Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Україна в міжнародному поділі праці» (ID:33335)

| Размер: 93 кб. | Объем: 44 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ У СВІТОВІЙ СИСТЕМІ ГОСПОДАРСТВА 5
1.1. Сутність міжнародного поділу праці. 5
1.2. Типи міжнародного поділу праці. 7
Висновки до розділу 10
Розділ 2. МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ – ОСНОВА МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАІЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ 11
2.1. Особливості міжнародної спеціалізації України. 11
2.2. Товарно-галузева структура експорту-імпорту України. 13

Висновки до розділу. 16
Розділ 3. ФОРМИ ВИВЕЗЕННЯ КАПІТАЛУ ТА МІГРАЦІЙ РОБОЧОЇ СИЛИ. 17
3.1. Прямі капіталовкладення 17
3.2. Портфельні інвестиції. 21
3.3. Міжнародні позики. 24
3.4. Міжнародна міграція робочої сили. 27
Висновки до розділу 31
Розділ 4. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 32
4.1. Зрушення у міжнародному поділі праці. 32
4.2. Створення міжнародної монополії. 33
Висновки до розділу 36
Висновки 37
Список використаної літератури 39
Додатки 40Вступ
Актуальність теми. Питома вага України у світовій економіці досить помітна. За економічним потенціалом наша держава входить до першої шістки країн Європи (окрім неї – Росія, Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія). Об’єктивно це мало б визначити істотну роль нашої країни у міжнародному територіальному поділі праці. Проте частка України у світовій торгівлі досі не надто висока. Недостатньо використовуються можливості для міжнародної кооперації, зовнішніх інвестицій тощо. Виникає парадокс: Україна, маючи високу щільність населення, висококваліфіковані трудові ресурси, значний промисловий потенціал, помітно відстає в економічному розвитку, особливо за трудомісткими та високотехнологічними видами виробництва – автомобілебудуванням, інструментальним машинобудуванням, комп’ютерним обладнанням та програмним забезпеченням до нього, текстильної промисловості тощо. Неможливість ефективно реалізувати науково-технічний, виробничий та трудовий потенціал України на міжнародній арені вимагає глибокого дослідження такого становища економістами, пошук шляхів для покращення ситуації у вітчизняній економіці та суспільно-економічній сфері, зменшення відставання України від економічно розвинених країн світу.
Ступінь вивчення обраної проблеми. Теоретичну основу міжнародного економічного співробітництва заклали роботи А.Сміта і Д.Рікардо, доповнені та посилені у подальшому працями В.Леонтьєва, Б.Оліна, М.Портера, Г.Хабберлера, Е.Хекшера та інших вчених.
Дослідження світогосподарських зв'язків України у контексті її економічного розвитку здійснено у наукових дослідженнях В.Будкіна, І.Грабинського, А.Голікова, М.Дудченка, Д.Лук'яненка, Ю.Макогона, С.Макухи, В.Новицького, Ю.Пахомова, О.Рогача, М.Рубцової, А.Рум’янцева, С.Соколенка, А. Філіпенка, О.Шниркова та інших.
Проблеми зовнішньої торгівлі України, її порівняльних та конкурентних переваг, чинники розвитку експорту та шляхи нарощування конкурентоспроможного експортного потенціалу досліджуються у працях вітчизняних науковців В. Андрійчука, Л. Антонюк, Ю. Бендерського, О. Білоруса, З. Варналія, А. Гальчинського, В. Геєця, Б. Губського, М. Жука, Т. Кальченка, А. Кредісова, С. Кульпінського, В. Онищенка, А. Поручника, В. Рокочої, В. Савчука, В. Сіденка, А. Фліссака, О. Шнипка, Т. Щедріної та ін.
Разом з тим, у науковій літературі відсутня цілісна концепція ефективного експортоорієнтованого розвитку та обґрунтування необхідності його забезпечення в Україні. Малодослідженим залишається питання окреслення дієвих шляхів інтеграції України у світову економіку, визначення ефективної стратегії та тактики набуття нашою державою гідного місця у міжнародному поділі праці.
Метою даної курсової роботи є дослідження особливостей зовнішньоекономічної діяльності України.
Об’єктом дослідження виступає міжнародний поділ праці. Предметом дослідження – місце і роль України в міжнародному поділі праці.
Для досягнення мети роботи передбачається виконання наступних завдань:
 узагальнити теоретичні положення щодо означення поняття „міжнародний поділ праці”, його типів та впливу на розвиток національних економік держав світу;
 дослідити особливості міжнародної спеціалізації України на світовому ринку, товарно-галузеву структуру експорту-імпорту країни;
 проаналізувати форми вивезення капіталу та міграції робочої сили з України та в Україну;
 визначити перспективи розвитку України у міжнародній економічній системі.
Методами дослідження даної роботи стали: аналіз документів, аналіз наукової та навчальної літератури з цієї дисципліни, узагальнення та порівняння. Робота складається з чотирьох розділів, в яких послідовно досліджується питання формування сучасної системи міжнародних економічних зв’язків та місце України в цій системі.
Висновки
В умовах формування сучасної моделі міжнародного поділу праці (МПП), основу якої має становити якісно оновлена технологічна база виробництва, Україна повинна поступово, цілеспрямовано розв'язувати проблеми ефективної участі у МПП, використовуючи зовнішньоекономічні зв'язки для реалізації національних економічних інтересів.
Україна має як природні, історичні, так і техніко-економічні, соціально-економічні, організаційно-економічні основи для участі в МПП. Рівень розвитку продуктивних сил є одним з тих техніко-економічних чинників, які найбільше сприяють активній участі України у сучасному МПП. Видобуток залізної руди, вугілля, виробництво сталі, чавуну, мінеральних добрив, цементу, електроенергії, цукру, тракторів і металоріжучих верстатів становлять значний економічний потенціал нашої країни. За кількісними характеристиками і потужностями продуктивних сил Україна може бути гідним партнером у світових економічних зв'язках. Наявний науково-технічний потенціал дасть змогу Україні за сприятливих умов втримати передові позиції у світовій науці з цілого ряду науково-технічних напрямів і, найголовніше, провадити незалежну економічну політику на включення в систему світових господарських зв'язків.
У сучасному взаємозалежному світі розвиток соціально-економічних чинників МПП нівелює їхні відмінності в окремих національних господарствах, і цей факт дослідники пов'язують з формуванням однотипної за своїм соціально-економічним змістом системи світового господарства. Утверджуються ринкові методи господарювання, активізується державне регулювання певних напрямів розвитку економіки, виявляється соціальна спрямованість її тощо. Такі процеси зумовлюють, по-перше, подібність змісту економічних базисів більшості країн, що беруть участь у МПП; по-друге, природний поділ праці між країнами з урахуванням не тільки їхніх національних економічних інтересів, а й інтересів світового співтовариства в цілому.
Нерозвинутість ринкових відносин і форм господарювання в Україні посилює необхідність значного підвищення економічної культури населення та ділової етики підприємців, оволодіння принципово новою культурою ринку, високим професіоналізмом поряд з такими поняттями, як честь, достойність, порядність, які знадобляться Україні для визнання її розвинутими країнами як рівноправного партнера.
Особливості об'єктивних основ зовнішньоекономічних зв'язків України пояснюються насамперед тривалою відсутністю національної державності та можливості провадити незалежну економічну політику.
Найбільш дієвою і ефективною стратегією інтеграції України у світову економіку є поєднання структурної перебудови економіки з її орієнтацією на активне зростання експорту і диференціацію його потенціалу. Цього можна досягти шляхом загального поліпшення інвестиційного клімату й залучення інвестицій у відповідні галузі, створення механізму стимулювання експорту та формування життєздатних конкурентоспроможних експортних виробництв.
Як суб’єкт міжнародних економічних відносин Україна має свідомо входити до світової системи господарських зв’язків з метою якнайефективнішого використання усіх їхніх можливостей та підвищення рівня конкурентоспроможності.


Литература
Список використаної літератури
1. Василенко Ю. Експортна діяльність України// Економіка України. – 2003– №7. – с.17-20.
2. Ватманюк Г.В. Макроекономіка. – К., Заповіт. – 1997. – 275с.
3. Климко Г.В., Нестеренко В.І. Основи економічної теорії. – К., Вища школа, 2002. – 328с.
4. Кокорін В. Конкурентоспроможність економіки України // Бізнес & Економіка. – 2003. – №5. – с.9-11.
5. Макконел К. Р., Брю С. Л. Економікс. – М., Республіка, 1992. – 621с.
6. Мочерний С.В. Основи економічних знань. – К., FEMINA, 1996. – 346с.
7. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. Підручник. – К., КНЕУ, 2003. – 465с.
8. Паламарчук В. Важлива умова економічного зростання// Економіка України. – 2000. – №6. – с.21-23.
9. Ревенчук К. Проблеми іноземних інвестицій //Економіка України. – 2001. – №1. – с.8-10.
10. Філіпенко А., Шнирков О. Новий етап зовнішньоекономічних зв’язків України // Економіка України. – 2002. – №1. – с.11-14.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Історичний процес формування світового господарства
 • РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ
 • Міжнародний поділ праці, його зміст та основні компоненти: міжнародна спеціалізація та кооперація
 • Україна на міжнародному ринку капіталів
 • Проблеми участі України в міжнародному поділі праці
 • Міжнародно територіальний поділ праці. Територіальна спеціалізація та інтеграція світового госпдарства
 • Форми і види міжнародного поділу праці
 • Міжнародний поділ праці та участь України в ньому
 • МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ ТА УЧАСТЬ УКРАЇНИ В НЬОМУ
 • Основні тенденції міжнародного поділу праці
 • Місце Японії у міжнародному поділі праці
Cгенерировано за 0.070421 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів