Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Фактори формування характеру особистості» (ID:33113)

| Размер: 60 кб. | Объем: 36 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
1. ЗДІБНОСТІ ТА ХАРАКТЕР В СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ 5
1.1. Здібності людини та проблема їх формування 5
1.2. Темперамент людини як основа формування її характеру та здібностей 10
1.3. Вплив темпераменту на здібності та формування характеру 16
2. ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ЗДІБНОСТЕЙ 18
2.1. Креативність як здібність особистості до творчості та практика її дослідження 18
2.2. Програма дослідження креативності учнів старших класів за методикою Джонсона 20
2.3. Хід опитування 22
2.4. Обробка результатів 24
2.5. Аналіз та інтерпретація результатів 25
2.6. Висновки по дослідженню 28
3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ РІЗНОГО РОДУ ДІЯЛЬНОСТІ 29
Висновки 31
Література 33
Додаток 1 35
Додаток 2 38
Вступ
В сучасній Україні актуальною залишається проблема формування особистості, її характеру та здібностей. Суспільству потрібні люди, які маючи високій творчий потенціал і досконалі психологічні, моральні та ділові якості, здатні стати лідерами нації в її прагненні до високого рівня життя, до розбудови економічно розвинутої держави.
Формування людини завжди залишалося в центрі уваги науковців. Особливе місце в цих дослідженнях займало вивчення здібностей індивіда, від яких, в цілому, залежить потенціал особистості, її значення у суспільному житті. У більш сучасному контексті історично-психологічного аналізу проблеми заслуговують на увагу психологічні підходи до дослідження здібностей людини, які склалися в рамках творчої спадщини найкрупніших американських персонологів ХХ століття (А. Адлер, Е. Фромм, Г. Олпорт, А. Бандура, Е. Еріксон), теоретичних концепцій радянських психологів (Б.Г. Ананьєв, Л.С. Виготський, Е.В.Ільєнков, Г.С. Костюк, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубінштейн).
Емпіричне дослідження розвитку здібностей у зарубіжній психологічній науці пов'язано з іменами таких психологів як Ф.Гальтон і В. Штерн, Е.Клапаред та А. Біне, Ч. Спірмен і Л. Терстоун, Г. Айзенк Р. Стернберг, Д. Гілфорд, Д. Векслер, Д. Рензуллі, та ін., які намагалися виявити сутність цієї особистісної складової, її природу та детермінанти розвитку, розробити адекватні засоби діагностики, статистичного аналізу й розвитку, визначити специфіку функціонування у прикладанні до різноманітних видів людської активності. На шляху наукової розробки зазначених питань у проблематику особливого змісту виділилися також здібності соціальні, питанням діагностики розвитку яких присвячені роботи Ч. Ханта, Е. Торндайка, Г.Олпорта, Г. Джерекі, Д. Гілфорда, Г.Гарднера, Р. Стернберга та ін.
На вітчизняному ґрунті в радянські й пострадянські часи психологічним дослідженням здібностей активно займалися Т.І. Артем'єва, Д.Б.Богоявленська, Е.М.Борисова, Л.А. Венгер, Е.А. Голубєва, В.Н. Дружинін, О.В. Запорожець, Є.П. Ільїн, З.І.Калмикова, В.В. Клименко, Є.О. Клімов, О.Г. Ковальов, Г.С. Костюк, В.А. Крутецький, Н.С.Лейтес, С.Д. Максименко, В.О. Моляко, К.К. Платонов, В.О.Рибалка, С.Л. Рубінштейн, В.А.Роменець, Р.О.Семенова, Б.М.Теплов, М.О.Холодна, В.Д. Шадриков, та ін.
Велика кількість праць присвячена типологізації характеру, визначенню певних його рис та особливостей. Разом з тим недостатньо розробленими залишаються питання залежності формування здібностей людини від такої основної складової характеру як темперамент. Безсумнівним залишається те, що характер особистості підлягає дії певних факторів та залежить від них, але спірним є визначення того, який з них вважати вирішальним в формуванні той чи іншої риси характеру або здібності людини.
Дана робота ставить перед собою мету: поглибити та розширити знання щодо дії факторів, які впливають на формування характеру особистості та її здібностей.
Об’єктом дослідження виступають здібності людини як індивідуально-психологічні властивості.
Предметом дослідження – взаємовплив здібностей і темпераменту особистості.
Для досягнення мети дослідження передбачено виконання наступних завдань:
− проаналізувати зміст наукової літератури стосовно теоретичних основ становлення та розвитку людини, набуття нею певних здібностей;
− провести емпіричне дослідження щодо визначення темпераменту індивіда та його креативних здібностей та визначити вплив рис темпераменту на наявність та набуття людиною креативних здібностей;
− відпрацювати психологічні рекомендації стосовно специфіки набуття рис креативності у осіб з різними властивостями темпераменту.
Методами дослідження роботи стали теоретичний аналіз наукової літератури, а також загально психологічні методи – спостереження, бесіди, контент-аналіз творів, тестування – тест-опитувальник Джонсона, тест Айзенка.

Висновки
Люди народжуються з різними особливостями функціювання головного мозку, що зумовлюється типом нервової системи, але ці фізіологічні відмінності людей є лише передумовою для формування в процесі життя різних морально-психологічних якостей, зокрема і відмінностей у характері. Те, що в одній сім'ї за схожих умов виростають діти з різними рисами характеру, не може бути доказом природженості рис характеру. Адже однакових умов у вихованні дітей не буває. Багатогранність спілкування, обставин, в які потрапляють діти, та їхніх переживань створює надзвичайно різноманітні умови для життя та виховання особистості. Саме це, відбиваючись у мозку дитини, викликає найрізноманітніші індивідуальні способи реагування, які поступово стають у кожної дитини своїми, властивими лише їй звичними рисами характеру.
Характер та здібності людини формуються в процесі її індивідуального життя під провідним впливом суспільних умов. Особливо важливу роль у вихованні характеру відіграє активна діяльність особистості і передусім праця як середовище її суспільного буття, спілкування.
Серед чинників, які мають для людини життєве значення і впливають на формування її характеру та здібностей, особлива роль належить вихованню. Виховання організовує обставини життя і спрямовує в потрібному напрямі життєві впливи, підкріплює їх, створює відповідне ставлення до навколишньої дійсності особистості, що формується. Разом з тим воно гальмує негативні впливи, перешкоджає закріпленню небажаних звичок і рис її поведінки.
Темперамент здійснює значний вплив на характер людини, формування її здібності протягом психічного розвитку. Дослідження показало, що різні види темпераменту, обумовлючи різні характери індивіда, здійснюють різний вплив на формування здібностей людини. В даному дослідженні виявлено покращення результатів формування таких здібностей як креативність у осіб вікового діапазону від 18 до 33 років, які є за темпераментом меланхоліками та холериками. В першу чергу, це повязано з необхідністю даних типів темпераменту звикання до нових умов діяльності та форм поведінки. Такі зразки поведінки людина, становлячись все більш зрілою, набуває все більше і більше. Відповідно до цього у індивіда з'являються додаткові ресурси для вдоскоанлення інших своїх якостей (в нашому дослідженні – креативності).

ЛитератураЛітература
1. Бабаева Ю. Д., Лейтес Н. С., Марютина А. А., Мелик-Пашаев З. Н., Новлянская З. Н. Психология одаренности детей и подростков / Н.С. Лейтес (ред.). – М., Академия, 1996. – 416с.
2. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М., Прогресс, 1986. – 422 с.
3. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь - справочник по психодиагностике. – М., Питер, 2005. – 520с.
4. Вотчин И. С., Бочкарев А.А. Характер как совокупность социально обусловленных свойств личности. – Новосибирск, 2000. – 109с.
5. Ганнушкин П.Б. Избранные труды. – Ростов-на-Дону, Феникс, 1998. – 414с.
6. Гидденс Э. Модерн и самоидентичность. – М., 1995. – 256 с.
7. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. – М., МГУ, 1988. – С. 257-280.
8. И.П.Павлов: pro et contra: Личность и творчество И.П.Павлова в оценке современников и историков науки. – СПб., РХГИ, 1999. – 800с.
9. Ковалев А.Г., Мясищев В.Н. Психические особенности человека. Характер. – Л., Издательство Ленинградского университета, 1957. – С. 155-160.
10. Кон И. С. Психология юношеского возраста. – М., 1979. – 154 с.
11. Кон И.С. Открытие «Я». – М., Политиздат, 1978. – 243 с.
12. Крейг Г. Психология развития. – Спб., Питер. – 2000. – 992 с.
13. Кречмер Эрнст. Строение тела и характер. – М., Педагогика- Пресс, 1995. – 608с.
14. Максименко С.Д., Зайчук В.О., Клименко В.В., Соловієнко В.О. Загальна психологія. – К., Форум, 2000. – 533с.
15. Мейли Р. Структура личности // Экспериментальная психология. – М., Прогресс, 1975. – С. 228 – 248.
16. Мерлин B.C. Отличительные признаки темперамента // Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтера, В.Л.Романова. – М., 1982. – С. 160-166.
17. Метод близнецов в психологии и психофизиологии/ Проблемы генетической психофизиологии человека. – М., Наука, 1978. – С. 22-47.
18. Небылицын В.Д. Избранные психологические труды / Под ред. Б.ФЛомова. — М., 1990. — 406 с.
19. Нємов Р.С. Психологія: загальні основи психології. Книга 1. – Рівне, Вертекс, 2002. – 576 с.
20. Практикум по общей и экспериментальной психологии / под ред. А. Крылова. – Л., ЛГУ, 1990. – 255с.
21. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. – Самара, БАХРАХ, 1998. – 672 с.
22. Психологія: Підручник /за ред. Ю.Л.Трофімова. – К., Либідь, 2005. – 560с.
23. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб., Питер, 2000. – С. 232.
24. Слободчиков З.И., Исаев Е.И. Психология человека. – М., Школа-пресс, 1995. – 384 с.
25. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин (сост.) – Минск, Харвест, 1997. – 800с.
26. Туник Е.Е. Диагностика креативности. Тест Е. Торренса. – Спб., Иматон, 1998. – 154 с.
27. Шапар В Б. Психологічний тлумачний словник. – Харків, Прапор, 2004. – 640с.
28. Эриксон Э. Детство и общество. – СПб., Университ. книга, 1996. – 289 с.
29. Юнг К., Шелдон У., Хейманс- Ле- Сенн, Леонгард К., Личко А. Е. Психология и психоанализ характера: Хрестоматия. – Самара, БАХРАХ, 1997. – 640с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Вплив сімейного виховання на формування характеру дитини
 • Характер людини
 • Дайте визначення поняття "формування особистості"
 • Соціально-психологічне становлення військовослужбовця у військовому колективі
 • Соціально-психологічне становлення військовослужбовця у військовому колективі
 • Темперамент, характер, особистість
 • Соціологічна структура особистості
 • Характер і його особливості в структурі особистості
 • ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ХАРАКТЕРУ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ПIДЛIТКIВ
 • Психологія характеру
 • Характер в структурі особистості
Cгенерировано за 0.040932 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів