ РИНКУ УКРАЇНИ 26
3.1. Вплив біржових структур на розвиток українського ринку 26
3.2. Аналіз впливу біржових структур на ефективність ринку України та його перспективи 33
Висновки 37
Література 39Вступ
Актуальність теми дослідження зумовлена важливістю впливу та ролі сучасної ринкової інфраструктури на ефективність ринкових перетворень, подальше зростання конкурентоспроможності товарів окремих галузей та національної економіки в цілому. Інфраструктура становить організаційний інструмент здійснення ринкового процесу і виконання функцій маркетингу.
Найбільш важливий механізм, що постійно діє на ринку – конкуренція, яка забезпечує умови для становлення та самореалізації господарюючих суб`єктів у сфері економіки шляхом розробки і вироблення конкурентоспроможних товарів і послуг.
Визначення вимог до розвитку та методів вдосконалення і регулювання інфраструктури товарного ринку дозволяє зробити процес функціонування останнього більш керованим та економічно вигідним, підвищити конкурентний рівень його учасників та конкурентоспроможність запропонованої продукції. В умовах переходу до ринкової системи господарювання значно зросла роль існуючої в країні дієвої і досконалої інфраструктури ринку, ефект функціонування якої проявляється в наданні виробникам і споживачам повного спектру послуг, які притаманні конкурентному середовищу та ринковій економіці. Це не лише підвищує актуальність питань, пов`язаних із визначенням вимог до окремих її інституцій, зокрема, товарного ринку, а й зумовлює необхідність постановки і реалізації нових завдань у сфері конкуренції виробників та їх товарів.
Дослідженню проблем інфраструктури ринку присвятили свої праці наступні сучасні українські науковці: В.Д. Базилевич, О.Л. Вальдрат, Ю.П. Воскобійник, Л.В. Гарарук, В.О. Гниляк, О.О. Голосов, В.П. Горьовий, І.Г. Гуров, О.Е. Кірієнко, О.В. Лактіонова, К.С. Марахов, М.І. Назарчук, І.В. Попова, Л.А. Прилуцька, Е.А. Рєпіна, О.М. Сохацька, І.О. Хромов, Р.Б. Шиханов та ін.
Хоча, як ми бачимо, останнім часом дослідженню ринкової інфраструктури надається значна увага вітчизняних науковців, проблема формування і розвитку окремих її ланок, зокрема, товарної інфраструктури, її впливу на конкурентоспроможність окремих товарів та фірм-продуцентів, які працюють в умовах конкурентного середовища, ще не стала предметом глибокого дослідження, а окремі теоретичні розробки мають фрагментарний характер.
Відсутність концептуально цілісної методологічної й методичної бази, недосконалість науково обґрунтованих рекомендацій і висновків з питань формування й розвитку інфраструктури товарних ринків та застосування адекватних методів в системі їх маркетингу зумовлює необхідність та актуальність дослідження даної проблеми для економіки України.
Метою даної роботи є аналіз проблем інфраструктури ринку та її вплив на формування ефективних ринкових відносин в Україні.
Об'єкт дослідження – інфраструктура ринку.
Предмет дослідження – роль та місце біржових структур в загальній системі формування ринку України.
На досягнення мети дослідження спрямовані наступні завдання:
1. Проаналізувати функції, складові частини інфраструктури сучасного українського ринку;
2. Узагальнити наявну інформацію та існуючи результати досліджень стосовно ролі та значення бірж у загальній структурі ринку;
3. Виявити залежність ефективності українського ринку від степені сформованості біржових структур.
Гіпотеза дослідження – сучасна мережа біржових структур в малій степені сприяє розвитку ринкових відносин в Україні.
Для реалізації мети, завдань дослідження та підтвердження гіпотези застосовані наступні методи: 1) аналіз наукової та статистичної літератури – законодавчих та нормативно-правових документів, що регламентують діяльність бірж в Україні, статистичних даних Державного комітету статистики України, наукових робіт в області економіки та ринкової сфери; 2) структурно-логічний та системний аналіз; метод графічного подання аналітичних даних.
Структурно робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури.
Висновки
Функціонування і дієздатність усіх елементів ринкової інфраструктури є важливою і необхідною умовою реальної ринкової трансформації економіки України. Розвиток цієї інфраструктури вимагає відповідного законодавства, юридичних гарантій, дійового механізму й матеріально-фінансового забезпечення. Становлення організованого ринку товарів і капіталів в Україні сьогодні, на жаль, гальмується, зокрема, тим, що більшість угод на прямий товарообмін і договорів поставок укладається безпосередньо агентами підприємств з постачання та збуту на регіональних ярмарках.
Світова практика показує, що у розвинених країнах інфраструктурі ринкових відносин притаманні багатоканальність реалізації продукції, широкий спектр сервісного обслуговування, розмаїття форм регулювання товарно-грошових відносин. До останніх належать біржі.
Біржа є універсальним надбанням розвитку товарного виробництва, і її діяльність не може замінити жоден адміністративний орган. Тому потрібно прискорити процес роздержавлення й приватизації, щоб поряд з іншими секторами з'явився потужний сектор кооперативного й акціонерного виробництва, виникли ринкові інститути, які сприятимуть вільному переливу капіталів та формуванню нового способу фінансування капіталовкладень за допомогою випуску в обіг цінних паперів. Для цього потрібно вдосконалення законодавчої і нормативної основи, підготовка висококваліфікованих кадрів, розгалуження комп'ютерної мережі, розвиток матеріально-технічної бази й системи зв'язку тощо.
Велике значення для функціонування ринку на Україні мають товарні біржі, діяльність яких ще мало помітна. Загальними рисами українських товарних бірж є невисока ділова активність, незначна кількість укладених угод, низький рівень ліквідності тощо. Тому товарні біржі ще не стали центрами ціноутворення, оптової торгівлі та формування переважної більшості господарських зв'язків, що можна оцінити як недостатній вплив на функціонування ринку в цілому.
Для широкої розбудови фондових бірж в Україні є всі необхідні передумови. Передусім це – значний надлишок вільних грошей у одних громадян та підприємств і водночас гостра нестача їх в інших, нагальна потреба ефективного переливу капіталу для здійснення структурних зрушень у суспільному відтворенні, необхідність швидкого подолання науково-технічного відставання, пошуки власної спеціалізації на світовому ринку тощо.
Питання розбудови ринку та входження економіки України у світове господарство, становлення конвертованості національної грошової одиниці сьогодні не можуть вирішуватися без валютної біржі. Лише валютна біржа здатна забезпечити вільне плавання курсів валют; без неї не можна подолати монополію Національного банку та Зовнішекономбанку. Функції валютної біржі могли б виконувати й незалежні комерційні банки, якби вони одержали право вільного ведення операцій з усіма валютами.
Таким чином, якщо оцінювати ринкове господарство України за діяльністю біржових структур, слід визнати, що воно ще знаходиться в недостатньо розвиненому стані або такому, що не відповідає умовам розвиненої економіки. На біржах України не відбувається вільного та конкурентоспроможного формування пропозицій, не існує достатніх фондів та резервів для забезпечення ефективної діяльності в умовах соціально-політичної та економічної нестабільності. Останні події впливу світової кризи на валютних і фондових ринках цілком підтвердили "недієздатність" українських банківських і біржових структур.
Можна сказати, що керівництво країни ще остерігається запустити у "автономне плавання" український ринок шляхом повного роздержавлення та передачі соціальних функцій ринковим, приватним структурам. Зробити таке сьогодні, це означає піддати величезному ризику всю наявну систему соціального захисту і підтримки населення, яка базується на суворому державному контролі за прибутком підприємств та здійсненні активної політику ціноутворення на ринку, домінуючому характеру якої приватні структури не в змозі іноді нічого протиставити.

Литература

Література
1. Конституція України (Нова редакція). Закон України від 08.12.2004 N 2222-IV (2222-15). – Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – №2.
2. Про товарну біржу. Закон України від 10. 12. 1991 N 1956-XII. – Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. – N 10.
3. Базилевич В.Д., Попов В.М., Базилевич К.С., Гражевська Н.І. Економічна теорія: політекономія. – К. : Знання-Прес, 2007. – 720с.
4. Беренштейн Б., Шимко С. Прозоро – означає надійно: за таким принципом прагнуть працювати вітчизняні агропромислові біржі) // Урядовий кур'єр. – 2001. – 12 липня. – С.7.
5. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва. – К. : Вища школа, 2003. – 720с
6. Вальдрат О.Л. Розвиток інфраструктури і регулювання товарного ринку в умовах конкуренції: Автореферат дисертації: 08.06.02 / НАН України; Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2001. – 19 с.
7. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 170 000 / В. Бусел (гол.ред.). – К.; Ірпінь : Перун, 2003. – 1427с.
8. Гриньова В.М., Коюда В.О. Тлумачний словник економічних термінів: Макро- та мікроекономіка, грошовий обіг, інвестування, страхування, фінанси підприємств, фінансовий менеджмент, банківський менеджмент, законодавчо-нормативні акти. – Х. : Гриф, 2001. – 184с.
9. Гуров І.Г. Напрямки розвитку біржової торгівлі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 24-25 травня 2007 року, м. Миколаїв. – с. 130-131.
10. Дацюк Л. Бірж багато, торгів мало // Урядовий кур'єр. – від 13.05. 2008.
11. Дума В.Г. Економічні проблеми формування інфраструктури ринку в Україні: Автореферат дисертації: 08.01.01 / Дніпропетровський державний аграрний ун-т. – Дніпропетровськ, 1996. – 25с.
12. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Б.Д. Гаврилишин (гол.ред. ) – К. : Видавничий центр "Академія", 2000. – Т. 1. – 864с.
13. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Б.Д. Гаврилишин (гол.ред. ) – К. : Видавничий центр "Академія", 2000. – Т. 2. – 848с.
14. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Б.Д. Гаврилишин (гол.ред. ) – К. : Видавничий центр "Академія", 2000. – Т. 3. – 952с.
15. Еременко А. Листингопад: Новые правила листинга на фондовых биржах спровоцируют серьезные изменения на рынка ценных бумаг // Бизнес. – 2007. – 24 сентября (№ 39). – С.45.
16. Кириенко О.Э. Биржа как гарант исполнения биржевых операций и страхования рисков // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта  2002”. Т. 10. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С. 4950.
17. Козинський С. Інфраструктура ринку і її місце в системі кредитно-грошової політики держави // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 5. – С.3 - 6.
18. Комаринський Я., Яремчук І. Фінансово-інвестиційний аналіз: Навч. посібник. – К. : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1996. – 299с.
19. Косенко В.В. Державне регулювання розвитку інфраструктури аграрного ринку: Автореферат дисертації: 25.00.02 / Харківський регіональний ін-т держ. управління. – Х., 2005. – 20с.
20. Кравченко С. Состояние функционирования товарных бирж // Економіка АПК. – 2006. – № 9. – С.98-105.
21. Макарова М.В. Он-лайнові біржі праці як сучасний засіб працевлаштування // Економіка та держава. – 2006. – №2. – С.103-104.
22. Мороз Л. Товарна біржа як суб’єкт господарювання // Право України. – 2007. – № 8. – С.47-51.
23. Назарчук М. Інтеграція фондових бірж України в розбудові організованого ринку цінних паперів // Торгівля і ринок України.– Вип.12. – Т. І. – Донецьк: ДонДУЕТ. – 2001. – С. 105-110.
24. Оганян Г.А., Паламарчук В.О., Румянцев А.П., Воротіна Л. І., Довженко О. Політична економія. – К. : МАУП, 2003. – 520с
25. Оскольський В.В. Ринок цінних паперів України: погляд через призму діяльності Української фондової біржі. – К. : УФБ, 2001. – 216с.
26. Попова А.В. Поняття фондової біржі та торговельно-інформаційної системи як професійних учасників ринку цінних паперів в Україні // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 4. – С.187 - 191.
27. Приватизація і розвиток ринкової інфраструктури: Зб. наук. праць / НАН України; Інститут економіки / В.І. Голіков (відп.ред.). – К., 1996. – 91с.
28. Проданова І.І. Формування та розвиток інфраструктури аграрного ринку регіону: Автореферат дисертації: 08.00.04 / Львівський державний аграрний ун-т. – Л., 2008. – 20с.
29. Румянцев С.А. Кредитні відносини в системі інфраструктури ринку: Автореферат дисертації: 08.01.01 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1997. – 24с.
30. Уразов А.У., Маслак П.В., Саух І.В. Основи економічної теорії. – К : МАУП, 2007. – 328c.
31. Чуркин А. Коммерческое представительство на фондовой бирже // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 4. – С.68 - 70.
32. http//www.rada.kiev.ua – Сайт Верховної Ради України.
33. http//www.kmu.gov.ua – Сайт Кабінету Міністрів України
34. http//www.me.gov.ua – Сайт Міністерства економіки України.
35. http//www.minfin.gov.ua – Сайт Міністерства фінансів України.
36. http://ukrstat.gov.ua – Головне статистичне управління України.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Перспективні напрямки подолання проблем та вдосконалення розвитку ринкової інфраструктури в Україні
 • Перспективні напрямки подолання проблем та вдосконалення розвитку ринкової інфраструктури в Україні
 • Сутність, роль та значення ринкової інфраструктури у перехідній економіці
 • Поняття ринку, його види, та закони, їх вплив на формування інфраструктури
 • Поняття ринку, його види, та закони, їх вплив на формування інфраструктури
 • Ринок цінних паперів як елемент ринкової інфраструктури
 • Проблеми формування ринкової інфраструктури в Україні
 • Інфраструктура ринку, її елементи та функції
 • Ринок. Інфраструктура ринку на її формування в Україні
 • Інфраструктура ринку
 • Ринкова інфраструктура
Cгенерировано за 0.075879 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів