Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Феномен згуртованості в малій виробничій групі» (ID:33072)

| Размер: 66 кб. | Объем: 41 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВСТУП 3
Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗГУРТОВАНОСТІ МАЛОЇ ГРУПИ 5
1.1. Проблема групової згуртованості в працях вітчизняних та зарубіжних дослідників 5
1.2. Психологічні чинники згуртованості групи 12
Висновки до розділу І 19
Розділ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗГУРТОВАНОСТІ У ВИРОБНИЧИХ КОЛЕКТИВАХ 20
2.1. Процедура та методика дослідження згуртованості у виробничій групі підприємства „Фанпліт” 20
2.2. Аналіз та обґрунтування результатів дослідження взаємовідносин у трудовому колективі 22
Висновки до розділу ІІ 31
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
ДОДАТКИ 37


ВСТУП
Актуальність дослідження. Актуальність даного дослідження викликана, з одного боку, активним перетворенням соціальних структур України, що відбувається в даний час, а, з іншого, – певним дефіцитом психологічних знань, необхідних для формування гармонійних відносин між соціальними групами і окремими людьми в суспільстві. Взаємовідносини, що виникають в умовах українського кризового соціуму не завжди є злагодженими і безконфліктними, і сьогодні, як ніколи, помітні ознаки соціально-психологічної напруженості як у трудових, навчальних колективах, так і у сімейному колі. Формування дружніх, товариських відносин між людьми актуально стає на порядку денному в багатьох виробничих і навчальних групах. Практика показує, що в більшості випадків попередженню суперечок могла б сприяти наявність згуртованості людей у малій групі, їх дружні відносини між собою.
Процес згуртування малої групи та її згуртованість виступали об’єктом дослідження багатьох вчених. Узагальнюючи наукові праці, в яких розкриті ці питання, виділимо кілька напрямків проведених наукових досліджень. Дослідженням згуртованості як емоційно-комунікативної єдності групи займались В.І. Зацепін, Д. Картрайт, А.С. Леонавічус, Т. Ньюком, Л.І.Уманський та інші. Вивчали згуртованість як емоційно-ціннісну єдність групи Є.М. Дубовська, Р.Л. Кричевський, М.М. Обозов, Л.Ю. Ханін та інші. Згуртованість як ціннісно-орієнтаційну єдність досліджували Т.Б. Давидова, Р.С. Нємов, А.В. Петровський, В.В. Шпалинський та інші. Підходу до згуртованості як єдності поведінки дотримувались О.М.Гущин, Ю.Є. Дуберман, Ю.Л. Неймер та інші. Г.М. Андрєєва, О.І. Донцов та інші вивчали згуртованість як предметно-ціннісну єдність групи.
Наголошуючи на визначному внескові дослідників у вивчення проблеми згуртування малої групи, її не можна розглядати як завершену, тому що, по-перше, через зміну ідеологічної спрямованості нашого суспільства змінилось відношення людей до таких понять як "колектив", "колективне"; по-друге – у наш час відбувається процес наростання соціальної, інтелектуальної диференціації, посилення конкуренції і психологічної напруги, що не сприяє згуртуванню. Наголошене вимагає продовження досліджень різних аспектів феномену згуртованості малих груп в нових умовах, а зокрема – малих виробничих груп. Наявність такої проблеми обумовило вибір теми даного дослідження: "Феномен згуртованості в малій виробничій групі".
Об’єкт дослідження: мала виробнича група.
Предмет дослідження: згуртованість малої виробничої групи.
Мета дослідження: виявлення залежності згуртованості малої виробничої групи від психологічних властивостей її членів.
На досягнення мети дослідження спрямовані наступні завдання:
1. Проаналізувати стан розробки проблеми згуртування малої групи у вітчизняних та зарубіжних соціально-психологічних дослідженнях.
2. Виявити і теоретично обґрунтувати залежність згуртування малої виробничої групи від психологічних властивостей її членів.
3. Експериментально перевірити наявність залежності згуртування малої виробничої групи від характеристик агресивності працівників.
Для реалізації завдань дослідження були застосовані наступні методи: загальнонаукові – аналіз, синтез, узагальнення, аналіз літератури з теми дослідження; соціально-психологічні – спостереження, бесіда, соціометрія, методика визначення агресивності А. Басса-А. Даркі.
Робота структурно складається із вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
1. Аналіз стану розробки проблеми згуртування малої групи у вітчизняних та зарубіжних соціально-психологічних дослідженнях показав, що проблема групової згуртованості є другою стороною проблеми формування малої групи. В даному випадку під згуртованістю розуміється процес формування особливого типу зв'язків в групі, які дозволяють зовні задану структуру перетворити на психологічну спільність людей, в складний психологічний організм, що живе за своїми власними законами.
Проблема групової згуртованості має солідну традицію її дослідження. Вона спирається на розуміння групи, перш за все, як деякої системи міжособистісних відносин, що мають емоційну основу. Не дивлячись на наявність різних варіантів інтерпретації згуртованості, це стверджування не заперечується у жодній концепції згуртованості. Так, в руслі соціометричного напряму згуртованість прямо зв'язується з таким рівнем розвитку міжособистісних відносин, коли в них високий відсоток виборів, заснованих на взаємній симпатії.
У межах підходу Л.Фестінгера, відповідно до якого згуртованість аналізується на основі частоти і міцності комунікативних зв'язків, вона визначається як сума всіх сил, діючих на членів групи, щоб утримувати їх в ній. У цьому випадку привабливість і задоволеність членів групи своїми стосунками окреслюється за допомогою чисто емоційного плану відносин у групи, тобто згуртованість і тут представлялася як деяка характеристика системи емоційних переваг членів групи.
Процес згуртування включає в себе динаміку, механізм регулювання міжперсональних відносин та умови їх розвитку. Міжособистісні відносини розвиваються у динаміці: вони зароджуються, закріплюються, досягають певної зрілості, після чого можуть поступово слабшати. Динаміка розвитку міжособистісних відносин проходить кілька етапів: знайомство, приятельські, товариські і дружні відносини. Умови розвитку міжособистісних відносин істотно впливають на їх динаміку і форми прояву.
2. Становлення виробничого колективу залежить також від стану неофіційних відносин, неформальних зв'язків між працівниками, що почувають психологічну близькість, спільність інтересів або навпаки. Ці особисті відносини значною мірою характеризують психологічний клімат колективу, розкривають резерви виховної роботи. У системі взаємин, що визначають згуртованість колективу особливу роль мають міжіндивідні зв’язки, котрі, у свою чергу, формуються в залежності від індивідуальних психологічних характеристик осіб.
Вирішальне значення для успішного функціонування малої групи та її згуртованості мають соціально-психологічні аспекти діяльності трудових колективів. Сьогодні зростає необхідність свідомої активності, спрямованої на підтримку, регулювання і формування здорової соціально-психологічної атмосфери колективу. До завдань соціального керування входить свідоме створення у всіх трудових колективах загального позитивного фону взаємин, розвиток відносин взаємної доброзичливості, взаємної поваги й інтересу, взаємної турботливості. Саме такий позитивний фон взаємин сприяє об'єднанню всієї виробничої групи й окремих неофіційних угруповань у згуртований колектив.
3. Проведене емпіричне дослідження у рамках даної роботи показало, що значний вплив на процес згуртування можуть відігравати психологічні характеристики членів групи. Через негативні особистісні риси індивіда можливою є поява різного роду загострень міжособистісних відношень, які викликаються об’єктивними причинами повсякденної діяльності підприємства, котрі урахувати і передбачити не завжди існує можливість. Особливе значення при цьому набуває така властивість особистості, як агресивність. Саме вона (а точніше, її інтегральна величина) визначає конфліктність колективу, створює неможливість успішної та швидкої згуртованості. У цьому випадку згуртування групи ускладнюється, розтягується у часі, а іноді й становиться неможливим створення ефективного виробничого колективу.
Литература

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учеб. для вузов. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 375с.
2. Аронсон Э. Общественное животное: Введение в социальную психологію. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 517с.
3. Воропаєва Т.В. Український досвід спільнотного згуртування та типові ідентифікаційні практики: теоретико-методологічні аспекти // Український досвід спільнотного згуртування. – К., 2006. – С.60–73.
4. Гончаров В.Н., Радомский С.И., Радомская М.С., Додонов О.В. Психологические основы организации трудового коллектива. – Донецк : СПД Куприянов В.С., 2006. – 200с.
5. Горбунов В.М. Управление социальным развитием трудового коллектива: Конспект лекций / Межрегиональная Академия управления персоналом. – К., 1998. – 79с.
6. Гречко С. М. Сучасні зарубіжні підходи до ролі військового керівника у згуртуванні військового складу // Академія прикордонних військ України. Збірник наукових праць. – Хмельницький, 1999. – N9, ч.2. – С.161–165.
7. Донцов А.И. Проблемы групповой сплоченности. – М. : Прогресс, 1985. – 150с.
8. Жалдак Л.М. Причини спаду згуртованості студенської групи та методика їх нейтралізування // Національний аграрний університет. Науковий вісник. – К., 2001. – Вип.37. – С.346–349.
9. Жалдак Л.М. Цілеспрямований вплив викладача на згуртованість студентської групи у процесі спільної навчальної діяльності // Соціалізація особистості. – К., 1999. – Спец. вип. – С.119-126.
10. Карпова Г.А. Педагогическая диагностика ученического коллектива: Организованность, сплоченность, ценностное единство, эмоционально-психологический климат, привлекательность, эффективность педагога : Учеб. пособие. – Екатеринбург, 1999. – 111с.
11. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. – К.: 1995. – 304 с.
12. Крысько В.Г. Словарь-справочник по социальной психологии. – СПб. : Питер, 2003. – 686с.
13. Лемак Т.В. Деякі особливості психологічної згуртованості студентської групи // Вісник. – К., 2002. – Вип.2. – С.219-225.
14. Мазоха И.С. Психологические детерминанты агрессии и агрессивности // Наука і освіта. – 2007. – № 8 – 9. – С. 103-105.
15. Морено Я.Л. Социометрия: Руководство практического психолога и социального педагога. – М., Академический Проект, 2004. – 315с.
16. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – М. : Просвещение, Владос, 1995. – Кн. 1 : Общие основы психологии. – 576с.
17. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. – К. : Лыбидь, 1990. – 191с.
18. Орбан-Лембрик Л. Е. Комунікативний простір міжособистісних відносин // Вісник. – Івано-Франківськ, 2003. – Вип.4. – С.130-136.
19. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія. – К. : Либідь, 2004. – Кн. 1 : Соціальна психологія особистості і спілкування. – К. : Либідь, 2004. – 574с.
20. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: у 2 кн. – К. : Либідь, 2006. – Кн. 2 : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. – 560с.
21. Парыгин Б.Д. Социальная психология: Проблемы методологии, истории и теории. – СПб. : СПГУП, 1999. – 592с.
22. Прядко Н. О. Проблема дослідження міжособистісних відносин у зарубіжній психології // Психологія. – К., 2002. – Вип.17. – С.48-52.
23. Психологічна енциклопедія: А – Я / О. Степанов (авт.-упоряд.). – К. : Академвидав, 2006. – 424с.
24. Психологія праці та управління: збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 грудня 2008 р.) / О.В. Киричук (заг. ред.). – К. : ІПК ДСЗУ, 2008. – 193с.
25. Рибалка В. Агресія як деструкція соціальних відносин // Філософські обрії. – 2003. – № 10. – С.158- 170.
26. Семечкин Н.И. Социальная психология: Учебник / В.А. Терехин (ред.). – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 603с.
27. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин (сост.). – Минск, Харвест, 1997. – 800с.
28. Соколов К. К. Організація та згуртування колективу студентської групи // Аграрний вісник Причорномор’я. – Одеса, 2000. – Вип.4 (8): Економічні науки. – С.80-82.
29. Сушков И.Р. Психология взаимоотношений. – М. : Академический проект, 1999. – 447с.
30. Татенко В.О. Соціальна психологія впливу: монографія / АПН України; Інститут соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2008. – 216с.
31. Швачко О.В. Соціальна психологія. – К., Вища школа, 2002. – 111с.
32. Шинкаренко О.В. Проблеми конфліктності та згуртованості у колективах // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – Луганськ, 2004. – N1 (6). – С.162-167.
33. Шлаина В.М. Командная сплочённость // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. – 2008. – № 1. – С.10-12.
34. Яновська О.Є. Ділове спілкування як чинник згуртованості й ефективної діяльності трудового колективу // Актуальні проблеми психології. – К., 2007. – Т.5, вип.6: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. – С.367-374.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • згуртованість, предмет соціальної психології, функції чуток
  • Предмет та завдання сучасної психології
  • Предмет та завдання сучасної психології
  • Соціально-психологічне вивчення розвитку та динаміки груп
  • Проблеми гуртової згуртованості в соціальній психології
  • Поняття згуртованості
  • Поняття згуртованості
  • Організація управління виробничими процесами
  • Фінанси підприємства
  • Феномен групи з погляду соціальної психології
Cгенерировано за 0.016757 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів